АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Змістовний модуль ІІ. Договори про передачу майна у власність

Читайте также:
 1. I. Організація та проведення модульного і підсумкового контролю
 2. Бартерні договори
 3. Варіанти питань до модульної контрольної роботи
 4. Варіанти питань до модульної контрольної роботи
 5. Варіанти питань до модульної роботи
 6. Вимоги керівних і нормативних документів по зберіганню спеціального майна цивільного захисту
 7. Власність як економічна категорія. Сутність власності, її економічний та правовий зміст
 8. Власність, її сутність, форми та місце в економічній системі.
 9. Вості, учасники якого зберігають власність на засоби виробництва, але
 10. Геометричне зображення комплексного числа. Модуль та аргумент комплексного числа
 11. ГЛОБАЛЬНЫЙ РАЗРУШИТЕЛЬНЫЙ МОДУЛЬ
 12. Двосторонні договори про правову допомогу

 

Терміни та поняття до змістовного модулю: продавець, покупець, кількість товару, якість товару, асортимент товару, комплектність товару, ризик випадкового знищення, гарантійний строк, строк придатності, споживач, захист прав споживачів, належна якість, істотний недолік, права споживача у випадку придбання речей неналежної якості, продукція технічного призначення, товари народного споживання, розстрочення платежу, відстрочення платежу, оплатний договір, двосторонній договір, консенсуальний договір, оптова, роздрібна торгівля, поставка, форвардна угода, ф’ючерсна угода, товарна біржа, фондова біржа, конкурсний продаж, примусовий продаж, істотні умови, предмет, ціна, форма договору, майно, ціноутворення; момент виникнення права власності у покупця, публічна пропозиція укласти договір.

Дарунок, пожертва, рухома річ, нерухома річ, відмова від подарунку ,одержувач ренти, платник ренти, оплатність та безоплатність договору ренти, рентний капітал, рентні платежі, довічна рента, реальний договір, консенсуальний договір, довічне утримання (догляд), відчужувач, набувач майна; матеріальне забезпечення в натурі, надання житла відчужувачеві, догляд за відчужувачем.

 

Література: [6, 7, 8, 9, 10, 17, 23, 24, 28, 34, 35, 36, 44, 51, 72, 88, 94, 121]

 

Лекція 5: „Поняття та загальна характеристика договору купівлі-продажу. Роздрібна купівля-продаж. Поставка” – 2 години

Поняття та загальна характеристика договору купівлі-продажу. Сторони договору купівлі-продажу. Суттєві умови договору купівлі-продажу. Предмет договору купівлі-продажу. Умови щодо комплектності, кількості, асортименту, комплектності та якості товару. Гарантійний строк та строк придатності товару. Ціна та оплата товару. Форма договору. Реєстрація прав власності на нерухоме майно. Права та обов'язки сторін договору. Момент виконання обов'язку продавця передати товар. Перехід права власності на товар до покупця. Перехід ризику випадкового знищення або випадкового пошкодження товару. Правові наслідки передання товару неналежної якості. Строки виявлення недоліків і пред'явлення вимоги у зв'язку з недоліками проданого товару. Види договору купівлі-продажу. Роздрібна купівля-продаж. Поставка. 

Семінарське заняття 5: „Поняття та загальна характеристика договору купівлі-продажу. Роздрібна купівля-продаж. Поставка” – 2 години

 

ПЛАН

1. Поняття та загальна характеристика договору купівлі-продажу.

2. Сторони та зміст договору купівлі-продажу.

3. Класифікація договорів купівлі продажу.

4. Поняття та основні характеристики договору роздрібної купівлі-продажу.

5. Поняття та види договорів поставки товарів.

 

Запитання до самоконтролю:

1. Що є предметом договору купівлі-продажу?

2. Як визначається ціна предмета договору купівлі-продажу і яка її правова роль?

3. Від яких факторів залежить форма договору купівлі-продажу?

4. В яких випадках і де відбувається реєстрація договору купівлі-продажу?

5. Які права та обов’язки продавця?

6. Які права та обов’язки покупця?

7. В який момент, в якому обсязі і в якій валюті здійснюється оплата придбаного товару?

8. Як обчислюється гарантійний строк і строк придатності?

9. Як обчислюється строк виявлення недоліків проданого товару?

10. Що є предметом роздрібної купівлі-продажу?

11. Які права має покупець в договорі роздрібної купівлі-продажу?

12. Які права має покупець при придбанні товару належної якості?

13. Яка різниця між договором поставки і договором купівлі-продажу?

 

Самостійна робота

Теми для самостійного вивчення:

Тема 1. Особливості купівлі-продажу транспортних засобів – 1 година.

Тема 2. Особливості купівлі-продажу земельної ділянки. Договір найму-продажу – 1 година.

 

 

Лекція 6: “Контрактація сільськогосподарської продукції. Постачання енергетичними та іншими ресурсами через приєднану мережу. Міна (бартер)” – 2 години

 

Поняття договору на постачання сільськогосподарської продукції. Відмінність договору постачання сільськогосподарської продукції від договору поставки та договору купівлі-продажу. Законодавство про договори на постачання сільгосппродукції. Закупівля сільськогосподарської продукції для державних потреб. Сторони договору. Порядок укладення, зміст та предмет договору. Поняття та значення договору на постачання енергоресурсів. Сторони та зміст договору. Ціна договору та порядок розрахунків. Строки та терміни договору. Відповідальність сторін за порушення режиму постачання та споживання енергоресурсів. Поняття та види договору міни (бартеру). Сторони та форма договору. Ціна договору та порядок проведення розрахунків між сторонами. Обмеження та заборони щодо застосування бартерних операцій в сучасних умовах. Обов’язки сторін за договором. Особливості окремих видів договору міни (бартеру).

 

 

Запитання до самоконтролю:

1. Які особливості договору контрактації?

2. В чому полягають відмінності договору постачання сільськогосподарської продукції від договору поставки та договору купівлі-продажу?

3. Які права та обов’язки мають сторони за договором постачання енергоресурсів?

4. Як переходить право власності в договорі міни?

5. Які обмеження та заборони щодо застосування бартерних операцій в сучасних умовах передбачає чинне законодавство України?

 

 


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.008 сек.)