АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Запобігання виникненню надзвичайних ситуацій

Читайте также:
 1. Адаптація людини до наслідків надзвичайних ситуацій (катастроф)
 2. Декларування безпеки об’єктів підвищеної небезпеки здійснюється з метою запобігання НС, а також забезпечення готовності до локалізації та ліквідації їх наслідків.
 3. Державне управління захистом та безпекою у надзвичайних ситуаціях
 4. Дії педагогічного персоналу під час виникнення пожеж, аварій або надзвичайних ситуацій.
 5. Єдина державна система запобігання і реагування на надзвичайні ситуації техногенного та природного характеру.
 6. Заходи з безпеки в надзвичайних ситуаціях
 7. Класифікація надзвичайних ситуацій.
 8. Оподаткування прибутку в угодах про запобігання подвійному оподаткуванню
 9. Організаційно-управлінські заходи запобігання й усунення надзвичайної ситуації на об'єкті.
 10. Основні заходи захисту населення від наслідків надзвичайних ситуацій.
 11. Основні напрямки підвищення стійкості роботи об'єкта в надзвичайних ситуаціях

Контрольні запитання та завдання

1. Дайте визначення надзвичайних ситуацій?

2. Які є рівні надзвичайних ситуацій?

3. Які є типи надзвичайних ситуацій?

4. Які є основні причини виникнення надзвичайних ситуацій?

5. Які є види вражаючих факторів?

6. Яку структуру та які завдання має Єдина державна система запобігання надзвичайним ситуаціям техногенного і природного характеру і реагування на них?

7. Право громадян України на захист свого життя і здоров’я при небезпеках різного характеру.

 

Рекомендована література:

1. Безопасность жизнедеятельности: Учебное пособие для студентов всех специальностей / Под ред. О.Н. Русака. – СПб.: ЛТА, 1996. -231с.

2. Безпека життєдіяльності: Навчальний посібник для студентів вищих закладів освіти України І-ІУ рівнів акредитації /Желібо Є.П., Заверуха Н.М., Зацарний В.В.; За ред. Є.П. Желібо. – Київ: Каравела, 2005 – 344с.

3. Літвак С.М., Михайлюк В.О. Безпека життєдіяльності. Навч. посібник. – Миколаїв: ОККО, 1999. – 210 с.

4. Михайлюк В.О. Цивільний захист: Навч.посібник. Миколаїв: НУК, 2005. – ч.1. Соціальна, техногенна і природна безпека. – 136 с.

5. Чирва Ю.О., Баб’як О.С. Безпека життєдіяльності: Навч. посіб. – К.: Атака, 2003. – 304с.

6. Яремко З.М. Безпека життєдіяльності. Навчальний посібник. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені І.Франка, 2005. – 201 с.

Тема 6.Організація життєзабезпечення населення в надзвичайних ситуаціях– (8 год.)

Семінар 6. Перша долікарська допомога в надзвичайних ситуаціях – (2 год.)

1. Перша долікарська допомога при враженні діяльності мозку, зупинці дихання та серцевої діяльності.

2. Перша долікарська допомога при кровотечах та ушкодженнях м’яких тканин.

3. Перша долікарська допомога при вивихах та переломах.

4. Перша долікарська допомога при термічних впливах та хімічних опіках.

5. Перша долікарська допомога при отруєннях.

6. Перша долікарська допомога при утопленні.

7. Перша долікарська допомога при враженні електричним струмом та блискавкою.

 

Завдання для самостійної роботи(4 год.)

1. Запобігання виникнення надзвичайних ситуацій та організація усунення їх негативних наслідків.

2. Дії і правила поведінки населення при аваріях на АЕС.

3. Перша долікарська допомога та методи її надання.4. Організація життєзабезпечення населення в НС.

5. Комплекс заходів для підтримання нормальних умов життя при НС.

6. Організація евакуації населення при НС.

7. Організація життєзабезпечення населення в НС.

8. Організація та проведення рятувальних робіт при надзвичайних ситуаціях.

Контрольні запитання та завдання

1. Які існують засоби запобігання виникненню надзвичайних ситуацій?

2. Що таке евакуація, як і за яких умов вона проводиться?

3. Як організується життєзабезпечення населення в надзвичайних ситуаціях?

4. Як проводиться ліквідація наслідків надзвичайних ситуацій?

 

Рекомендована література:

1. Безопасность жизнедеятельности: Учебное пособие для студентов всех специальностей / Под ред. О.Н. Русака. – СПб.: ЛТА, 1996. -231с.

2. Безпека життєдіяльності: Навчальний посібник для студентів вищих закладів освіти України І-ІУ рівнів акредитації /Желібо Є.П., Заверуха Н.М., Зацарний В.В.; За ред. Є.П. Желібо. – Київ: Каравела, 2005 – 344с.

3. Літвак С.М., Михайлюк В.О. Безпека життєдіяльності. Навч. посібник. – Миколаїв: ОККО, 1999. – 210 с.

4. Михайлюк В.О. Цивільний захист: Навч.посібник. Миколаїв: НУК, 2005. – ч.1. Соціальна, техногенна і природна безпека. – 136 с.

5. Чирва Ю.О., Баб’як О.С. Безпека життєдіяльності: Навч. посіб. – К.: Атака, 2003. – 304с.

6. Яремко З.М. Безпека життєдіяльності. Навчальний посібник. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені І.Франка, 2005. –201 с.

Тема 7.Правові основи безпеки життєдіяльності – (10 год.)

Семінар 7. Правові основи безпеки життєдіяльності – (2 год.)

 1. Нормативно-правові аспекти цивільного захисту.
 2. Нормативно-правові аспекти охорони здоров’я.
 3. Нормативно-правові аспекти охорони праці та пожежної безпеки.
 4. Нормативно-правові аспекти охорони довкілля.
 5. Закон України про «Про дорожній рух».

Завдання для самостійної роботи( 6 год.)

1. Принципи побудови системи державних органів управління та нагляду за безпекою життєдіяльності.

‡агрузка...

2. Правова система як передумова управління безпекою життєдіяльності.

3. Структура органів, що реалізують регіональну систему управляння безпекою життєдіяльності.

 

Контрольні запитання та завдання

1. Принципові, правові, організаційні, економічні та соціальні засади охорони здоров’я в Основах законодавства України про охорону здоров’я.

2. Що передбачає право на охорону здоров’я кожного громадянина України?

3. Як здійснюється санітарне та епідемічне благополуччя населення?

4. Основний зміст законодавства про охорону праці.

5. Права та обов’язки громадян-учасників дорожнього руху.

6. Завдання Цивільної оборони України.

Рекомендована література:

1. Конституція України. Основний закон. – К., 1996.

2. Про адміністративні порушення: Закон України. – К., 1993.

3. Про забезпечення санітарного та епідеміологічного благополуччя населення: Закон України // Відомості Верховної Ради України. – 1994. – № 27.

4. Про захист людини від впливу іонізуючих випромінювань: Закон України від 14 січня 1998 р. – К., 1998.

5. Про охорону здоров'я: Закон України. – К., 1992.

6. Про охорону праці: Закон України. – К., 1992.

7. Про захист людини від впливу іонізуючих випромінювань: Закон України від 14 січня 1998 р. – К., 1998.

Тема 8.Управління безпекою життєдіяльності – (7 год.)

Семінар 8. Безпека життєдіяльності: найгостріші проблеми та перспективи– (2 год.)

Довідкова доповідь за результатами написання реферату.

Завдання для самостійної роботи( 4 год.)

1. Контроль за станом безпеки життєдіяльності.

2. Принципи та методи забезпечення безпеки життєдіяльності.

3. Закон України про цивільну оборону.

4. Система законодавства з охорони праці.

5. Правова система як передумова управління безпекою життєдіяльності.

6. Регіональна політика в сфері управління безпекою життєдіяльності.

7. Структура органів, що реалізують регіональну систему управляння безпекою життєдіяльності.

Контрольні запитання та завдання

1. Державне управління охороною праці, структура, функції і відповідальність.

2. Державна санітарно-епідеміологічна служба, склад, коло завдань, прав і обов’язків.

3. Керівництво Цивільною обороною.

4. Державне управління охороною навколишнього природного середовища.

 

Рекомендована література:

1. Безопасность жизнедеятельности: Учебное пособие для студентов всех специальностей / Под ред. О.Н. Русака. – СПб.: ЛТА, 1996. -231с.

2. Безпека життєдіяльності: Навчальний посібник для студентів вищих закладів освіти України І-ІУ рівнів акредитації /Желібо Є.П., Заверуха Н.М., Зацарний В.В.; За ред. Є.П. Желібо. – Київ: Каравела, 2005 – 344с.

3. Гражданская оборона / Под ред. Е.П. Шубина – М.: Просвещение, 1991.

4.Конституція України. – Київ.: Юрінком, 1996.


1 | 2 | 3 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.008 сек.)