АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Організація робочого місця. Умови та безпека праці, їх стан та покращання – самостійна і важлива задача соціальної політики будь-якої сучасної промислово розвинутої держави [40]

Читайте также:
 1. I. Організація та проведення модульного і підсумкового контролю
 2. IV. Організація. Контроль.
 3. Адміністративний менеджмент в бізнес-організаціях (business administration), некомерційних та громадських організаціях (public administration).
 4. Аналіз місця розташування
 5. Атестація робочого місця
 6. Взаємодія органів публічної влади з трудовими колективами, підприємствами, установами, організаціями
 7. Види навчання з питань охорони праці. Організація навчання.
 8. Види робочого часу.
 9. Визначення гігієнічного класу робіт за показниками шкідливості й небезпечності робочого процесу. Атестація робочого місця
 10. Визначення місця зіткнення за кінцевим розташування транспортних засобів
 11. Визначення місця зіткнення по слідам транспортних засобів
 12. Виконавчі органи влади на місцях

ВСТУП

Умови та безпека праці, їх стан та покращання – самостійна і важлива задача соціальної політики будь-якої сучасної промислово розвинутої держави [40].

Охорона праці ‑ система правових, соціально-економічних, органі­заційно-технічних, санітарно-гігієнічних і лікувально-профілактичних захо­дів та засобів, спрямованих на збереження життя, здоров'я та працездатності людини в процесі трудової діяльності [41].

Дана дипломна робота на тему «Структура та властивості біметалічних виробів виготовлених методом відцентрового лиття» виконувалась у лабораторії кафедри «Металознавства та термічної обробки» НТТУ «КПІ».

Метою даного розділу є аналіз умов праці при виконанні роботи та розробка засобів та заходів щодо забезпечення виконання безпечних умов праці, так як робота в ливарному цеху пов'язана з певною небезпекою. Основним завданням розділу є аналіз всіх несприятливих виробничих чинників та розроблення заходів та засобів, які створять безпечні умови праці в лабораторії під час виконання технологічного процесу дослідження зразків чавуну, який використовуємо в даній роботі. Та аналіз надзвичайних ситуацій, які можуть виникнути в лабораторії і заходи їх уникнення.

 

Охорона праці

3.1.1 Аналіз умов праці

Організація робочого місця

Основний обсяг робіт виконується в лабораторії кафедри МТО "Керування якістю рідких металів та сплавів" інженерно-фізичного факультету НТУУ“КПІ”.

 

 


рис.5.1 Схематичне зображення лабораторії

1 – робоче місце з ПЕОМ; 2– комплекс для проведення диференційно-термічного аналізу , 3 – шафа , 4 – балон з гелієм 5 – електропіч опору СШЗЛ

 

Під час виконання роботи в якості обладнання використовувались:

термоаналізатор ГДТД-24 АВ "SETARAM" (Франція).

Термічний аналіз являє собою метод фізико-хімічного аналізу,заснований на реєстрації теплових ефектів перетворень, що протікають в досліджуваному зразку в умовах програмованого зміни температури.

Якісний термічний аналіз є одним з найбільш поширених методів, використовуваних, наприклад, при побудові діаграм фазових рівноваг.

Кількісний термічний аналіз широко використовується для визначення теплофізичних характеристик речовин (ентальпії, ентропії, теплоємності і т.д.).Найбільшого поширення набув метод диференціального термічного аналізу (ДТА), що полягає в одночасній реєстрації температури досліджуваного зразка і різниці температур досліджуваного речовини і еталона, що знаходяться в однакових умовах.

На одного робітника чи працівника цеху припадає 22 м3 об'єму та 7 м2 площі виробничого приміщення, що відповідає вимогам ГОСТ 12.1.005-88.

Згідно ГОСТ 12.0.003-74 на працівників лабораторii діють наступні небезпечні і шкідливі виробничі фактори:

Фізичні:

підвищена температура повітря робочої зони;

підвищена загазованість повітря робочої зони;

Хімічні: подразнюючі що проникають в організм людини через: органи дихання.


1 | 2 | 3 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.006 сек.)