АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Тема 7. Відповідальність за адміністративні корупційні правопорушення. Відповідальність за адміністративні правопорушення на транспорті

Читайте также:
 1. Адміністративна відповідальність
 2. Адміністративна відповідальність за корупційні правопорушення
 3. Адміністративна відповідальність за порушення
 4. Адміністративна відповідальність за порушення вимог щодо охорони праці
 5. Адміністративна відповідальність і предмет адміністративного права.
 6. Адміністративні витрати, витрати на збут, інші операційні витрати, інші витрати та їх облік
 7. Адміністративні методи державного управління.
 8. Адміністративні методи менеджменту
 9. Адміністративні методи регулювання зовнішньої торгівлі.
 10. Адміністративні правопорушення в галузі охорони здоров'я.
 11. Відповідальність
 12. Відповідальність в господарських правовідносинах

Практичне заняття – 2 години.

Самостійна робота – 2 години.

Питання на практичне заняття

1. Порушення обмежень щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності.

2. Порушення встановлених законом обмежень щодо одержання дарунка (пожертви).

3. Порушення вимог фінансового контролю.

4. Порушення правил користування засобами транспорту.

5. Порушення водієм правил керування транспортним засобом, правил користування ременями безпеки або мотошоломами.

6. Порушення правил перевезення пасажирів при наданні послуг з перевезення пасажирів.

7. Порушення правил дорожнього руху пішоходами, велосипедистами та особами, які керують гужовим транспортом, і погоничами тварин.

 

Методичні рекомендації для самостійної підготовки

Слід знати, що кваліфікація адміністративних правопорушень – це встановлення відповідності ознак скоєного діяння ознакам конкретного складу адміністративного проступку, передбаченим адміністративно-правовою нормою.

Як невід'ємна складова частина діяльності компетентних органів (посадових осіб) по застосуванню законодавства про адміністративні правопорушення, кваліфікація являє собою розумовий процес тієї або іншої особи, що полягає в порівнянні ознак діяння з ознаками, включеними законодавцем у конструкцію визначеного складу. Необхідно навчитись визначати елементи складу кожного правопорушення, що допоможе здійснити їх правильну кваліфікацію. Слід пам’ятати, що кваліфікація є найважливішою стадією (етапом) правозастосування (діяльності по застосуванню норм законодавства про адміністративні правопорушення). Правильна кваліфікація – необхідна умова законності всієї правозастосовної діяльності.

Обмеження щодо суміщення та сумісництва є одним із елементів комплексу антикорупційного механізму, спрямованого на викоренення проявів корупції в Україні і запобігання її негативного впливу на суспільні та державні інтереси.

Для вірної кваліфікації правопорушення за ст. 1724 КУпАП «Порушення обмежень щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності» необхідно визначитися із складом даного правопорушення.

Перш за все слід звернути увагу на те, що об'єктомданого правопорушення є суспільні відносини у сфері запобігання та протидії корупції, врегульовані зокрема Законом України «Про засади запобігання і протидії корупції». Обов’язково слід здійснити аналіз даного закону на предмет обмежень, які встановлені в цій сфері. Необхідно врахувати, що при з’ясуванні питання, чи є виконувана робота сумісництвом, потрібно керуватися постановою Кабінету Міністрів України від 3 квітня 1993 року № 245 «Про роботу за сумісництвом працівників державних підприємств, установ і організацій», Положенням про умови роботи за сумісництвом працівників державних підприємств, установ і організацій та доданим до цього Положення Переліком робіт, які не є сумісництвом.Необхідно прийняти до уваги, що відповідно до положень Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції» не визначається сумісництвомвикладацька, наукова і творчої діяльності, медична практика, інструкторська та суддівська практики із спорту. Використовуючи спеціальне законодавство слід вміти надати поняття кожному із зазначених видів діяльності.

Під час підготовки до практичного заняття слід врахувати, що суб’єкт даного правопорушення є спеціальним, а саме особи, уповноважені на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.

Для вірної кваліфікації правопорушення за ст. 1725 КУпАП «Порушення встановлених законом обмежень щодо одержання дарунка (пожертви)» необхідно визначитися із складом даного правопорушення, визначити його об’єкт, об’єктивну сторону, суб’єкт, суб’єктивну сторону тощо.

Необхідно усвідомити, що загальна заборона має винятки – «дозволені» дарунки та пожертви. До них належать дарунки, які відповідають загальновизнаним уявленням про гостинність та пожертви, характеристику яким слід вміти надати.

Слід звернути увагу на розмір подарунків, які є дозволеними.

Необхідно пам’ятати, що особливих правил слід дотримуватись щодо дарунків, які одержуються як подарунки державі, Автономній Республіці Крим, територіальній громаді, державним або комунальним установам чи організаціям.

‡агрузка...

Для вірної кваліфікації правопорушення за ст. 1726 КУпАП «Порушення вимог фінансового контролю»необхідно визначитися із складом даного правопорушення, особливу увагу звернувши на спеціальний суб’єкт даного правопорушення та перелік діянь, в яких може виражатись об’єктивна сторона даного правопорушення, враховуючи положення Закону України «Про засади запобігання та протидії корупції».

Наступним кроком підготовки до практичного заняття єаналіз порушень правил користування засобами транспорту, відповідальність за які передбачена ст.ст. 110, 115, 117, 119 КУпАП, відповідно до видів транспорту: залізничний, морський, річковий та маломірний, автомобільний та електротранспорт тощо.

Слід звернути увагу на те, що кожне із зазначених правопорушень з об'єктивної сторонни передбачає пошкодження внутрішнього обладнання і куріння у невстановлених місцях у відповідному виді транспорту.

Особливу увагу слід звернути на те, що адміністративна відповідальність за викидання сміття та інших предметів з вікон і дверей передбачена лише щодо автобусів, маршрутних таксі, тролейбусів або трамваїв.

Наступним правопорушенням, відповідальність за яке необхідно проаналізувати під час підготовки до практичного заняття, є порушення водієм правил керування транспортним засобом, правил користування ременями безпеки або мотошоломами,відповідальність за яке передбачена ст.121 КУпАП.

Під час з’ясування об’єктивної сторони даного правопорушення слід проаналзувати Правила дорожнього руху.

Наступним кроком підготовки до практичного заняття єаналіз складу такого адміністративного правопорушення як порушення правил перевезення пасажирів при наданні послуг з перевезення пасажирів, відповідальність за яке передбачена ст.1212 КУпАП.

Слід з’ясувати, у яких формах може виражатись об’єктивна сторона даного правопорушення.

Крім того, необхідно звернути увагу на те, що суб’єкт даного правопорушення є спеціальним – водій транспортного засобу, тобто особа, яка в установленому порядку отримала дозвіл на керування транспортним засобом - водійське посвідчення тощо. Отже, слід усвідомити, кому може надаватись право на керування транспортним засобом, задля чого необхідно проаналізувати Закон України «Про дорожній рух».

Наступним правопорушенням, відповідальність за яке необхідно проаналізувати під час підготовки до практичного заняття, є порушення правил дорожнього руху пішоходами, велосипедистами та особами, які керують гужовим транспортом, і погоничами тварин,відповідальність за яке передбачена ст.127 КУпАП.

По-перше, слід з’ясувати, у яких формах може виражатись об’єктивна сторона даного правопорушення.

Здійснюючи аналіз Правил дорожнього руху, слід детально усвідомити, які саме діяння забороняються пішоходам, водіям мопедів і велосипедів, особам, що керують гужовим транспортом, і погоничам тварин тощо.

Слід звернути увагу на те, що знаходження зазначених осіб у стані сп’яніння є кваліфікуючою ознакою щодо складів правопорушень, передбачених ч.ч. 1 і 2 цієї статті, так само як і створення порушенням цих заборон аварійної обстановки для інших учасників дорожнього руху.

Засвоїти поняття: корупція, сумісництво, суміщення,викладацька діяльність, наукова діяльність, творча діяльність, медична практика, інструкторська та суддівська практика із спорту, транспорт, безпека руху, пішохід.

 

Питання для самоконтролю:

- Які види діяльності не визнаються сумісництвом?

- На яких осіб не розповсюджуються обмеження щодо вартості подарунку?

- Надайте характеристику подарунку (пожертві), який (яка) відповідає загальновизнаним уявленням про гостинність та пожертви.

- Хто може бути суб’єктом порушення вимог фінансового контролю?

- За порушення яких саме вимог фінансового контролю може наставати адміністративна відповідальність?

- Назвіть види транспорту.

- В яких нормативно-правових актах містяться норми, спрямовані на забезпечення безпеки дорожнього руху?

- За порушення правил користування якими видами транспорту передбачено адміністративну відповідальність?

- Що мається на увазі під пошкодженням внутрішнього обладнання того чи іншого виду транспорту?

- За куріння у вагонах (у тому числі в тамбурах) яких поїздів передбачено адміністративну відповідальність?

- Матеріальний чи формальний склад у такого правопорушення як пошкодження внутрішнього обладнання річкових суден?

- Водії яких транспортних засобів можуть бути суб’єктами адміністративної відповідальності за порушення правил перевезення пасажирів при наданні послуг з перевезення пасажирів?

- За порушення яких правил перевезення пасажирів при наданні послуг з перевезення пасажирів може наставати адміністративна відповідальність?

- Надайте характеристику об’єктивній стороні такого адміністративного правопорушення як порушення правил дорожнього руху пішоходами, велосипедистами та особами, які керують гужовим транспортом, і погоничами тварин.

- За порушення яких саме правил дорожнього руху пішоходами передбачена адміністративна відповідальність?

- В яких випадках пішоходам забороняється переходити проїзну частину поза пішохідним переходом?

- Перегон тварин у яких умовах тягне за собою настання адміністративної відповідальності?

- Назвіть кваліфікуючі ознаки складів правопорушень, передбачених ст. 127 КУпАП «Порушення правил дорожнього руху пішоходами, велосипедистами та особами, які керують гужовим транспортом, і погоничами тварин».

 

Вирішити задачі:

1. Інспектор дорожньо-патрульної служби Д. хотів оштрафувати громадянина Л. за перехід вулиці в невстановленому місці. Але Л. відмовився заплатити штраф, заявивши, що він солдат строкової служби (зараз одягнений у цивільне, бо перебуває у відпустці), тому, як йому пояснював командир, несе відповідальність лише за Дисциплінарним статутом. Здійсніть юридичний аналіз наведеної ситуації.

2. Проводник вагону №12 поїзда сполученням «Київ-Одеса» у тамбурі вагону виявив, що гр-н Сидоренко курив у тамбурі вагону і зробив йому попередження щодо можливого штрафу у розмірі 340 грн. Через годину проводник знову застав гр.-на Сидоренка за курінням тамбурі вагону і вимагав від нього сплатити штраф. Здійсніть юридичний аналіз наведеної ситуації.

Тестові завдання для самоконтролю:

Суміщенням (сумісництвом) не визнаються:

А. викладацька діяльність;

В. наукова діяльність;

С. творча діяльність;

D. інструкторська практика із спорту;

E. всі відповіді є вірними.

Адміністративну відповідальність за порушення правил, що забезпечують безпеку пасажирів під час посадки, в путі слідування і під час висадки їх з якого виду транспорту передбачено КУпАП?

А. поїзд;

В. літак;

С. річкові і маломірні судна;

D. маршрутне таксі;

E. тролейбус.

Водії на автобусних маршрутах при наданні послуг з перевезення пасажирів мають змінюватись через…км?

A. 50;

B. 100;

C. 200;

D. 300;

E. 500.


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.011 сек.)