АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Змістовий модуль 1. ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА

Читайте также:
 1. I. Організація та проведення модульного і підсумкового контролю
 2. II частина. Проблема спеціальних здібностей у сучасній диференційній психології
 3. XV. 1. Загальна характеристика електрохімічних процесів
 4. А.1. Паспортна частина
 5. А.1. Паспортна частина
 6. А.1. Паспортна частина
 7. А.1. Паспортна частина
 8. А.1. Паспортна частина
 9. А.1. Паспортна частина
 10. А.1. Паспортна частина
 11. А.1. Паспортна частина
 12. А.1. Паспортна частина

РОБОЧА ПРОГРАМА З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

«АГРАРНЕ ПРАВО»

СТРУКТУРА ЗАЛІКОВОГО КРЕДИТУ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

«АГРАРНЕ ПРАВО»

Структура навчальної дисципліни

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН

з аграрного права

кафедри цивільно-правових дисциплін

студентів-бакалаврів навчально-наукового інституту права та психології

студентів-бакалаврів навчально-наукового інституту права та психології

Назви змістовних модулів і тем Кількість годин
усього у тому числі
Л Сем ПЗ Інд. С/р
Змістовий модуль 1.
Тема 1. Предмет, метод, принципи і система аграрного права. Джерела аграрного права    
Тема 2. Аграрні правовідносини. Суб’єкти аграрного права  
Тема 3 Правове регулювання переходу до ринкових відносин в АПК. Державне регулювання сільського господарства.  
Тема 4 Правове регулювання виробничо-господарської та фінансової діяльності суб’єктів аграрного підприємництва   +  
Разом за змістовим модулем 1  
Змістовий модуль 2.
Тема 5. Правове забезпечення соціального розвитку села    
             
Тема 6. Правове становище сільськогосподарського кооперативу  
Тема 7. Правове становище господарських товариств в АПК    
Тема 8. Правове становище фермерського господарства. Правове регулювання ведення особистих селянських господарств 2 +  
Разом за змістовим модулем 2  
Змістовий модуль 3.
Тема 9. Правове становище державних і комунальних сільськогосподарських підприємств    
Тема 10. Правовий режим земель сільськогосподарського призначення та організаційно-правове забезпечення їх раціонального використання  
Тема 11. Договірні відносини у сільському господарстві  
Тема 12. Правове регулювання охорони довкілля у сільському господарстві   2 +  
Разом за змістовим модулем 3  
Усього годин  

  

Змістовий модуль 1. ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА

 

Терміни та поняття до змістового модулю 1: меморіальний ордер, платіжне доручення, платіжна вимого-доручення, платіжна вимога, розрахунковий чек, акредитиви, зобов’язання, державне замовлення, державний контракт, індикативне планування, аграрні правовідносини, спеціалізація, дотація, субсидія, субвенції, земельний податок, бізнес-план, майнові фонди.

 


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.006 сек.)