АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

I. Розділ Загальні основи суспільного виробництва та економічного розвитку

Читайте также:
 1. Адміністративна структура БМР має три органи: загальні збори акціонерів, рада директорів і правління.
 2. Азербайджанська Республіка: загальні відомості
 3. Альтернативні моделі розвитку. Центральна проблема (ринок і КАС). Азіатські моделі. Європейська модель. Американська модель
 4. Аналіз обсягів і структури виробництва продукції
 5. Аналіз ритмічності виробництва
 6. Аналіз та прогнозування обсягу роботи пожежно-рятувальних підрозділів.
 7. Аналіз технічного рівня розвитку підприємства
 8. Б процес збільшення і розвитку приміської зони великих міст
 9. Б. РОЗДІЛИ ПСИХОЛОГІЇ
 10. Блок 1. Ресурси виробництва
 11. В) виникнення й поглиблення суспільного поділу праці та економіч-

Міністерство освіти і науки України

Бердичівський політехнічний коледж

 
 

КУРС ЛЕКЦІЙ

з дисципліни

Економічна теорія

Автор – укладач – С.П.Дремлюга

Розглянуто та схвалено цикловою комісією “Соціально-гуманітарних дисциплін”

Протокол № від „ ”. . 200___ р.

 

Бердичів, 2006


Зміст

I. Розділ Загальні основи суспільного виробництва та економічного розвитку. 3

Тема 1. Предмет, функції, структура і методологія курсу «Економічна теорія». 3

Тема 2. Економічні потреби і виробничі можливості суспільства. 6

Тема 3. Економічна система України. 8

Тема 4. Рушійні сили і ступені економічного розвитку суспільства. 10

Тема 5. Власність та її роль в економічному розвитку суспільства. 12

Тема 6. Форми організації суспільного виробництва. Сутність товарного виробництва. 14

II. Розділ Мікроекономіка. 17

Тема 7.Гроші. Товарно-грошові відносини. 17

Тема 8. Зміст, види і форми конкуренції. 20

Тема 9. Раціональний споживчий вибір. 22

Тема 10. Попит та пропозиція в ринковій системі. 25

Тема 11. Підприємство як форма господарської діяльності суспільства. 28

Тема 12. Основи теорії витрат виробництва. 32

Тема 13. Прибуток, його норми і напрями використання. 34

Тема 14. Теорія ринкових структур. 36

Тема 15. Ринок чинників виробництва і розподіл доходів. 38

Тема 16. Мікроекономіка суспільного сектора. 41

Тема 17. Домогосподарства як постачальники ресурсів виробництва і споживачі готової продукції 42

III. Розділ Макроекономіка. 43

Тема 18. Форми суспільного продукту в процесі відтворення. 43

Тема 19. Загальна модель макроекономічної рівноваги: сукупний попиті сукупна пропозиція (модель AD-AS) 45

Тема 20. Державне регулювання національної економіки. 50

Тема 21. Зайнятість, безробіття, та інфляція. 53

Тема 22. Бюджетний дефіцит і державний борг. 55

Тема 23. Система розподілу доходів населення. 57

Тема 24. Економічне зростання і його чинники. 60

Тема 25. Зовнішньоекономічні зв’язки. 62

Список літератури. 66

 


I. Розділ Загальні основи суспільного виробництва та економічного розвитку


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.066 сек.)