АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Тема 1. Предмет, метод та об’єкти організації і методики аудиту в секторі загального державного управління

Читайте также:
 1. I. ГИМНАСТИКА, ЕЕ ЗАДАЧИ И МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ
 2. I. Методические основы
 3. I. Предмет и метод теоретической экономики
 4. II. Метод упреждающего вписывания
 5. II. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
 6. II. Методы непрямого остеосинтеза.
 7. II. Проблема источника и метода познания.
 8. II. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА ДИСЦИПЛИНЫ
 9. III. Методологические основы истории
 10. III. Предмет, метод и функции философии.
 11. III. Социологический метод
 12. III. УЧЕБНО – МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ПО КУРСУ «ИСТОРИЯ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ К. XIX – НАЧ. XX В.»

 

Сектор загального державного управління – це окремий сектор економіки, який поділяється на наступні підсектори:

ü центральні органи державного управління (центральний уряд) – центральні органи законодавчої, виконавчої та судової влади, Президент України та його секретаріат, а також неринкові некомерційні організації, що ними контролюються та фінансуються з державного бюджету;

ü регіональні та місцеві органи державного управління – місцеві органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування та неринкові некомерційні організації, що ними контролюються та фінансуються з місцевого бюджету;

ü фонди соціального страхування – створюються для здійснення державних програм соціального страхування. До них належать державні позабюджетні фонди, відмінні від державних цільових бюджетних фондів, які створюються для виконання конкретних функцій, мають пряме джерело доходів і відносну свободу в прийнятті рішень щодо їхнього використання.

Основною інституціональною одиницею сектору загального державного управління є бюджетна установа.

Бюджетна установа це орган, установа чи організація, визначена Конституцією України, а також установа чи організація, створена у встановленому порядку органами державної влади, органами влади Автономної Республіки Крим чи органами місцевого самоврядування, яка повністю утримується за рахунок відповідно державного бюджету чи місцевих бюджетів.

Фінансово-господарська діяльність установ, органів і організацій сектора загального державного управління (далі – суб’єкти СЗДУ) характеризується низкою особливостей, які треба враховувати під час проведення аудиту:

Ä суб’єкти СЗДУ займають неабияке місце серед неприбуткових організацій як за обсягами, так і за вагомістю напрямів діяльності, адже ними є:

- органи державної влади, державного управління та місцевого самоврядування, що виконують функції покладені на державу;

- організації, що здійснюють господарську, соціально-культурну діяльність у сфері послуг, у виробництві духовного, інформаційного продукту.

Ä у цієї сфері реалізуються соціальні функції держави, до того ж переважно за рахунок коштів платників податків;

Ä в обігу у суб’єктів СЗДУ знаходяться значні обсяги державних ресурсів;Ä традиційно сфера державних послуг працює в умовах відсутності чи дуже обмеженої конкуренції, тому ймовірність неефективної діяльності у бюджетній сфері є вищою, ніж у приватному секторі економіки.


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.011 сек.)