АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Читайте также:
 1. АНОТАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
 2. Вірні відповіді на тестові завдання з навчальної дисципліни «Адміністративно-деліктний процес»
 3. Головною метою дисципліни
 4. Графік проведення індивідуально-консультативної роботи з навчальної дисципліни «Договірне право»
 5. Громадські заходи стягнення і впливу за порушення трудової дисципліни.
 6. Джерела дисципліни і їх класифікація.
 7. Дистанційний курс з дисципліни
 8. До дисципліни
 9. Додаткова література для самостійного вивчення дисципліни «Мікроекономіка»
 10. з дисципліни
 11. З дисципліни
 12. З дисципліни «Аграрне право» для студентів ІV курсу (ІІ семестр)

Міністерство ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

НаціональнА АКАДЕМІЯ ВНУТРІШНІХ СПРАВ

НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ПРАВА ТА ПСИХОЛОГІЇ

Кафедра цивільно-правових дисциплін

Навчально-методичний комплекс

Навчальної дисципліни

«ЕКОЛОГІЧНЕ ПРАВО УКРАЇНИ»

 

для підготовки спеціалістів у галузі знань «Право»

за напрямом підготовки 8.060100 «Правознавство»

 

 

 

КИЇВ 2014

РОБОЧА ПРОГРАМА З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

«ЕКОЛОГІЧНЕ ПРАВО УКРАЇНИ»

ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

(за вимогами кредитно-модульної системи навчання)

Мета: підготовка майбутнього фахівця в галузі екологічного права, який би міг аналізувати наукову літературу і чинне законодавство як крізь призму їх практичного застосування, так і шляхом проведення самостійної наукової роботи. При викладенні тем курсу враховуються новітні теоретичні розробки, поняття, концепції, учення та підходи до розгляду умов та форм раціонального використання, охорони та відтворення природних ресурсів. Тому, приступаючи до вивчення курсу, студенти повинні володіти базовими юридичними знаннями, що дозволить їм використовуючи ті теоретичні та практичні знання, які були отримані під час навчання у вищому навчальному закладі при вивченні проблемних питань даного курсу.

Курс: підготовка магістрів Напрям, спеціальність, освітньо-кваліфікаційний рівень, кваліфікація Характеристика навчальної дисципліни
Кількість кредитів ECTS – 2 Модулів: 2 Змістових модулів:2 Загальна кількість годин: 72   «Право» 8.060101 «Правознавство» Бакалавр     Обов’язкова нормативна. Рік підготовки 5. 5 семестр; Лекції – 28год. Семінарські– 8год. Практичні заняття - 10 год. Самостійна робота – 44 год. Вид контролю: залік  

Методичне забезпечення:опорні конспекти лекцій, інтерактивний комплекс навчально-методичного забезпечення дисципліни (ІКНМЗД), нормативні міжнародно-правові документи, нормативні акти МОН і МВС України, інтернет-ресурси.


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.003 сек.)