АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Адміністративний менеджмент в бізнес-організаціях (business administration), некомерційних та громадських організаціях (public administration)

Читайте также:
 1. Административные, социально-психологические и воспитательные методы менеджмента
 2. Административный и социально-психологический менеджмент
 3. Административный менеджмент в классической теории организации и управления
 4. Административный менеджмент как тип управления
 5. Адміністративний менеджмент в різних ділових культурах та цивілізаціях: вплив національних традицій, культури та менталітету
 6. АДМІНІСТРАТИВНИЙ МЕХАНІЗМ ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ
 7. Адміністративні методи менеджменту
 8. Азиатский стиль менеджмента
 9. АНАЛИЗ ОБЪЕКТОВ МЕНЕДЖМЕНТА
 10. Анализ основных тенденций в практике глобального стратегического инновационного менеджмента
 11. Анализ среды фирмы как важнейший этап стратегического менеджмента. Опишите стратегическое положение Вашей организации.

Некомерційні установи та організації головним чином належать до невиробничої сфери і

їх фінансова діяльність відмінна від діяльності комерційних підприємств.

Основною особливістю цих організацій є те, що вони не виготовляють матеріальний

продукт, не створюють вартість і існують за рахунок продукту створеного у

матеріальному виробництві. Розрізняють некомерційні державні та недержавні установи.

Фінансування видатків державних установ здійснюється через систему бюджетного

фінансування. Установи, що функціонують за рахунок коштів бюджетів різних рівнів

називають бюджетними.

Найбільша питома вага видатків бюджетних установ припадає на заробітну плату.

Некомерційні установи невиробничої сфери залежно від характеру фінансової діяльності

поділяють на 3 групи:

установи бюджетного фінансування (послуги безплатні);

підрозділи бюджетних установ, що працюють на господарському розрахунку і не є

відокремленими юридичними особами (оплата послуг здійснюється на договірних засадах

та у вигляді тарифів);

установи, що працюють на господарському розрахунку з низьким рівнем доходності

(оплата послуг дозволяє підприємству покривати видатки, винагороджувати своїх

працівників т.п. );

установи, що працюють на господарському розрахунку з високим рівнем доходності

(оплата послуг дозволяє підприємству розвиватися);

Фінансовий план бюджетної організації є основою його фінансування і складається у

вигляді кошторису доходів і видатків. У видатковій частині кошторису виділяють окремо

видатки за рахунок бюджетного фінансування та видатки за рахунок надходжень від

діяльності. Перевищення суми видатків над сумою бюджетного фінансування можливе

лише за рахунок прибутку від госпрозрахункової діяльності, що залишається на

підприємстві після сплати податків та обов’язкових платежів. Прибуток від неосновної

діяльності направляють в першу чергу на оплату праці, оплату комунальних послуг та

інших невідкладних потреб.

Перелік платних послуг, що їх може надавати бюджетна установа, встановлює Кабінет

Міністрів України. Ці послуги, як правило, не обкладаються податком. Доходи від іншої

діяльності оподатковуються на загальних підставах. Облік неосновної діяльності з цієюметою ведеться відокремлено.

Як свідчить досвід ринкових країн, держава зацікавлена у зменшенні питомої ваги

підприємств, що фінансуються з бюджету. Є певна межа, коли можливість бюджетного

фінансування стає самодостатньою і наступне зменшення такого фінансування приводить

до напруги в суспільстві. Громадські некомерційні організації

До недержавних організацій, що складають групу некомерційних організацій, належать

політичні партії і громадські організації.Ці громадські формування об’єднують

громадян на основі єдності інтересів, уподобань для спільної реалізації своїх прав і

свобод.

Політичною партією є об'єднання громадян – прихильників певної

загальнонаціональної програми суспільного розвитку, які мають за мету участь у

виробленні державної політики, формуванні органів влади, місцевого та регіонального

самоврядування і представництво в їх складі

Громадською організацією є об'єднання громадян для задоволення та захисту своїх

законних соціальних, економічних, творчих, вікових, національно-культурних,

спортивних та інших спільних інтересів. Об'єднання громадян діє на основі статуту.

Політичні партії та міжнародні громадські організації підлягають обов'язковій

реєстрації Міністерством юстиції України. Легалізація громадської організації

здійснюється відповідно Міністерством юстиції України, місцевими органами державної

виконавчої влади, виконавчими комітетами сільських, селищних, міських Рад народних

депутатів.Об'єднання громадян може мати у власності кошти та інше майно, необхідне

для здійснення його статутної діяльності.Об'єднання громадян набуває право власності на

кошти та інше майно, передане йому засновниками, членами (учасниками) або державою,

набуте від вступних та членських внесків, пожертвуване громадянами, підприємствами,

установами та організаціями, а також на майно, придбане за рахунок власних коштів чи на

інших підставах, не заборонених законом.Політичні партії також мають право на майно,

‡агрузка...

придбане від продажу суспільно-політичної літератури, інших агітаційно-

пропагандистських матеріалів, виробів з власною символікою, проведення фестивалів,

свят, виставок, лекцій, інших політичних заходів.Громадські організації також мають

право на майно та кошти, придбані в результаті господарської та іншої комерційної

діяльності створених ними госпрозрахункових установ та організацій, заснованих

підприємств.Кошти та інше майно об'єднань громадян, в тому числі тих, що ліквідуються,

не можуть перерозподілятись між їх членами і використовуються для виконання

статутних завдань або на благодійні цілі, а у випадках, передбачених законодавчими

актами, за рішенням суду спрямовуються в доход держави.

Доходи некомерційних організацій формуються із членських внесків, надходжень від

діяльності їх комерційних структур, платних заходів, добровільних та спонсорських

пожертвувань фізичних та юридичних осіб.

Громадські некомерційні організації можуть не сплачувати податку з прибутку та мати

пільги з інших податків.

Політичні партії, створювані ними установи і організації не мають права

засновувати підприємства, крім засобів масової інформації, та займатись господарською

та іншою комерційною діяльністю, за винятком продажу суспільно-політичної літератури,

інших пропагандистсько-агітаційних матеріалів, виробів із власною символікою,

проведення фестивалів, свят, виставок, лекцій, інших суспільно-політичних заходів

Об'єднання громадян, створені ними установи та організації зобов'язані вести

оперативний та бухгалтерський облік, статистичну звітність, зареєструватись в органах

державної податкової інспекції та вносити до бюджету платежі у порядку і розмірах,

передбачених законодавством.

Період масового становлення українських некомерційних організацій - понад 10 років в

історичному плані невеликий. Проте його значущість для розвитку правової свідомості

населення країни важко переоцінити. Виникнувши за короткий період в усіх регіонах

країни, некомерційні організації відразу включилися в роботу з усіма верствами

населення, які потребують правового захисту, тим самим, сприяючи витісненню

ідеологічних принципів суспільних відносин та їх заміни правовими.

Сьогодні некомерційні організації в Росії - це не тільки реальність, але й активна сила, яка

є символом самодіяльності мас, надійною опорою держави на шляху демократизації

суспільного життя.

Ініціативні програми некомерційних організацій спрямовані на правовий захист, вільне юридичне консультування, правова просвіта населення. По суті, мова йде про правову

благодійності соціально-активних людей, чиїм життєвим кредо є безкорислива діяльність

в ім'я гуманності суспільних відносин, пріоритету інтересів особистості.

За минулі роки некомерційні організації в Росії змогли усталитися і функціонально, і

матеріально. Склалося тісне співробітництво некомерційних організацій із засобами

масової інформації. Остання проте не завжди реалізується в тій формі і в тих масштабах,

які бажані для некомерційних організацій. Тим не менш, тенденції цього співробітництва

сприятливі.

Одна з проблем, що гальмує ефективну роботу некомерційних організацій - технологічне

недосконалість і неповнота бази правової інформації, якої некомерційні організації мають

сьогодні. Причиною тому, неабиякою мірою, відсутність у некомерційних організацій

серверної техніки, необхідної для формування систематизованої бази правових даних.

Друга, але перша за значимістю, проблема - це нестача фінансових коштів, що

ускладнюють реалізацію багатьох, особливо масових правових ініціатив. Мова йде

насамперед про правовий освіту мас, правовий захист соціально незахищених верств

населення, моніторингах правової ситуації в масштабах регіонах, масовому виданні

правової літератури.

Плани некомерційних організацій на майбутнє обнадіюють - формування свідомості

громадян Росії буде ознаменований новим піднесенням. Однак передумовою цього є

знову-таки належна фінансова підтримка некомерційних організацій, покликаних лягти в

основу розвитку однієї з найважливіших складових демократичного вигляду російської держави - правових ініціатив добровільних об'єднань громадян.


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.01 сек.)