АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Змістовий модуль 1. Загальні засади адміністративної відповідальності

Читайте также:
 1. I. Організація та проведення модульного і підсумкового контролю
 2. I. Розділ Загальні основи суспільного виробництва та економічного розвитку
 3. Адміністративна структура БМР має три органи: загальні збори акціонерів, рада директорів і правління.
 4. Азербайджанська Республіка: загальні відомості
 5. Варіанти питань до модульної контрольної роботи
 6. Варіанти питань до модульної контрольної роботи
 7. Варіанти питань до модульної роботи
 8. ВИХІДНІ ДАНІ. ЗАГАЛЬНІ ВКАЗІВКИ ДО ВИКОНАННЯ РОЗРАХУНКОВО-ГРАФІЧНОЇ РОБОТИ
 9. Геометричне зображення комплексного числа. Модуль та аргумент комплексного числа
 10. Глава 1. Загальні положення
 11. ГЛОБАЛЬНЫЙ РАЗРУШИТЕЛЬНЫЙ МОДУЛЬ
 12. ДЕМОКРАТІЯ: ПОНЯТТЯ ТА ОСНОВНІ ЗАСАДИ

Тема 1. Поняття, властивості та принципи адміністративної відповідальності

Тема 2. Адміністративне правопорушення та його юридичний склад.

Тема 3. Види адміністративних стягнень.

Тема 4. Адміністративна відповідальність за правопорушення, пов’язані з незаконним обігом наркотичних засобів.

Тема 5. Адміністративна відповідальність за правопорушення що посягають на власність та корупційні правопорушення.

Тема 6. Адміністративна відповідальність за правопорушення що посягають на громадський порядок і громадську безпеку, встановлений порядок управління.

Контрольні заходи щодо визначення якості вивчення навчальної дисципліни„Адміністративно-деліктне право” містять підсумковий модульний контроль.

Підсумковий модульний контроль виставляється як сума оцінок за результатом вивчення усіх тем та обраховується, як правило, як середнє арифметичне її складових. Підсумковим контролем якості вивчення навчальної дисципліни „Адміністративно-деліктне право” є складання заліку.

 

 

  1.7 Тематичний план на поточний навчальний рік
ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН
з дисципліни "Адміністративно-деліктне право" кафедри загальноправових дисциплін ННІПП НАВС
на 4 семестр 2014/2015 н.р. (набір 2013 року) (10 груп, 304 осіб ) (Бакалавр)
для студентів 2 курсу ННІПП НАВС
складений згідно з навчальною програмою, схваленою Вченою радою НАВС "___" __________ 20__ року, протокол №__
розглянутий і схвалений на засіданні кафедри від 2 жовтня 2014 року, протокол № 4
№ з/п Назва тем Всього годин Всього годин з викладачем З них: Прізвище та ініціали ведучого заняття Види використовуємих технічних засобів навчання Взаємозв’язок тем з іншими темами й дисциплінами (назва дисципліни, номер теми й вид заняття) Примітка
з них Самостійна робота
Лекцій Семінарських занять Практичних занять Модульний контроль
  Змістовий модуль 1. Загальні засади адміністративної відповідальності – 54 години На потоках А та Б читає лекції професор кафедри, к.ю.н., доцент Грянка Г.В. 201, 202 гр. - проводить семінари, практичні заняття та модульний контроль , приймає залік доцент кафедри, к.ю.н. Лазаренко Л.А. 203, 204, 205 гр. - проводить семінари, практичні заняття та модульний контроль , приймає залік викладач кафедри Юрковська Л.Г. 206 гр. - проводить семінари, практичні заняття та модульний контроль , приймає залік професор кафедри, к.ю.н., доцент Грянка Г.В. 207, 208, 209, 210 - проводить семінари, практичні заняття та модульний контроль , приймає залік викладач кафедри Химичук К.В.      
1. Тема 1. Поняття, властивості та принципи адміністративної відповідальності     1/2 – Л 1/1 Адмін. право Т1 Л1; С1
Тема 2. Адміністративне правопорушення та його юридичний склад.   1/2 – Л 2/2 Адмін. право Т2 Л1;С1;ПЗ1
Тема 3. Види адміністративних стягнень.   1/2 – Л 3/3 Адмін. право Т3 Л1;С1;ПЗ1;ПЗ+
Тема 4. Адміністративна відповідальність за правопорушення, пов’язані з незаконним обігом наркотичних засобів   1/2 – Л 3/3    
Тема 5. Адміністративна відповідальність за правопорушення що посягають на власність та корупційні правопорушення   1/2 – Л 4/4 Адмін. право, АП Т4 Л1;С2;ПЗ1
Тема 6. Адміністративна відповідальність за правопорушення що посягають на громадський порядок і громадську безпеку, встановлений порядок управління "+" 1/2 – Л 5/5 Адмін. право, АП Т5 Л1; С1;ПЗ1
  РАЗОМ ПО ДИСЦИПЛІНІ:        
  Підсумковий контроль:   ЗАЛІК        
                         
Завідувач кафедри загальноправових дисциплін ННІПП НАВС     Н.І. Мозоль
" ___ " _____________ 2014 р.                
                         
ПОГОДЖЕНО                      
Начальник навчально-методичного центру НАВС,                     Т.Г. Корж-Ікаєва
підполковник міліції                      
" ___ " _____________ 2014 р.                      
                         

Плани-конспекти лекційних занять


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.007 сек.)