АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Змістовий модуль 1

Читайте также:
 1. I. Організація та проведення модульного і підсумкового контролю
 2. Варіанти питань до модульної контрольної роботи
 3. Варіанти питань до модульної контрольної роботи
 4. Варіанти питань до модульної роботи
 5. Геометричне зображення комплексного числа. Модуль та аргумент комплексного числа
 6. ГЛОБАЛЬНЫЙ РАЗРУШИТЕЛЬНЫЙ МОДУЛЬ
 7. До модульного контролю № 1.
 8. ЕВРЕЙСКИЙ ВОПРОС И МОДУЛЬНАЯ ТЕОРИЯ
 9. ЗАВДАННЯ ПІДСУМКОВОЇ МОДУЛЬНОЇ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ
 10. Законы пропорции при построении модульных сеток.
 11. Змістовий модуль 1

Література:[1-89]

Лекція. Тема 1/1: . Предмет, метод, принципи і система аграрного права. Джерела аграрного права – 2 години

Поняття аграрного права та його особливості як галузі пра­ва. Функції і місце аграрного права у системі права України. Предмет аграрного права. Принципи аграрного права. Методи правового регулювання аграрних відносин. Визначення аграрного права. Завдання і система науки аграрного права. Система аграрного права як навчальної дис­ципліни. Поняття і класифікація джерел аграрного права. Загальні та спеціальні законодавчі акти. Конституція і закони України як джерела аграрного права. Укази Президента України у системі джерел аграрного права. Правові акти уряду України та органів державного управ­ління у системі аграрного законодавства. Характеристика, види і юридична сила локальних право­вих актів як джерел аграрного права.

 

 

Семінарське заняття. Тема 1/1: Предмет, метод, принципи і система аграрного права. Джерела аграрного права - 1 година

 

ПЛАН

1. Поняття аграрного права та його особливості як галузі пра­ва.

2. Функції і місце аграрного права у системі права України.

3. Предмет аграрного права.

4. Принципи аграрного права.

5. Методи правового регулювання аграрних відносин.

6. Завдання і система науки аграрного права. Система аграрного права як навчальної дис­ципліни.

7. Особливості джерел аграрного права.

8. Конституція України – правова основа джерел аграрного права.

9. Закони як основні джерела аграрного права. Підзаконні акти в системі джерел аграрного права.

10.Локальні нормативні акти.

 

Запитання до самоконтролю:

1. Що таке предмет аграрного права?

2. Які методи притаманні аграрному праву?

3. Які основні принципи аграрного права?

4. Що являє собою система аграрного права?

5. Які основні напрямки розвитку земельної і аграрної реформ в України?

6. Основні джерела аграрного права.

7. Класифікація джерел аграрного права .

8. Яке значення Конституції України і законів України як джерел аграрного права?

9. Яке значення і місце указів Президента України в системі джерел аграрного права?

10. Яка класифікація і юридична сила локальних нормативно-правових актів як джерел аграрного права? 

Самостійна робота 4 години

 

Теми для самостійного вивчення:

Тема 1: Аграрна політика та аграрна реформа України, 'їх завдання та зміст в умовах ринкових економічних відносин.

 

Тема 2: Роль і значення узагальнень судової практи­ки у забезпеченні належного правозастосування і зміцнення законності в аграрному секторі економіки України.

Лекція. Тема 1/2: Аграрні правовідносини. Суб'єкти аграрного права – 2 години

Поняття та особливості аграрних правовідносин.

Диференціація аграрних правовідносин.

Юридичні факти як підстава виникнення, зміни та припи­нення аграрних внутрішніх і зовнішніх правовідносин. Види і структура аграрних внутрішніх правовідносин у приватних йграрних суб'єктах підприємництва (юридичних особах при­ватного права) кооперативного і корпоративного типів. Еле­менти внутрішніх правовідносин. Поняття і правові форми зовнішніх аграрних правовідносин. Єдність і взаємозв'язок аграрних правовідносин з цивільно-правовими, трудовими, фінансово-кредитними, земельними, управлінськими, природоохоронними та іншими правовідноси­нами.

Поняття і класифікація суб'єктів аграрного права. Об'єкт­на і суб'єктна частини поняття "підприємство". Визначення аграрного підприємства. Розмежування понять "суб'єкт аграр­ного права", "суб'єкт господарювання на землі", "суб'єкт аграрного підприємництва (суб'єкт аграрної підприємницької діяльності) ".

Правосуб'єктність приватних юридичних осіб (юридичних осіб приватного права) — аграрних підприємців кооператив­ного і корпоративного типів, їх державна реєстрація.

 

Семінарське заняття. Тема 1/2: Аграрні правовідносини. Суб'єкти аграрного права – 1 година

 

1. Поняття та особливості аграрних правовідносин.

2. Диференціація аграрних правовідносин.

3. Юридичні факти як підстава виникнення, зміни та припи­нення аграрних внутрішніх і зовнішніх правовідносин.

4. Види і структура аграрних внутрішніх правовідносин. Еле­менти внутрішніх правовідносин.

5. Поняття і правові форми зовнішніх аграрних правовідносин.

6. Поняття і класифікація суб'єктів аграрного права.

7. Визначення аграрного підприємства.

8. Правосуб'єктність приватних юридичних осіб (юридичних осіб приватного права) — аграрних підприємців кооператив­ного і корпоративного типів, їх державна реєстрація.

9. Правосуб'єктність аграрних підприємств державного сектору.

10. Правове становище спільних підприємств аграрного сектору.

 

Запитання для самоконтролю

1. Що являє собою виробничо-господарська діяльність суб’єктів аграрного права?

2. Яке правове регулювання виробничої господарської діяльності?

3. Що слід розуміти під аграрними правовідносинами?

4. З яких елементів складаються аграрні правовідносини?

5. Який зміст аграрних правовідносин?

6. На яких підставах виникають, змінюються та припиняються внутрішні і зовнішні аграрні правовідносини?

7. Що слід розуміти під організацієб та дисципліною праці на сільськогосподарському підприємстві?

8. Як класифікуються аграрні товаровиробники за правовим статусом?

Теми для самостійного вивчення:

Тема 1: Правовий статус державного та приватного сільськогосподарського підприємства: порівняльний аналіз.

 

Тема 2: Правове становище агробіржі як суб’єкта аграрного права.

 

Практичне заняття. Тема 1/2 Аграрні правовідносини. Суб'єкти аграрного права – 2 години

Підготуйте наукові доповіді на тему:

1. Поняття та особливості аграрних правовідносин, їх елементи.

2.Класифікація аграрних правовідносин, їх співвідно­шення з правовідносинами суміжних галузей права.

3. Юридичні факти як підстава виникнення, зміни та припинення аграрних правовідносин.

Завдання:

1. Сільськогосподарський виробничий кооператив “Східний” уклав договори на:

- будівництво ремонтної майстерні та відгодівельного майданчика з будівельно-ремонтним управлінням “Промбуд”;

- реалізацію зерна, молока та м’яса з заготівельною ор­ганізацією;

- проведення скирдування соломи у кількості 450 ц з чотирма колишніми членами КСГП;

- будівництво і експлуатацію молочного цеху з фер­мерським господарством “Петровське”;

- співпрацю з виконавчим директором кооперативу.

Який характер правовідносин, що виникають з даних договорів?

 

2. Фермерське господарство “Польове” з переробним підприємством уклало договори контрактації насіння соняшнику та цукрових буряків. Фермерське господарство своєчасно і в повному обсязі виконало свої зобов’язання за договором. Переробне підприємство прострочило виконання обов’ язку щодо оплати поставленої продукції, внаслідок чого фермерське господарство не змогло своєчасно виконати податкові зо­бов’ язання перед бюджетом, і до нього були застосовані фінан­сові санкції.

Дайте аналіз правової природи правовідносин, що виник­ли. Якими галузями права регулюються ці правовідносини?

3. Визначте характер правовідносин на вказаних нижче прикладах:

1) гр. Савченко отримує земельну ділянку для заняття садівництвом та будівництва садового будиночку;

2) голова фермерського господарства укладає трудовий договір з громадянином Лісовим;

3) члену сільськогосподарського кооперативу Павленку повертається його пай у зв’язку з припиненням членства в коо­перативі;

4) відносини з приводу відшкодування шкоди, заподія­ної сільськогосподарському кооперативу колишнім членом ко­оперативу Петренком, виключеним за систематичне порушен­ня Статуту та Правил внутрішнього розпорядку.

Чи є вказані правовідносини предметом правового ре­гулювання аграрного права?

4. Пенсіонер, інвалід ІІ групи, член СГВК “Ланок” Ко­зуб звернувся до суду з позовом до кооперативу, оскільки нор­ми мінімальної трудової участі для нього були встановлені як для особи з повною працездатністю. Суд відмовив у прийнятті позовної заяви, мотивуючи відмову тим, що трудові відносини членів сільськогосподарських кооперативів відповідно до по­ложень КЗпП України регулюються локальними актами (Ста­тутом, Правилами внутрішнього розпорядку тощо).

Дайте аналіз правової природи відносин, що виникли. Нормами якої галузі права регулюються вказані відносини? Чи правомірна відмова суду?

5. Гр. Нестеренко, отримавши у спадок майновий пай свого батька - колишнього члена КСП та земельну ділянку сільськогосподарського призначення розміром 5 га, вирішив вступити у члени СГВК або стати учасником ТОВ, що розта­шоване поблизу. Для роз’ яснення йому правил членських від­носин у сільськогосподарських кооперативах та його участі у ТОВ Нестеренко звернувся до юридичної консультації.

Надайте письмову консультацію. Зробіть порівняльний аналіз правового регулювання вказаних у завданні відносин.

6. Член фермерського господарства Нестеренко та за­лучений на період жнив сезонний працівник Томанський, пе­ребуваючи у нетверезому стані, через необережне поводження з вогнем підпалили сіносховище, внаслідок чого фермерському господарству було завдано шкоди на суму 5 тис. грн.

Голова фермерського господарства звернувся до суду з позовом про відшкодування завданих збитків з Нестеренка і Томанського в повному обсязі солідарно. Нестеренко запере - чував проти позову через те, що він є членом господарства, а не найманим працівником, а тому від відшкодування шкоди його має бути звільнено.

Дайте аналіз правової природи правовідносин, що вини­кли. Нормами якої галузі права регулюються вказані правовід­носини? Яке рішення має прийняти суд?

7. Гр. Онищенко, вступаючи у члени СГВК “Дари ла­нів”, відповідно до Статуту надав вступний внесок у сумі 1000 грн та пайовий внесок у вигляді земельної ділянки розміром 2 га і сільськогосподарської техніки (сіялки). Ще одну земельну ді­лянку розміром 4 га і трактор, що належать йому на праві влас­ності, він передав кооперативу в оренду строком на 5 років.

Який характер правовідносин, що виникли? Чи є дані правовідносини аграрними?

 

 

Лекція. Тема 1/3. Правове регулювання переходу до ринкових відносин в АПК. Державне регулювання сільського господарства.– 2 година

Ринкові відносини в АПК: поняття, сутність та правові форми забезпечення.

Правове регулювання приватизації в АПК. Правове регулювання паювання. Правове регулювання зовнішньоекономічної діяльності в аграрному секторі.

Правове забезпечення формування ринку сільськогосподарської техніки.

Правове регулювання ринку зерна. Правове регулювання ринку цукру. Правове регулювання ринку алкоголю і тютюну.

Поняття, суть і принципи державного регулювання сільсь­кого господарства. Мета і завдання державного регулювання сільського господарства та їх правове закріплення.

Характеристика системи органів державного управління сільським господарством, їхня компетенція.

Форми державного регулювання сільського господарства. Методи державного регулювання сільського господарства.

Правові підстави і межі державного втручання в діяльність аграрних підприємств як суб'єктів підприємницької діяльності.

Державний прокціонізм національного аграрного підприєм­ництва: форми, види та процедурний порядок реалізації.

 

 

Семінарське заняття. Тема 1/3: Правове регулювання переходу до ринкових відносин в АПК. Державне регулювання сільського господарства

2 години

1. Ринкові відносини в АПК: поняття, сутність та правові форми забезпечення.

2. Правове регулювання приватизації в АПК.

3. Правове регулювання паювання. Правове регулювання зовнішньоекономічної діяльності в аграрному секторі.

4. Правове регулювання ринку зерна.

5. Правове регулювання ринку цукру.

6. Правове регулювання ринку алкоголю і тютюну.

7. Правові засади державної регулятивної діяльності у сільському господарстві.

8. Поняття, суть і принципи державного регулювання сільсь­кого господарства.

9. Характеристика системи органів державного управління сільським господарством, їх компетенція.

10. Форми державного регулювання сільського господарства.

11. Методи державного регулювання сільського господарства.

Питання для самоконтролю:

1. Поняття і сутність ринкових відносин в АПК.

2. На яких принципах грунтується державна регуляторна політика у сфері сільського господарства?

3. Які методи державного регулювання застосовуються у сільському господарстві?

4. Які органи здійснюють державне регулювання та управління сільським господарством?

5. Які функції виконує Мінагрополітики?

6. Які основні напрямки державної підтримки сільськогосподарських товаровиробників?

 

Теми для самостійного вивчення:

1. Державний прокціонізм національного аграрного підприєм­ництва: форми, види та процедурний порядок реалізації.

2. Правові підстави і межі державного втручання в діяльність аграрних підприємств як суб'єктів підприємницької діяльності.

3. Правове забезпечення формування ринку сільськогосподарської техніки.

 

Практичне заняття. Тема 1/3: Правове регулювання переходу до ринкових відносин в АПК. Державне регулювання сільського господарства

– 2 години

Завдання:

1. Голова фермерського господарства “Польове” звер­нувся до юридичної консультації за роз’ясненням, який пода­ток він має сплатити за землю, що перебуває у його власності і користуванні на праві оренди.

Підготуйте відповідь. Якими нормативними актами слід керуватися у даному випадку?

2. При перевірці стану продуктивності тваринництва у сільськогосподарському кооперативі “Корівка” управління аг­ропромислового розвитку обласної державної адміністрації ви­явило грубі порушення ветеринарно-санітарних правил щодо профілактики та ліквідації інфекційних хвороб тварин. У зв’язку з цим були прийняті рішення: 1) правлінню кооперати­ву звільнити з посади головного зоотехніка Сидоренка; 2) ре­комендувати загальним зборам членів кооперативу розглянути питання про звільнення з посади голови кооперативу Ларіна до закінчення строку його повноважень; 3) стягнути штраф у роз­мірі п’ яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з кооперативу у дохід держави.

Дайте письмовий висновок щодо прийнятих рішень.

3. Районна державна адміністрація своїм рішенням зо­бов’язала всі сільськогосподарські підприємства району обов’язково застрахувати багаторічні насадження і врожай цу­крових буряків у страховій компанії “Добробут”. Юрискон­сульт сільськогосподарського АТ “Садове”, вважаючи дане рішення незаконним, оскільки порушується принцип свободи договірних відносин, оскаржив його в суді.

Чи правомірне рішення райдержадміністрації? Яким має бути рішення суду?

4. Місцева рада відмовила в реєстрації договорів оренди земельних часток (паїв) на таких підставах: 1) договір був укладе­ний не безпосередньо з кожним власником сертифіката на право користування земельною часткою: декілька орендодавців - влас­ників сертифікатів особисто не з’явилися до реєструючого ор­гану і надіслали документи поштою; 2) за реєстрацію договору не було сплачено реєстраційний збір; 3) у договорі оренди зе­мельної частки зазначається пункт “сума договору (у грив­нях)”, який не передбачений Типовим договором.

Чи правомірна відмова місцевої ради? Прокоментуйте ситуацію.

5. Голова ВАТ “Лебединська рибоводно-меліоративна станція” Сумської обл. звернувся до Головного управління аг­ропромислового розвитку з проханням надати часткову компен­сацію вартості складної сільськогосподарської техніки (коліс­ний трактор Т-150 К вартістю 220 тис. грн) за рахунок Держав­ного бюджету.

Начальник Головного управління агропромислового розвитку Кузьмін відмовив у наданні компенсації, мотивуючи тим, що господарство має заборгованість по сплаті фіксованого сільськогосподарського податку за І квартал податкового року.

Чи обґрунтована відмова Кузьміна? Який порядок ви­користання коштів Держбюджету на компенсацію вартості сільськогосподарської техніки ?

6. Голова фермерського господарства “Квіткар” вирі­шив укласти кредитний договір, погасити заборгованість по орендній платі за земельні ділянки, орендовані у фізичних осіб. Через відсутність у господарстві юриста, він звернувся до юри­дичного відділу районного управління агропромислового роз­витку з проханням надати консультацію щодо отримання ним державної позики чи кредиту під заставу цукрових буряків і насіння соняшнику.

Надайте консультацію. На які види державн

 

 

Семінарське заняття. Тема 1/4: Правове регулювання виробничо-господарської та фінансової діяльності суб'єктів аграрного підприємництва – 2 години

1. Характеристика правово­го регулювання цієї діяльності суб'єктів аграрного підприєм­ництва.

2. Галузеві акти законодавства як правова основа виробни­чо-господарської діяльності суб'єктів аграрного підприємницт­ва.

3. Правове регулювання специалізації сільськогосподарського виробництва та організації його основних галузей.

4. Правове забезпечення функціонування основних та допоміжних галузей виробництва.

5. Поняття і суть фінансової діяльності суб'єктів аграрного підприємництва зі статусом юридичної особи.

6. Поняття фінансової дисципліни та забезпечення її дотри­мання в аграрних підприємствах. 7. Правове регулювання розрахунково-касових операцій суб'­єктів аграрного підприємництва.

 

Питання для самоконтролю:

1. Які галузеві законодавчі акти є правовою основою виробни­чо-господарської діяльності суб'єктів аграрного підприємницт­ва?

2. Що розуміють під спеціалізацією в теорії аграрного права?

3. Як поділяються фінансові правовідносини сільськогосподарських підприємств?

4. Що таке фінансова діяльність сільськогосподарських підприємств?

5. Що таке бізнес-план сільськогосподарського підприємства?

6. Від чого залежить ефективна діяльність сільськогосподарських підприємств?

7. Складові бізнес-плану сільськогосподарського підприємства?

8. Що таке розрахунково-касові операції суб'­єктів аграрного підприємництва?

 

Теми для самостійного вивчення:

1. Гарантії і охорона господарських і фінансових прав суб'єк­тів аграрного підприємництва всіх форм власності.

2. Організаційно-правове забезпечення фінансової дисципліни суб'єктів аграрного підприємництва.

 


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.047 сек.)