АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Який вид адміністративного стягнення не може застосовуватись до неповнолітніх осіб в будь-якому випадку?

Читайте также:
 1. Адміністративна відповідальність і предмет адміністративного права.
 2. Громадські заходи стягнення і впливу за порушення трудової дисципліни.
 3. Дисциплінарні стягнення, які накладаються на військовослужбовців
 4. Заходи стягнення за порушення трудових обов’язків і порядок їх застосування.
 5. Об’єднання громадян як суб'єкти адміністративного права.
 6. Основи плати і стягнення платежів за забруднення навколишнього середовища
 7. Охорона праці жінок, неповнолітніх, осіб зі зниженою працездатністю.
 8. ОХОРОНА ПРАЦІ НЕПОВНОЛІТНІХ
 9. Поняття адміністративного правопорушення (проступку).
 10. Поняття, предмет і джерела адміністративного права.
 11. Права громадян як суб'єктів адміністративного права.
 12. Предмет адміністративного права.

A. штраф;

B. адміністративний арешт;

С. попередження;

D. оплатне вилучення предмета, який став знаряддям вчинення правопорушення або безпосереднім об’єктом його вчинення;

E. усі перераховані варіанти відповідей є вірними.

Особа вважається такою, що досягла певного віку:

A. о 12 годині в день народження;

B. починаючи з 0 годин наступної після дня народження доби;

С. починаючи з 0 годин в день народження;

D. о 1 годині в день народження;

E. немає вірної відповіді.

Вказати, яке з наведених адміністративних стягнень не за­стосовується до військовослужбовців та інших прирівняних до них осіб:

A. попередження;

B. штраф;

С. оплатне вилучення предмета;

D. позбавлення спеціального права;

E. адміністративний арешт.

Які бувають види об’єктів адміністративного правопорушення:

A. загальний та спеціальний;

B. загальний, родовий та безпосередній;

C. родовий та безпосередній;

D. загальний та родовий;

E. загальний та безпосередній.

Які обов’язкові елементи включає в себе об’єктивна сторона адміністративного правопорушення:

A. місце, час, засоби, обстановка вчинення правопорушення;

B. діяння, місце, час;

C. місце, час, засоби вчинення правопорушення;

D. діяння, наслідок, причинний зв’язок;

E. діяння та наслідок.

Які елементи включає в себе суб’єктивна сторона адміністративного правопорушення:

A. умисел, необережність;

B. вина, мотив;

C. умисел, необережність, вина;

D. мотив, мета;

E. мотив, мета, вина.

Основні джерела для підготовки:

1. Кодекс України про адміністративні правопорушення [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/80731-10.

2. Адміністративна відповідальність в Україні: Навчальний посібник / За заг. ред. А.Т. Комзюка. – Харків: Ун-т внутр. Справ, 2000. – 99 с.

3. Адміністративна відповідальність (загальні положення та правопорушення у сфері обігу наркотиків): Навчальний посібник / За заг. ред. І.П. Голосніченка. – К.: КІВС, 2003. – 112с.

4. Адміністративне право України. Академічний курс: Підруч.: У двох томах: За заг.ред. В.Б.Авер’янова. – К.: „Юридична думка”, 2004. – 584с.

5. Колпаков В.К., Кузьменко О.В. Адміністративне право України. – Підручник. – Юрінком Інтер. – К.- 2003. – с.540.6. Ковальова О.В. Деякі аспекти адміністративної відповідальності неповнолітніх // Тези доповідей учасників Міжнародної науково-практичної конференції «Боротьба з молодіжною злочинністю». – Одеса, 27 вересня 2013. – С.109-113.

7. Лук’янець Д.М. Інститут адміністративної відповідальності: проблеми розвитку: Монографія. – К.: Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, 2001. – 220 с.

8. Оленченко Т.Л. Відповідальність посадових осіб системи МВС України: адміністративно-правові аспекти // Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ України. – 2004. - №2.

9. Стефанюк В., Голосніченко І., Міхеенко М. Інститут адміністративної відповідальності юридичних осіб. // Право України. – 1999. - .№ 9.

10. Чернецький О.Л. Поняття та особливості адміністративної відповідальності неповнолітніх: теоретико-правові питання // Форум права. – 2008. - №1. – С.439 – 444.

11. Ярмакі Х.П. Адміністративна відповідальність юридичних осіб. Українське адміністративне право: актуальні проблеми реформування. // Збірник наукових праць. – Суми, 2000.

12. Ярмакі Х.П. Проблеми юридичної відповідальності юридичних осіб, як суб'єктів адміністративного права. // Вісник ОІВС. - 2000. - № 3.


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.004 сек.)