АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Тема 3. Організація і проведення аудиту в секторі загального державного управління Рахунковою палатою України

Читайте также:
 1. I. Організація та проведення модульного і підсумкового контролю
 2. I. Основні риси політичної системи України
 3. IV. Організація. Контроль.
 4. Автоматизовані системи управління процесом розформування составів на сортувальних гірках
 5. АГРАРНИЙ СОЮЗ УКРАЇНИ (АСУ)
 6. Адміністративне право України як галузь права.
 7. Адміністративні методи державного управління.
 8. Антикризове управління підприємством
 9. Античні поліси на території України
 10. Архітектура та образотворче мистецтво України в кінці ХІХст. – на початку ХХ ст.
 11. АСОЦІАЦІЯ ФЕРМЕРІВ ТА ЗЕМЛЕВЛАСНИКІВ УКРАЇНИ
 12. Бюджет та податки як інструменти державного регулювання економіки

 

Рахункова палата України (далі – РПУ) є головною державною аудиторською установою України. У системі органів державного управління і контролю РПУ має статус незалежного конституційного органу, який є підзвітним Верховній Раді України.

РПУ має колегіальну структуру, так само як і подібні структури в Німеччині, Нідерландах та в Європейському Союзі. Фінансування РПУ здійснюється з Державного бюджету України. Верховна рада України визначає обсяг фінансування та обсяг повноважень РПУ.

Відповідно до статті 98 Конституції України від 28.06.1996 № 254к/96-ВР (із змінами) та Закону України «Про Рахункову палату» від 11.07.1996 № 315/96-ВР (із змінами і доповненнями) здійснює контроль від імені Верховної Ради України за використанням коштів Державного бюджету України.

При здійсненні контролю за використанням коштів Державного бюджету України головною метою РПУ є встановлення стану справ щодо використання коштів Державного бюджету України, державних цільових фондів, валютних та кредитно-фінансових ресурсів, трансфертів, що надаються з Державного бюджету місцевим бюджетам, інших державних коштів, пов’язаних з Державним бюджетом України, та його оцінка з точки зору законності, ефективності і доцільності, а також надання пропозицій щодо усунення порушень чинного законодавства України.

До основних завдань контролю за використанням коштів Державного бюджету України, що здійснюється РПУ, належать:

· оцінка стану використання коштів Державного бюджету України і бюджетів державних цільових фондів, в тому числі на обслуговування і погашення державного боргу;

· з’ясування законності використання коштів, відповідності бюджетних видатків встановленим нормативам, доцільності та ефективності використання бюджетних коштів;

· виявлення бюджетних правопорушень (незаконного, в т. ч. нецільового), неефективного використання бюджетними коштів та підготовка пропозицій для поліпшення ситуації у сфері управління коштами Державного бюджету України на всіх стадіях бюджетного процесу.

Основними формами контролю використання коштів Державного бюджету України, що здійснюється РПУ, є перевірки тааудит ефективності.

Предметомтаких перевірок (аудиту ефективності) є: порядок використання коштів Державного бюджету України, державних цільових фондів, валютних та кредитно-фінансових ресурсів, інших державних коштів, пов’язаних з Державним бюджетом України, їх рух, нормативно-правові акти, розпорядчі та інші документи, пов’язані з діяльністю учасників бюджетного процесу в цій сфері.Перевірка – це встановлення та аналіз фактів у процесі виконання Державного бюджету України та їх оцінка з точки зору законності, ефективності та доцільності.

Аудит ефективності представляє собою незалежну оцінку або перевірку ступеня, в якому державне підприємство, програма або організація працюють ефективно і результативно, з належною увагою до економного витрачання коштів.

Нормативно-правове забезпечення проведення контролерами РПУ аудиту ефективності в секторі загального державного управління визначається:

1) Конституцією України,

2) Бюджетним кодексом України,

3) Господарським кодексом України,

4) Законом України «Про Рахункову палату»,

5) рішеннями Колегії Рахункової палати, наказами і розпорядженнями Голови Рахункової палати;

6) іншими законодавчими і нормативно-правовими актами, що регулюють питання здійснення контролю використання коштів Державного бюджету України.

Принципи організації і проведення РПУ перевірок (аудиту ефективності) визначені для:

- відбору об‘єктів аудиту,

- вибору методів, які будуть використані в процесі аудиту,

- відбору службовців, які будуть здійснювати аудит,

- контролю за якістю проведення аудиту.

РПУ, як єдиний незалежний конституційний державний орган ого фінансового контролю, здійснює свою діяльність на основі принципів: законності, плановості, об’єктивності, незалежності, гласності.

Базовими критеріями морально-етичних норм і правил поведінки посадових осіб і, в першу чергу, контролерів РПУ, які здійснюють перевірки (аудит ефективності) є: чесність та порядність, професійна компетентність, культура поведінки, конфіденційність, неупередженість та нейтральність.

‡агрузка...

Об’єктиорганізації і проведення РПУ перевірок (аудиту ефективності) див.: Стандарт Рахункової палати «Порядок підготовки і проведення перевірок та оформлення їх результатів». Затв. постановою Колегії Рахункової палати України від 27.12.2004 № 28-6.

Суб’єктамиперевірок (аудиту ефективності) є посадові особи РПУ та особи, залучені РПУ до її проведення як спеціалісти або експерти.

 

Аудит ефективності як процес повинен мати визначену структуру та схему його проведення, яку можна відобразити у формі опорної моделі проведення аудиту із визначенням:

1) етапів процесу аудиту;

2) завдань, необхідних для виконання на кожному етапі;

3) порядку виконання різних завдань;

4) методів та прийомів, які використовуються для виконання кожного завдання.

Модель передбачає використання системного підходу до виконання аудиторських завдань згідно рекомендацій і стандартів INTOSAI.

Модель ілюструє:

1) етапи аудиту в кожній з п'яти фаз;

2) елементи або прийоми, що використовуються в кожній фазі.

Графічна модель процесу аудиту ефективності із використаннямсистемного підходу до планування та виконання окремих завдань складається з п'яти фаз:

1. Планування аудиту.

2. Визначення та оцінка систем внутрішнього контролю та іншихосновних систем, які знижують ризики.

3. Оцінка побудови та функціонуванняцих систем та засобів контролю.

4. Перевірка і підтвердження результатів експертної оцінки та тестування функціонування засобів контролю, де необхідно.

5. Розробка, представлення та звітування про результати аудиту.

Кожна фаза моделі має складається з трьох рівнів:

1. Етапи перевірки в кожній фазі;

2. Методи або прийоми і процедури, що використовуються на кожному етапі з метою збирання аудиторських доказів;

3. Керівництво з проведення внутрішнього аудиту, де описуються методи та прийоми проведення аудиту.

Фаза 1. Планування аудиту включає наступні аудиторські процедури, що визначають:

1) спосіб досягнення цілей аудиту та виконання правових зобов'язань;

2) мету, масштаб та очікування;

3) які докази ми очікуємо отримати та проаналізувати;

4) які ресурси нам необхідні (витрати та час);

5) процес нагляду та контролю якості аудиту.

Ця фаза закінчується погодженням програми аудиту.


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.007 сек.)