АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Теология дегеніміз не?

Читайте также:
  1. Бейімделу (адаптация) дегеніміз не?
  2. Дионисий Ареопагит и апофатическая теология
  3. Религия и теология Наука и философия
  4. Средневековая философия. Особенности средневекового способа философствования. Теология, онтология, антропология, этика. Теория любви.
  5. Средневековые теология и философия
  6. Теология дегеніміз не?

1.космос туралы ілім

2.Логос туралы ілім

3. Құдай туралы ілім

4.құдайлардың шежіресі

5.Құдайдың өмірі

111. Схоластиканың пайда болған мақсаты?

1.сенімнің символын жасау үшін

2. «шіркеу әкелерінің» еңбектерін джұрыстау үшін

3.христиан догмасын реттеу және бәріне лайық қылу үшін

4.табиғатты зерттеу қажеттігінен

5.әлемнің бейнесін тұжырымдау үшін

112. «Білу үшін сенемін» пайымдауы кімдікі:

1.Г.Гегель

2.К. Маркс

3.Л. Фейербах

4.А. Аврелий

5.Кант

113. Ф. Ницше көзқарасы бойынша мәдениет мына принциптермен салыстырылады;

1. Достыққа ерiк, қайғыға ерiк

2. Билiкке ерiк, өмiрге ерiк

3. Тәуелсiздiкке ерiк, билiкке ерiк

4. Махаббатқа, еңбекке ерiк

5. әдiлдiкке ерiк, сәйкестiкке ерiк

114. ХІХ ғ. Ресейдің батысшылдарына қандай философия үлкен әсерін тигізді?

1. батыс еуропалық

2. антикалық

3. араб тiлдес

4. үндi

5. қытай

115. «Анимизм», «тотемизм» ұғымдары кімнің еңбегінде жақсы талданған?

1.Ф.Энгельс

2.Г.Морган

3.Э.Тайлор

4. Лукреций Кар

5. Г.Чайлд

116. «Сезінушілік дүние заттарының алғашқы бейнелеріне – идеяларға меңзей қарау – тікелей, тура білімнің түрі» - деген философ ...

1.Фалес

2. Платон

3.Аристотель

4.Сократ

5.Гегель

117. Нағыз адам деп Августин кімді айтты:

1. Сүйе білген және сүюге лайық адамды

2. Мұсылмандық жолына түскен адамды

3. Єзiн Құдайдан жоғары қойған кiсiнi

4. ғылымға толық берiлген адамды

5. Философия Іылымын тереңдеп зерттеген адамды

118. Сопылық философияның негізін салушы:

1. Әл-Фараби

2. Қашқари

3. Яссауи

4. Беруни

5. Баласағұн

119. Пико делла Мирандола философиясындағы адмның басты ерекшелігі:1. шығармашылық еңбектенуге қабiлеттiлiгi

2. мырзалар жолымен жүруге бейiмдiлiгi

3. Өз тағдырын айқындаудағы еркіндігі

4. ақылдылығы, парасаттылығы

5. адамгершiлiк қабiлеттiлiгi

120. «Мен ойлаймын, демек мен өмір сүремін». Осындай анықтама берген философ?

1.Бэкон

2.Гегель.

3. Маркс

4. Кант

5. Декарт

121. И. Фихтенің негізгі шығармасын көрсетіңіз:

1. "Христиандыітың мәнi"

2. "Табиғат философиясының идеялары"

3. "Логика ғылымы"

4. «Ғылым - ілім»

5. "Таза ақылды сынау"

122. Қай 19 ғ. Батыс Еуропа философы фундаментальді онтология ілімін дамытты?

1.Э.Гуссерль

2. М. Хайдеггер

3. А.Бергсон

4. С.Кьеркегор

5. Ж.П.Сартр

123. « Орыс комунизмнің мәні мен қайнар көзі » атты кітаптың авторы:

1. Ленин

2. Маркс

3. Плеханов

4. Бердяев

5. Сталин

124. Конфуцийшілдіктің этикалық идеалына жататын. . . :

1. Мейірбан адам

2. жетiлген адам

3. жетiлген данышпан адам

4. мемлекеттiк адам

5. ұлы адам

125. Ортағасырдағы негізігі мәселе – номинализм мен реализм арасындағы талас мәселесін үйлесімді шешкен:

1. Әл-Кинди

2. Әл-Беруни

3. Ибн – Рушд

4. Ибн-Сина

5. Әл-Фараби

126. Антикалық грек ойшылдары:

1.Декарт, Платон

2. Фалес, Анаксимен

3.Платон, Руссо

4.Бруно, Декарт

5.Сократ, Бруно

127. « Құмарлықтың шырмауына оралған адамдар қорыққан қоян сияқты жүгіреді. Боданнан босай алмаған олар, арқанмен байланғандай ұзақ уақыт бойы қайта-қайта азапқа тап болады» деп пікір қорытқан Көне Үнді философиясының мектебі:

‡агрузка...

1. Буддизм

2. миманса

3. иога

4. жайнизм

5. вайшешика

128. Фома Аквинскийдің діни философиясының басты ерекшелігі:

1.құдай қағидаларды терiске шығару

2. қоғам дамуының объективтi заңдылықтарын зерттеуi

3. Христиандық пен перипатетизмді ымыраға келтіруі

4. адам еркiндiгi туралы iлiмдi негiздеуi

5. құдай болмысы дәлелдерiнiң практикалық сипаты

129. Қайта өрлеу дәуірінің философы:

1.Пирс

2.Ясперс

3.Сартр

4. Бруно

5.Гегель

130. Рационализм бағытының негізін салушы жаңа заман философы:

1.Спиноза

2.Локк

3.Бэкон

4.Мальбранш

5.Декарт

131. Л. Фейербахтың басты еңбегін атаңыз?

1. «Жаңалық философиясы»

2. «Христиандықтың мәні»

3. "практикалық ақылға сын"

4."таза ақылға сын"

5."рух феноменологиясы"

132. К. Маркс негізделген материализмнің тарихи түрі:

1.қарапайым

2.догматтық

3. Диалектикалық

4.метафизикалық

5.тұрпайы

133. Абай идеялары төмендегі келтірілген қай идеясымен сәйкес келеді?

1. Әл – Фараби

2. Әл-Газали

3. Әл-Кинди

4. Әл-Бируни

5. Ибн-Сина

134. Қайырымды қала тұрғындары еңбегінің авторы:

1.Ал-Ғазали

2.Ибн-Сина

3.Кант

4. Әл – Фараби

5. Георг II

135. Орыстың қай идеалист – философы бүкіл бірлік принципін ұсынды:

1. Соловьев

2.Булкагов

3.Шестов

4.Флоренский

5.Бердияев

136. «Экзистенциализм – ол гуманизм» еңбегінің авторы:

1. Камю

2. Марсель

3. Сартр

4. Кьеркегор

5. Бердяев

137. Сократтың шәкірті және Кир патшасының қызмет еткен әскербасы:

1. Геракл

2. Ксеофон

3. Анаксимен

4. Пифагор

5. Платон

138. Локаяттардың түсінігінше, өмірдің мәні:

1.о дүниені қастерлеу

2.қоғамға қызмет ету

3.Дәулетті өмір кешу

4.Білімге ұмтылу

5. Бақытқа, ләззатқа жету

139. Шіркеу әкелерінің философиялық, діни және әлеуметтік – саяси ілмдерінің жиынтығы, әулиелік әдебиеттерге жатады:

1. Патристика

2. схоластика

3. экзегетика

4.реализм

5.номинализм

140. Пико делла Мирандола философиясындағы адамның басты ерекшелігі ...... болып табылады:

1. Өз тағдырын айқындаудағы еркіндігі

2. адамгершiлiк іабiлеттiлiгi

3. мырзалар жолымен жүруге бейiмдiлiгi

4. ақылдылығы, парасаттылығы

5. шығармашылығы еңбектенуге қабiлеттiлiгi

141. И.Кант ой-пікірлерді қандай екі түрге бөледі?

1. Логикалық және аксиологикалық

2. Сезiмдiк және рационалдық

3.Индуктифтi және дедуктифтi

4. Апостериорлық және априорлық

5. Материалистiк және идеалистiк

142. Прагматист Джон Дьюи философияның қызметін қалай түсіндіреді?

1. Өмiрге алаңсыз аңқау көзбен қарау

2. Таң қалу

3. Абстракциялау

4.Даналыққа үйрету

5. Адамдардың тұрмыс қалпын жақсартуға жәрдемдесетін өмірлік пайдалы тәжірибені ұйымдастыру

143. Неміс философиясы, «тірек уақыты» деген сөйлемнің авторы кім?

1. Будда

2. М. Қашқари

3. Аристотель

4. К. Ясперс

5. Аль – Фараби

144. Әл – Фараби қай ойшылдардың іліміне түсініктеме берді?

1. Платон мен Аристотельдің

2. Конфуцидің

3. Лао-Цзыдың

4. Кант пен Гегельдiң

5. Маркс пен Энгельстiң

145. «Заттарды біз сезім арқылы қабылдаймыз, ал зерде арқылы тұжырымдап қорытынды жасаймыз» деді:

1. Спиноза

2. Беркли

3. Юм

4. Гассенди

5. Дидро

146. Ресей славянофильдері батыс еуропалық мәдениетке қандай көзбен қарайтын, егер оны қасыреттің жемісі деп түсінсе?

1. Объективтік

2. Жаман да емес, жақсы да емес

3. Құрметпен

4.Немқұрайды көзбен

5. Терістеуі

147. Ежелгі Грек материалистері:

1. Анаксимен, Анаксимандр

2. Бэкон, Фалес

3.Бруно, Сократ

4. Декарт, Гераклит

5. Аристотель, Спиноза

148. Чарвак-Локаята философиясы бойынша-:

1. Материалдық субстанция мәңгілік өмір сүреді

2. Танымның негiзгi- дүниенi түйсiктер арқылы қабылдау

3. Құдай адам өмiрiн де, табиғат дамуын да реттеп отырады

4. Адам жер бетiндегi өмiрiн о дүниеде жалғастырады

5. Адамның жаны ешқашан ыдырамайды

149. Конфуцийдің тұжырымдауынша, халықты:

1. Қорқытып, найзаның ұшымен ғана билеу керек

2. Ағартушылық арқылы, ғылымды жетiлдiре отырып басқару керек

3. өзiне-өзiн басқартған дұрыс

4. Асыл қасиеттер арқылы басқарып, түзетуге болады

5. Заң арқылы басқарған тиiмдi

150. Утопия еңбегінің автоғын көрсет:

1. Томазо Крмпалла

2. Макиавелли

3. Мишель Монтень

4. Томас Мор

5. Леонардо да Винчи

151. И. Канттың таным теориясының өзіндік белгісі:

1.Агностицизм

2. эмперизм

3. Спептицизм

4. Монизм

5. сенсуализм

152. Қай 19 ғ. Батыс Еуропа философы «Экономикалық-философиялық қолжазбалары» еңбегінің авторы:

1. Ф. Ницше

2.А.Бергсон

3.К.Маркс

4. В.Дильтей

5. Ф. Энгельс

153. Дао мектебінің негізін қалаушы кім?

1. Будда

2. Сюнь-Цзы

3.Мэн-Цзы

4.Конфуций

5. Лао-Цзы

154. Леви-Сросс:

1. Структурализм өкілі

2. Прагматизмнің өкілі

3. Неотомизмнiң өкiлi

4. Аналитикалық философияның өкiлi

5. Феноменологиялық философияның өкiлi

155. Жаңа дәуір философиясының өкілі?

1.Д.Бруно

2.П.Помпонации

3.А.Данте

4. Ф.Петрарка

5. Ф.Бэкон

156. И.Канттың"Әрқашан адамды және адамзатты мақсат деп тұтатын қадамдар жаса,адамды құрал ретінде пайдаланба"деген ипмперативі:

1. Құқықтық

2. Категориялық

3. Саяси

4. Еркіндік

5. Экономикалық

157. А.Шопенгауэр бойынша адамның саналы өркениетінен тыс тұрған қара дүрсін күш,әуестік,үстемдікке ұмтылыс дегеніміз:

1. Іс-әрекет

2. Ерік

3. Құштарлық

4. Билік

5. Ізгілік

158. Гуссерль-өкілі:

1.персонализм

2.постмодернизм

3.структурализм

4. Феноменология

5.экзистенциализм

159. В. Соловьевтың философиясындағы басты категория біртұтастық:

1.Білім

2. Табиғи

3. Негативтi

4. Диалектикалық

5. Тарихи

160. ХХ ғасырда философиялық бағыт дүниені тану үшін тілді түсінуді зерттеу қажет деп санайды:

1. Экзистенционализм

2. Ғылым философиясы

3. Герменевтика

4. Өмiр философиясы

5. Неотмизм

161. "Категориялық императив "ұғымы қай философтың шығармашылығында кездеседі:

1. Гегель

2. Шлегель

3. Шиллер

4. Фейербах

5. Кант

162. Милет мектебі өкілдерінің бүкіл дүниенің субстанциясы деп"апейронды",яғни "анықсыз және шексіз нәрсені" табады:

1. Будда

2. наксимандр

3. Будда

4. Фалес

5. Анаксимен

163. Ежелгі Үнді философиясының ортодаксальды мектебі:

1. Миманса

2. Легизм

3. Даосизм

4. Моизм

5. Джаинизм

164. Жалпы ұғымды мойындайтын көзқарас:

1.номинализм

2.реализм, номинализм

3.идеализм

4. Реализм

5. материализм

165. Кордова халифті тұсында Испанияда өмір сүрген Ортағасырлық Араб философы және ғалымы:

1. Омар Хайям

2. Ибн Сина

3. Әл -Фараби

4. Әл Ғазали

5.Ибн Рушд

166. Қайта өрлеу дәуірі:

1.Ренессанс

2. Прогресс

3. Регресс

4. Сенсуализм

5. Реализм

167. Ф. Бэконның "Жаңа Оргонон" еңбегінде қандай 4 идол (елес)туралы айтылады:

1. Үңгiр, тұқым, ғылым,өнер

2. Философия, өнер, музыка, табиғат

3. Театр, ғылым, өнер, философия

4. Тұқым, үңгір, нарық, театр

5. Нарық, театр, табиғат, қоғам

168. Ағартушылық дәуірінің негізгі идеялары қандай болып табылады:

1. тағдырға сену мен маңдайға жазылуды мойындау

2. айқын және дара идеялар

3. құдай және мәңгiлiк өлмеу туралы идеялар

4. Ғылымға табыну және адамзат прогресі туралы идея

5. қандай да болсын идеялардың жоқтығы

169. Ф.Шеллинг пен Гегель қандай философиялық ағымның өкілдері:

1.Субъективтi идеализм

2.СолипсизмСолипсизм

3. Объективті идеализм

4. Дуализм

5. Антропологиялық материализм

170. К.Ясперстің пікірінше философияның басты міндеті қай нәрсенің мазмұнын ашумен байланысты:

1. Тiлдiң құпиясын

2. Мәтiннiң құпиясын

3. Сананың құпиясын

4. Болмыстың құпиясын

5. Дүниетанымныµң құпиясын

171. "Фуко"кітабының авторы Француз философы,постмодернист:

1. Гельвеций

2. Вольтер

3. Делез

4. Бэргсон

5. Гольбах

172. Дао мектебінің негізін қалаушы:

1. Конфуций

2. Мэн Цзы

3. Будда

4. Сюн Цзы

5. Лао Цзы

173. Тұңғыш араб философы,перипатетизмнің бастаушысы:

1. Әл Ғазали

2. Әл Бируни

3. Әл Фараби

4. Әл Кинди

5. Ибн Сина

174. Герменевтикалық шеңбердің авторы,герменевтика мәселесін дамытқан неміс философы:

1. Фейербах

2. Шлейермахер

3. Ницше

4. Фихте

5. Гегель

175. Көне Қытай мемлекеті:

1. Шығыстық деспотияның үлгісі

2. Федеративтiк үлгiде құрылған

3.Антикалық демократияның жалғасы

4. Аристократияның жалғасы

5. Монархиялық мемлекет

176. У.Оккам Орта ғасыр философиясының қай бағытының өкілі:

1. Реализм

2. Рационализм

3. Материализм

4. Номинализм

5. Схоластика

177. Қайта өрлеу дәуірінің қай философы"адам өз бақытын өзі жасаушы" деді?

1.Э.Роттердамский

2.Л.ВаллаЛ.Валла

3.Н.Кузанский

4. П.дела Мирандола

5.Дж.Бруно

178. "Таза ақылға сын"авторы кім?

1. Конт

2. Гегель

3. Фихте

4. Шеллинг

5. Кант

179. 19ғ.қай Батыс Еуропа философы философияны "ғылымдардың ғылымы емес" басқа дара нақты ғылымдардың методологисы деп санады:

1. Энгельс

2. С.Кьеркегор

3. А.Шопенгауэр

4. Ф.Ницше

5. А.Бергсон

180. "Фундаментальды онтология "ілімін дамытқан немімс экзистенциализмінің негізін салушы:

1. Конт

2. Сартр

3. Хайдеггер

4. Деррида

5. Гуссерль

181. Белгілі апориялардың "Дихотомия", "Ахилес тасбақаға жете алмайды","Жебе "авторы кім?

1. Аристотель

2. Пифагор

3. Анаксимен

4. Левкипп

5. Зенон Элейлік

182. Жеке заттар ғана нақты,ал жалпы жеке объектілер қатарының атауы деген Ортағасырлық тұсінік:

1. номенализм

2.Диалектика

3.Реализм

4.Теология

5.Метафизика


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.049 сек.)