АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Фаза 3. Оцінка побудови та функціонування систем та засобів внутрішнього контролю

Читайте также:
 1. A) к любой экономической системе
 2. A) прогрессивная система налогообложения.
 3. C) Систематическими
 4. CASE-технология создания информационных систем
 5. ERP и CRM система OpenERP
 6. HMI/SCADA – создание графического интерфейса в SCADА-системе Trace Mode 6 (часть 1).
 7. I СИСТЕМА, ИСТОЧНИКИ, ИСТОРИЧЕСКАЯ ТРАДИЦИЯ РИМСКОГО ПРАВА
 8. I. Організація та проведення модульного і підсумкового контролю
 9. I. Основні риси політичної системи України
 10. I. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ (ТЕРМИНЫ) ЭКОЛОГИИ. ЕЕ СИСТЕМНОСТЬ
 11. I. Суспільство як соціальна система.
 12. I. Формирование системы военной психологии в России.

Протягом цієї фази аудитор оцінює, наскільки добре функціонують ці засоби контролю і наскільки їм можна довіряти (це називається тестом на відповідність). Визначення цього дозволить спрямувати аудитора в сфери, де відмічається менший ступінь контрольованості ризиків.

Фаза закінчується розробкою детальної тест-програми аудиту.

Фаза 4. Перевірка та підтвердження фази оцінки

Цю фазу часто називають фазою субстантивного тестування. Протягом цієї фази здійснюються процедури підтвердження отриманих даних та представлення доказів для обґрунтування висновків рекомендацій.

Фаза 5. Розробка, представлення та звітування про результати аудиту

Протягом цієї фази аудитор збирає усі докази, висновки та рекомендації та включає їх у звіт. Після цього звіт обговорюється з керівництвом, друкується та розсилається зацікавленим сторонам. Вжиття подальших заходів за рекомендаціями аудиту є частиною цієї фази.

 

Порядок планування роботи РПУ визначається Регламентом РПУ, затв. наказом Голови Рахункової палати від 19.07.2002 № 58 (із змінами і доповненнями), і регламентує основні принципи та вимоги до формування перспективних та поточних планів роботи Колегії Рахункової палати, департаментів та структурних підрозділів РПУ.

До перспективних планів відносяться:

- річний (піврічний) план роботи Колегії Рахункової палати враховує всі види та напрями її діяльності, передбачені в Законі України «Про Рахункову палату», забезпечує безперервність планування і спрямований на вирішення завдань, що вимагають колегіального рішення, встановлює терміни їх розгляду та відповідальних за підготовку;

- річні (піврічні) плани роботи департаментів та структурних підрозділів враховують планові контрольні заходи та рішення Колегії Рахункової палати.

 

До поточних планів відносяться:

- квартальні плани роботи Колегії Рахункової палати, що визначають контрольні заходи, які будуть розглядатися протягом кварталу з визначенням об'єктів контролю, термінів, відповідальних за підготовку і враховують поточні рішення Колегії Рахункової палати;

- квартальні плани роботи департаментів та структурних підрозділів, що визначають характер, етапи, терміни виконання робіт, обсяги, виконавців і враховують поточні рішення Колегії Рахункової палати, доручення Керівництва Рахункової палати.Планування та проведення структурними підрозділами РПУ аудиту ефективності здійснюється у відповідності до Загальних рекомендацій з проведення аудиту ефективності використання державних коштів, затв. постановою Колегії Рахункової палати України від 12.07.2006 р. № 18-4.

Процес планування аудиту ефективності повинен складається з двох послідовних етапів – стратегічного (перспективного)і поточного (річного) планування.

На етапі перспективного планування здійснюються наступні дії:

- визначаються пріоритетні завдання, на вирішенні яких буде концентруватися увага та зусилля РПУ при проведенні перевірок ефективності на середньострокову перспективу;

- на їх основі розробляється стратегічний (перспективний) план РПУ з проведення аудиту ефективності (на період до 3-5 років, із розподілом за роками), що визначатиме, які міністерства та відомства, інші одержувачі бюджетних коштів і їх основні функціональні сфери діяльності будуть в цей період об'єктами і предметами перевірок.

На основі перспективного плану здійснюється поточне планування – складається річний план проведення аудиту ефективності, який включає:

1) вибір конкретних тем і об'єктів аудиту ефективності для включення в план роботи РПУ на черговий рік із обґрунтуванням попередніх цілей перевірок і оцінками їх можливих результатів з точки зору підвищення ефективності використання державних коштів;

2) визначення потреб в ресурсах для проведення аудитів, а також складання графіка їх проведення;

3) підготовку програми проведення аудитів на основі попереднього вивчення об'єктів.

 

Організація попередньої роботи щодо визначення цілей і масштабу аудиторського дослідження розпочинається з обрання тем і об'єктів аудиту ефективності та попереднього їх вивчення.

У відповідності до Загальних рекомендацій з проведення аудиту ефективності використання державних коштів вибір теми і об'єкту аудиту ефективності ґрунтується на:

‡агрузка...

1. різноманітних джерелах інформації;

2. найважливіших критеріях вибору теми;


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.005 сек.)