АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Змістовий модуль 2: Особлива частина

Читайте также:
 1. I. Організація та проведення модульного і підсумкового контролю
 2. II частина. Проблема спеціальних здібностей у сучасній диференційній психології
 3. А.1. Паспортна частина
 4. А.1. Паспортна частина
 5. А.1. Паспортна частина
 6. А.1. Паспортна частина
 7. А.1. Паспортна частина
 8. А.1. Паспортна частина
 9. А.1. Паспортна частина
 10. А.1. Паспортна частина
 11. А.1. Паспортна частина
 12. А.1. Паспортна частина

 

Терміни та поняття до змістового модулю 2: земельний податок, орендна плата, неподільний фонд, пайовий фонд, виробничий кооператив, обслуговуючий кооператив, фермерське господарство, аграрні господарські товариства, аграрне акціонерне товариство,аграрне товариство з обмеженою відповідальністю, ліквідаційна комісія, статут, державна реєстрація.

Література:[1-89]

 

 

Лекція. Тема 2/5. Правове забезпечення соціального розвитку села –2 година

 

Поняття соціального розвитку села.

Правовий режим об’єктів соціальної сфери села.

Правове забезпечення підготовки кадрів для села та зайнятості сільського населення.

Правове регулювання розвитку житлово-комунального та дорожного господарства на селі.

Правове забезпечення оздоровчого обслуговування працівників сільського господарства. Поняття охорони здоров'я працівників сільського господар­ства шляхом додержання правил техніки безпеки праці і ви­робничої санітарії у сільськогосподарському виробництві. За­кон "Про охорону праці" та практика його застосування сто­совно працівників сільськогосподарського виробництва та інші нормативно-правові акти про правила техніки безпеки і вироб­ничої санітарії.

Юридична відповідальність за порушення правил техніки безпеки і виробничої санітарії в сільському господарстві.

 

Семінарське заняття. Тема 2/5: Правове забезпечення соціального розвитку села – 2 години

1. Поняття соціального розвитку села.

2. Правовий режим об’єктів соціальної сфери села.

3. Правове забезпечення підготовки кадрів для села та зайнятості сільського населення.

4. Правове регулювання розвитку житлово-комунального та дорожного господарства на селі.

5. Поняття охорони здоров'я працівників сільського господар­ства.

6. Нормативно-правові акти щодо правил техніки безпеки і вироб­ничої санітарії.

7. Юридична відповідальність за порушення правил техніки безпеки і виробничої санітарії в сільському господарстві.

Питання для самоконтролю

1. Які права і обов’язки сільськогосподарських підприємств щодо будівництва об’єктів культурно-побутового призначення?

2. Які права і обов’язки сільськогосподарських підприємств щодо будівництва об’єктів спортивно-оздоровчого призначення?3. Які на сучасному етапі існують проблеми соціального розвитку села?

4. Який правовий режим об’єктів соціальної сфери села?

5. У чому полягає правова правова регламентація будівництва на селі?

6. Які нормативно-правові акти регулюють правила техніки безпеки і виробничої санітарії?

Самостійна робота – 3 години

 

Наукові повідомлення на тему:

1. Проблеми соціального розвитку села на сучасному етапі.

2. Проблеми у забезпеченні кадрами для села та зайнятості сільського населення.

Індивідуальна робота – 1 година

 

Лекція. Тема 2/6. Правове становище сільськогосподарського кооперативу – 1 година

Поняття та види сільськогосподарських кооперативів. Правові умови та порядок їх створення.

Поняття права членства в сільськогосподарському підпри­ємстві кооперативного типу. Порядок і умови виникнення членських правовідносин. Дійсне та асоційоване членство. Права та обов'язки членів сільсько­господарського підприємства кооперативного типу.

Статути сільськогосподарських кооперативів. Правовий режим майна та землі сільськогосподарського кооперативу.

Органи управління та контролю сільськогосподарського кооперативу.

Підстави, порядок, умови та правові наслідки припинення права членства в аграрних підприємст­вах кооперативного типу. Правові засади реорганізації та ліквідації сільськогосподарських кооперативів.

Семінарське заняття. Тема 2/6. Правове становище сільськогосподарського кооперативу – 2 години

1. Поняття та види сільськогосподарських кооперативів.

2. Правові умови та порядок створення сільськогосподарських кооперативів.

3. Поняття права членства в сільськогосподарському підпри­ємстві кооперативного типу.

4. Порядок і умови виникнення членських правовідносин.

5. Дійсне та асоційоване членство. Права та обов'язки членів сільсько­господарського підприємства кооперативного типу.

6. Правовий режим майна та землі сільськогосподарського кооперативу.

7. Органи управління та контролю сільськогосподарського кооперативу.

8. Підстави, порядок, умови та правові наслідки припинення права членства в аграрних підприємст­вах кооперативного типу.

9. Правові засади реорганізації та ліквідації сільськогосподарських кооперативів.

 

Питання для самоконтролю

1. Які є види сільськогосподарських кооперативів?

2. Які існують правові умови та порядок створення сільськогосподарських кооперативів?

3. Який порядок і умови виникнення членства в сільськогосподарських кооперативах?

4. Які підстави, порядок і правові наслідки припинення права участі в аграрних підприємствах кооперативного типу?

5. Які підстави, порядок та умови припинення права членства в сільськогосподарських кооперативах?

6. Які повноваження вищого органу управління в сільськогосподарського кооперативу?

7. Яка система органів управління в сільськогосподарському підприємстві кооперативного типу?

 

Самостійна робота – 3 години

Індивідуальна робота – 1 година

Теми для наукових доповідей і повідомлень:

1. Поняття та основні ознаки сільськогосподарських кооперативів та їх види. Принципи діяльності.

2. Порядок створення сільськогосподарських коопера­тивів.

3. Право власності сільськогосподарських кооперати­вів. Майнові фонди.

4. Правове регулювання трудових відносин у сільсько - господарських кооперативах.

5. Господарська діяльність сільськогосподарських коо­перативів.

 

Практичне заняття. Тема 2/6 Правове становище сільськогосподарського кооперативу – 2 години

 

Завдання

1. В юридичну консультацію звернувся гр. Григоров із проханням надати йому консультацію з таких питань: який по­рядок та умови створення сільськогосподарського кооперати­ву? Хто може бути засновником та членом такого кооперати­ву? Які сільськогосподарські кооперативи за їх цілями і харак­тером діяльності можна створювати?

Дайте аргументовану письмову консультацію з наве­дених питань.

2. Після ліквідації КСП його члени, а також російське акціонерне товариство “Прогрес”, що розташоване в сусідньому селі, прийняли рішення про створення сільськогосподарсь­кого кооперативу “Прикордонний”.

Засновниками було розроблено і прийнято на установ­чих зборах Статут кооперативу, з яким вони звернулися до райдержадміністрації для державної реєстрації створеного ко­оперативу.

У реєстрації кооперативу “Прикордонний” було відмов­лено з таких причин:

1) до Статуту не додані список членів кооперативу та документ, що засвідчує сплату реєстраційного збору;

2) засновником кооперативу не може бути іноземна юридична особа;

3) у районі зареєстрована достатня кількість сільсько­господарських кооперативів, отже, немає необхідності у ство­ренні товаровиробників такої організаційно-правової форми.

Засновники вважали відмову неправомірною і оскар­жили її.

Чи підлягає скарга задоволенню? Чи правомірні вимоги органу державної реєстрації? Який порядок оскарження відмови у державній реєстрації сільськогосподарського кооперативу?

3. Відповідно до Указу Президента України від 03.12.1999 року у результаті реформування КСП у Чугуївському районі були створені підприємства товаровиробників сільсько­господарської продукції різних організаційно-правових форм, в їх числі й декілька таких кооперативів:

1. Кооператив “Жовтень”, предметом і метою діяльнос­ті якого є виробництво сільськогосподарської продукції і сиро­вини, зокрема маку для потреб кондитерського виробництва м. Харкова і області.

2. Кооператив “Комінтерн”, який у своєму Статуті пе­редбачив виконання таких робіт: будівництво і ремонт різних сільськогосподарських споруд і будівель; проведення меліора­тивних та екологовідновлювальних робіт; виробництво сигна­лізаційного й електрообладнання та його монтаж. Для надання громадянам юридичних та аудиторських послуг в кооперативі створено юридичний відділ.

3. Кооператив “Смушок” побудував олійницю, крупо­рушку для переробки гречки і проса на крупу, майстерню для вичинки шкір, невеликий консервний завод для переробки ово­чів і фруктів, а також виробництва вина з давальницької сиро­вини.

4. Кооператив “Благодійник” спрямував свою діяль­ність на надання платних послуг юридичним і фізичним осо­бам для зберігання у своїх сховищах овочів і фруктів та реалі­зації у торговій мережі на комісійних умовах, рекламуванні продукції. Статутом цього кооперативу були передбачені та­кож маркетингова діяльність і надання позик іншим товарови­робникам на пільгових умовах.

До яких видів належать ці кооперативи? Чи відповідає вимогам чинного законодавства статутна діяльність цих ко­оперативів? Дайте аргументовану відповідь.

4. Голови кооперативів “Жовтень”, “Комінтерн”, “Смушок” та “Благодійник” домовилися створити об’єднання для виробництва хлібобулочних виробів, про що склали угоду, де передбачили основні умови з’єднання коштів і майна для функціонування об’єднання, а також порядок виходу із нього.

Зокрема, в угоді було передбачено, що кооператив, який побажав вийти з об’єднання, може реалізувати це право тільки за згодою інших його членів. При цьому він не має пра­ва вимагати повернення майна, яке добровільно було передано об’єднанню.

Нотаріус, до якого звернулися голови кооперативів, відмовив у посвідченні даної угоди.

Дати письмову консультацію з таких питань. Чи пра­вильно вчинив нотаріус? Який порядок створення кооператив­них об ’єднань? Право вступу та виходу із об ’єднання і майнові права його членів.

5. Правління сільськогосподарського виробничого коо­перативу “Світязь” виключило гр. Сахна з членів кооперативу за систематичне порушення трудової дисципліни і відмову від трудової участі у діяльності кооперативу.

У зв’язку з цим Сахно подав заяву голові кооперативу, де вимагав повернення йому вступного і пайового внесків, у тому числі й земельної ділянки, яку він передав у користування кооперативу при вступі до нього.

Голова кооперативу відмовив у задоволенні цих вимог, пояснивши, що земельна ділянка та інше майно відповідно до вимог Статуту кооперативу включені до його фонду, який по­ділу не підлягає, бо є власністю кооперативу.

Не погодившись із діями правління та голови коопера­тиву, Сахно звернувся за юридичною допомогою з таких запи­тань:

Який порядок виключення членів із сільськогосподарсь­кого кооперативу? Чи має Сахно право одержати вступний і пайовий внески, в тому числі й земельну ділянку? Який порядок вирішення спору? Дайте письмову консультацію.

6. При вступі до членів сільськогосподарського вироб­ничого кооперативу “Нива” гр. Ярошенко передав у якості па­йового внеску земельну ділянку, яка належала йому на праві приватної власності та була отримана ним після розпаювання земель колишнього колективного сільськогосподарського під­приємства.

При розгляді питання щодо передачі такої земельної ді­лянки на загальних зборах сільськогосподарського кооперати­ву виникло питання про визначення її вартості. При цьому Ярошенко запропонував оцінити її за домовленістю між ним та кооперативом у 100 тис. грн, а голова правління кооперативу наполягав на тому, щоб Ярошенко провів незалежну експертну оцінку згідно з приписами Закону України “Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні”.

Яке майно може передаватися як пайовий внесок чле­нами сільськогосподарських кооперативів? Яким чином визна­чається вартість пайових внесків членів кооперативів? Під­готуйте письмову консультацію.

7. Гр. Волков, Зайцев та Федорів вирішили вступити до сільськогосподарського виробничого кооперативу “Авангард”. При цьому як пайовий внесок Волков передав кооперативу власну земельну ділянку, на якій розташований його житловий будинок; Зайцев - право користування його земельною ділян­кою сільськогосподарського призначення; а Федорів - грошові кошти, а земельну ділянку, що перебуває у його приватній влас­ності, передав СГВК “Авангард” у користування.

Як слід оформити перехід прав на зазначені вище пайо­ві внески до СГВК “Авангард”? Які документи, що засвідчу­ють перехід прав на земельні ділянки, мають бути укладені (видані) у цьому разі? Назвіть нормативно-правові акти, яки­ми регламентуються зазначені відносини.

8. Членами сільськогосподарського кооперативу “Пе­ремога” як пайові внески були передані земельні ділянки. Зва­жаючи на скрутне матеріальне становище, загальні збори коо­перативу прийняли рішення про відчуження належних коопе­ративу земельних ділянок. Проте нотаріус, до якого звернулися сторони з проханням посвідчити договір купівлі-продажу зе­мельних ділянок, відмовив у цьому, посилаючись на існування заборони на укладення таких угод у земельному законодавстві України, а також на те, що після проведення такого відчужен­ня, сільськогосподарський кооператив не зможе виконати при­писи ст. 25 Закону України “Про сільськогосподарську коопе­рацію” в частині повернення в натурі (на місцевості) земельних ділянок при припиненні членства осіб в кооперативі. Не пого­джуючись з рішенням нотаріуса, голова сільськогосподарсько­го кооперативу оскаржив його дії в суді.

Чи обґрунтована відмова нотаріуса? Чи змінилося б рішення, якщо б сільськогосподарський кооператив звернувся до нотаріуса із проханням посвідчити договір міни земельних ділянок?

9. При вступі до сільськогосподарського виробничого кооперативу “Першотравневий” гр. Воронов через скрутне ма­теріальне становище клопотав перед головою правління коопе­ративу про розстрочення пайового внеску загальним розміром 10 тис. грн на п’ять місяців. При розгляді рішення голови пра­вління кооперативу про прийом до кооперативу Воронова, за­гальні збори членів кооперативу ухвалили, що Воронов пови­нен внести пайовий внесок єдиномоментно без розстрочення. У противному випадку Воронов не буде прийнятий до сільсь­когосподарського кооперативу.

Прокоментуйте ситуацію. Який порядок прийому до сільськогосподарського кооперативу? Чи є правомірними рі­шення голови правління та загальних зборів членів кооперати­ву? З якого моменту особа набуває статусу члена сільськогос­подарського кооперативу?

10. Косенко був виключений із сільськогосподарського виробничого кооперативу за систематичне невідвідування за­гальних зборів. При припиненні членства Косенка загальні збори вирішили виділити в рахунок його паю, який він вносив при вступі до кооперативу у вигляді земельної ділянки сіль­ськогосподарського призначення площею 2 га, земельну ділян­ку для обслуговування житлового будинку площею 0,1 га, а рі­зницю між площами земель відшкодувати сільськогосподарсь­кою продукцією. Косенко не погодився з таким рішенням загаль­них зборів і звернувся зі скаргою до районної прокуратури.

Чи правомірне рішення загальних зборів членів сільсько­господарського кооперативу? Який порядок розрахунків при припиненні членства в сільськогосподарському кооперативі? Яким чином оформлюється виплата вартості паю колишнім членам кооперативу? Яке рішення має прийняти прокурор за скаргою Косенка?

 

Лекція. Тема 2/7. Правове становище господарських товариств в АПК – 1 година

Поняття і загальна характеристика правового становища господарських товариств в АПК.

Поняття й особливості права засновництва та права участі працівників аграрного сектору в аграрних (сільськогосподарських) підприємствах кор­поративного типів. Права й обов'язки працівників як засновників і як учасників суб'єктів аграрного підприєм­ництва корпоративного типу.

Правовий статус сільськогосподарських акціонерних товариств.

Правовий статус сільськогосподарських товариств з обмеженою відповідальністю.

Особливості правового статусу найманих працівників у сільськогосподарських підприємствах корпоративного типу.

Реорганізація та ліквідація аграрних підприємств корпоративного типу.

 

Семінарське заняття. Тема 2/7. Правове становище господарських товариств в АПК – 1 година

1. Поняття і загальна характеристика правового становища господарських товариств в АПК.

2. Поняття й особливості права засновництва та права участі працівників аграрного сектору в аграрних (сільськогосподарських) підприємствах кор­поративного типів.

3. Права й обов'язки працівників як засновників і як учасників суб'єктів аграрного підприєм­ництва корпоративного типу.

4. Правовий статус сільськогосподарських акціонерних товариств.

5. Правовий статус сільськогосподарських товариств з обмеженою відповідальністю.

6. Особливості правового статусу найманих працівників у сільськогосподарських підприємствах корпоративного типу.

7. Реорганізація та ліквідація аграрних підприємств корпоративного типу.

Питання для самоконтролю

1. Які особливості правазасновництва та права участі працівників аграрного сектору в аграрних (сільськогосподарських) підприємствах кор­поративного типів?

2. Класифікація господарських товариств за способами їх формування, функціонування статутного капіталу і обсягами відповідальності учасників за зобов’язаннями товариства.

3. Що таке сільськогосподарське акціонерне товариство?

4. Хто може бути засновником акціонерного товариства?

5. Яку інформацію повинен містити статут аграрного акціонерного товариства?

6. Що таке сільськогосподарське товариство з обмеженою відповідальністю?

7. Хто може бути засновником сільськогосподарського товариства з обмеженою відповідальністю?

8. Які особливості правового статусу найманих працівників у сільськогосподарських підприємствах корпоративного типу?

 

Теми для наукових доповідей і повідомлень:

1. Припинення діяльності сільськогосподарських товариств.

2. Характеристика системи органів управління сільськогосподарських товариств, їх компетенція.

 

Самостійна робота – 3 години

 

 

Лекція. Тема 2/8. Правове становище фермерського господарства. Правове регулювання ведення особистих селянських господарств – 2 години

 

Поняття і основні ознаки фермерського господарства як при­ватного і (чи) сімейного суб'єкта підприємницької діяльності з виробництва продуктів харчування, продовольства і сільсько­господарської сировини, її реалізації (в тому числі і після влас­ної і (чи) давальницької переробки). Соціально-економічне призначення фермерського господарства в сучасних умовах.

Законодавчі основи створення і діяльності фермерських господарств. Права і обов'язки громадян щодо ведення фермерських господарств.

Фермерське господарство як суб'єкт права власності. Право власності фермерських господарств на землю, майно, кошти, вироблену продук­цію, одержані прибутки (доходи).

Земельний податок, визначення його розміру, порядок та умови сплати. Податкові зобов'язання фермерських господарств, їх види, зміст. Особливості майнової відповідальності фермерських господарств за порушення дого­вірних зобов’язань.

Умови і порядок надання кредитів фермерським господарствам.

Характеристика нормативно-правових актів з питань розвитку особистих селянських господарств.Право приватної власності на особисте господарство та сільськогосподарську продукцію, що ним виробляється. Право на присадибну земельну ділянку, умови і порядок її надання.

Договори про вирощування і відгодівлю молодняка худоби та птиці в особистих селянських господарствах. Права та обов'язки сільськогосподарських підприємств що­до надання допомоги громадянам для ведення особистого селянського господарства.

Семінарське заняття. Тема 2/8. Правове становище фермерського господарства. Правове регулювання ведення особистих селянських господарств—1 година

1. Поняття та загальна характеристика правового статусу фермерських господарств.

2. Умови і порядок створення фермерського господарства та припинення його діяльності.

3. Законодавчі основи створення і діяльності фермерських господарств.

4. Права і обов'язки громадян щодо ведення фермерських господарств.

5. Фермерське господарство як суб'єкт права власності. Право власності фермерських господарств на землю, майно, кошти, вироблену продук­цію, одержані прибутки (доходи).

6. Особливості державного регулювання господарської діяль­ності фермерських господарств.

7.Соціально-економічна значимість особистих селянських господарств для сфери обслуговування сільського населення.

8. Характеристика нормативно-правових актів з питань розвитку особистих селянських господарств.

9.Право приватної власності на особисте господарство та сільськогосподарську продукцію, що ним виробляється.

10. Право на присадибну земельну ділянку, умови і порядок її надання.

 

 

Теми для наукових доповідей і повідомлень:

 

1. Соціально-економічна значимість особистих селянських господарств для сфери обслуговування сільського населення.

2. Повноваження сільських (селищних Рад) щодо організації особистих селянських господарств.Майнові спори між учасниками (членами сім'ї) особистих селянських господарств.

3. Особливості державного регулювання господарської діяль­ності фермерських господарств.

4. Податкові зобов'язання фермерських господарств, їх види, зміст.

5. Умови і порядок надання кредитів фермерським господарствам.

Самостійна робота—4 години

Практичне заняття. Тема 2/8 Правове становище фермерського господарства. Правове регулювання ведення особистих селянських господарств – 2 години

Завдання

1. Гр. Василенко одержав листа з Макарівської район­ної державної податкової інспекції, з якого видно, що оскільки Василенко та його дружина ведуть особисте селянське госпо­дарство, їм необхідно зареєструватися як підприємці і сплачу­вати податки згідно з чинним законодавством. Водночас Васи­ленко повинен вести селянське господарство індивідуально, маючи на меті тільки виробництво сільськогосподарської про­дукції для задоволення власних потреб, а також йому забороняло­ся надавати послуги з використання майна господарства, органі­зовувати відпочинок для інших осіб у рамках чинного законодав­ства України щодо сільського зеленого туризму з метою отри­мання доходу від такої діяльності.

Василенко за роз’ясненням щодо правомірності вимог податкової інспекції звернувся до юридичного відділу управ­ління агропромислового розвитку Макарівської районної дер­жавної адміністрації.

Дайте письмову відповідь.

Секретар Семенівської сільської ради зобов’язав громадян, що ведуть особисте селянське господарство на тери­торії ради, стати на облік в районній раді, а також зареєструва­ти права на земельні ділянки, які надані фізичним особам у власність чи оренду для ведення особистого селянського гос­подарства, у сільській раді.

Які порушення законодавства мають місце? Підго­туйте письмову відповідь.

2. Для реалізації надлишків вирощеної овочевої проду­кції (перцю, цибулі, капусти) сімнадцятирічний гр. Сидоренко як член особистого селянського господарства без дозволу його батьків уклав договір купівлі-продажу зазначеної продукції з приватним підприємцем Завадським. Водночас з дозволу батьків реалізував на одному із ринків м. Харкова молоко і молочну продукцію, які є власністю особистого селянського господарс­тва, без необхідних документів.

Дайте відповідь на такі запитання:

а) чи можуть неповнолітні члени особистого селянсь­кого господарства укладати договір щодо реалізації сільсько­господарської продукції?

б) в яких формах здійснюється реалізація надлишків сільськогосподарської продукції, вирощеної в особистих селян­ських господарствах?

в) за наявності яких документів можлива реалізація на ринках сільськогосподарської продукції, вирощеної в особистих селянських господарствах?

3. Гр. Бровко переїхав на постійне місце проживання до своєї сестри гр. Кушнір, яка вела особисте селянське господар­ство. Бровко став членом даного господарства, виконував усі необхідні роботи. Невдовзі Кушнір померла від тривалої хво­роби. її син, що мешкав у сусідньому селі, звернувся до юри­дичної консультації з проханням пояснити, чи має він право на спадкування майна та земельної ділянки розміром 4,9 га, які використовувалися його матір’ю під час ведення особистого селянського господарства.

Підготуйте письмову відповідь.

 

4. Сільськогосподарський виробничий кооператив “Прогрес” уклав договір із Лапіною, яка вела особисте селян­ське господарство, на відгодівлю молодняку птиці, яке належа­ло кооперативу. У договорі встановлений обов’язок коопера­тиву забезпечувати особисте селянське господарство Лапіної кормами, транспортом для підвозу кормів, зооветеринарним обслуговуванням, технічним обладнанням. Лапіна передала кооперативу 60% від загальної кількості гусей, отриманих нею за договором, за що їй виплатили 4 тис.700 грн. Правління ко­оперативу подало позов у суд до Лапіної про відшкодування вартості гусей, посилаючись на те, що з переданих їй на відго­дівлю 1000 голів молодняку вона повинна була зберегти і пе­редати господарству 900 голів. Лапіна вважала необґрунтова- ними вимоги кооперативу, який не забезпечив належного зоо­ветеринарного обслуговування птиці і не додав, як передбача­лося договором, необхідної кількості кормів, через що загину­ло 150 голів птиці, а ще 150 голів загинуло під час пожежі, яка виникла від удару блискавки.

Чи підлягають задоволенню позовні вимоги кооперати­ву? Яке рішення має винести суд, якщо взята на відгодівлю птиця утримувалася Лапіною з порушенням зоотехнічних і ве­теринарних вимог?

5.При виході із членів СГВК гр. Васильченко подав за­яву про виділення йому із земель кооперативу земельної ділян­ки розміром 4,9 га в натурі як земельний пай для ведення осо­бистого селянського господарства.

Правління відмовило у проханні Васильченку, посила­ючись на те, що раніше сільська рада виділяла йому земельну ділянку для цих цілей.

Які порушення законодавства мали місце?

Теми для самостійного вивчення:

1. Повноваження органів місцевого самоврядування та виконавчої влади щодо організації особистих селянських господарств.

2. Договори про вирощування і відгодівлю молодняка худоби та птиці в особистих селянських господарствах.


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.037 сек.)