АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Види і типи стратегічного контролю

Читайте также:
 1. I. Організація та проведення модульного і підсумкового контролю
 2. Аудит у системі господарського контролю
 3. Вид контролю: залік.
 4. Види внутрішньоаптечного контролю якості лікарських засобів.
 5. Види контролю
 6. Види контролю
 7. Види маркетингового контролю.
 8. Види, форми й методи контролю
 9. Гранично допустима концентрація шкідливих речовин у повітрі. (ГДК). Методи контролю.
 10. Деятельность санэпидслужбы по контролю за санитарным состоянием ЛПУ
 11. До модульного контролю № 1.

Контроль можна класифікувати за наступними ознаками:

1) стадія життєвого циклу об'єкта - контроль на стадії маркетингу, НДДКР, виробництва, підготовки об'єкта до функціонування, експлуатації, технічного обслуговування і ремонтів;

2) об'єкт контролю - предмет праці, засоби виробництва, технологія, організація процесів, умови праці, параметри інфраструктури регіону, документи, інформація;

3) стадія виробничого процесу - вхідний, операційний контроль, контроль готової продукції, транспортування і зберігання;

4) виконавець - самоконтроль, менеджер, контрольний майстер, відділ технічного контролю, інспекційний контроль, державний, міжнародний контроль;

5) можливість подальшого використання об'єкта контролю - руйнівний і неруйнівний контроль;

6) прийняте рішення - активний (попереджуючий) і пасивний (по відхиленнях) контроль;

7) ступінь охоплення об'єкта контролем - суцільний і вибірковий контроль;

8) режим контролю - посилений (прискорений) і нормальний контроль;

9) ступінь механізації - ручний, механізований, автоматизований, автоматичний контроль;

10) час контролю - попередній, поточний, заключний контроль;

11) спосіб одержання й обробки інформації - розрахунково-аналітичний, статистичний реєстраційний;

12) періодичність виконання контрольних операцій - безперервний і періодичний контроль.

Виділяють три типи стратегічного контролю:

1. Стратегічний "контроль передумов" - постійна перевірка ступеня обґрунтованості та актуальність посилань, на базі яких розроблявся "стратегічний набір", оцінка ступеня ризикованості факторів, що не могли бути врахованими, оскільки знаходяться поза впливом підприємства.

2. Стратегічний "контроль реалізації" - перевірка за заздалегідь обраними параметрами у визначеній годині процесу виконання стратегічних планів, проектів та програм, формулювання заходів і внесення своєчасних змін у процес, який є об'єктом контролю.

Недооцінка коригуючої складової "стратегічного контролю" призводить до зведення його до простого спостереження без втручання в процес стратегічних змін.

3. "Стратегічний нагляд" об'єднує обидва вищезгаданих типів контролю, створює єдину систему, спрямовану на контроль усіх етапів стратегічного управління. Стратегічний нагляд, на відміну від стратегічного контролю передумов та контролю реалізації, не має жорстокого переліку об'єктів. Його роль полягає в об'єднанні двох взаємодоповнюючих типів контролю.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.005 сек.)