АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Підставою для притягнення адвоката до дисциплінарної відповідальності є вчинення ним дисциплінарного проступку

Читайте также:
 1. Актов присутствие адвоката. К важнейшим личным правам Кон-
 2. Види відповідальності за порушення законодавства про охорону праці
 3. Види юридичної відповідальності
 4. Види юридичної відповідальності залежно від галузевої структури права
 5. Встановлення особи громадянина, який звернувся за вчиненням нотаріальної дії.
 6. Вчинення нотаріальних дій консульськими установами України.
 7. Державно-правовий примус та юридична відповідальність як різновид соціальної відповідальності
 8. ЗАГАЛЬНІ ПРИНЦИПИ ЮРИДИЧНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ
 9. Звільнення від кримінальної відповідальності:поняття та види
 10. Зміст захисної промови адвоката
 11. Змістовий модуль 1. Загальні засади адміністративної відповідальності.
 12. Змістовний модуль 1. Загальні засади адміністративної відповідальності.

2. Дисциплінарним проступком адвоката є:

1) порушення вимог несумісності;

2) порушення присяги адвоката України;

3) порушення правил адвокатської етики;

4) розголошення адвокатської таємниці або вчинення дій, що призвели до її розголошення;

5) невиконання або неналежне виконання своїх професійних обов’язків;

6) невиконання рішень органів адвокатського самоврядування;

Порушення інших обов’язків адвоката, передбачених законом.»

- Ч.1, Ст. 41.«За результатами розгляду дисциплінарної справи дисциплінарна палата кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури приймає рішення про притягнення адвоката до дисциплінарної відповідальності за вчинення дисциплінарного проступку і застосування до нього дисциплінарного стягнення»

 

Задача № 8

Адвоката Вілко К.А. було визнано винуватим у скоєнні злочину середньої тяжкості та призначено покарання у вигляді 5 років позбавлення волі.

Чи має право адвокат Вілко К.А. здійснювати адвокатську діяльність?

_Ні, не має права здійснювати адвокатську діяльність. Ч.1 П.6 Ст 32 : «1. Право на заняття адвокатською діяльністю припиняється шляхом анулювання свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю у разі: 6) набрання законної сили обвинувальним вироком суду стосовно адвоката за вчинення тяжкого, особливо тяжкого злочину, а також злочину середньої тяжкості, за який призначено покарання у виді позбавлення волі.»

Чи потрібно за таких обставин прийняття відносно адвоката Вілко К.А. додаткового рішення з питань здійснення ним адвокатської діяльності?

_Не потрібно. Ч.3, П.2, Ст.32 : «3. Право на заняття адвокатською діяльністю припиняється: 2) з дня набрання законної сили відповідним рішенням суду;.»

 

 

Задача № 9

Адвокат Федорчук С.С. розголосив адвокатську таємницю, про що стало відомо судді під час розгляду справи 16 серпня 2012 року. 20 серпня 2012 року суддя направив до КДКА документи, що свідчили про вчинення адвокатом дисциплінарного проступку і поставив питання про притягнення його до дисциплінарної відповідальності. Оскільки голова дисциплінарної палати знаходився у відпустці, його заступник, ознайомившись з цими документами, порушив дисциплінарне провадження, призначивши засідання палати на 25 вересня 2012 року. Дисциплінарну справу розглянули і застосували до Федорчука С.С. дисциплінарне стягнення.Які порушення чинного законодавства були допущені?

Розголошення адвокатської таємниці адвокатом, за що передбачено П.2, Ч.2, Ст.32 накладення на адвоката дисциплінарного стягнення у вигляді позбавлення права на заняття адвокатською діяльністю. У цьому разі відповідно до П.3, Ч. 3, Ст.32 право на заняття адвокатською діяльністю припиняється з дня прийняття кваліфікаційно-дисциплінарною комісією адвокатури відповідного рішення.

2- Рішення про порушення дисциплінарного провадження приймається більшістю голосів членів дисциплінарної палати кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури, які беруть участь у її засіданні, а не заступником голови дисциплінарної палати відповідно до Ч.1, Ст. 39. «Стаття 39.Порушення дисциплінарної справи. 1. За результатами розгляду заяви (скарги) про дисциплінарний проступок адвоката, довідки та матеріалів перевірки дисциплінарна палата кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури більшістю голосів членів палати, які беруть участь у її засіданні, вирішує питання про порушення або відмову в порушенні дисциплінарної справи стосовно адвоката.»

3-Зідно із Ч.1,Ст 40.« Дисциплінарна справа стосовно адвоката розглядається дисциплінарною палатою кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури протягом тридцяти днів з дня її порушення.» Отже, призначення засідання на 25 вересня 2012 року є також порушенням чинного законодавства так як порушені строки розгляду справи.


1 | 2 | 3 | 4 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.005 сек.)