АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Схоластика ілімі нені білдіреді?

Читайте также:
 1. Аристотель Стоїки Схоластика Лейбніц Діалектична логіка
 2. Направления средневековой теологической философии: патристика и схоластика
 3. Ноосфера ілімін калаєан
 4. Особенности философии Средних веков. Августин Блаженный.Схоластика. Фома Аквинский
 5. Патристика и схоластика
 6. Рання схоластика
 7. Ру идолдары» ілімі туралы кімдікі ?
 8. Средневековая картина мира и учение о бытии в христианской философии: патристика и схоластика.
 9. Средневековая схоластика. Фома Аквинский
 10. Средневековая философия, её осн черты и направления, патристика и схоластика(Учение Августина Аврелия и Фомы Аквинского)
 11. Схоластика
 12. Схоластика и ее роль в философии Средневековья.

1. "шiркеу әкелерiнiң" iлiмi

2. Мектеп философиясы

3. құдайлық философия

4. сенiмнiң символы

5. ортағасыр философиясындағы кезең

415. Ортағасыр философиясында универсалийлер ұғымымен не түсіндіріледі?

1. заттарға дейiн өмiр сүретiн жалпы идеялар

2. заттардан кейiн өмiр сүретiн жалпы идеялар

3. заттарда өмiр сүретiн жалпы идеялар

4. Жалпы ұғымдардың табиғаты

5. заттардың айналасында өмiр сүретiн жалпы идеялар

416. Патристика және схоластика-қандай философияның негізгі этаптары болып табылады?

1.антика

2.жаңа заман

3. қайта өрлеу

4. Орта ғасыр

5. ағартушылық

417. Қайта өрлеу философиясындағы негізгі дәстүр болып табылатыны:

1. гуманизм

2. схоластика

3. софистика

4. догматика

5. патристика

418. Қайта өрлеу философиясына тән адамның түсінігін анықтаңыз:

1. адам-қоғамдық жануар

2. адам-ойлаушы тiршiлiк иесi

3. адам-жаратушы, суретші

4. адам құдай жаратқан тiршiлiк иесi

5. адам саяси жануар

419. Н.Кузанскийдің философиялық идеясының негізінде не жатыр:

1. білместік ілімі

2. ру идолдары туралы iлiм

3. екi ұдай ақиқат теориясы

4. туа пайда болған идеялар туралы идея

5.универсалийлер туралы iлiм

420. Утопиялық социализинің негізін салушы:

1.Н.Кузанский

2.Дж.Бруно

3. Н.Коперник

4. Г.Галилей

5. Т.Мор

421. Пантеизм дегеніміз не:

1. барлық құдайлық -құдайдың барлық табиғатта бар екендігін мойындау

2. материяның бiрiншi екендiгiн мойындау

3. ақылды танымның бысты құралы деп мойындау

4. сананың бiрiншi екенiн мойындау

5. философияның негiзгi сұрағы

422. Гуманистердің пікірінше:

1. "сенемiн, өйткенi жалған"

2. "ақылды болу үшiн сен"3.«адам ең ұлы ғажайып»

4. "адам саяси тiршiлiк иесi"

5. "мен бiлемiн, өзiмнiң ешнәрсе бiлмейтiнiмдi"

423. «Құдіретті комедияның» авторы:

1.Н.Кузанский

2.Ф.Петрарка

3.Н.Коперник

4. Д.Алигьери

5. М.Монтень

424. Европаның Қайта өрлеу дәуіріне тән философиялық дүниетаным:

1.теоцентризм

2. антропоцентризм

3.космоцентризм

4.постмодернизм

5.феноменология

425. Жаңа заман философиясы ненің авторитетіне сүйенді:

1. шiркеу

2. ғылым

3. адам

4. мемлекет

5. қоғам

426. «Жаңа туылған сәбидің басы өмір өзінің өрнектері-білімді салатын таза тақта» жолдарының авторы:

1. Дж.Локк

2. И.Кант

3. Б.Спиноза

4. Р.Декарт

5. Г.Лейбниц

427. Қандай ұғымды табиғат пен қоғамның өзара әрекет процессі бейнеленеді, ғылым мен адамның ақылының ролі атап көрсетіледі?

1. техносфера

2. биосфера

3. социосфера

4. геосфера

5. ноосфера

428. Хайдеггер бойынша дүниені жақсы тану үшін не істеу керек?

1. Болмысты талдау

2. ғалымдардан кеңес алу

3. Құдайдан сұрау

4. адамдардан еш нәрсе сұрамау

5. философтардан кеңес алу

429. «Дін дегеніміз: жүрексіз әлемнің жүрегі:.»-осылайша пайымдаған кім?

1. Христос

2. Мұхаммед

3. Ницше

4. Маркс

5. Абай

430. Ғылыми танымның деңгейлері,өздерінің мәні бойынша:

1. логика және ақиқат

2. бiлiм және сауатсыздық

3. философтардың ойдан шығарғаны

4. эмперия және теория

‡агрузка...

5. математика және гармония

431. Себептілік дегеніміз әдеттіліктің бірінен соң бірі жалғасуы ғана – деп ойлайтын:

1. Беркли

2. Лейбниц

3. Локк

4. Спиноза

5. Юм

432. Априори, апостериори, антиномия, осы терминдермен қатар Кант философиясының сөздігінде нені қолданады?

1. аффект

2. антропософия

3. аналитика

4. ассимиляция

5. аллюзия

433. Антетика, антиномия терминдері Канттың талдауы бойынша нені білдіреді?

1.априоризм

2. диалектика

3.ой-тұжырым

4.трансцендентальдық

5.антропология

434. «Терістеуді терістеу» Гегельде бұл:

1. диалектиканың мәнi

2. қарама-қарсылықтың жоқтығы

3. қарапайым логикалық форма

4. математикалық метафора

5. философиялық кiтаптың аты

435. Субъективтік рух, объективті рух, абсолюттік рух Гегельдің қай кітабының бөлімдерін осылайша атаған?

1.Рух феноменологиясы

2.Логика ғылымы

3.Дiн философиясы

4. Рух философиясы

5. Рух пен адамзат руханилығының тарихы

436. Рационалдық танымға келесі формалар жатады:

1. сезiну, қабылдау,елестету

2. ұғым, пікір, ой-тұжырым

3.сезiм, эмоция, парасат

4."мен" "ол" "жоғары-Мен"

5.фантазия, ойлау, болжам

437. Таным теориясы басқаша қалай аталады?

1. онтология

2. метафизика

3. логика

4. гносеология

5. рационализм

438. Танымның ақиқаттылығың іргелі өлшемі:

1. Беделдiлердiң пiкiрi

2. сөздiктер мен энциклопедия

3. адамдардың зейiнi

4. математика

5. практика

439. «Ғылым логикасындағы» Гегельдің онтологиясындағы категориялардың құрылымы қандай ұғымнан басталады?

1.Болмыс және уақыт

2.Субстанция және субстрат

3. Болмыс пен бейболмыс

4.Сан мен сапа

5. Бiлiм және тәжiрибе

440. Ғылыми таным теориясы бұл –

1. гносеология

2. логика

3. методология

4. эпистемология

5. қарапайым ғылым

441. О.Шекспир теориясындағы негізгі кейіпкерінің онтологиялық сұрағы:

1.Иә немесе жоқ?

2.Бар болу немесе болу

3. бар болу немесе болмау

4.Бар болу немесе болу мүмкiндiгi

5. Не iстеймiн

442. Әлеуметтік танымның екі іргелі бөлімдері бұлар:

1. өнер мен әдебиет

2. әдебиетпен публицистика

3. Бiлу және бiлмеу

4. ғылым және дiн

5. ғылыми және ғылыми емес таным

443. Білім мен оның функцияларының өмірге пайдалысын насихаттап қарастыратын философия:

1. прагматизм

2. Марсксизм

3. Неоатомизм

4. Неоэмпиризм

5. Персонализм

444. Мыналардың қайсысы жүйелік тізімге кірмейді:

1. позитивизм

2. эмпириокритицизм

3. неопозитивизм

4. постпозитивизм

5. метапозитивизм

445. Марксизм философиясының өкілдері:

1. К.Маркс пен Ф.Энгельс

2. О.Конт және Д.Милль

3. А.Шопенгауэр және С.Кьеркегор

4. Ф.Ницше және О.Шпенглер

5. Э.Мах және Р.Авенариус

446. Болмыс мәселелерін зерттейтін философияның тарауы:

1. гносеалогия

2. онтология

3. диалектика

4. сана

5. қоғам

447. Болмысқа қарама-қарсы категория:

1. сана

2. адам

3. қоғам

4. диалектика

5. биболмыс

448. Кім философияға «шекаралық ситуациялар» ұғымын енгізді, экзистенциализмнің өкілі?

1. К.Ясперс

2. И.Кант

3. Г.Гегель

4. Л.Фейербах

5. И.Фихте

449. Герменевтиканың зерттеу пәні:

1. пiкiр

2. ой қорытындысы

3. ұғым

4. текст

5. заң

450. Архетип теориясы мына ойшылдардың қайсысына жатады?

1. К.Юнг

2. Д.Дьюи

3. О.Конт

4. А.Тойнби

5. О.Шпенглер

451. Қазіргі философияда мойындалған барлық тіршіліктің даму теориясы және соған негізделген әдіс:

1. диалектика

2.гносеология

3. онтология

4. практика

5.ақиқат

452. Болмыстың негізгі индивидуалдығы, жеке сана деп мойындайтын философиялық ілім:

1.эмпиризм

2.рационализм

3.сенсуализм

4. субъективті идеализм

5. материализм

453. Болмыстың негізгі әлемдік сана деп санайтын философиялық ілім:

1. эмпиризм

2.рационализм

3. объективті идеализм

4.абстракционизм

5. материализм

454. Философияның «онтология» тарауы нені зерттейді?

1. таным

2. адам

3. болмыс

4. құндылықтар

5. қоғам

455. Философияның «гносеология» тарауы нені зерттейді?

1. таным

2. адам

3. болмыс

4. құндылықтар

5. қоғам

456. Философияның «аксиология» тарауы нені зерттейді?

1. таным

2. адам

3. болмыс

4. құндылықтар

5. қоғам

457. Философияға теориялық, практикалық және поэтикалық ғыоым деп анықтама берген кім?

1. Гераклит

2. Аристотель

3.Гоббс

4.Кант

5. Будда

458. Рационалдық танымның жоғарғы деңгейін білдіретін философиялық категория:

1. сезiм

2. ақыл

3. пайым

4. сұлулық

5. ақиқат

459. Мәдениетті оның барлық көлемінде тұтастай алып зерттейтін философиялық пән:

1.тарих философиясы

2.саясат философиясы

3. мәдениет философиясы

4. ғылым философиясы

5. өмiр философиясы

460. Дүниенің бастамасын су деп есептеген ойшыл:

1. Анаксимандр

2. Гераклит

3. Фалес

4. Декарт

5. Спиноза.

461. К.Попердің белгілі шығармаларының бірі – «Ашық қоғам және оның......»:

1. жаулары

2. сыншылары

3. жақтастары

4. апологеттерi

5. теоретиктерi

462. З.Фрейдтің концепциясындағы мәдениет:

1. Эго

2.Ид

3. Супер Эго

4.Супер Ид

5. либидо

463. Идеалдылықтың дербес реалдық ретінде өмір сүруі болмыстың қандай формасы болып табылады:

1.материалдық болмыс

2. идеалдық болмыс

3. адам болмысы

4. әлеуметтiк болмыс

5. феноменальдық болмыс

464. Материалдық пен руханилықтың бірлдігі ретіндегі адамның тіршілік етуі болмыстың қандай формасы болып табылады:

1.матералдық болмыс

2.идеалдық болмыс

3. адам болмысы

4. әлеуметтiк болмыс

5. феноменальдық болмыс

465. Қоғамдағы адамның және қоғамның өзінің болмысын өзіне кіргізетін Болмыс, болмыстың қандай формасы болып табылады:

1. материалдық болмыс

2. идеалдық болмыс

3.адам болмысы

4. әлеуметтік болмыс

5. феноменальдық болмыс

466. Кімде-кім өзін епті болмай тұрып, қазіргі адаммын деп жарияласа , онда ол жай ғана алдаушы-міне осылайша психоанализ өзінің осы өкілі тарапынан Homo habilis-епті адам туралы ежелгі түсінікке келеді:

1. К.Юнг

2. И.Кант

3. Л.Фейербах

4. К.Ясперс

5. К.Маркс

467. Таным теориясында түйсікті танымнаң шын мәнінде жалғыз қайнар көзі деп қарастырылатын ілім:

1. сенсуализм

2. рационализм

3. солипсизм

4. агностицизм

5. эмпиризм

468. Бейнелеу:

1. өлi табиғаттың қасиетi

2. Мидың қасиетi

3. Адам санасының қасиетi

4. Тiрi табиғаттың қасиетi

5. материяның жалпы қасиеті

469. Философияны діннің қызметшісі деп түсінген орта ғасырлық ойшыл:

1. Фома Аквинский

2.Пьер Абеляр

3.У.Оккам

4. Әл Фараби

5. Әл Кинди

470. Киниктердің қайсысы күндіз шам жағып адал адамды іздеген?

1.Антисфен

2. Диоген

3.Демокрит

4.Гоббс

5.Вольтер

471. «Үштіктің» диалектикалық формуласын бірінші көрсеткен философ?

1. қытайлық гангстерлер

2.Гегель

3. Маркс

4. Хайдеггер

5. Платон

472. «Диалектикалық» терминінің орнына «антитетика» терминін қолданған философты көрсетіңіз?

1.Дидро

2.Руссо

3.Толант

4. Кант

5.Маркс

473. Саясат философиясының пәні ретінде ең алдымен нені санауға негіз бар?

1. Саяси өмірдің табиғаты мен заңдылықтарын, саяси сананы

2. саяси партиялардың iс әрекетiн

3. билеушi басшы топтардың шиеленсiн

4. халықаралық саяси өмiрдi

5. саяси лидерлiк өнерiн

474. Гегельдің құқық философиясы кітабында не туралы жазылғанын анықтаңыз:

1. мемлекет және мемлекеттiк құқық

2. Адам еркіндігі

3. мемлекет және құқық тарихы

4. мораль және құқық

5. монархиялық басқарудың дұрыстығы туралы

475. Адам-ойыншы, ойнайтын тіршілік иесі. Бұл кімнің идеясы?

1. Аристотельдiң

2. Пьер де Кубертеннiң (қазiргi заманІы олимпиялыі іозІалыстыµ негiзiн салушы)

3. К. Юнгтың

4.Хейзенганның

5. Шпенглердiң

476. Карл Густав Юнгтың философиясындағы фундаментальды ұғымдар қатарына жататын ұғым...

1. +Ұжымдық санасыздық архетипі

2. индивуальды санасыздық архетипi

3. "архе" ғарыш пен Адамзатты қозғалысқа келтiретiн күш

4. құндылықтардың архетиптiк функциялары

5. адамзаттың өткенi туралы маңызды ғылым ретiндегi археология

477. Диалектиканың категорияларына жатпайды?

1. мән мен құбылыс

2. мүмкiндiк пен шындық

3. себеп пен салдар

4.мазмұн мен форма

5. Реализм мен номинализм

478. Терістеуді терістеу заңы дамудың... көрсетеді?

1. тетiгiн

2. қайнар көзiн

3. ұзындығын

4. енiн

5. бағытын

479. XX-ғ постструктурализ позициясынан гуманитарлық білімдердің құрылымынан егжей-тегжейлі зертеген –

1. Фуко

2.Гуссерль

3.Э.Фромм

4. Хайдеггер

5. Леви-Стросс

480. Тұлға мәселесін «ашқан» христиандық кезеңге дейінгі философтардың ұлысы...

1.Диоген

2. Сократ

3.Сенека

4. Августин

5. Протагор

481. Канттың «Өзіндік зат» ұғымы нені білдіреді?

1. құбылыс

2. Заттың жасырын мағынасы

3. заң

4. құдай

5. басқаларға ашылмаған тұлға

482. Ж.П.Сартр «мәдениет ешкімді және ешнәрсені сақтайды және жақтайды. Бірақ ол адам қолының ісі, сондықтан ол одан өз бейнесін көреді, өзін таниды; тек осынысымен арқылы ол өзінің шын бетін көре алады» деп анықтаған мәдениеттің ерекшелігі:

1. Теоцентризм

2. Жалпы орталығы

3. Антропоцентризм

4. Космоцентризм

5. әлеуметтiк орталығы

483. "Адам жаны таза тақта"деген қағида қай жаңа заман философына тән:

1. Дж.Локк

2. Г.Лейбниц

3. Т.Гоббс

4. Б.Спиноза

5. Р.Декарт

484. Қос ақиқат ілімінің негізін қалаған араб мұсылман философы:

1. Әл Фараби

2.Әл Кинди

3. Әл Ғазали

4. Ибн Рушд

5. Ибн Сина

485. « Адам барлық заттың өлшемі » - қай философтың пайымдауы осылайша басталады?

1. Пифагор

2. Протагор

3. Платон

4. Птоломей

5. Плавта

486. А. Фейербахтың гуманизмі адамды неден азат ету принципіне құрылған?

1. күштемеу

2.жаттанудан

3. танымнан

4. мемлекеттен

5.қоғамнан

487. Мына ғалымдардың қайсысы адам тіршілігінің қарама – қайшылығы мәселесін қарастырды:

1. Э.Фромм

2. О. Конт

3. Д. Дьюи

4. А.Тойнби

5. О. Шпенглер

488. «Бірөлшемді адам » шығармасының авторы?

1. Э.Фромм

2. Г.Маркузе

3. К.Юнг

4. О.Конт

5. О.Шпенглер

489. Позитивизмнің негізін салушы:

1. О.Конт

2. И.Кант

3. Д,Дьюи

4. Л.Фейербах

5. А.Тойнби

490. Интеллектуалды және техникалық – екі жақты эволюция заңын кім ұсынды:

1. З.Фрейд

2. Д.Дьюи

3. О.Конт

4. И.Кант

5. Г.Гегель

491. Психоанализдің негізін салушы:

1. З.Фрейд

2. Д.Дьюи

3. О.Конт

4. А.Тойнби

5. О.Шпенглер

492. Санасыздықтың адам өміріндегі рөлін түсіндіретін қазіргі заманғы философиядағы бағыт:

1. Психоанализ

2. Позитивизм

3. Махизм

4. Идеализм

5. Материализм

493. Қай философ адамды санасыздығы саналылығына үстемдік жасайтын жан деп түсінеді?

1. З.Фрейд

2. А.Камю

3. Р.Декарт

4. Л.Витгенштейн

5. Т.Гоббс

494. Бұл ағымның екі негізгі мағынасы бар: кең мағынада бұл барлық қоршаған әлем, тар мағынада адам мен қоғамның өмірі өтетін орта:

1. сана

2. қоғам

3. болмыс

4. материя

5. табиғат

495. Адамның өмірлік іс - әрекетін түсіндіргенде қай философтың механистігі басымырақ?Өмір дегеніміз мүшелердің қозғалысы, жүрек – пружина, жүйкелер – жіптер, ал буындар адам денесінің машинасының қозғалысын хабарлайтын дөңгелектер, деп .

1. Ф.Ницще

2. А.Камю

3. Р.Декарт

4. Ж,Ж Руссо

5. Т. Гоббс

496. « Ойлаушы адам – бұзылған жануар »пікірінің авторы кім?

1. Ф.Ницще

2. А.Камю

3. Р.Декарт

4. Ж.Ж. Руссо

5. Т. Гоббс

497. « Адам ақылы туралы тәжірибелер »шығармасының авторы кім:

1. Ф.Ницще

2. А.Камю

3. Р.Декарт

4. Дж. Локк

5. Т. Гоббс

498. « Адам – машина » шығармасының авторы:

1. Ф.Ницще

2. А.Камю

3. Р.Декарт

4. Т.Гоббс

5. Ж. Ламетри

499. Келесі пікір француздың қай философына тән: «Адамның табиғаты, оның барлық уақытта алдыға қарай жүруінен тұрады? »

1. Паскаль

2. А.Камю

3. Р.Декарт

4. Ж.Ж Руссо

5. Т.Гоббс

500. Сананың феномендермен « жұмысымен » қай философиялық бағыт айналысады?

1. Марксизм

2. Аналитикалық философия

3. Постмодернизм

4. Герменевтика

5. Феноменология

501. Адамды қоғамдық қатынастардың көрінуі деп түсіну қай философқа тән?

1. Ф.Ницще

2. А.Камю

3. Р.Декарт

4. К.Маркс

5. Т.Гоббс

502. Адамды жігерлі және құмарлықты жан дее түсіну қай философқа тән:

1. Ф.Ницще

2. А.Камю

3. Р.Декарт

4. К.Маркс

5. Т.Гоббс

503. Қай философ адамды санасыздығы саналылығына үстемдік жасайтын жан деп түсінеді?

1. З.Фрейд

2. А.Камю

3. Р.Декарт

4. Л.Витгенштейн

5. Т.Гоббс

504. Қай философ үшін жақсылық идеалы – жоғарғы адам, адамның негізгі ізгі легі – билікке деген ерік – жігер:

1. Ф.Ницще

2. А.Камю

3. Р.Декарт

4. Ж.Ж Руссо

5. Т.Гоббс

505. Герменевтиканың негізін салушы?

1. М.Хайдеггер

2.А.Камю

3. Р.Декарт

4. Ж.Ж Руссо

5. Т.Гоббс

506. Мәдениет термині қай тілден алыңған?

1. Парсы

2. Үнлі

3. Қазақ

4. Грек

5. Араб

507. Эвтаназия рұқсат етіледі:

1. Австралия мен Голландияда

2. Қазахстан мен Россияда

3. АҚШ пен Канадада

4. Қытай мен Вьетнамда

5. Үндiстан мен Пакiстанда

508. Эвтаназия қандай мағына береді?

1. өлiмнен кейiнгi өмiр

2. Бақытты өлім

3. клиникалық өлiм

4. биологиялық өлiм

5. суицид

509. Адамзатқа табиғи ортадан бөлініп шығуға мүмкіндік берген фактор:

1. денелiк, физикалық "параметрлердiң" және бас миының дамуы

2. ағаштан секiрiп түсiп, адамға айналған соңғы маймыл.

3. Еңбек іс - әрекеті және қарым қатынасы.

4.Жат планеталықтардың экспериментi

5.Отбасылық және некелiк қатынастар

510. Адамның қалыптасу процессінің күрделілігін анағұрлым дәл бейнелейтін ұғым:

1.ноосфера

2. антропосоциогенез

3.антропогенез

4.антропоморфтылыі

5.антропоцентризм

511. «Бір өлшемді адам» кітабының авторы:

1. Г. Маркузе

2.Г.Уэллсон

3.Г.Киссинджером

4. Г.Гадамер

5. Г.Сукачев

512. Коммуникация құрылымы және ұғым мәселесін зерттеудің негізін салған:

1.Фромм

2.Энгельс

3. Герменевтика

4.Антропология

5.Гуссерль

513. Бердяевтің ойынша мән (өмірдің, тарихтың) мәселесі неден көрініс тапқан?

1. Адам үрейiнен

2. Құдай ызасы идеясынан

3. ақырзаман

4. Адам құмарлықтарының жойылуында

5. АдAам ның өмірінің соңына жету идеясының пайда болуымен

AAA514. Өлімнің философиялық мәні қандай білімде көрініс тапқан?

1.нирвана

2.патологоанатомия

3. Танатология

4.карма

5."мәңгi қайтып оралу" теориясы

515. Ортағасырлық батыс философиясының даму этаптары:

1. Патристика, схоластика

2.реализм, номинализм

3.калам, перипатетизм

4.рационализм, эмпиризм

5.позитивизм,эмпириокритицизм, неопозитивизм

516. Философиялық ойлау табиғатты түсінуден басталатын дүниетанымдық позиция қалай аталады?

1. теоцентризм

2. натуроцентризм

3. космоцентризм

4. теокосмизм

5. антропоцентризм

517. Адам әлемнің орталығы және әлемде болып жатқан оқиғалардың мақсаты деген көзқарас қалай аталады?

1. теоцентризм

2. натуроцентризм

3. антропоцентризм

4. теокосмизм

5.космоцентризм

518. Эстетикалық сезімнің табиғаты мен оның шындыққа қатынасын не зерттейді ?

1. Өнер философиясы

2. Мәдениет теориясының философиясы

3. шығармашылық психологиясы

4. өнер социологиясы

5. батыс философтарының бірі, Деррида болуы мүмкін

519. Дүниенің танылмайтындығын тұжырымдайтын философиялық ағым

1. идеализм

2. материализм

3. рационализм

4. эмпиризм

5. агностицизм

520. Ағартушылық дәстүр мен идеялардың рухында жазылған аса бір есте қалар философиялық еңбек «мәңгілік әлемге » кітабын жазған кім?

1. Вольтер

2. Руссо

3. Кант

4. Гердер

5. Дидро

521. Қоғам дегеніміз не,оның «табиғаты»,мәндік,фундаментальды белгі лері қандай? Бұл сұрақтар әлеуметтік философияның қай бөлімінің пәніне қатысты?

1. әлеуметтік философия тарихы

2. философиялық антропология

3. формациялар мен өркениеттер

4. әлеуметтік онтология

5. әлеуметтік философияның әдістері

522. Гегельдің тарих философиясының, оның әлеуметтік даму «фазалары» туралы пікірлердің негізінде қандай жалпы методологиялық принцип жатыр?

1. үштік принципі

2. ақиқаттың нақтылығы принципі

3 . материалдық болмыстың біріншілігі

4. қатаң детерменизм

5. құдайлық алдын-ала анықтау

523. Материалдық – идеалдық идеялары социумға қатысты қандай ұғымдар байланысы мен бейнелен алады?

1. экономикалық-экономикалықтан тыс

2. Қоғамдық болмыс және қоғамдық сана

3. кез-келген түсiнiктi ұғым

4. сезiмдiк-рационалдық

5.заттық және бизаттық

524. Материяның болмыстық формалары:

1. энергия, күш

2. қуат, қысым

3. кеңістік және уақыт

4. галлактика, жұлдыздар

5. тартылу, тербеліс күші

525. Материяның негізгі белгілі бір мағынада шекті құрылымдық деңгейлері ...

1. жер және күн жүйесi

2. микроәлем және макроәлем

3. Зат және оның айналасы

4. микроденелер

5. ешқандай деңгейлер жоқ

526. Диалектикалық ойлаудың іргелі принципі – диалектиканың бірлігі..... болып табылады:

1.логика және методология

2. Таным теориясы мен логикасы

3. сөйлей бiлу

4. пiкiр таластыру өнерi

5.эпистемология және методология

527. Ағартушылық дәстүр мен идеялардың рухында жазылған аса бір есте қалар философиялық еңбек “мәңгілік әлемге” кітабын жазған философты көрсет....

1.Вольтер

2.Руссо

3. Кант

4.Гердер

5.Дидро

528. Географиялық детерменизм теориясының қазіргі заманғы варианты, жекелеп алғанда кімнің теориясында кездеседі?

1. Л.Гумилевтің этногенезінде

2. Фукуяманың тарихтың соңында

3. Тойнбидiң циклдықұ өркениетiнде

4. Адамның астральдық шығу тегiнде

5. Геосаясатта

529. Егерде Л.Н.Гумилевтің теориясының мазмұнын қысқаша қарастырсақ, онда “этнос”- дегеніміз....

1.психологиялық категория

2. жаңа қалыптасқан термин

3. авторлық елес

4. тарихтың факторын белгiлеу

5. Ландшафтағы халық

530. “Белдеулік уақыт” ұғымы-тарих философиясының маңызды категориясы.

1. Ясперстің

2. Тойнбидiң

3. Фукуяманың

4. Поппердiң

5. Ницшенiң

531. Әлеуметтік философия тұрғысынан классиктік маркстік қоғамның тарих теориясындағы маңызды орынды қалай дегенмен де, қандай теория алады?

1. таптар мен таптық күрес

2. Қоғамдық фармациялар теориясы

3. қосымша құн теориясы

4. капитал теориясы

5. әлеуметтiк революция теориясы

532. Карл Маркс өзінің қоғамдық формациялар теориясында нені абсолюттенеді?

1. жұмысшы табының ролiн

2. еңбектiң ролiн

3. билiк капиталының басымдылығын

4. саясаттың ролiн

5. Қондырманың үстіндегі базистің басымдылығын

533. Ашық қоғамның жауларының қатарына Поппер қай философты қосты?

1.Аристотель

2. Платон

3.Протагор

4.Диоген

5.Гераклит

534. Кімдердің еңбектерінен мәдениет пен өркениет тарихынан ұқсас мотивтері мен схемаларын табуға болады?

1. Ясперс пен Тойнбидің

2. Гумилев пен Чаадаевтiң

3. Витгенштейн мен Шопенгауэрдiң

4. Маркс пен Фукуяманың

5.Әл Фараби мен Ибн Синаның

535. Маркстік философияда қоғамдық болмыстың логикасы мен заңдарын түсінудің негізінде жатқан ұғым?

1. әлеуметтiк еркiндiк

2. Материалдық игіліктерді өндіру тәсілі

3.абсолюттiк идея

4.пролетариат

5.социализм мен коммунизм

536. Маркс: “өндірістік қатынастарды, оның үстінде заңдық және саяси қондырма болатын нақты.... ”

1.процесс

2.өндiрiс тәсiлi

3. базис

4.комплекс

5.заттық элемент

537. Ф.Бэкон, Т.Гоббс, Д.Локк қай бағыттың өкілдері?

1. прагматизм

2. эмпиризм

3. критицизм

4. позитивизм

5. рационализм

538. Ежелгі Қытай философиясындағы аспан, ашық, жарық, күшті деген мағына беретін ұғым?

1. ли

2. ян

3. инь

4. дэ

5. ци

539. Легизмнің негізгі түсінігі.....

1. фа (заң)

2. ци (энергия)

3. ли (ритуал)

4. дао (жол)

5. жень (адамгершілік)

540. Капитал еңбегінің авторы кім?

1. Маркс

2.Фейербах

3. Фихте

4. Кант

5.Гегель

 


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.123 сек.)