АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Тема 10. Перегляд постанов по справах про адміністративні правопорушення. Виконання постанов про накладення адміністративних стягнень

Читайте также:
 1. А также постановления и распоряжения местных государствен-
 2. А. Постановка транспортной задачи.
 3. А.4. Ресурсне забезпечення виконання протоколу
 4. А.4. Ресурсне забезпечення виконання протоколу
 5. А.4. Ресурсне забезпечення виконання протоколу
 6. Адміністративні витрати, витрати на збут, інші операційні витрати, інші витрати та їх облік
 7. Адміністративні методи державного управління.
 8. Адміністративні методи менеджменту
 9. Адміністративні методи регулювання зовнішньої торгівлі.
 10. Адміністративні правопорушення в галузі охорони здоров'я.
 11. Алгоритм постановки газоотводной трубки.
 12. Алгоритм постановки лекарственной клизмы

Семінарське заняття – 2 години.

Самостійна робота - 2 години.

Питання на семінарське заняття

1. Підстави для перегляду постанов по справах про адміністративні правопорушення.

2. Органи та посадові особи, які уповноважені переглядати постанови по справах про адміністративні правопорушення.

3. Порядок оскарження та опротестування постанов.

4. Повноваження органів та посадових осіб по розгляду протесту або скарги на постанову.

5. Винесення та реалізація рішення по скарзі.

6. Доведення рішення до зацікавлених осіб.

7. Загальна характеристика виконавчого провадження.

8. Забезпечення можливостей виконання постанов про накладення адміністративних стягнень.

9. Провадження по виконанню постанов про накладення адміністративних стягнень у вигляді попередження, штрафу, оплатного вилучення або конфіскації предметів і засобів скоєння правопорушення, позбавлення спеціального права, виправних або громадських робіт та адміністративного арешту.

10. Підстави та порядок відстрочки виконання постанов.

11. Особливості виконання постанов про застосування заходів адміністративного впливу до неповнолітніх, які скоїли правопорушення у віці від 16 до 18 років.

 

Методичні рекомендації для самостійної підготовки

Слід знати, що перегляд справи про адміністративне правопорушення – це новий розгляд справи, суб'єктом, наділеним правом скасувати, змінити або залишити раніше прийняту постанову (рішення) без зміни.

Перегляд постанови (рішення) є факультативною стадією провадження по справах про адміністративні правопорушення. Аналіз діючого законодавства про адміністративну відповідальність дозволяє зробити висновок, що перегляд справ про адміністративні правопорушення можливий у випадках: 1) подачі скарги; 2) винесення подання прокурора; 3) перегляду справи з ініціативи начальника вищого органу внутрішніх справ або голови вищестоящого суду.

Необхідно пам’ятати, що ця стадія провадження по справах про адміністративні правопорушення є гарантією законності і забезпечення прав громадян при притягненні винних до адміністративної відповідальності. Тому чітке законодавче закріплення правових основ, процесуальних термінів, кола осіб, що беруть участь на даній стадії провадження, їхніх процесуальних прав і обов'язків має велике значення для законного притягнення винної особи до адміністративної відповідальності.Слухачам необхідно знати, що постанову в справі про адміністративне правопорушення може бути оскаржено в наступному порядку (ст. 288 КУпАП):

1) постанова адміністративної комісії — у виконавчий комітет відповідної ради або в місцевий суд загальної юрисдикції, рішення якого є остаточним;

2) рішення виконавчого комітету сільської, селищної, міської ради — у відповідну раду або у місцевий суд загальної юрисдикції, рішення якого є остаточним;

3) постанова іншого органу (посадової особи) про накладення адміністративного стягнення — у вищий орган (вищестоящій посадовій особі) або в місцевий суд загальної юрисдикції, рішення якого є остаточним.

Скарга подається в орган (посадовій особі), що винесла постанову по справі про адміністративне правопорушення, якщо інше не встановлено законодавством України. Якщо орган (посадова особа), до якої надійшла скарга, не вправі її розглядати, то протягом трьох діб скарга спрямовується разом зі справою в орган (посадовій особі), правомочній у відповідності зі ст. 288 КУпАП її розглядати.

Скарга і протест на постанову в справі про адміністративне правопорушення розглядаються правомочними органами (посадовими особами) у десятиденний термін із дня їхнього надходження, якщо інше не встановлено законами України (ст. 292 КУпАП).

Слухачу необхідно мати на увазі, що до питань, які підлягають з'ясуванню при перевірці законності й обґрунтованості постанови (рішення) про накладення адміністративного стягнення відносяться:

1) правильність дій адміністративного органа і його правомочності по накладенню адміністративних стягнень;

2) наявність нормативної основи для накладення стягнення (матеріально-правових основ і процесуальних передумов);

3) дотримання порядку притягнення до адміністративної відповідальності;

4) відповідність виду і розміру накладеного стягнення тому, що передбачено законом за дане правопорушення;

‡агрузка...

5) чи враховані при визначенні виду і міри адміністративного стягнення тяжкість правопорушення, дані про особу винного і його майнове положення;

6) чи враховані терміни давнини накладення адміністративного стягнення і виконання постанови по справі.

Розглянувши скаргу або протест прокурора власне кажучи орган (посадова особа) приймає одне з наступних рішень:

По-перше, залишає постанову без зміни, а скаргу або протест без задоволення.

По-друге, скасовує постанову по справі і направляє матеріали справи на новий розгляд.

По-третє, скасовує постанову і припиняє справу, якщо в матеріалах справи будуть встановлені обставини, що виключають провадження в справі, передбачені ст. 247 КУпАП.

По-четверте, змінює міру стягнення в межах, передбачених нормативним актом про відповідальність за адміністративне правопорушення. При цьому необхідно враховувати, що стягнення не може бути посилено, тому що на стадії перегляду поворот до гіршого законом не допускається (п. 4 ч. 1 ст.293 КУпАП).

Виконання постанов про накладення адміністративних стягнень — заключна стадія провадження по справах про адміністративні правопорушення, у рамках якої безпосередньо реалізуються функції адміністративної відповідальності, тому що рівень ефективності боротьби з адміністративними правопорушеннями, їхнє попередження, результативність виховання громадян у дусі точного і неухильного дотримання законів залежить від фактичної реалізації постанови про адміністративне стягнення.

Особливість стадії виконання постанови (рішення) про накладення адміністративного стягнення в тім, що сам порядок виконання постанов регулюється не тільки нормами Кодексу України про адміністративне правопорушення, але й іншими нормативно-правовими актами, серед яких особливе місце займає Закон України від 21 квітня 1999р. «Про виконавче провадження», що передбачає умови і порядок примусового виконання рішень судів і інших органів (посадових осіб).

 

Засвоїти поняття: оскарження, скарга, подання, перегляд постанови (рішення).

 

Питання для самоконтролю:

- Наведіть підстави для перегляду постанов по справах про адміністративні правопорушення.

- Які органи та посадові особи, які уповноважені переглядати постанови по справах про адміністративні правопорушення?

- Які встановлені строки перегляду справ про адміністративні правопорушення?

- Хто має право оскаржити постанову у справі про адміністративне правопорушення?

- Хто має право опротестувати постанову у справі про адміністративне правопорушення?

- Які повноваження мають органи та посадові особи по розгляду протесту або скарги на постанову?

- Яке рішення може бути прийняте в результаті розгляду справи про адміністративне правопорушення?

- Який строк встановлений щодо доведення рішення до зацікавлених осіб?

- Які є підстави відстрочки виконання постанов?

- Які є особливості виконання постанов про застосування заходів адміністративного впливу до неповнолітніх, які скоїли правопорушення у віці від 16 до 18 років?

Вирішити задачі:

 1. Розглянувши справу про злісну непокору працівнику міліції з боку

17-річного студента Петренка, суддя піддав його штрафу в розмірі 8 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Адвокат Петренка подав скаргу на цю постанову судді, мотивуючи її тим, що до Петренка можна було б застосувати заходи впливу, передбачені ст. 241 КУпАП, зважаючи на його неповноліття. Проаналізуйте юридичну ситуацію.

2. За керування автомобілем у стані сп’яніння громадянина Л. було позбавлено права керування строком на один рік. Л. оскаржив постанову, аргументуючи це тим, що користується автомобілем у зв’язку з інвалідністю. Виконайте юридичний аналіз ситуації.

 

Тестові завдання для самоконтролю:

Вказати, протягом якого терміну можна подати скаргу на постанову у справі про адміністративне правопорушення:

A. 5 днів з дня її винесення;

B. 7 днів з дня її винесення;

C. 10 днів з дня її винесення;

D. 15 днів з дня її винесення;

E. 20 днів з дня її винесення.

Вказати, протягом якого терміну не підлягає виконанню постанова про накладення адміністративного стягнення, якщо її не було звернуто до виконання:

A. 10 днів;

B. 15 днів;

C. одного місяця;

D. 3 місяців;

E. 6 місяців.

Визначити, яке рішення не може прийняти орган (посадо­ва особа) за результатами розгляду скарги або протесту на пос­танову про притягнення до адміністративної відповідальності:

A. залишити постанову без зміни, а скаргу або протест без задово­лення;

B. скасувати постанову і надіслати справу на новий розгляд;

C. скасувати постанову і закрити справу;

D. змінити захід стягнення в межах встановленої санкції з метою його пом’якшення;

E. змінити захід стягнення в межах встановленої санкції з метою його посилення.

Штраф має бути сплачений порушником не пізніш ніж че­рез:

A. 5 днів з дня вручення йому копії постанови;

B. 10 днів з дня вручення йому копії постанови;

C. 15 днів з дня вручення йому копії постанови;

D. 1 місяця з дня вручення йому копії постанови;

E. 2 місяців з дня вручення йому копії постанови.

Основні джерела для підготовки:

1. Кодекс України про адміністративні правопорушення [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/80731-10.

2. Адміністративна відповідальність в Україні: Навчальний посібник / За заг. ред. А.Т. Комзюка. – Харків: Ун-т внутр. Справ, 2000. – 99 с.

3. Адміністративна відповідальність (загальні положення та правопорушення у сфері обігу наркотиків): Навчальний посібник / За заг. ред. І.П. Голосніченка. – К.: КІВС, 2003. – 112 с.

4. Бачун О. Питання, які виникають при розгляді судами справ про адміністративні правопорушення. // Право України.- 2000.- №8.- с. 67-69.

5. Калаянов Д.П. Административно-юрисдикционная деятельность органов внутренних дел. – Одесса, 1998.

6. Калюжний Р.А. Науково-практичний коментар КУпАП [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://uristinfo.net/adminpravo/131-ra-kaljuzhnij-naukovo-praktichnij-komentar-kupap.html.

7. Лук’янець Д.М. Інститут адміністративної відповідальності: проблеми розвитку: Монографія. – К.: Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, 2001. – 220 с.

9. Науково-практичний коментар Кодексу України про адміністративні правопорушення [текст] Станом на 2 квітня 2012 р. / За заг. ред. С. В. Пєткова та С. М. Морозова - К.: "Центр учбової літератури", 2012. - 1248 с.


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.01 сек.)