АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Тематика рефератів

Читайте также:
 1. Базидиальные грибы, особенности биологии как высших представителей грибов, систематика, значение в природе и для человека.
 2. БАКТЕРИИ. СТРОЕНИЕ, РАЗМНОЖЕНИЕ, СИСТЕМАТИКА
 3. Бурые и красные водоросли, общая характеристика, морфология, основы физиологии, специфика жизненных циклов, систематика, роль в биосфере и в жизни человека.
 4. Лекция № 2. Систематика и морфология микроорганизмов.
 5. Література до рефератів
 6. Математика
 7. МАТЕМАТИКА
 8. МАТЕМАТИКА
 9. Математика в современном мире.
 10. Направление в искусстве XVIII в., для которого характерны высокая гражданская тематика, строгое соблюдение норм и правил
 11. Перелік тем рефератів, есе та загальні вимоги щодо їх написання
 12. Перечень вопросов итоговой аттестации по дисциплине Математика

1. Державний фінансовий аудит: проблеми становлення і розвитку в умовах в умовах глобалізації та відкритої економіки.

2. Поняття, суть і значення державного фінансового аудиту та його місце у системі фінансового контролю України.

3. Критична оцінка теорії і практики розвитку державного фінансового аудиту в історичному аспекті.

4. Історія розвитку концептуальних підходів до аудиту адміністративної діяльності.

5. Аудит фінансово-господарської діяльності бюджетних установ: шляхи запровадження в Україні.

6. Державний фінансовий аудит в системі управління державними фінансами.

7. Аудит державних фінансів: порівняльний аналіз систем організації і регулювання в Україні і зарубіжних країнах.

8. Порівняльний аналіз правового статусу, повноважень і функцій Вищих аудиторських установ України і країн світу.

9. Аудит державних фінансів: сутність, стан і перспективи розвитку.

10. Міжнародні та європейські професійні організації державного аудиту та їх діяльність зі стандартизації аудиту ефективності.

11. Лімська декларація керівних принципів контролю 1977 року, її значення і застосування.

12. Зарубіжний досвід підготовки державних аудиторів та вимоги до їхньої професійної діяльності.

13. Відповідальність та принципи професійної діяльності аудиторів у державному секторі.

14. Організація, персонал і повноваження Вищих аудиторських установ країн світу.

15. Внутрішній і зовнішній державний фінансовий контроль у країнах світу.

16. Особливості здійснення незалежного державного контролю та аудиту використання державних коштів в США, Франції, Швеції (порівняльна характеристика).

17. Структура і організація роботи Вищої аудиторської установи в зарубіжних країнах.

18. Міжнародні стандарти аудиту державних фінансів INTOSAI та їх взаємозв’язок із Стандартами аудиту та етики IFAC.

19. Стандарти державного аудиту GAO, їх характеристика і застосування в контексті сектору державного управління.

20. Вплив міжнародних і національних стандартів аудиту державних фінансів на організацію діяльності контрольно-рахункових органів України.

21. Незалежність вищих органів зовнішнього фінансового контролю.

22. Зарубіжний досвід організації аудиту державних фінансів та сучасні тенденції його розвитку.23. Методологія контрольної діяльності у сфері державного аудиту.

24. Вибіркові дослідження у державному аудиті: технологія застосування.

25. Якість державного фінансового аудиту як характерний компонент роботи державного аудитора.

26. Планування та підготовка до проведення аудиту фінансово-господарської діяльності бюджетних установ.

27. Особливості проведення аудиторського дослідження ефективності використання державних ресурсів на підприємствах (організаціях, установах) різних галузей.

28. Методи і засоби аудиторської оцінки системи внутрішнього управління і контролю.

29. Структура системи адміністративного контролю і система внутрішнього контролю державного органу (установи, організації).

30. Вплив системи внутрішнього управління і контролю галузі (організації) на масштаб і методику аудиту ефективності її функціонування.

31. Оцінка ефективності, раціональності і оптимальності організації внутрішнього управління і контролю в галузі (відомстві, установі): методика і організація.

32. Контроль якості роботи державних аудиторів ДФІУ.

33. Технологія планування заходів з проведення державного фінансового аудиту в системі ДФІУ та її територіальних органів.

34. Організація процесу державного фінансового аудиту за його етапами (стадіями) за різними об’єктами (за вибором студента).

35. Організація інформаційного і програмного забезпечення проведення державного фінансового аудиту в системі ДФІУ та її територіальних органів.

36. Аудиторські номенклатури як складові інформаційної бази державного фінансового аудиту.

37. Організація носіїв інформації та їх руху в процесі проведення державного фінансового аудиту.

38. Методи та аудиторські процедури аудиту в секторі загального державного управління.

39. Програма аудиту виконання бюджету та методика її виконання.

40. Методика аудиту ефективності використання державних коштів на досягнення мети діяльності установами освіти.

‡агрузка...

41. Програма фінансово-господарського аудиту та методика її виконання.

42. Програма аудиту ефективності виконання бюджетних програм з надання соціальних послуг населенню (матеріальне забезпечення безробітних, консультації з працевлаштування) та методика її виконання.

43. Методика формування аудиторських доказів та оформлення робочих документів аудитора при аудиті фінансово-господарської діяльності суб’єктів державного сектору.

44. Організація реалізації програми аудиту господарських операцій суб'єкта господарювання державного сектору, методика формування аудиторських доказів.

45. Програма фінансово-господарського аудиту і процедури оцінки стану та організації системи внутрішнього контролю (підрозділів внутрішнього аудиту) бюджетної установи.

46. Організація і методика реалізації програми аудиту фінансово-господарської діяльності бюджетної установи.

47. Методика формування аудиторських доказів та оформлення робочих документів аудитора при операційному аудиті.

48. Аудиторські номенклатури, носії інформації та їх рух при аудиті виконання місцевих бюджетів.

49. Організація і методика реалізації програми державного фінансового аудиту окремих господарських операцій суб’єктів державного сектору.

50. Програма і процедури внутрішнього аудиту відповідності та ефективності систем бюджетної організації.


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.006 сек.)