АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Теми для есе

1. Аудит в секторі загального державного управління: зміст, різновиди, відмінність від інших форм фінансового контролю.

2. Аудит ефективності діяльності: шляхи запровадження в Україні.

3. Місце і роль державного фінансового аудиту в епоху соціально-економічних трансформацій.

4. Шляхи вдосконалення організації та регулювання аудиту в секторі державного управління.

5. Системи організації вищих органів фінансового контролю зарубіжних країн: їх моделі та види, потенційні сильні та слабкі сторони діяльності.

6. Міжнародні організації вищих аудиторських установ, їх функції, історія та перспективи розвитку.

7. Розвиток суспільного сектору і переваги застосування аудиту ефективності: досвід України та інших країн світу.

8. Регулювання державного фінансового аудиту в Україні: сучасний стан та шляхи удосконалення у процесі становлення інформаційної економіки.

9. Критерії та методика оцінки ефективності і результативності бюджетних програм (в умовах формування бюджету за програмно-цільовим методом).

10. Екологічний аудит державних цільових програм охорони довкілля: проблеми розвитку в Україні.

11.Напрями удосконалення організаційно-методичних аспектів аудиту в секторі державного управління в контексті прийняття нового Бюджетного кодексу України.

12. Основні види, методи і стандарти державного фінансового аудиту: проблематика застосування в Україні.

13. Залучення до проведення аудиту ефективності експертів та інших спеціалістів та використання результатів їх роботи.

14. Особливості проведення аудиту ефективності витрачання бюджетних коштів у залежності від галузевих особливостей фінансування бюджетних програм.

15. Роль Рахункової палати України як зовнішнього державного аудитора у підвищенні рівня підзвітності в державному секторі.

16. Організація внутрішнього аудиту в секторі державного управління.

17. Організація внутрішнього аудиту в секторі державного управління: проблеми і перспективи.

18. Проблеми розвитку державного фінансового аудиту в Україні в умовах переорієнтації системи управління державними фінансами на досягнення цільового і ефективного використання бюджетних коштів.

19. Міжнародна співпраця контрольно-рахункових органів України в контексті розвитку методології державного фінансового аудиту.20. Методика проведення аудиту ефективності витрачання бюджетних коштів із урахуванням галузевих особливостей фінансування бюджетних програм.

21. Аудит ефективності та економічності використання державного і комунального майна: системний підхід.

22. Методика аудиту ефективності використання коштів державного бюджету при закупівлі товарів, робіт і послуг головними розпорядниками бюджетних коштів.

23. Зарубіжний досвід організації та управління якістю аудиту в секторі державного управління.

24. Внутрішній аудит: незалежність, місія та роль у державному управлінні.

25. Ризикоорієнтований внутрішній аудит та його застосування у державному секторі.

 


 


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.004 сек.)