АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Які правові категорії застосовуються при визначенні галузі права?

Читайте также:
 1. А. ГАЛУЗІ ПСИХОЛОГІЇ
 2. Адміністративні правопорушення в галузі охорони здоров'я.
 3. Акти офіційного тлумачення (інтерпретаційні акти) – це правові акти, прийняті компетентними державними органами, що містять роз’яснення норм права або порядку їх застосування.
 4. В чем заключаются общие принципы права?
 5. Види правовідносин
 6. Вимоги забезпечення пожежної безпеки на підприємствах поліграфічної галузі
 7. Відомчі нормативно-правові акти
 8. Відповідальність в господарських правовідносинах
 9. Вопрос 1. Что является «сердцевиной» нормы права?
 10. Врахування фактора часу при визначенні економічної ефективності
 11. Вступ. Поняття трудового права України як галузі права.
 12. Глава 18 ПРАВОВІДНОСИНИ. ЮРИДИЧНІ ФАКТИ

А. предмет аграрного права ;

Б. метод аграрного права ;

В. предмет і метод аграрного права.

4. Аграрне право регулює відносини :

А. земельні ;

Б. господарські ;

В. трудові ;

Г.цивільні ;

Д. адміністративні ;

Є. усі вищевказані відносини в комплексі.

5. За визначенням В. З. Янчука, до внутрішніх методів правового регулювання належать:

А. дотримання технологій;

Б. дозвільно-ліцензійний;

В. договірно-комерційний;

Г. усі вищевказані методи.

6. До зовнішніх методів методів правового регулювання належать:

А. рекомендацій державних органів;

Б. врахування і неврахування рекомендацій;

В. локально-правового регулювання;

Г. усі вищевказані методи.

7. Джерела аграрного права класифікують на :

А. Основні та додаткові.

Б. локальні та кодифіковані.

В. Уніфіковані та диференційовані.

8. За силою впливу на регулювання суспільних відносин джерела аграрного права поділяються на:

А. імперативні;

Б. диспозитивні;

В. санкціоновані;

Г. рекомендаційні;

Д. усі вищевказані.

9. Ядро джерел аграрного права становлять акти:

А. кодифіковані;

Б. уніфіковані;

В. локальні.

10. Джерела аграрного права диференційованого харак­теру:

А. Закони "Про земельний податок";

Б."Про селянське (фермер­ське) господарство";

В.Закон "Про пріоритетність соціального розвитку села та АПК";

Г. Земельний кодекс України.

 

ВАРІАНТ 2

Завдання 1. Теоретичне питання:

Які методи державного регулювання застосовуються у сільському господарстві?

Завдання 2. Тестові завдання:

1. Закон "Про пріоритетність розвитку села та АПК" прийнятий:

А.15 травня 1992 р.;

Б. 6 березня 1992 р.

В. 17 жовтня 1990 р.;

2. Закон "Про основні засади державної аграрної політики на період до 2015 року " прийнятий:

А. 18 листопада 2003 року;

Б. 24 червня 2007 року;

В. 19 жовтня 2005 року.

3. До локальних нормативно-правових актів сільськогосподарських підприємств не належать :

А. Положення про оплату праці;

Б. Правила внутрішнього трудового розпорядку;

В. Положення про майнові фонди сільськогосподарського кооперативу;

Г. Наказ керівника сільськогосподарського підприємства про прийняття фізичної особи на роботу.4. За набуття юридичної сили локальні нормативно-правові акти підрозділяються на :

А. На 4 групи;

Б. На 2 групи;

В. На 3 групи.

5. Статут сільськогосподарського підприємства набуває юридичної сили з моменту :

А. Затвердження установчими зборами засновників підприємства;

Б. Засвідчення статуту нотаріусом;

В. Державної реєстрації сільськогосподарського підприємства.

6. Аграрні правовідносини являють собою :

А. Комплекс суспільних правовідносин;

Б. Єдине правовідношення;

В. Сукупність розрізнених правовідносин.

7. Аграрні правовідносини класифікують на :

А. Основні та допоміжні;

Б. Внутрішні та зовнішні;

В. головні і другорядні.

8. До внутрішніх аграрних правовідносин не належать:

А. земельні відносини;

Б. трудові відносини;

В. організаційно-управлінські відносини;

Г. податкові відносини.

9. До зовнішніх аграрних правовідносин не належать :

А. Деліктні правовідносини;

Б. Договірні правовідносини;

В. Податкові правовідносини;

Г. Охоронні правовідносини.

10. Не виступають суб’єктами аграрних правовідносин :

А. Міністерство аграрної політики;

Б. Сільськогосподарські підприємства;

В. Наймані працівники сільськогосподарських підприємств.

ВАРІАНТ 3

Завдання 1. Теоретичне питання:

Основні напрямки земельної і аграрної реформи в Україні.

Завдання 2. Тестові завдання:

1. Законодавством України передбачені таки види державних аграрних інтервенцій :

А. Фінансові;.

Б. Товарні чи фінансові;

В. Технічні чи фінансові.

2. До основних принципів державної аграрної політики не належить:

А. Невтручання органів влади у вибір форм аграрного господарювання;

Б. Проведення закупок сільськогосподарської продукції для пріоритетних державних потреб на конкурентних засадах;

В. Обмеження конкуренції в сільському господарстві.

3. Підприємство вважається створеним, набуває прав юридичної особи з дня реєстрації:

А.в податковій інспекції;

‡агрузка...

Б.в антимонопольному комітеті;

В.в органах виконавчої влади.

4. Відмова від державної реєстрації може бути оскар­жена в порядку:

А.подачі скарги в вищестоящу інстанцію виконавчої влади;

Б.звернення зі скаргою до прокуратури;

В.подачі заяви до суду.

5. Підприємство діє на основі:

А.положення про сільськогосподарське підприємство;

Б.Статуту сільськогосподарського підприємства;

В.декрету Кабінету Міністрів України про діяльність сільсько­господарського підприємства.

6. Статут підприємства приймається, затверджу­ється:

А. на загальних зборах членів сільськогосподарського підпри­ємства;

Б.рішенням відповідної Ради;

В. розпорядженням районної держадміністрації.

7. Фінансові правовідносини сільськогосподарських підприємств поділяються на:

А. головні і другорядні;

Б. витратні й доходні;

В. внутрішні й зовнішні.

8. Сучасні фінансово-кредитні відносини у сільському господарс­тві грунтуються на принципах:

А. заборони прямого втручання держа­ви у фінансову діяльність суб'єктів аграрного господарювання;

Б. партнерства у фінансових відносинах між фінансово-кредитними установами (банками, кредитними спілками) та сільськогосподар­ськими підприємствами;

В. самообмеження (обрання напрямів діяльності залежно від фінансових можливостей підприємства);

Г.усі відповіді правильні.

9. Господарська діяльність аграрних товаровиробників регулюється нормами :

А. Закону України «Про підприємства в України»;

Б. Господарського кодексу України;

В. Закону України «Про підприємництво»;

Г. Закону України «Про ліцензування певних видів господарської діяльності».

10. Сферу аграрних господарських відносин становлять:

А. внутрішньогосподарські;

Б. виробничо-господарські;

В. організаційно-господарські;

Г. усі вищезазначені.

ВАРІАНТ 4

Завдання 1. Теоретичне питання:

Які форми розрахунків застосовуються сільськогосподарськими товаровиробниками за їх зобов’язанням?

Завдання 2. Тестові завдання:

1. Визначте відповідність:

А. безпроцентні асигнування з державного бюджету, призначені для покриття збитків суб'єктів господарської діяльності або збалансування доходів і видатків бюджетів нижчого рівня;

Б. фінансова або інша підтримка державними ор­ганами виробництва, переробки, продажу, транспортування, екс­порту, споживання відповідного товару, внаслідок чого суб'єкт гос­подарювання отримує пільги (прибутки);

В. відшкодування державою части­ни вартості кредитів, одержаних сільськогосподарськими товарови­робниками за комерційними ставками згідно з договорами.

1)субсидія; 2) дотація; 3) компенсація.

2. Сільськогосподарське підприємство має право:

А. брати участь у приватизації переробних, агросервісних та інших державних і комунальних під­приємств;

Б. вступати в договірні відноси­ни з будь-якими державними, комунальними, приватними комер­ційними й громадськими некомерційними підприємствами, уста­новами та організаціями;

В. вступати в договірні відноси­ни з окремими громадянами;

Г. усе вищезазначене.

3. Встановіть відповідність форм діяльності органів державного регулювання:

А. здійснюється уповноваженими органими держави, законодавчої і виконавчої влади щодо видання відповід­них правових актів з питань сільського господарства;

Б. видання правових актів індивідуального характеру, які містять державно-владні розпорядження стосовно суб'єктивних прав і юридичних обов'язків різних органів, посадових осіб, суб'єктів сільськогосподарського виробництва;

В. перевірка відповідності всієї фактичної діяльності нормам права, в обстоюванні загальнодер­жавних інтересів, прав сільськогосподарських виробників, праців­ників галузі.

1)правоохоронна; 2)правотворча; 3) правозастосовна.

4. До методів державного регулювання сільським господарством належать:

А. переконання, дозволяння, метод рекомендацій;

Б. загальний метод, метод рекомендацій, адміністративний;

В.економічний, адміністративний, метод прямих вказівок, спеціальний метод;

Г. переконання, дозволяння, економічний, адміністративний, метод прямих вказівок, метод рекомендацій.

5. Статут сільськогосподарського підприємства набуває юридичної сили з моменту :

А. Затвердження установчими зборами засновників підприємства;

Б. Засвідчення статуту нотаріусом;

В. Державної реєстрації сільськогосподарського підприємства.

6. Статут підприємства приймається, затверджу­ється:

А. на загальних зборах членів сільськогосподарського підпри­ємства;

Б.рішенням відповідної Ради;

В. розпорядженням районної держадміністрації.

8. До внутрішніх аграрних правовідносин не належать:

А. земельні відносини;

Б. трудові відносини;

В. організаційно-управлінські відносини;

Г. податкові відносини.

9. До зовнішніх аграрних правовідносин не належать :

А. Деліктні правовідносини;

Б. Договірні правовідносини;

В. Податкові правовідносини;

Г. Охоронні правовідносини.

10. Не виступають суб’єктами аграрних правовідносин :

А. Міністерство аграрної політики;

Б. Сільськогосподарські підприємства;

В. Наймані працівники сільськогосподарських підприємств.

7. Фінансові правовідносини сільськогосподарських підприємств поділяються на:

А. головні і другорядні;

Б. витратні й доходні;

В. внутрішні й зовнішні.

ВАРІАНТ 5

Завдання 1. Теоретичне питання:

Які правові підстави державного втручання у господарську діяльність аграрних товаровиробників?

Завдання 2. Тестові завдання:

1. Закон "Про пріоритетність розвитку села та АПК" прийнятий:

А.15 травня 1992 р.;

Б. 6 березня 1992 р.

В. 17 жовтня 1990 р.;

2. Закон "Про основні засади державної аграрної політики на період до 2015 року " прийнятий:

А. 18 листопада 2003 року;

Б. 24 червня 2007 року;

В. 19 жовтня 2005 року.

3. До локальних нормативно-правових актів сільськогосподарських підприємств не належать :

А. Положення про оплату праці;

Б. Правила внутрішнього трудового розпорядку;

В. Положення про майнові фонди сільськогосподарського кооперативу;

Г. Наказ керівника сільськогосподарського підприємства про прийняття фізичної особи на роботу.

4. За набуття юридичної сили локальні нормативно-правові акти підрозділяються на :

А. На 4 групи;

Б. На 2 групи;

В. На 3 групи.

5. Статут сільськогосподарського підприємства набуває юридичної сили з моменту :

А. Затвердження установчими зборами засновників підприємства;

Б. Засвідчення статуту нотаріусом;

В. Державної реєстрації сільськогосподарського підприємства.

6. Статут підприємства приймається, затверджу­ється:

А. на загальних зборах членів сільськогосподарського підпри­ємства;

Б.рішенням відповідної Ради;

В. розпорядженням районної держадміністрації.

7. Фінансові правовідносини сільськогосподарських підприємств поділяються на:

А. головні і другорядні;

Б. витратні й доходні;

В. внутрішні й зовнішні.

8. Сучасні фінансово-кредитні відносини у сільському господарс­тві грунтуються на принципах:

А. заборони прямого втручання держа­ви у фінансову діяльність суб'єктів аграрного господарювання;

Б. партнерства у фінансових відносинах між фінансово-кредитними установами (банками, кредитними спілками) та сільськогосподар­ськими підприємствами;

В. самообмеження (обрання напрямів діяльності залежно від фінансових можливостей підприємства);

Г.усі відповіді правильні.

9. Господарська діяльність аграрних товаровиробників регулюється нормами :

А. Закону України «Про підприємства в України»;

Б. Господарського кодексу України;

В. Закону України «Про підприємництво»;

Г. Закону України «Про ліцензування певних видів господарської діяльності».

10. Сферу аграрних господарських відносин становлять:

А. внутрішньогосподарські;

Б. виробничо-господарські;

В. організаційно-господарські;

Г. усі вищезазначені.

 


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.021 сек.)