АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Теология дегеніміз не? 77. Схоластиканың пайда болған мақсаты?

Читайте также:
  1. Бейімделу (адаптация) дегеніміз не?
  2. Дионисий Ареопагит и апофатическая теология
  3. Религия и теология Наука и философия
  4. Средневековая философия. Особенности средневекового способа философствования. Теология, онтология, антропология, этика. Теория любви.
  5. Средневековые теология и философия
  6. Теология дегеніміз не?

1.космос туралы ілім

2.Логос туралы ілім

3. Құдай туралы ілім

4.құдайлардың шежіресі

5.Құдайдың өмірі

77. Схоластиканың пайда болған мақсаты?

1. сенімнің символын жасау үшін

2. «шіркеу әкелерінің» еңбектерін дұрыстау үшін

3. христиан догмасын реттеу және бәріне лайық қылу үшін

4. табиғатты зерттеу қажеттігінен

5. әлемнің бейнесін тұжырымдау үшін

78. Л. Фейербахтың негізгі идеясы?

1.Антропологиялық матерализм

2.Бақыттты өмір туралы

3.Адам өзі үшін

4.Жұбату философиясы

5.Еркіндік туралы

79. Төменде келтірілген философтардың қайсысы танымның мәні мен маңызын түсіну үшін үңгір туралы мифті мысал келтіреді?

1.Платон

2.Кант

3.Шопенгауер

4.Маркс

5.Ницше

80. Хайдеггердің біздің болмысты танудағы ұғымдарымызға салыстырмалы қандай парадокс айтқан?

1.ақиқат бір жерде

2.кейбір адамдар абстрактылы ойлайды

3.дүниені тану мүмкін емес

4.ешқандай пародоксальды ойлар жоқ

5.біз барлығымыз ойлай аламыз

81. Маркстің диалектикасының Гегельден айырмашылығы неде?

1.оның материалистігінде

2.ғарыштық философияға жақындығы

3.оның идеалистігі

4.дінге қатынасында

5.ешқандай айырмашылығы жоқ

82. Фейербах ұсынған адамға деген философилық көзқарас қалай аталады?

1. антропоцентризм

2. философиялыі антропология

3. Антропологиялық материализм

4. антропософия

5. антропоморфизм

83. «Адам бол» - принципін алғаш жариялаған кім?

1. Абай

2. А.Байтұрсынұлы

3. Ш.Уәлиханов

4. Ў.Бөкейханов

5. Шәкәрiм

84. «Категориялық императив» - бүл негізгі .......И:Кант жасаған ой –тұжырым

1. жаратылыстанушылың ғылыми заңның

2. И.Ньютонның теориясындағы денелердiң қозғалысының заңының3. саяси өмiр заңының

4. Жоғарғы адамгершілік талаптың

5. адамзат ойын категориялық құру заңының

85. Адам мен мәдениетті апаллондық және дионистік бастамалар туралы бірінші рет айтқан кім болатын?

1. Платон

2. Аристотель

3. Шопенгауэр

4. Ницше

5. Достоевский

86. Адамның қартаюы кезіндегі белсенді өмір сүру мәселелерімен қандай сала айналысады?

1. танатология

2. антропология

3. геронтология

4. онтология

5. социология

87. З.Фрейд қандай теориялық концепциясын абсолюттендіріп дамытты?

1. Супер Эго

2. Либидо

3. Саналылық

4. қамығу

5. Жалғыздық

88. Қай философ иемдену мен болмысты адамның іргелі бағдарлары ретінде қарастыра отырып,өзінің «жаңа адам» концепциясын дамытудан қашпады?

1. Фукуяма

2. Франкл

3. Фримен

4. Фромм

5. Фрейд

89. Ницше пікірінше өмір деген ерік жігер мен қоса адамға не түрткі болады деді?

1. болмыстың өзi

2. Билікке деген ерік

3. таза ерiк

4. репрессиялайтын болмыс

5. билiктiк инстинг

90. Классикалық жалпы философиялық тұжырымдама бойынша, адамдық тұлға.....

1. өзінің табиғаты жағынан әлеуметтік

2. маскадан басқа ешнәрсе емес

3. бос абстракция

4. ұсталмайтын және анықталмайтын нәрсе

5. психологиялық белгiлердiң жиынтығы

91. Адамзат пен өркениеттің қалыптасуы мәселесі туралы жазған Энгельстің іргелі енбегі:

1. Табиғат диалектикасы

2. отбасының жеке меншіктің және мемлекеттің пайда болуы

‡агрузка...

3. Анти Дюринг

4. Тарихи материализм туралы хат

5. Англиядағы жұмысшы табының жағдайы

92. Құндылық мәселесімен айналысатын философиялық білімнің саласы қалай аталады?

1. Аксиология

2. Гносеология

3. Эпистемология

4. Онтология

5. Феноменология

93. Қатты қысым жағдайында адамның таңдау мәселесі жөніндегі экзистенциалистердің ілімін қалай атауға болады?

1. елеусiздiк теориясы

2. Шекаралық ситуациялар ілімі

3. қайғырмау туралы iлiм

4. жiгер еркiндiгi

5. абсурд туралы iлiм

94. Жан Жак Руссоның философиялық толғаныстарының бірі:

1.ғылымдағы тоқырау

2.Адамның рухани бостандығы

3.бірнеше теориялардың қатар өмір сүруі

4.Адам тағдыры

5.Ақыл ойдың табиғи дамуына жол ашу

95. ХІХ ғ. Ресейдің батысшылдарына қандай философия үлкен әсерін тигізді?

1. батыс еуропалық

2. антикалық

3. араб тiлдес

4. үндi

5. қытай

96. «Анимизм», «тотемизм» ұғымдары кімнің еңбегінде жақсы талданған?

1. Ф.Энгельс

2. Г.Морган

3. Э.Тайлор

4. Лукреций Кар

5. Г.Чайлд

97. Буддизм дін бе әлде философия ма:

1. Философия

2. дiн

3. Буддизмде философия да дін де бар

4. бұл ғылым

5. ойын

98. Адам өмірінің мәнін Будда бойынша қалай түсіндіруге болады?

1. азаптануда

2. ақиқатты тануда

3. еңбекте

4. қарым - қатынаста

5. қоғамдағы өмір

99. Қай философ адамды санасыздығы саналылығына үстемдік жасайтын жан деп түсінеді?

1. З.Фрейд

2. А.Камю

3. Р.Декарт

4. Л.Витгенштейн

5. Т.Гоббс

100. Қай философ үшін жақсылық идеалы – жоғарғы адам, адамның негізгі ізгі легі – билікке деген ерік – жігер:

1. Ф.Ницще

2. А.Камю

3. Р.Декарт

4. Ж.Ж Руссо

5. Т.Гоббс

101. Л. Фейербахтың негізгі идеясы?

1.Антропологиялық матерализм

2.Бақыттты өмір туралы

3.Адам өзі үшін

4.Жұбату философиясы

5.Еркіндік туралы

102. Онтологияның негізгі мәселелерін Хайдеггер қай кітабында қарастырады?

1.Табиғат болмысы және рух болмысы

2. Болмыс және уақыт

3.Болмыс

4.Бар болу мен болу

5.Болмыс өмір сүру ретінде

103. Әлемнің материалдық бірлігі принципін дәл тұжырымдаған:

1.Эпикур

2.Энгельс

3.Эйнштейн

4.Эпикет

5.Эмпедокл

104. Төменде келтірілген философтардың қайсысы танымның мәні мен маңызын түсіну үшін үңгір туралы мифті мысал келтіреді?

1.Платон

2.Кант

3.Шопенгауер

4.Маркс

5.Ницше

105. Хайдеггердің біздің болмысты танудағы ұғымдарымызға салыстырмалы қандай парадокс айтқан?

1.ақиқат бір жерде

2.кейбір адамдар абстрактылы ойлайды

3.дүниені тану мүмкін емес

4.ешқандай пародоксальды ойлар жоқ

5.біз барлығымыз ойлай аламыз

106. Маркстің диалектикасының Гегельден айырмашылығы неде?

1.оның материалистігінде

2.ғарыштық философияға жақындығы

3.оның идеалистігі

4.дінге қатынасында

5.ешқандай айырмашылығы жоқ

107. Гегельдің соңғы үштік элементін көрсетіңіз:

1.тезис

2.антитезис

3.факт

4.синтез

5.теріске шығару

108. Төменде келтірілген білімнің қандай формасы негіздеуді және тексеруді талап етеді?

1.гипотеза

2.аксиома

3.факт

4.теория

5.мәселе

109. Гносеологияның негізгі категориясын көрсетіңіз:

1.материя

2.субстанция

3.ақиқат

4.өлшем

5.норма

110. Танымның сезімдік деңгейінің үш негізгі формасы:

1.идея,гипотеза, интуиция

2.парасат, саналық, интуиция

3.түйсік, қабылдау, елестету

4.ұғым ,пайымдау, елестету

5.субстрат, материя, болмыс

111. Жан Жак Руссоның философиялық толғаныстарының бірі:

1.ғылымдағы тоқырау

2.Адамның рухани бостандығы

3.бірнеше теориялардың қатар өмір сүруі

4.Адам тағдыры

5.Ақыл ойдың табиғи дамуына жол ашу

112. Философияның өзіндік ерекшелігі:

1.жинақталған білім

2.практикалық білім

3.қарапайым білім

4. жеке білім

5. нақты білім

113. Түйсінуден абстрактылық ойлауға дейін, ал, одан. . . .

1.теорияға

2. тексеруге

3.ақиқатқа

4.практикаға

5.әлемнің ғылыми картинасына

114. Адамдардың рухани өмірінің формасы ретінде дінді не айрықшалайды?

1.жоғарғы күшке сену

2.изорекикалығы

3.қарапайымдылығы мен ақиқаттылығы

4.әдет ғұрыптар мен культтердің бар болуы

5.адамгершілік нормалардың басымдылығы

115. Ортағасырлық Европада таралған философиялық дүниетанымның типі:

1.теоцентризм

2.антропоцентризм

3.космоцентризм

4.постмоцентризм

5.фемоменология

116. Ортағасырлық батыс философиясындағы діни – философиялық ізденістердің орталық мәселесі:

1.адам

2.космос

3.материя

4.Құдай

5.Адамның жаны

117. Ортағасырлық философияның дамуының негізгі этапы:

1.стоицизм

2.софистика

3.матерализм

4.схоластика

5.диалектика


1 | 2 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.02 сек.)