АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Вимоги до написання реферату

Читайте также:
 1. C. Написання курсової роботи
 2. Cтиль керівництва: сутність, вимоги у його сучасних умовах
 3. Аналітичні реакції та вимоги до них
 4. Вентиляція. Вимоги до вентиляції.
 5. Види електропроводок і вимоги до них
 6. Вимоги до бланків документів
 7. Вимоги до бланків документів. Оформлювання сторінки
 8. ВИМОГИ ДО ВЕНТИЛЯЦІЙНИХ СИСТЕМ ПРИ ЕКСПЛУАТАЦІЇ І РЕМОНТІ
 9. ВИМОГИ ДО ВЕНТИЛЯЦІЙНИХ СИСТЕМ ПРИ МОНТАЖІ І ПУСКОНАЛАГОДЖУВАЛЬНИХ РОБОТАХ
 10. ВИМОГИ ДО ВИКОНАННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ
 11. Вимоги до виконання практичного завдання в текстовому редакторі Microsoft Word
 12. Вимоги до додатків

Реферат надсилається електронною поштою або надається електронний варіант (для перевірки на плагіат)

maxa.brychuk@gmail.com

Вимоги до оформлення реферату:

обсяг реферату 12-15 друкованих сторінок формату А4;

· титульний аркуш: тема реферату, назва дисципліни, з якої написано реферат, факультет, група, ПІБ;

· реферат включає такі частини («Зміст», «Вступ», «Основну частину», «Висновки», «Список використаної літератури»), кожна частина розміщується на окремих сторінках;

· список використаної літератури - підручників, монографій, статей (не менше 4-5 джерел);

· реферат повинен бути написаний розбірливим почерком або надрукований шрифтом Times New Roman, розміром 14 пунктів та 1,5 інтервалом.

 

Вимоги до змісту реферату:

«Зміст» створюється складний (розгорнутий).

«Вступ». У вступі в міру можливості слід: (а) обґрунтувати актуальність обраної теми; (б) показати ступінь розробленості даної теми, а також (в) поставити завдання дослідження; (г) показати історичні передумови існування даного питання.

«Основна частина» включає безпосередній розгляд теми за додатковими пунктами плану;

«Висновки» включають результати дослідження тобто узагальнені думки про значення даної теми та можливості її суспільного використання.

«Список літератури» слід подавати в такій формі: Ім'я автора (прізвище, ініціали). Назва твору. - Місце видання: Назва видавництва, рік видання. - Сторінки.

Приклад: Гоц В.Г. Вступ до філософії: Онтологія людини.- К.: Абрис, 1995. - 332 с.,

або сторінку сайту інтернету, наприклад http://readbookz.com/books/179.html.

Теми рефератів:

1. Безпека життєдіяльності та сьогодення: проблеми та актуальність.

2. Природні небезпеки та їх прояви в Україні.

3. Техногенні небезпеки та їх прояви в Україні.

4. Соціально-політичні небезпеки та їх прояви в Україні.

5. Комбіновані небезпеки та їх прояви в Україні.

6. Україна та концепція сталого розвитку суспільства.

7. Надзвичайні ситуації природного характеру можливі на території України.

8. Надзвичайні ситуації техногенного характеру можливі на території України.

9. Стан здоров’я населення України.

10. Екологічні проблеми міста Києва та найбільших міст України.11. Демографічні проблеми в Україні.

12. Наслідки аварії на ЧАЕС.

13. Поведінка населення при надзвичайних ситуаціях воєнного характеру.

14. Тероризм як глобальна проблема людства та його прояви в Україні.

15. Організація життєзабезпечення населення в місцях евакуації.

16. Небезпеки урбанізованого середовища.

17. Юристи та безпека життєдіяльності.

18. Концепція прийнятного ризику та її використання в юридичній практиці.

19. Негативні процеси у людському суспільстві.

20. Особиста безпека в умовах кримінальної злочинності.

21. Види забруднювачів та шляхи їх міграції до продуктів харчування.

22. Характеристика конституції України, законів, кодексів та Указів президента, які регламентують безпеку життєдіяльності людей.

23. Принципи, методи та засоби забезпечення державної та національної безпеки.

24. Хвороби і епідемії. СНІД.

25. Характеристика можливих негативних наслідків надзвичайних ситуацій.

26. Характеристика найбільш руйнівних стихійних лих в історії людства.

27. Найвідоміші техногенні катастрофи на території України.

28. Характеристики надзвичайних ситуацій техногенного, природного, екологічного та військового характеру.

29. Використання хімічної та бактеріологічної зброї.

30. Найнебезпечніші аварії на підприємствах атомної енергетики.

 


1 | 2 | 3 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.005 сек.)