АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Змістовний модуль 3: Особлива частина

Читайте также:
 1. I. Організація та проведення модульного і підсумкового контролю
 2. II частина. Проблема спеціальних здібностей у сучасній диференційній психології
 3. А.1. Паспортна частина
 4. А.1. Паспортна частина
 5. А.1. Паспортна частина
 6. А.1. Паспортна частина
 7. А.1. Паспортна частина
 8. А.1. Паспортна частина
 9. А.1. Паспортна частина
 10. А.1. Паспортна частина
 11. А.1. Паспортна частина
 12. А.1. Паспортна частина

Терміни та поняття до змістового модулю 3: право оперативного управлін­ня майном, господарське відання, оборотний фонд, пайовий фонд, договір поставки, договір оптової купівлі-продажу, договір фінінсового лізінгу,договір оренди, договір на капітальне будівництво, договір контрактації, договір міни, договір комісії, біржова угода, бартерні угоди, племінна справа, рибництво, насінництво, селекція, ветеринарно-санітарна експектиза.

 

Література:[5-103]

Лекція. Тема 3/9. Правове становище державних і комунальних сільськогосподарських підприємств – 2 години

Поняття та загальна характеристика правового становища державних та комунальних сільськогосподарських підприємств.

Державні та комунальні аграрні підприємства як суб'єкти майнових прав. Поняття правового режиму майна та особливості здійснення господарської діяльності державними і комунальними сільськогосподарськими підприємствами. Характеристика правового режиму майна: об'єкти і зміст майнових прав, сутність, особливості і відмінності права повного господарського відання і права оперативного управлін­ня майном.

Право власності державних та комунальних сільськогосподарських підприємств. Об'єкти права власності. Суб'єкти права власності. Правовий режим основних, оборотних, пайових та інших фондів державного аграрного (сільськогосподарського) підпри­ємства.

Права найманих працівників — членів трудового колекти­ву державного аграрного (сільськогосподарського) підприєм­ства на частку (пай, частку, акції) в основних засобах підпри­ємства. Порядок і умови визначення розміру та вартості (паю, частки, акції).

Правове регулювання приватизації майна державних під­приємств в системі АПК.

 

Практичне заняття. Тема 3/9. Правове становище державних і комунальних сільськогосподарських підприємств – 2 години

Завдання

1. У процесі приватизації державного підприємства до­слідного господарства “Елітне” прийнято рішення про переда­чу 30 % акцій акціонерному товариству “Добробут”, 25 % ак­цій - працівникам підприємства, що приватизується, а решту залишити у державній власності.

Прокоментуйте законність прийнятого рішення. Який порядок приватизації такого виду державних сільськогоспо­дарських підприємств встановлено законом?2. Управління агропромислового розвитку обласної державної адміністрації зобов’ язало всі державні сільськогос­подарські підприємства області розробити бізнес-плани і пред­ставити начальнику цього управління на затвердження. Юрис­консульт державного сільськогосподарського підприємства “Племресурс” оскаржив дане рішення у суді.

Яке рішення має прийняти суд? Підготуйте проект даного судового рішення.

3. Директор державної агрофірми “Слобожанка” звер­нувся до управління агропромислового розвитку районної державної адміністрації за дозволом продати сільськогоспо­дарському кооперативу “Колос”, розташованому поблизу, два вантажних автомобілі та токарний верстат. Начальник управ­ління відмовив у проханні, мотивуючи тим, що агрофірма не має права розпоряджатися закріпленим за нею майном.

Дайте письмовий висновок з цього питання.

4. Цегельний завод, який декілька років не працював, перебував на балансі державного відгодівельного підприємст­ва. Районна державна адміністрація прийняла рішення про без­коштовну передачу цього заводу як недіючого комунальному підприємству “Промбуд”.

Чи правомірне рішення райдержадміністрації?

5. Згідно з наказом директора державного сільськогос­подарського підприємства “Шовкопряд” фермерському госпо­дарству “Садове” був переданий за договором оренди з наступ­ним викупом непрацюючий консервний цех. Трудовий колек­тив підприємства розцінив дії директора як неправомірні і звер­нувся за роз’ясненням до юридичного управління районної державної адміністрації.

Прокоментуйте ситуацію і дайте обґрунтовану відповідь.

6. Директор ДСП “Ялтушки” продав фермерському гос­подарству “Березень” приміщення ферми, трактор Т-150 та 10 т елітного насіння соняшнику. Кошти, які надійшли від продажу ферми, трактора та насіння, були направлені у фонд заробітної плати і у подальшому витрачені на виплату заробітної плати робітникам господарства.

Чи правомірні дії директора ДСП? Який порядок від­чуження майна державного підприємства?

7. Державне дослідне господарство “Правдинське” вна­слідок приватизації було реорганізовано в акціонерне товарис­тво “Україна”. На зборах уповноважених було прийнято рі­шення про безоплатну передачу частки державного майна пра­цівникам господарства відповідно до їх трудової участі у вироб­ництві. Із заявами про безоплатне отримання частки майна зве­рнулися 8 пенсіонерів-колишніх працівників цього господарс­тва: 3 робітника звільнилися за власним бажанням незадовго до реорганізації і працюють в інших підприємствах, 5 осіб були звільнені з роботи у зв’язку зі скороченням штатів. У задово­ленні поданих заяв усім заявникам було відмовлено.

Проаналізуйте ситуацію і надайте письмову відповідь.

8. У державному сільськогосподарському підприємстві “Жовтень” у 2007 р. введена в експлуатацію нова ферма. За розпорядженням директора підприємства вартість старого ко­рівника, непридатного до експлуатації, була списана з балансу.

Районне управління агропромислового розвитку запе­речувало проти такого рішення, вважаючи, що старий корів­ник, вартість якого згідно із балансом складає 5 тис. грн, необ­хідно відновити для подальшого використання за прямим при­значенням або в якості складського приміщення.

Виконуючи вказівку районного управління, державне підприємство здійснило відновлювальні роботи з ремонту ко­рівника і використало 7 тис. грн. Однак для утримання худоби або зберігання насіннєвого фонду приміщення не було присто­совано, і підприємство здало його в оренду сільськогосподар­ському обслуговуючому кооперативу. Кошти, отримані за оре­нду корівника, були використані на додаткові виплати пенсіо­нерам.

Який порядок списання з балансу державного сільсько­господарського підприємства вартості виробничих примі­щень? Чи правомірні дії директора підприємства?

9. Директор державного сільськогосподарського під­приємства “Маяк” затвердив акт про списання з основних фон­дів трактора Т-150 1993 р. випуску. У акті вказано, що задній міст трактора деформований, радіатор відсутній. У 2001 р. трактор пе­ребував на капітальному ремонті. Причини деформації та відсут­ності на тракторі деталей директором не з’ясовані.

Який порядок списання з балансу сільськогосподарських підприємств будівель, споруд, сільськогосподарської техніки? Чи були допущені порушення норм чинного законодавства ди­ректором підприємства “Маяк”?

Теми для самостійного вивчення:

1. Поняття та загальна характеристика правового становища державних та комунальних сільськогосподарських підприємств.

2. Державні та комунальні аграрні підприємства як суб'єкти майнових прав.

3. Поняття правового режиму майна та особливості здійснення господарської діяльності державними і комунальними сільськогосподарськими підприємствами.

4. Характеристика правового режиму майна: об'єкти і зміст майнових прав, сутність, особливості і відмінності права повного господарського відання і права оперативного управлін­ня майном.

5. Право власності державних та комунальних сільськогосподарських підприємств. Об'єкти права власності. Суб'єкти права власності.

6. Правовий режим основних, оборотних, пайових та інших фондів державного аграрного (сільськогосподарського) підпри­ємства.

 

Самостійна робота – 4 години

Лекція. Тема 3/10. Правовий режим земель сільськогосподарського призначення та організаційно-правове забезпечення їх раціонального використання – 2 година

 

Поняття і склад земель сільськогосподарського призначення.

Землі сільськогосподарського призначення як об’єкт правового регулювання. Особливості правового режиму земель сільськогосподарського призначення. Права та обов'язки сільськогосподарських землекористувачів.

Характеристика організаційно-правового забезпечення ра­ціонального використання земель сільськогосподарського при­значення та інших природних ресурсів у процесі виробничо-господарської діяльності суб'єктів аграрного підприємництва всіх форм власності і організаційно-правових форм, їхні права та обов'язки стосовно використання земель сільськогосподар­ського призначення, їх збереження та підвищення родючості. Охорона земель як об'єкта природного середовища.

Порядок та умови відшкодування збитків, заподіяних влас­никам землі і землекористувачам (в тому чисті й орендарям).

Земельний податок. Визначення його розміру, і порядок сплати. Відповідальність за порушення строків сплати податку.

Юридична відповідальність землевласників і землекористу­вачів за шкоду, заподіяну землям сільськогосподарського при­значення та іншим природним об'єктам.

 

Семінарське заняття. Тема 3/10: Правовий режим земель сільськогосподарського призначення та організаційно-правове забезпечення їх раціонального використання – 2 години

1. Поняття і склад земель сільськогосподарського призначення.

2. Особливості правового режиму земель сільськогосподарського призначення.

3. Права та обов'язки сільськогосподарських землекористувачів.

4.Характеристика організаційно-правового забезпечення ра­ціонального використання земель сільськогосподарського при­значення та інших природних ресурсів у процесі виробничо-господарської діяльності суб'єктів аграрного підприємництва.

5. Права та обов'язки суб'єктів аграрного підприємництва стосовно використання земель сільськогосподар­ського призначення, їх збереження та підвищення родючості.

6. Охорона земель як об'єкта природного середовища.

7. Порядок та умови відшкодування збитків, заподіяних влас­никам землі і землекористувачам (в тому чисті й орендарям).

8. Юридична відповідальність землевласників і землекористу­вачів за шкоду, заподіяну землям сільськогосподарського при­значення.

Питання для самоконтролю

 

1. Який існує порядок відшкодування збитків, заподіяних влас­никам землі і землекористувачам (в тому чисті й орендарям)?

2. Як визначається розмір земельного податку?

3. Як визначити поняття та склад земель сільськогосподарського призначення?

4. Що входить до прав і обов’язків сільськогосподарських землекористувачів?

5. Який суб’єктний склад правовідносин з володіння, користування та розпорядження земельними ділянками сільськогосподарського призначення?

6. Які підстави і порядок виникнення та припинення прав на земельні ділянки сільськогосподарського призначення сільськогосподарських підприємств?

Самостійна робота – 3 години

 

Самостійна робота – 4 години

 

 

Практичне заняття. Тема 3/10: Правовий режим земель сільськогосподарського призначення та організаційно-правове забезпечення їх раціонального використання – 2 години

 

Завдання

Задача №1.
Державне сільськогосподарське підприємство користувалося земельною ділянкою на праві постійного землекористування, згідно з відповідним державним актом. На цій земельній ділянці була розташована двоповерхова будівля, яка перебувала на балансі зазначеного підприємства. Внаслідок приватизації ця будівля була продана ТОВ «Лан», заснованому фізичними особами. Договір купівлі-продажу будівлі між державою і ТОВ «Лан» було нотаріально посвідчено і зареєстровано в Бюро технічної інвентаризації 12 серпня 2004 року. У договорі зазначалося, що ТОВ «Лан», згідно з законодавством, має оформити право оренди земельної ділянки, на якій розташована приватизована ним будівля, у строк до 1 січня 2005 року.
Завдання:
1. На якій правовій підставі ТОВ «Лан» буде користуватися земельною ділянкою під приватизованою ним будівлею у проміжок часу від моменту отримання у власність зазначеної будівлі – до моменту оформлення договору оренди земельної ділянки?
2. Чи має право держава стягнути з ТОВ «Лан» плату за користування земельною ділянкою протягом зазначеного часу?
3. Чи втратить чинність державний акт на право постійного користування земельною ділянкою під приватизованою будівлею, виданий державному сільськогосподарському підприємству, внаслідок продажу будівлі ТОВ «Лан»? А внаслідок оформлення договору оренди ТОВ «Лан»?

Задача № 2.
Селяни – власники сертифікатів на право на земельну частку (пай), здали свої земельні паї в оренду ТОВ „Наснага” на 5 років. Через два роки з’ясувалося, що ТОВ використовувало земельні ділянки нераціонально, недотримувалося сівозмін, висаджувало соняшник на тих самих землях два роки підряд. Обурені селяни звернулися до вас за консультацією, що їм належить зробити, щоб припинити нераціональне використання земель.
Завдання: надайте кваліфіковану відповідь на питання селян.

Задача № 3.
Рішенням Покровської селищної ради Ширяєвського району Одеської області 14 сесії 3 скликання
від 01.11.2001р. пана Безбородька було виключено зі списку громадян – членів КСП „Покровське” (додаток № 1 до державного акту на право колективної власності на землю серії ОД № 26-014) шляхом погодження рішення комісії з інвентаризації і реорганізації КСП „Покровське" від 23.10.2001р., яким затверджено нові списки членів КСП. Пан Безбородько є колишнім членом КСП „Покровське”, що тривалий час працював у ньому (з 10.02.1989р. по 10.02.1996 р.), але 10 лютого 1996 року звільнився згідно з поданою заявою. При виході з КСП він не отримав сертифікат на право на земельну частку (пай), але його прізвище значилося у списку, що додається до державного акту на право колективної власності на землю під номером 321. Його членство в КСП „Покровське” протягом зазначеного періоду підтверджується трудовою книжкою. Довідавшись, що його виключено зі списку членів КСП, він подав позовну заяву до місцевого Ширяєвського районного суду Одеської області про визнання незаконним рішення Покровської селищної ради Ширяєвського району Одеської області в частині погодження рішення комісії з інвентаризації та реорганізації КСП „Покровське” від 23.10.2001р. про виключення його зі списку громадян-членів КСП „Покровське”.
Завдання: розв’язати справу.

Задача № 4.
Громадянка Молдови, пані Думітреу, багато років пропрацювала в КСП „Поступ” у Балтському районі Одеської області. Коли почалося паювання земель КСП, їй було відмовлено у видачі сертифікату на право на земельну частку (пай) з посиланням на те, що вона не є громадянкою України. Пані Думітреу звернулася до вас за консультацією: чи може вона, не будучи громадянкою України отримати сертифікат на земельну частку (пай)?
Завдання: надайте кваліфіковану відповідь на питання пані Думітреу.

Задача № 5.
Пані Заньковецька прийняла спадщину за заповітом за померлою 14.02.2002 р. пані Губенко Лідією, яка, в свою чергу, прийняла за законом спадщину свого померлого 15.03.94 р. чоловіка Губенка Петра, що підтверджується відповідними свідоцтвами про право на спадщину. Пан Губенко Петро працював і був членом КСП „Петровське” до 1994 року включно, після чого вийшов на пенсію, що підтверджується пенсійним посвідченням та довідкою ТОВ „Нова Україна” (утвореного внаслідок реорганізації КСП „Петровське” у 2002 році). Пані Заньковецька вважає, що як пенсіонер, що раніше працював у сільському господарстві, пан Губенко Петро мав на момент смерті право на земельну частку (пай). Разом з тим, коли у 1996 році було оформлено державний акт на право колективної власності на землю КСП „Петровське”, у списку членів КСП, що додається до цього акту, були відсутні як Губенко Петро, так і Губенко Лідія, яка на той час вже прийняла спадщину за померлим чоловіком. На думку пані Заньковецької, невидача Губенку Петру або його спадкоємиці – Губенко Лідії сертифікату на право на земельну частку (пай) є порушенням її права на спадкування за заповітом права на земельну частку (пай). Про порушення цього права вона дізналася на зборах власників земельних часток 21 січня 2005 року – з цього часу і має визначатися строк позовної давності. Пані Заньковецька звернулася з позовом до місцевого Ширяєвського районного суду Одеської області про визнання права на спадщину за заповітом на земельну частку (пай).
Завдання: яке рішення має прийняти суд?

 

Задача № 6.
За рішенням сільської ради панові Савченку було надано у приватну власність земельну ділянку для ведення особистого селянського господарства у розмірі 1 га. Пан Савченко не погодився з таким рішенням сільської ради, позаяк його сусідові панові Грищенку сільська рада передала у приватну власність земельну ділянку для ведення особистого селянського господарства у розмірі 2 га. У зв’язку з цим він вдруге звернувся до сільради з заявою про перегляд розміру земельної ділянки. Сільрада відмовила у задоволенні його прохання, посилаючись на те, що земельні ділянки надаються сільрадою з урахуванням місцевих умов. Пан Савченко оскаржив рішення сільської ради до місцевого суду.
Завдання: яке рішення має прийняти суд?

Задача № 7.
Фермер Козаченко приватизував земельну ділянку для ведення фермерського господарства загальною площею 5 га. Згодом він звернувся до сільської ради з заявою про безоплатну приватизацію додатково земельної ділянки для ведення садівництва площею 0,12 га. Сільрада відмовила у задоволенні його заяви, посилаючись на те, що він вже приватизував земельну ділянку для ведення фермерського господарства площею 5 га, а приватизація землі за чинним законодавством допускається лише один раз. Фермер Козаченко, посилаючись на ч. 4 ст. 116 Земельного кодексу, згідно з якою, приватизація земельних ділянок здійснюється один раз по кожному виду використання, оскаржив рішення сільської ради до місцевого суду.
Завдання: яке рішення має прийняти суд?

 

 

Лекція. Тема 3/11. Договірні відносини у сільському господарстві – 1 година

Договір — головна форма регулювання товарно-грошових від­носин сільськогосподарських підприємств.

Договори у сфері матеріально-технічного забезпечення функціонування сільськогосподарських підприємств.

Договірні відносини щодо виробничо-технічного, ремонтно­го і транспортного обслуговування аграрних товаровиробників.

Договірні відносини щодо меліоративного та (чи) агрохіміч­ного обслуговування.

Договірні відносини щодо впровадження досягнень науко­во-технічного прогресу та передового досвіду в аграрне вироб­ництво.

Договірні відносини аграрних товаровиробників щодо реа­лізації продовольства, продукції, сировини (договори купівлі-продажу, поставки, комісії, контрактації, міни (бартеру), форвардні та ф'ючерсні угоди тощо).

Держконтракт (держзамовлення) на реалізацію (до дер­жавних та регіональних продовольчих фондів) продукції, про­довольства і сировини суб'єктами аграрного підприємництва.

Порядок розгляду спорів, які виникають з договірних від­носин, однією із сторін в яких є суб'єкти аграрного підприєм­ництва.

 

 

Семінарське заняття. Тема 3/11: Договірні відносини у сільському господарстві – 1 година

1. Договір — головна форма регулювання товарно-грошових від­носин сільськогосподарських підприємств.

2. Договори у сфері матеріально-технічного забезпечення функціонування сільськогосподарських підприємств.

3. Договірні відносини щодо виробничо-технічного, ремонтно­го і транспортного обслуговування аграрних товаровиробників.

4. Договірні відносини щодо меліоративного та (чи) агрохіміч­ного обслуговування.

5. Договірні відносини щодо впровадження досягнень науко­во-технічного прогресу та передового досвіду в аграрне вироб­ництво.

6. Договірні відносини аграрних товаровиробників щодо реа­лізації продовольства, продукції, сировини.

7. Держконтракт (держзамовлення) на закупівлю продукції, про­довольства і сировини суб'єктами аграрного підприємництва.

8. Порядок розгляду спорів, які виникають з договірних від­носин, однією із сторін в яких є суб'єкти аграрного підприєм­ництва.

Питання для самоконтролю

1. Як класифікуються договірні зобов'язання у сільському господарстві?

2. Н а які основні групи поділяються аграрно-правові догово­ри?

3. Контрактація та інші окремі договори щодо реалізації сільськогосподарської продукції.

4. Що є предметом договору контрактації?

5. Чи існують відмінності між категоріями "міна" та "бартер"?

6. Які контракти посідають особливе місце в системі реалізації сільськогосподарської продук­ції?

7. Що таке форвард та ф'ючерс?

8. Які основні засади правового регулювання обігу науково-технічної продукції?

 

 

Практичні заняття. Тема 3/11: Договірні відносини у сільському господарстві – 2 години


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.024 сек.)