АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Приклади розв’язання задач

Читайте также:
 1. I. Прокурор: понятие, положение, функции и профессиональные задачи.
 2. I. СУЩНОСТЬ, ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ КУРСОВОЙ РАБОТЫ
 3. I. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
 4. II. Задачи территориального фонда
 5. II. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНЦЕПЦИИ
 6. II. Основные цели и задачи Программы, срок и этапы ее реализации, целевые индикаторы и показатели
 7. II. Способы решения детьми игровых задач
 8. II. Способы решения детьми игровых задач
 9. II. Цели и задачи Конкурса
 10. II. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КУРСА
 11. III. Задачи Фестиваля
 12. IV. Решите задачи.

Приклад 1.Визначити виробничу потужність пекарні та її річну виробничу програму, якщо середня тривалість випікання хлібобулочних виробів вагою 1 кг. становить 35 хвилин, тривалість зміни – 8 годин, режим роботи тризмінний. Річний номінальний фонд робочого часу – 280 днів, а втрати робочого часу – 9%. Вага сировини, що завантажується в одну піч за один раз – 100 кг, піч працює у безперервному режимі. Виробнича потужність пекарні визначається потужністю 5 печей, коефіцієнт використання потужності яких 0,84.

Розв’язання:

 1. Знаходимо дійсний фонд робочого часу печі:

Ддій = (Дкал – В – С) * nзмін. * Тзмін. * Квтрат,

де Дкал – число календарних днів у періоді;

В,С – число вихідних і святкових днів у періоді;

nзмін – кількість змін роботи однієї одиниці устаткування;

Тзмін. – тривалість зміни, годин;

Квтрат – коефіцієнт втрат робочого часу через простої, непродуктивні витрати робочого часу, ремонти, скорочення тривалості зміни в передсвяткові дні тощо.

Ддій = 280 * 3 * 8 * 0,91 = 6 115,2 години / рік.

 1. Знаходимо виробничу потужність однієї печі за наступною формулою:

кг./рік.

 1. Знаходимо виробничу потужність пекарні:

ВПпек = 1 048 320 * 5 = 5 241 600 кг./рік.

 1. Знаходимо виробничу програму пекарні:

Впрогр. = 5 241 600 * 0,84 = 4 402 944 кг./рік.

Приклад 2.Визначити виробничу потужність дільниці механічного цеху та річну кількість деталей, оброблених на токарних верстатах цієї дільниці автомобільного підприємства. На токарній дільниці механічного цеху встановлено та працюють 32 токарних верстатів. Трудомісткість обробки однієї деталі на одному токарному верстаті – 0,4 нормо-години. Дільниця працює у 2 зміни, тривалість однієї зміни становить 8 годин. Кількість неробочих днів у розрахунковому році становить 110 днів. Регламентовані простої устаткування становлять 5% часу від режиму роботи устаткування. Очікуваний коефіцієнт використання токарних верстатів становить 0,85.

Розв’язання:

 1. Знаходимо дійсний фонд робочого часу верстата:

Ддій = (365 – 110) * 2 * 8 * 0,95 = 3 876 годин / рік.

 1. Знаходимо виробничу потужність одного верстата за формулою:

де Тшт – прогресивна норма використання часу на одиницю продукції, або трудомісткість виготовлення продукції, год./од.деталей/рік.

 1. Знаходимо виробничу потужність дільниці механічного цеху:

ВПділн. = ВПвер. * nверстат. = 9 690 * 32 = 310 080 деталей/рік.

 1. Знаходимо обсяг випуску деталей на дільниці механічного цеху:

ВПділн. = 310 080 * 0,85 = 263 568 деталей/рік.

 


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.006 сек.)