АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Змістовний модуль ІV. Договори про надання послуг. Окремі види послуг

Читайте также:
 1. I. Організація та проведення модульного і підсумкового контролю
 2. Банківська послуга «Іпотечне житлове кредитування»
 3. Бартерні договори
 4. Варіанти питань до модульної контрольної роботи
 5. Варіанти питань до модульної контрольної роботи
 6. Варіанти питань до модульної роботи
 7. Види додаткових послуг громадського харчування.
 8. ВИДИ ЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТА ПОСЛУГ ТВАРИННИЦТВА
 9. Види економічної діяльності та послуги рослинництва
 10. Вирівнювання по прямій динаміки експорту послуг
 11. Виробництва товарів і послуг, одержання доходів (прибутку) «.
 12. Виробництво – це вплив людини на матеріальний світ природи з метою надання йому властивостей і форм природи, придатних для задоволення потреб людини.

 

Терміни та поняття до змістового модулю 1: послуга, транспортні зобов’язання, транспортні послуги, вантаж, багаж, пасажир, перевезення, транспортне експедирування, страховик, страхувальник, застрахована особа, вигодонабувач, форми страхування, галузі страхування, договір страхування, страховий випадок, страховий ризик, страховий платіж, страховий тариф, страхова сума, страхове відшкодування, франшиза, суброгація, фідуція, бенефіціарій, доручення, довіритель, повірений, передоручення, договір комісії, комітент, комісіонер, комівояжер, інституційний позов, ціна речі, комісійна винагорода, делькредере, траст, управління майном, управління майновими правами, єдиний майновий комплекс як об’єкт управління.

Поняття договору доручення. Права та обов'язки сторін. Припинення договору. Діяльність в інтересах іншої особи без доручення. Поняття договору комісії. Відміна договору комісії від суміжних договорів. Субкомісія. Сторони у договорі комісії. Права та обов'язки сторін. Відповідальність комісіонера. Припинення договору комісії. Особливості окремих видів договору комісії. Поняття довірчого управління майном. Договір управ­ління майном та його форма. Об'єкт довірчого управління. Сторони у договорі, їх права та обов'язки, Здійснення довірчого управління майном. Строк договору. Відповідальність управителя. Припинення договору управління майном.

 

Література: [1, 2, 3, 4, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 48, 49, 50, 53, 54, 55, 73, 74, 76, 85, 105, 119, 144, 145, 146]

 

Лекція 11: „Загальні положення про послуги. Транспортні зобов’язання” – 2 години

Поняття, характерні ознаки та загальна характеристика договору про надання послуг. Предмет договору. Поняття та види послуг. Види договору про падання послуг. Сторони договору. Строк договору. Плата за договором про надання послуг. Права та обов'язки сторін. Відшкодування виконавцеві фактичних витрат за договором про безоплатне надання послуг. Відповідальність сторін за невиконання чи неналежне виконання умов договору. Поняття та види транспортних зобов'язань. Поняття та особливості транспортних послуг. Значення та види транспорту. Загальні положення про перевезення. Види перевезень. Поняття та правова природа договору перевезення вантажу. Договір перевезення пасажира та багажу. Договір чартеру (фрахтування). Перевезення транспортом загального користування. Провізна плата. Права та обов'язки сторін за договором перевезення. Відповідальність сторін за договором перевезення. Особливості правовою регулювання морських перевезень (загальні положення; види морських перевезень; види чартерів; загальна і часткова аварія). Поняття та загальна характеристика договору транспортного експедирування. 

 

Запитання до самоконтролю:

1. Яким чином можна визначити правову категорія „послуга”? Чи є різниця в термінах послуга та операція (наприклад фінансова послуга та фінансова операція)?

2. Як називають сторони в договорі про надання послуги?

3. В чому полягає особливість договору про безоплатне надання послуг?

4. Які існують види транспортних перевезень?

5. Якими актами здійснюється регулювання транспортних перевезень?

6. Які організаційні передумови потрібні для договорів перевезення вантажів?

7. Що розуміється під договором фрахту (чартер)?

8. Як характеризується договір перевезення багажу?

9. В чому полягають права та обов’язки сторін за договором перевезення пасажирів?

10. Який порядок пред'явлення претензій і позовів, що випливають із договору перевезення?

11. Які риси притаманні транспортному експедируванню?

 

Самостійна робота 11 - 8 годин

 

Теми для самостійного вивчення:

Тема 1. Транспортна система України: сучасний стан та тенденції трансформації.

Тема 2. Правові форми опосередкування відносин щодо надання транспортних послуг.

 


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.029 сек.)