АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Змістовний модуль 1. Загальні засади адміністративної відповідальності

Читайте также:
 1. I. Організація та проведення модульного і підсумкового контролю
 2. I. Розділ Загальні основи суспільного виробництва та економічного розвитку
 3. Адміністративна структура БМР має три органи: загальні збори акціонерів, рада директорів і правління.
 4. Азербайджанська Республіка: загальні відомості
 5. Варіанти питань до модульної контрольної роботи
 6. Варіанти питань до модульної контрольної роботи
 7. Варіанти питань до модульної роботи
 8. ВИХІДНІ ДАНІ. ЗАГАЛЬНІ ВКАЗІВКИ ДО ВИКОНАННЯ РОЗРАХУНКОВО-ГРАФІЧНОЇ РОБОТИ
 9. Геометричне зображення комплексного числа. Модуль та аргумент комплексного числа
 10. Глава 1. Загальні положення
 11. ГЛОБАЛЬНЫЙ РАЗРУШИТЕЛЬНЫЙ МОДУЛЬ
 12. ДЕМОКРАТІЯ: ПОНЯТТЯ ТА ОСНОВНІ ЗАСАДИ

Тема 1. Поняття, ознаки, підстави та правові засади адміністративної відповідальності.

Поняття та ознаки адміністративної відповідальності. Підстави адміністративної відповідальності. Обставини, що звільняють від адміністративної відповідальності. Обставини, що виключають адміністративну відповідальність. Особливості нормативного врегулювання адміністративної відповідальності. Правові засади адміністративної відповідальності.

Тема 2. Адміністративний проступок, його ознаки та склад.

Поняття та ознаки адміністративного проступку. Об’єкт та об’єктивна сторона адміністративного проступку. Суб’єкт та суб’єктивна сторона адміністративного проступку. Особливості адміністративної відповідальності спеціальних суб’єктів та юридичних осіб. Відмінність адміністративного проступку від злочину та дисциплінарного проступку.

Тема 3. Адміністративні стягнення.

Поняття, мета, класифікація та система адміністративних стягнень. Види адміністративних стягнень та їх характеристика. Заходи адміністративного впливу, що застосовуються до неповнолітніх. Правила накладення адміністративних стягнень.

Змістовний модуль 2. Відповідальність за окремі адміністративні правопорушення.

Тема 4. Відповідальність за правопорушення, які посягають на власність. Відповідальність за правопорушення, які посягають на громадський порядок і громадську безпеку.

Дрібне викрадення чужого майна. Дрібне хуліганство. Вчинення насильства в сім’ї, невиконання захисного припису або непроходження корекційної програми. Невиконання батьками або особами, що їх замінюють, обов'язків щодо виховання дітей. Порушення вимог законодавчих та інших нормативно-правових актів щодо захисту населення від шкідливого впливу шуму чи правил додержання тиші в населених пунктах і громадських місцях. Куріння тютюнових виробів у заборонених місцях. Розпивання пива, алкогольних, слабоалкогольних напоїв у заборонених законом місцях або поява у громадських місцях у п'яному вигляді.

Тема 5. Відповідальність за правопорушення, які посягають на встановлений порядок обігу наркотичних засобів психотропних речовин та прекурсорів. Відповідальність за правопорушення в галузі охорони праці та здоров’я населення.Незаконні виробництво, придбання, зберігання, перевезення, пересилання наркотичних засобів або психотропних речовин без мети збуту в невеликих розмірах. Порушення вимог законодавства про працю та про охорону праці. Ухилення від медичного огляду чи медичного обстеження. Порушення встановлених законодавством вимог щодо заняття народною медициною (цілительством).

Тема 6. Відповідальність за правопорушення, які посягають на встановлений порядок управління. Адміністративні правопорушення в галузі торгівлі, громадського харчування, сфері послуг, в галузі фінансів і підприємницької діяльності.

Непокора законному розпорядженню або вимозі пра­цівника міліції, члена громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону, військово­службовця. Порушення правил адміністративного нагляду. Порушення законодавства про державну реєстрацію нормативно-правових актів. Порушення порядку організації і проведення зборів, мітингів, вуличних походів і демонстрацій.Відповідальність за порушення правил дозвільної системи. Відповідальність за порушення правил паспортно-реєстраційної системи.Порушення законодавства про захист прав споживачів.Відповідальність за порушення правил торгівлі.


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.006 сек.)