АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Змістовний модуль VI. Недоговірні зобов'язання

Терміни та поняття до змістовного модулю 6: публічна обіцянка, квазидоговір, договірна та недоговірна відповідальність, винагорода, конкурс, відшкодування шкоди, моральна шкода, джерело підвищеної небезпеки, недолік товарів та робіт, кондикційні зобов’язання, потерпіла особа, деліктвент, делікт, джерело підвищеної небезпеки, вина, регрес, солідарна відповідальність, умисел.

 

Література: [1, 2, 3, 25, 36, 64, 65, 68, 69, 75, 80, 85, 87, 88, 102, 105, 114, 119, 134, 144, 145, 146, 147]

 

Тема 18 Окремі види недоговірних зобов’язань. Загальні положення про відшкодування шкоди

 

Лекція 18:“Окремі види недоговірних зобов’язань. Загальні положення про відшкодування шкоди” – 2 години

 

Поняття та зміст зобов'язання із публічного обіцяння нагороди без оголошення конкурсу. Публічне обіцяння нагороди через конкурс. Скасування або зміна умов конкурсу. Використання премійованих витворів творчості, які представлені на конкурс. Поняття ведення чужих справ 5ез доручення. Відшкодування витрат, завданих при веденні чужих справ без доручення. Надання звіту про ведення чужих справ без доручення. Зобов'язання, що виникають внаслідок завдання шкоди, та їх відміна від договірних зобов'язань. Загальні підстави відповідаль­ності за завдання майнової шкоди. Поняття шкоди. Причинний зв'язок між протиправною поведінкою та завданою шкодою. Вина. Поняття та підстави відповідальності за завдання моральної шкоди. Розмір та порядок відшкодування моральної шкоди.

 

Семінарське заняття 18: “Окремі види недоговірних зобов’язань. Загальні положення про відшкодування шкоди” – 2 години

 

ПЛАН

1. Публічна обіцянка винагороди без оголошення конкурсу.

2. Публічна обіцянка нагороди за результатами конкурсу.

3. Вчинення дій у майнових інтересах іншої особи без її доручення.

4. Рятування здоров’я та життя фізичної особи, майна фізичної чи юридичної особи.

5. Створення загрози життю, здоров’ю, майну фізичної особи або майну юридичної особи.

6. Загальні положення про відшкодування шкоди.

 

Запитання до самоконтролю:

1. В чому полягають ознаки та система недоговірних зобов’язань?

2. Яка правова природа конкурсу як підстави виникнення недоговірного зобов’язання?3. В чому шкода відрізняється від збитків?

4. Які умови притягнення до відповідальності за заподіяння шкоди і які підстави від її звільнення?

5. Що таке моральна шкода і за якими критеріями вона може визначатися на практиці?

 

Практичне заняття 18: “Окремі види недоговірних зобов’язань. Загальні положення про відшкодування шкоди” – 2 години

 


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.014 сек.)