АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Вірні відповіді на тестові завдання з навчальної дисципліни «Адміністративно-деліктний процес»

Читайте также:
 1. III. Домашнє завдання
 2. IV. Домашнє завдання
 3. J Додаткові завдання
 4. V. Домашнє завдання.
 5. А) Завдання і джерела ревізій основних засобів
 6. АНОТАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
 7. Багатокритеріальні завдання оптимального керування
 8. Виберіть правильний варіант відповіді
 9. Виберіть правильний варіант відповіді
 10. Виберіть правильний варіант відповіді
 11. Виберіть правильний варіант відповіді
 12. Виберіть правильний варіант відповіді
Відповідь Відповідь Відповідь
1. А В 51. А
2. А В 52. В
3. А А 53. А
4. А А В
5. А А 55. А
6. А А 56. В
7. В В 57. В
8. А А 58. А
9. А В 59. В
10. А А 60. В
11. В А В
12. А В А
13. В А А
14. А А А
15. В В В
16. В А А
17. В А В
18. В А А
19. В А А
20. А А А
21. А А А
22. А А А
23. А А В
24. А А А
25. В А В

 

 

8. Інструктивно-методичні матеріали для організації самостійної роботи студентів

 

МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНA АКАДЕМІЯ ВНУТРІШНІХ СПРАВ

Навчально-науковий інститут права та психології

Кафедра загальноправових дисциплін

Інструктивно-методичні матеріали для організації самостійної роботи студентів ННІПП з дисципліни «Адміністративно-деліктне право»

для підготовки фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем

«Бакалавр»

за напрямом підготовки 6.030401«Правознавство»

галузі знань 0304 «Право»

Обговорені та схвалені

на засіданні кафедри

28.08.2014 року

Протокол № 1

КИЇВ – 2014

 

 

Відповідно до Навчально-методичного комплексу з навчальної дисципліни «Адміністративно-деліктне право» передбачена самостійна робота з відповідного модуля «Загальні засади адміністративної відповідальнлсті».

В даних матеріалах пропонується студентам самостійно опрацювати такі теми щодо ефективної організації самоосвіти, шляхів подолання труднощів, створення власного алгоритму діяльності. Зокрема:

 

Тема 1. Поняття, властивості та принципи адміністративної відповідальності.Поняття адміністративної відповідальності. Основні ознаки адміністративної відповідальності. Похідні ознаки адміністративної відповідальності. Місце адміністративної відповідальності в системі юридичної відповідальності. Розмежування адміністративної відповідальності та кримінальної відповідальності. Розмежування адміністративної відповідальності та дисциплінарної відповідальності. Розмежування адміністративної відповідальності та цивільно-правової відповідальності. Принципи адміністративної відповідальності. Завдання адміністративної відповідальності. Характеристика адміністративно-деліктного законодавства. Джерела адміністративно-деліктного права.

Професійна складова. Оволодіння правовою культурою мислення, здатністю до узагальнення та аналізу, сприйняття інформації щодо змісту адміністративно-деліктного права, його принципів, поняття відмежування адміністративно-деліктного права від інших галузей права.

 


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.006 сек.)