АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Розрахунок природнього освітлення

Читайте также:
 1. Акустичний розрахунок
 2. Вибір і розрахунок кількості технологічного обладнання
 3. Вплив освітлення на виробничу діяльність.
 4. Гігієнічні характеристики та вимоги до освітлення. Види виробничого освітлення.
 5. Господарський / комерційний розрахунок
 6. Джерела штучного освітлення
 7. Зв’язок питомої установленої потужності загального штучного освітлення та нормованої освітленості на робочій поверхні
 8. Інтерференція на тонких плівках. Просвітлення оптики.
 9. Канати та їх розрахунок.
 10. Класифікація виробничого освітлення.
 11. Лекція 6. Виробниче освітлення
 12. Методи розрахунку штучного освітлення

Попередній розрахунок площі світлових пройомів або перевірочний розрахунок КПО (коефіцієнт природної освітленості) здійснюється по формулі:

де:

– площа світлових пройомів при бічному освітленні, м ;

– площа підлоги, м2;

– нормоване значення КПО, %;

-коефіцієнт запасу, для приміщень із повітряним середовищем, що містять у повітряній зоні пил не менше 1мг/м3 при вертикальному заскленні ;

– коефіцієнт, що враховує затінення вікон будинками, що протистоять, (1…1,7);

– загальний коефіцієнт світло пропускання (0,1..0,8);

– коефіцієнт, що враховує підвищення КПО за рахунок відбитого світла(1…10);

– світлова характеристика вікна.

Тому, виходячи з цієї формули розрахуємо значення коефіцієнту природного освітлення:

Лабораторія має два вікна, кожне розміром 1х1.6 м тобто загальна площа віконних пройомів 6,4 м2. По таблиці у додатку СНІП ІІ-4-79 η=10, то

–загальний коефіцієнт світло пропускання, дорівнює:

звідси:

– коефіцієнт світлового пропускання скла, 0,8 – для подвійного скла.

коефіцієнт втрат світла в переплетеннях пройму – 0,85.

– коефіцієнт втрат у несучих конструкціях при бічному освітленні; враховує забруднення скла – 1,85.

– коефіцієнт, що враховує підвищення КПО при бічному освітленні через відбиток від поверхні приміщення і підстильного шару прилягаючого до будинку, при .

– середньо виміряний коефіцієнт відбитка стін, стелі і підлоги:

-70% = 0,7 – коефіцієнт відбиття підлоги;

-50% = 0,5 – коефіцієнт відбиття стін;

-10% = 0,1 – коефіцієнт відбиття стелі;

-площа підлоги;

-площа стін;

площа стелі.

Тоді:

 

 


1 | 2 | 3 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.009 сек.)