АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Тема 3. Адміністративні стягнення

Читайте также:
  1. Адміністративні витрати, витрати на збут, інші операційні витрати, інші витрати та їх облік
  2. Адміністративні методи державного управління.
  3. Адміністративні методи менеджменту
  4. Адміністративні методи регулювання зовнішньої торгівлі.
  5. Адміністративні правопорушення в галузі охорони здоров'я.
  6. Тема 10. Перегляд постанов по справах про адміністративні правопорушення. Виконання постанов про накладення адміністративних стягнень.
  7. Тема 7. Відповідальність за адміністративні корупційні правопорушення. Відповідальність за адміністративні правопорушення на транспорті.
  8. Тема 8. Провадження в справах про адміністративні правопорушення.
  9. Тема 9. Адміністративне розслідування. Розгляд справ про адміністративні правопорушення.

Семінарське заняття - 2 години.

 

Питання на семінарське заняття

1.Поняття та мета адміністративних стягнень.

2.Класифікація та система адміністративних стягнень.

3. Види адміністративних стягнень та їх характеристика.

4. Заходи адміністративного впливу, що застосовуються до неповнолітніх.

5. Правила накладення адміністративних стягнень.

 

Методичні рекомендації для самостійної підготовки

Вивчення даної теми необхідно розпочати з усвідомлення поняття та мети адміністративних стягнень, які закріплені в ст.23 КУпАП. Слід звернути особливу увагу, що така мета як покарання правопорушника, не притаманна адміністративним стягненням.

Що стосується класифікації адміністративних стягнень, необхідно проаналізувати їх характер, та визначитись, які із стягнень, зазначених в ст.24 КУпАП, мають виправно-ви­ховний вплив і відносяться до особистих, які можна віднести до майнових, а які до особисто-майнових. Крім того, слід усвідомити, що стягнення можуть бути разовими (одномоментними) і тривалими (розтягнутими в часі). В свою чергу законодавець у ст. 25 КУпАП поділяє стягнення на основні й додаткові. Важливо знати, які стягнення є основними, а які додатковими, оскільки за правопорушення накладається одне основне або основне і додаткове стягнення.

При підготовці до семінарського заняття необхідно усвідомити, що перелік стягнень, наведений у ст. 24 КУпАП, подано у порядку від менш суворих до більш суворих. Це має особливе значення, коли приходиться мати справу з альтернативними санкціями, та обґрунтовувати вибір того чи іншого виду санкції.

Слід звернути увагу на те, що перелік стягнень, які містяться у ст. 24 КУпАП, не є вичерп­ним, адже ч. 3 цієї статті передбачає, що законодавчими актами можуть встановлюватися й інші види адміністративних стягнень, зокрема це стосується адміністративних стягнень, що застосовуються до юридичних осіб при притягненні їх до адміністративної відповідальності, які вже було розглянуто в попередніх темах.

Наступним кроком при підготовці до семінарського заняття повинно стати вивчення видів адміністративних стягнень, які зазначені в ст. 24 КУпАП, зокрема: 1) попередження (ст.26 КУпАП), 2) штраф (ст.27 КУпАП), 3) оплатне вилучення предмета, який став знаряддям вчинення або безпосереднім об’єктом адміністративного правопорушення (ст.28 КУпАП); 4) конфіскація предмета, який став знаряддям вчинення або безпосереднім об’єктом адміністративного правопорушення; грошей, одержа­них унаслідок вчинення адміністративного правопорушення (ст.29 КУпАП); 5) позбавлення спеціального права, наданого даному громадя­нинові (права керування транспортними засобами, права полю­вання) (ст.30 КУпАП); 5-1) громадські роботи (ст.301 КУпАП); 6) виправні роботи (ст.31 КУпАП); 7) адміністративний арешт (ст.32 КУпАП). При наданні детальної характеристики кожному з видів стягнень, необхідно вести мову про сутність стягнення, до кого даний вид стягнення не може застосовуватись, протягом якого строку відбувається той чи інший вид стягнення, яким органом може накладатись даний вид стягнення тощо. Особливу увагу слід приділити тому факту, що до іноземців та осіб без громадянства за вчинення адміністративних правопорушень може бути застосовано (крім передбачених у ст. 24 КУпАП адміністративних стягнень) адміністративне видворення за межі України. Крім того, під час підготовки до семінарського заняття необхідно усвідомити різницю між такими видами адміністративних стягнень як оплатне вилучення…, конфіскація… та такої міри, як реквізиція. Реквізиція – це вилучення майна у власника в державних або громадських інтересах з виплатою власнику вартості реквізованого майна.Враховуючи ті знання, що були отримані під час вивчення попередніх тем, необхідно детально розглянути заходи впливу, що застосовуються до неповнолітніх осіб, перелік яких міститься у ст.241 КУпАП.

При вивченні даної теми слід звернути увагу на правила накладення адміністративних стягнень. Ці правила у вигляді матеріальних норм наведені у главі 4 КУпАП «Накладення адміністративного стягнення».

Законодавець встановлює, що стягнення за ад­міністративні правопорушення накладаються у межах, які визна­чені чинним законодавством (КУпАП та інші закони України). При накладенні стягнень необхідно враховувати: а) характер вчиненого правопорушення; б) властивості особи порушника; в) ступінь його вини; г) майновий стан; д) обстави­ни, що пом’якшують відповідальність; е) обставини, що обтя­жують відповідальність. Обставини, що пом’якшують або обтяжують відповідальність, конкретизовані законодавцем і зафіксовані у статтях 34 і 35 КУпАП. Вони підлягають обов’язковому з’ясуванню при розгляді справи про адміністративне правопорушення (ст. 280 КУпАП) і врахуванню при накладенні стягнення.

‡агрузка...

Крім того, при вивченні питання про правила накладення адміністративних стягнень слід звернути увагу на ситуацію, коли однією особою вчинено декілька адміністративних правопорушень. Правила накладення адміністративних стягнень в даному випадку врегульовано ст.36 КУпАП.

Особливу увагу слід приділити питанням щодо строків, які об’єктивують факт накладення адміністративного стягнення, шляхом вивчення ст.ст. 37-39 КУпАП.

Наприкінці вивчення даної теми необхідно звернути увагу на питання про відшкодування шкоди, завданої адміністративним правопорушенням, яке врегульовано ст. 40 КУпАП.

 

Засвоїти поняття: адміністративне стягнення; заходи впливу, що застосовуються до неповнолітніх осіб; реквізиція.

 

Питання для самоконтролю:

- Надайте поняття адміністративного стягнення.

- Чи властива адміністративним стягненням така мета, як покарання правопорушника?

- У якому порядку розташовано стягнення в ст.24 КУпАП?

- У якій формі (письмовій чи усній) накладається такий вид адміністративного стягнення, як попередження?

- Чи може штраф бути сплачений натуральною продукцією, якщо у особи немає грошей?

- Яких спеціальних прав може бути позбавлено громадянина за вчинення адміністративного правопорушення?

- Кого і в яких випадках не можна позбавляти спеціальних прав?

- Чим відрізняється оплатне вилучення та конфіскація від реквізиції?

- На який строк можуть встановлюватись громадські роботи?

- На який строк можуть встановлюватись виправні роботи?

- На який строк може бути накладено такий вид адміністративного стягнення, як адміністративний арешт?

- До яких категорій осіб не застосовується адміністративний арешт?

- До яких категорій осіб не застосовуються громадські роботи?

- Які адміністративні стягнення і в яких випадках можуть бути накладені на неповнолітніх осіб?

- Які засоби впливу застосовуються до неповнолітніх осіб?

- Протягом якого строку може бути накладене адміністративне стягнення, якщо справа про адміністративне правопорушення розглядається судом?

- Хто і в яких межах може вирішувати питання про відшкодування шкоди, завданої адміністративним правопорушенням?

- Скільки має пройти часу і з якого моменту, щоб особа вважалась такою, що не була піддана адміністративному стягненню?

 

Вирішити задачі:

1. Поділіть адміністративні стягнення, що визначені КУпАП, на три види в залежності від їх характеру: особисті, майнові та особисто-майнові.

2. Поділіть адміністративні стягнення, що визначені КУпАП, на ті, які є разовими (одномоментними) і ті, які є тривалими (розтягнутими в часі).

 

Тестові завдання для самоконтролю:

Вказати, яке з наведених адміністративних стягнень не за­стосовується до військовослужбовців та інших прирівняних до них осіб:

A. попередження;

B. штраф;

С. оплатне вилучення предмета;

D. позбавлення спеціального права;

E. адміністративний арешт.

Визначити, яке з наведених адміністративних стягнень є винятковим:

A. попередження;

B. штраф;

C. оплатне вилучення предмета;

D. виправні роботи;

E. адміністративний арешт.

Визначити, який встановлено максимальний строк для за­стосування такої адміністративної санкції, як позбавлення спе­ціального права:

A. 6 місяців;

B. 1 рік;

C. 2 роки;

D. 3 роки;

E. 10 років.

Визначити, хто може призначити такий вид адміністра­тивного стягнення, як адміністративний арешт:

A. адміністративна комісія;

B. виконком сільської або селищної ради;

C. районний (міський) суд (суддя);

D. начальник органу внутрішніх справ,

E. прокурор району.

Вказати, протягом якого терміну за загальним правилом з дня вчинення правопо­рушення може бути накладене адміністративне стягнення:

A. 15 днів;

B. 1 місяць;

C. 2 місяці;

D. 5 місяців;

E. 6 місяців.

Конфіскація вогнепальної зброї, інших знарядь полювання і бойових припасів:

A. не може застосовуватись до осіб, для яких полювання є основним джерелом існування;

B. може застосовуватись до осіб, для яких полювання є основним джерелом існування;

С. взагалі не застосовується;

D. не застосовується до осіб, які займаються полюванням уже понад 2 роки;

E. не застосовується до осіб, які займаються полюванням уже понад 5 років.

Вказати, які з наведених адміністративних стягнень можуть застосовуватись до іноземців та осіб без громадянства:

A. попередження;

B. штраф;

С. видворення іноземців та осіб без громадянства за межі України;

D. позбавлення спеціального права;

E. усі перераховані варіанти відповідей.

Реквізиція - це:

A. захід відповідальності, що застосовується з метою виховання особи, яка вчинила адміністративне правопорушення, а також запобігання вчиненню нових правопорушень як самим правопорушником, так і іншими особами;

B. вид юридичної відповідальності, за яким правопорушник чи злочинець працює на своєму основному робочому місці, і з його доходу щомісяця відраховується певна сума;

С. примусове вилучення державою майна власника в державних інтересах з виплатою йому вартості майна;

D. це найсуворіший вид адміністративного стягнення, що застосовується лише у виняткових випадках за окремі правопорушення на строк до 15 діб і полягає у триманні правопорушника у ізоляції від суспільства;

E. примусове безоплатне вилучення державою майна власника в державних інтересах.

Визначити, яка мета не властива ад­міністративним стягненням:

A. покарання порушника,

B. виховання порушника;

C. відшкодування заподіяної шкоди;

D. загальна превенція;

E. спеціальна превенція.

Визначити, яке з наведених адміністративних стягнень може застосовуватися і як основне, і як додаткове:

A. попередження;

B. штраф;

C. оплатне вилучення предмета;

D. виправні роботи;

E. позбавлення спеціального права.

Визначити, до якої категорії громадян не застосовуються виправні роботи:

А. неповнолітніх;

В. вагітних жінок;

С. жінок, які мають дітей віком до 12 років;

D. непрацюючих громадян;

E. інвалідів І і ІІ груп.

Вказати, яка з наведених обставин залежно від характеру проступку може не визнаватися обтяжуючою адміністративну відповідальність:

A. повторне протягом року вчинення однорідного правопорушен­ня;

B. втягнення неповнолітнього в правопорушення;

C. вчинення правопорушення групою осіб;

D. вчинення правопорушення в умовах стихійного лиха або за ін­ших надзвичайних обставин;

E. вчинення правопорушення в стані сп’яніння.

Адміністративна комісія і виконком селищної чи сільської ради можуть вирішити питання про відшкодування майнової шкоди, заподіяної адміністративним правопорушенням, якщо її розмір не перевищує:

A. одного неоподатковуваного мінімуму доходів громадян;

B. двох неоподатковуваних мінімумів;

C. трьох неоподатковуваних мінімумів;

D. п’яти неоподатковуваних мінімумів;

E. десяти неоподатковуваних мінімумів.

Виключно до неповнолітніх може бути застосована така форма стягнення як:

A. штраф;

B. попередження;

C. конфіскація предмета;

D. адміністративний арешт;

E. обов’язок публічно вибачитись.

Строк, після якого особа вважається такою, що не була піддана адміністративному стягненню:

A. протягом 2 років;

B. протягом одного року;

C. протягом 6 місяців;

D. протягом 18 місяців;

E. протягом 3 місяців.

За одне адміністративне правопорушення може бути накладено… стягнення:

A. основне;

B. основне й додаткове;

C. додаткове;

D. міжгалузеве;

E. найсуворіше.

Штраф має бути сплачений порушником не пізніш ніж че­рез:

A. 5 днів з дня вручення йому копії постанови;

B. 10 днів з дня вручення йому копії постанови;

C. 15 днів з дня вручення йому копії постанови;

D. 1 місяця з дня вручення йому копії постанови;

E. 2 місяців з дня вручення йому копії постанови.


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.02 сек.)