АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Які особливості договорів в АПК ?

Читайте также:
 1. Автоматизовані банки даних (АБД), їх особливості та структура.
 2. Банківська система: сутність, принципи побудови та функції. особливості побудови банківської системи в Україн
 3. В чому полягають особливості концепції особистості Ч.Кулі – 15 б.
 4. Валютні системи та валютна політика. особливості формування валютної системи України
 5. Види авторських договорів
 6. Види рядів динаміки та їх особливості
 7. ВИДИ ТЕКСТІВ ТА ОСОБЛИВОСТІ ЇХ РЕДАГУВАННЯ
 8. Види трудових договорів. Особливості окремих видів трудових договорів.
 9. Визначте особливості концепції З. Фрейда – 15 б.
 10. Витоки російської та української філософської думки та особливості її становлення.
 11. ВІКОВІ ОСОБЛИВОСТІ ЕНДОКРИННОЇ СИСТЕМИ
 12. ВІКОВІ ОСОБЛИВОСТІ СЕНСОРНИХ СИСТЕМ

а) різноманітність договірних зв’язків ;

б) специфіка предмету договірних зобов’язань ;

в) розгалуженість договірних зв’язків;

г) нерівність сторін договору;

д) обов’язковість нотаріального засвідчення.

 

Для яких суб’єктів аграрних відносин укладення державного контракту на поставку с/г продукції є обов’язковим?

а) сільськогосподарських виробничих кооперативів ;

б) фермерських господарств;

в) державних сільськогосподарських підприємств;

г) аграрних виробників–монополістів;

д) особистих селянських господарств.

 

ВАРІАНТ 3

Завдання 1. Теоретичне питання:

Яка сутність, особливості і відмінності права власності, господарського відання та оперативного управління?

Завдання 2. Тестові завдання:

1. Види договорів матеріально–технічного забезпечення :

а) договір оптової купівлі–продажу ;

б) договір поставки ;

в) договір підряду на капітальне будівництво;

г) договір фінансового лізингу ;

д) договір оренди ;

є) договір комісії .

 

2. Виробничо–технічне обслуговування аграрних товаровиробників може застосовуватися у таких правових формах:

а) договір на капітальне будівництво ;

б) договір на агрохімічне обслуговування ;

в) договір на перевезення ;

г) договори на полив сільгоспкультур ;

д) договори контрактації сільгосппродукції ;

є) договори на ремонт та технічне обслуговування;

ж) договори поставки с/г продукції для державних потреб.

 

Які послуги надаються аграрним підприємствам за договором по агрохімічному обслуговуванню ?

а) роботи по внесенню мінеральних добрив на посіви ;

б) внесення хімікатів на поля в зв’язку з боротьбою із бур’янами ;

в) внесення ядохімікатів при боротьбі із шкідниками ;

г) полив сільськогосподарських угідь;

д) технічне обслуговування с/г машин та обладнання.

За допомогою яких договорів здійснюється реалізація сільськогосподарської продукції ?

а) договір контрактації ;

б) договір купівлі–продажу ;

в) договір міни ;

г) договір комісії ;

д) договір бартеру;

є) договір підряду.

 

5. Предмет договору по науковому забезпеченню АПК :

а) науково–технічна продукція ;

б) інтенсивна технологія вирощування сільськогосподарських культур ;в) формування основних фондів;

г) вироблена за новими технологіями сільськогосподарська продукція.

 

Хто є орендодавцями землі по договору оренди землі ?

а) громадяни України ;

б) обласні, міські, районні державні адміністрації ;

в) Кабінет Міністрів України ;

г) держава.

 


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.006 сек.)