АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1

Читайте также:
 1. I. Організація та проведення модульного і підсумкового контролю
 2. Варіанти питань до модульної контрольної роботи
 3. Варіанти питань до модульної контрольної роботи
 4. Варіанти питань до модульної роботи
 5. Геометричне зображення комплексного числа. Модуль та аргумент комплексного числа
 6. ГЛОБАЛЬНЫЙ РАЗРУШИТЕЛЬНЫЙ МОДУЛЬ
 7. До модульного контролю № 1.
 8. ЕВРЕЙСКИЙ ВОПРОС И МОДУЛЬНАЯ ТЕОРИЯ
 9. ЗАВДАННЯ ПІДСУМКОВОЇ МОДУЛЬНОЇ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ
 10. Законы пропорции при построении модульных сеток.
 11. Змістовий модуль 1
 12. Змістовий модуль 1

Система “людина - життєве середовище”

Тема1.Безпека життєдіяльності. Основні поняття й терміни– (8 год.)

Семінар 1. Загальні основи безпеки життєдіяльності–(2 год.)

1. Стадії взаємодії людини і навколишнього середовища.

2. Джерела небезпеки, їх класифікація та характеристика.

3. Класифікація небезпечних та шкідливих факторів та їх характеристика.

4. Система “ людина – життєве середовище ” та її компоненти.

5. Найбільші техногенні катастрофи у світі як приклади порушення вимог безпеки систем.

Завдання для самостійної роботи(4 год.)

1. ООН та концепція сталого розвитку суспільства.

2. Поняття безпечного стійкого розвитку суспільства.

3. Безпека життєдіяльності і споріднені науки та навчальні дисципліни.

4. Людина в системі “людина-техніка-середовище”.

5. Характеристика природних джерел небезпек.

6. Таксономія, номенклатура, ідентифікація небезпек.

7. Хімічні і біологічні фактори небезпеки.

8. Рівновага в системі “ людина – життєве середовище ”.

9. Негативні фактори (куріння, алкоголь, наркоманія) та їх загроза життєдіяльності людини.

10. Небезпеки соціально-політичного характеру.

11. Психофізіологічні небезпеки та їх вплив на діяльність людини.

Контрольні запитання та завдання

1. Визначте поняття безпеки життєдіяльності, назвіть основні завдання, мету, предмет та об’єкт вивчення БЖД.

2. Таксономія, номенклатура, ідентифікація небезпек.

3. Характеристика природних, техногенних та соціальних джерел небезпек.

4. Системний аналіз безпеки життєдіяльності

5. Комбіновані небезпеки, причини виникнення, наслідки.

6. Рівні системи “ людина – життєве середовище ”.

 

Рекомендована література:

1. Безопасность жизнедеятельности: Учебник для вузов / Под общей ред. С.В. Белова. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: Высшая шк., 1999. – 448 с.

2. Безопасность жизнедеятельности: Учебное пособие для студентов всех специальностей / Под ред. О.Н. Русака. – СПб.: ЛТА, 1996. -231с.

3. Безпека життєдіяльності: Навчальний посібник для студентів вищих закладів освіти України І-ІУ рівнів акредитації /Желібо Є.П., Заверуха Н.М., Зацарний В.В.; За ред. Є.П. Желібо. – Київ: Каравела, 2005 – 344с.

4. Захарченко М.В., Орлов М.В., Голубєв А.К. та ін. Безпека життєдіяльності у повсякденних умовах виробництва, побуту та у надзвичайних ситуаціях: Навч. посібник. – К.: ІЗМИ, 1996. – 196 с.5. Чирва Ю.О., Баб’як О.С. Безпека життєдіяльності: Навч. посіб. – К.: Атака, 2003. – 304с.

Тема 2.Небезпеки та ризик як оцінка небезпеки – (8 год.)

Семінар 2. Ризик у безпеці життєдіяльності– (2 год.)

1. Оцінка та управління ризиком.

2. Якісний аналіз небезпек, його різновиди, концепція дерева помилок.

3. На прикладі реальних подій та ситуацій, взятих з життя або наведених в засобах масової інформації, визначити серйозність та ймовірність небезпек.

Практична робота: сигнали оповіщення, методи евакуації, правила поведінки населення при виникненні небезпек.

 

Завдання для самостійної роботи(4 год.)

1. Небезпеки та їх кількісні оцінки.

2. Методи, що використовуються для якісного аналізу небезпек.

3. Аналіз дерева небезпек.

4. Якісний аналіз небезпек.

Контрольні запитання та завдання

1. Що таке ризик?

2. В чому полягає суть концепції про прийнятний ризик?

3. У чому полягає зміст концепції прийнятного ризику в забезпеченні безпеки життєдіяльності?

4. Які є види ризиків?

5. Основні принципи управління ризиком.

6. Категорії серйозності та рівні ймовірності небезпек.

7. З якою метою використовують аналіз дерева небезпек?

 

Рекомендована література:

1. Безопасность жизнедеятельности: Учебное пособие для студентов всех специальностей / Под ред. О.Н. Русака. – СПб.: ЛТА, 1996. -231с.

2. Безпека життєдіяльності: Навчальний посібник для студентів вищих закладів освіти України І-ІУ рівнів акредитації /Желібо Є.П., Заверуха Н.М., Зацарний В.В.; За ред. Є.П. Желібо. – Київ: Каравела, 2005 – 344с.

3. Зубок Ю.А. Риск в социальном развитии молодежи // Социально-гуманитарное знание. – 2003. – №1. – С. 147-162.

4. Літвак С.М., Михайлюк В.О. Безпека життєдіяльності. Навч. посібник. – Миколаїв: ОККО, 1999. – 210 с.

5. Чирва Ю.О., Баб’як О.С. Безпека життєдіяльності: Навч. посіб. – К.: Атака, 2003. – 304с.

‡агрузка...

 

 

Тема 3.Людина як елемент системи “людина – життєве середовище” – (10 год.)

Семінар 3.Особливості людини як об’єкта безпеки життєдіяльності – (2 год.)

1. Будова, властивості та характеристика основних аналізаторів людини.

2. Обмін речовин у забезпеченні життєдіяльності людини.

3. Нервова система, психіка та атрибути людини.

4. Риси та якості людини

5. Роль біоритмів у забезпеченні життєдіяльності людини.

6. Медико-біологічні та соціальні проблеми здоров’я.

Завдання для самостійної роботи( 6 год.)

1. Діяльність людини та її характерні ознаки.

2. Праця як цілеспрямована діяльність людини; позитивні та негативні наслідки праці.

3. Виробниче середовище як одне з умов життєдіяльності людини.

4. Характеристика природного середовища.

5. Техносфера як сфера діяльності людини.

6. Ноосфера як новий еволюційний стан біосфери.

7. Соціально-політичне середовище і його значення в життєдіяльності людини.

8. Стан здоров’я населення України.

9. Навколишнє середовище та здоров’я людини.

10. Роль біоритмів у забезпечення життєдіяльності людини.

11. Вплив людини на середовище, яке її оточує.

12. Значення атмосфери в життєдіяльності людини.

13. Значення води та ґрунту для забезпечення життя організму людини.

14. Основи здорового способу життя.

15. Фізіологічні і психофізіологічні характеристики людини.

Контрольні запитання та завдання

1. Гіпотези виникнення життя на землі.

2. Праця як цілеспрямована діяльність людини; позитивні та негативні наслідки праці.

3. Значення органів чуття для безпеки життєдіяльності людини та їх будова.

4. Роль органів чуття в забезпеченні безпеки людини.

5. Загальне уявлення про обмін речовин.

6. Роль нервової системи в забезпеченні життєдіяльності людини.

7. Значення умовних і безумовних рефлексів у життєдіяльності людини.

8. Поведінка людини і її види.

9. Вплив властивостей людини на її дії, вчинки, поведінку в процесі її життєдіяльності.

10. Вплив якостей людини на безпеку життєдіяльності.

11. Риси людини як стійкі особливості поведінки.

12. Сутність поняття “здоров’я”.

13. Взаємозв’язок суспільного, групового й індивідуального рівня здоров’я.

14. Біологічна та соціальна категорія здоров’я.

15. Процес адаптації людини до навколишнього середовища.

16. Ознаки здоров’я і його кількісна оцінка.

 

Рекомендована література:

1. Бакка М.Т., Мельничук А.С., Сівко В.І. Охорона і безпека життєдіяльності людини. Конспект лекцій. – Житомир: Льонок, 1995. – 165 с.

2. Білявський Г.О., Падун М.М., Фурдуй Р.С. Основи загальної екології. Підручник. – К.: Либідь, 1993. – 304 с.

3. Безопасность жизнедеятельности: Учебник для вузов / Под общей ред. С.В. Белова. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: Высшая шк., 1999. – 448 с.

4. Безпека життєдіяльності: Навчальний посібник для студентів вищих закладів освіти України І-ІУ рівнів акредитації /Желібо Є.П., Заверуха Н.М., Зацарний В.В.; За ред. Є.П. Желібо. – Київ: Каравела, 2005 – 344с.

5. Основи соціоекології. Навч. посібник / За ред. Г.О. Бачинського. – К.: Вища школа, 1995. – 238 с.

6. Яремко З.М. Безпека життєдіяльності. Навчальний посібник. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені І.Франка, 2005. – 201 с.

Тема 4.Безпека життєдіяльності людства. Глобальні проблеми – (10год.)

Семінар 4. Небезпеки та їх прояви– (2 год.)

1. Природні небезпеки: тектонічні, топологічні та метеорологічні стихійні лиха, причини виникнення та наслідки.

2. Небезпеки техногенного характеру та їх наслідки.

3. Соціально-політичні небезпеки, їх прояв та наслідки.

4. Суть природно-техногенних небезпек, їх причини, наслідки, шляхи запобігання цих явищ.

5. Природно-соціальні небезпеки.

6. Урбанізація та її негативні наслідки.

 

Завдання для самостійної роботи(6 год.)

1. Загальні причини виникнення глобальних проблем.

2. Антропогенні чинники виникнення несприятливих екологічних ситуацій.

3. Основні екологічні проблеми людства.

4. Тероризм. Види терактів (навести приклади).

5. Стан та шляхи розв’язання продовольчої проблеми.

6. Проблема освоєння ресурсів Світового океану.

7. Проблема збереження генофонду планети.

8. Глобальні ефекти стихійних лих та катастроф.

9. Міжнародний та національний контекст екологічної безпеки.

10. Демографічна ситуація в сучасній Україні.

11. Визначення та причини стихійних лих.

12. Утворення, виверження вулканів, наслідки, безпека людей.

13. Причини, характеристики землетрусів, заходи зниження їх наслідків.

14. Причини, наслідки, заходи запобігання та безпека людей при повенях, зсувах, снігових лавинах, селях.

15. Метеорологічні стихійні лиха: урагани, смерчі, пожежі – причини виникнення, характеристика, заходи зниження їх наслідків.

16. Урбанізація в історичному аспекті.

17. Особливості і причини забруднення атмосфери міст і небезпеки, з ним пов’язані.

18. Проблеми питної води, вплив її на здоров’я людей та шляхи підвищення якості води.

19. Фізичне забруднення міст, його наслідки, шляхи запобігання негативних явищ.

Контрольні запитання та завдання

1. Які чинники призводять до виникнення глобальних проблем життєдіяльності людства?

2. Які негативних наслідки може призвести комплекс проблем «війни і миру»?

3. Які є підстави вважати тероризм глобальною проблемою, що загрожую безпеці життєдіяльності людства?

4. У чому полягає проблема глобальної злочинності?

5. Які основні негативні процеси складають глобальну екологічну проблему?

6. Які причини появи глобальної енергетичної проблеми?

7. Які є шляхи вирішення глобальної продовольчої проблеми?

8. Яке значення для безпеки життєдіяльності людства має збереження генофонду планети?

9. У чому полягає проблема освоєння ресурсів Світового океану?

10. Які є глобальні астрономічні небезпеки?

11. Які стихійні лиха спричинюють глобальні ефекти?

12. Характеристика природного середовища.

13. Значення атмосфери в життєдіяльності людини.

14. Значення води та ґрунту для забезпечення життя організму людини

15. Техносфера як сфера діяльності людини.

16. Виробниче середовище як одне з умов життєдіяльності людини.

17. Ноосфера як новий еволюційний стан біосфери.

 

Рекомендована література:

1. Білявський Г.О., Падун М.М., Фурдуй Р.С. Основи загальної екології. – К.: Либідь, 1995.

2. Безпека життєдіяльності: Навчальний посібник для студентів вищих закладів освіти України І-ІУ рівнів акредитації /Желібо Є.П., Заверуха Н.М., Зацарний В.В.; За ред. Є.П. Желібо. – Київ: Каравела, 2005 – 344с.

3. Гавриленко О.П. Основи екології та безпека життєдіяльності: Навчальний посібник. – К.: Видавничо-поліграфічний центр “Київський університет”, 2002.

4. Злобін Ю.А. Основи екології. К.: Видавництво “Лібра”, ТОВ, 1998.

5. Літвак С.М., Михайлюк В.О. Безпека життєдіяльності. Навч. посібник. – Миколаїв: ОККО, 1999. – 210 с.

6. Микитченко І.М.Забезпечення життєдіяльності людини в навколишньому середовищі. – Кіровоград, 1998.


1 | 2 | 3 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.017 сек.)