АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Розрахунок штучного освітлення

Читайте также:
 1. Акустичний розрахунок
 2. Вибір і розрахунок кількості технологічного обладнання
 3. Вплив освітлення на виробничу діяльність.
 4. Гігієнічні характеристики та вимоги до освітлення. Види виробничого освітлення.
 5. Господарський / комерційний розрахунок
 6. Деякі способи штучного підвищення статусу керівника
 7. Джерела штучного освітлення
 8. Джерела штучного світла
 9. Джерела штучного світла та освітлювальна арматура
 10. Зв’язок питомої установленої потужності загального штучного освітлення та нормованої освітленості на робочій поверхні
 11. Інтерференція на тонких плівках. Просвітлення оптики.
 12. Канати та їх розрахунок.

Рис.3.2 Розміщення світильників у монтажно-складального цеху

 

Розрахункова залежність має вигляд

(3.2)

де – світловий потік одного світильника, = 4 1180 = 4720 лм;

ar w:top="850" w:right="850" w:bottom="850" w:left="1417" w:header="708" w:footer="708" w:gutter="0"/><w:cols w:space="720"/></w:sectPr></wx:sect></w:body></w:wordDocument>"> – коефіцієнт використовування світлового потоку, визначається з процентного відношення коефіцієнтів відображення ;

r w:top="850" w:right="850" w:bottom="850" w:left="1417" w:header="708" w:footer="708" w:gutter="0"/><w:cols w:space="720"/></w:sectPr></wx:sect></w:body></w:wordDocument>"> – коефіцієнт нерівномірного освітлення (відношення середнього освітлення до мінімального; приймається зазвичай 1.1);

– коефіцієнт запасу, дорівнює 1.5;

– площа приміщення, дорівнює 21 м2.

Кількість світильників N визначається з умови рівномірного освітлення

 
 
/ (3.3)

де ar w:top="850" w:right="850" w:bottom="850" w:left="1417" w:header="708" w:footer="708" w:gutter="0"/><w:cols w:space="720"/></w:sectPr></wx:sect></w:body></w:wordDocument>"> – висота навісу світильника, м;

= H hchp,

де H – висота приміщення, м;

hc – висота світильників;

hp – висота робочої поверхні, м.

Підставляючи значення в формулу отримуємо, що = 4 – 0.7 – 1 = 2.3 м, тоді співвідношення = 15/2.3 = 6.5

Відстань r w:top="850" w:right="850" w:bottom="850" w:left="1417" w:header="708" w:footer="708" w:gutter="0"/><w:cols w:space="720"/></w:sectPr></wx:sect></w:body></w:wordDocument>"> = 0.33

Тоді підставляючи значення в формулу (3.2) отримуємо

(3.4)

Для робочих приміщень при даних роботах, встановлено нормативне значення освітленості 300 лк.Із розрахунку видно, що рівень природнього та штучного освітлення в цеху відповідає нормі , згідно стандарту ГОСТ 12.1.029-80.

 


1 | 2 | 3 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.007 сек.)