АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Тема №4. Ототожнення особи за ознаками зовнішності

Читайте также:
 1. II. Книги, монографии, учебные пособия, авторефераты
 2. Акушерское пособие складывается из четырех моментов.
 3. Аннотация на учебное пособие «Экологический менеджмент»
 4. Базы данных :: Учебные пособия и обзоры
 5. В чому полягають особливості концепції особистості Ч.Кулі – 15 б.
 6. В.Д. Кулиев, В.Л. Сендеров, Т.И. Юрченко, Б.А. Лагоша, В.В. Озик Менеджмент. Управленческие решения. Учебное пособие. – М.: 2006.
 7. Види, способи і типи правового регулювання
 8. Визнання фізичної особи безвісно відсутньою
 9. Визначте поняття і структуру особистості в соціології
 10. Визначте поняття «соціалізація особистості – 15 б.
 11. Використання політ влади в особистих або групових матер. Інтересах – корупція
 12. Виражальні засоби міжтекстовості та способи їх виявлення

Ототожнення особи сучасними біометричними системами за ознаками зовнішності, райдужної оболонки ока, кровоносних судин кисті руки.

Фотопортретна експертиза. Мета дослідження. Об’єкти дослідження. Підготовка матеріалів на експертизу. Питання, які ставляться перед експертом. Роздільне та порівняльне дослідження зображення на фотографічних знімках методами зіставлення, суміщення, графічного моделювання. Комплексна фотопортретна та медико-криміналістична експертиза. Рентгенографічні методи дослідження. Висновок експерта та додатки до нього.

Тема №5. Фототехнічна експертиза та експертиза відеозвукозапису

Сучасні цифрові засоби фото, відеозйомки. Предмет, завдання, методи фототехнічної експертизи та відеозвукозапису. Об’єкти дослідження. Дослідження фотографічних зображень, технічних засобів їх отримання та матеріальної частини фотознімків. Ідентифікаційні та діагностичні дослідження.

Експертиза відеозвукозапису, техніка та технологія виготовлення відеофонограм та встановлення дикторів мовлення. Види експертних досліджень: технічне дослідження відеофонограм і засобів їх фіксації; фоноскопічне дослідження акустичних сигналів, зафіксованих на відеофонограмах; лінгвістичне дослідження усного мовлення дикторів. Особливості вилучення технічних засобів та матеріалів для проведення експертизи відеозвукозапису. Ідентифікаційні та діагностичні дослідження. Висновок експерта та додатки до нього.

Тема № 6. Експертиза голограм

Голографічні елементи захисту документів, предметів і речей від підробки. Аналогові голограми, синтезовані та комбіновані. Елементи захисту голограм від підробки. Приховані та закодовані зображення, елементи магнітного, люмінесцентного, термохроматичного, термореактивного та інших видів захисту голограм від підробки. Основні способи підробки голограм (фальсифікація або імітація голограм, гальванічне копіювання дифракційної мікроструктури, контактне копіювання, двоступеневе копіювання голограми, виготовлення голограми за заданим логотипом). Об’єкти криміналістичного дослідження голограм. Підготовка матеріалів з участю спеціаліста для проведення експертизи Питання, які ставляться слідчим перед експертом. Стадії експертного дослідження голограм, формування експертного висновку.

Змістовний модуль 3. «Науково-методичні особливості призначення та проведення технічних експертиз»


1 | 2 | 3 | 4 | 5 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.003 сек.)