АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Тема 1. Поняття, ознаки, підстави та правові засади адміністративної відповідальності

Читайте также:
 1. Акти застосування права: поняття, ознаки, види, структура
 2. Акти офіційного тлумачення (інтерпретаційні акти) – це правові акти, прийняті компетентними державними органами, що містять роз’яснення норм права або порядку їх застосування.
 3. Види правовідносин
 4. Відомчі нормативно-правові акти
 5. Відповідальність в господарських правовідносинах
 6. Глава 18 ПРАВОВІДНОСИНИ. ЮРИДИЧНІ ФАКТИ
 7. Господарсько-правові норми: поняття та види
 8. ДЕМОКРАТІЯ: ПОНЯТТЯ ТА ОСНОВНІ ЗАСАДИ
 9. Держава як суб’єкт міжнародного приватного права. Імунітет держави: поняття, ознаки, види.
 10. ДЕРЖАВНІ ОРГАНИ: ЇХ ОЗНАКИ, ХАРАКТЕРИСТИКА І ВИДИ
 11. Додаткові підстави розірвання трудового договору з ініціативи власника або уповноваженого ним органу (ст. 41 КЗпП України)
 12. Документи та нормативно-правові акти

Семінарське заняття - 1 година.

 

Питання на семінарське заняття

1.Поняття адміністративної відповідальності.

2.Ознаки адміністративної відповідальності.

3.Підстави адміністративної відповідальності.

4. Обставини, що звільняють від адміністративної відповідальності.

4.1. Передача матеріалів про адміністративне правопорушення на розгляд громадської організації або трудового колективу.

4.2. Малозначність правопорушення.

5. Обставини, що виключають адміністративну відповідальність.

5.1. Крайня необхідність.

5.2. Необхідна оборона.

5.3. Неосудність.

6. Особливості нормативного врегулювання адміністративної відповідальності.

7. Правові засади адміністративної відповідальності.

7.1. Кодекс України про адміністративні правопорушення: структура та перспективи змін.

7.2. Інші нормативно-правові акти, які містять норми, що передбачають адміністративну відповідальність.

 

Методичні рекомендації для самостійної підготовки

При засвоєнні матеріалу даної теми необхідно пам’ятати, що поняття адміністративної відповідальності не закріплено в чинному законодавстві України, хоча воно вже давно досліджується наукою адміністративного права. Проблема полягає в тому, що вчені по-різному розглядають дану правову категорію. Тому існує безліч визначень адміністративної відповідальності. Як приклад, можна навести наступне: адміністративна відповідальність – це застосування до осіб, які вчинили адміністративні правопорушення, адміністративних стягнень, що мають для цих осіб обтяжливі наслідки майнового, морального, особистісного чи іншого характеру і накладаються уповноваженими на те органами чи посадовими особами на підставах і у порядку, встановлених нормами законодавства про адміністративні правопорушення.

При вивченні даної теми необхідно мати на увазі, що адміністративна відповідальність є видом юридичної відповідальності, якому властиві її загальні ознаки. Крім того, адміністративна відповідальність має цілий ряд своїх специфічних особливостей, що дозволяють відрізнити її від інших видів відповідальності (кримінальної, дисциплінарної, цивільної).

Також слід звернути увагу на підстави адміністративної відповідальності. Зазвичай виділяють три підстави адміністративної відповідальності: фактична, юридична і процесуальна. Важливо зрозуміти, що для вирішення питання, чи слід притягувати ту чи іншу особу за те чи інше діяння до адміністративної відповідальності, необхідно встановити наявність всіх підстав для цього. Проте навіть у випадку, коли є всі підстави для притягнення особи до адміністративної відповідальності, можуть існувати обставини, що звільняють від адміністративної відпові­дальності або надають таку можливість (ст.ст. 21, 22 КУпАП), або обставини, що виключають адміністративну відповідальність (ст.ст. 17-20 КУпАП). При підготовці до заняття слід продумати приклади ситуацій, коли особа може знаходитись в стані крайньої необхідності чи необхідної оборони, а також приклади правопорушень, які можуть бути визнані малозначними.Вивчаючи особливості нормативного регулювання адміністративної відповідальності, необхідно згадати положення навчальної дисципліни «Теорія держави і права», зокрема що таке норма права, їх класифікацію, зокрема поділ норм права на матеріальні та процесуальні; прямі, відсильні та бланкетні. Крім того, необхідно згадати структуру норми права (гіпотеза, диспозиція та санкція), а також співвідношення понять «норма права» та «стаття закону». Використовуючи вищезазначені знання слід навчитись характеризувати норми КУпАП. Важливо звернути увагу на те, що більшість норм КУпАП є бланкетними.

Готуючись до заняття по цій темі необхідно ознайомитись з КУпАП, проаналізувати його структуру, зокрема знати, з яких розділів він складається, скільки глав у ньому міститься. Крім того, необхідно звернути свою увагу на перспективу прийняття нового КУпАП, ознайомитись з думками науковців щодо перспективи змін структури КУпАП.

Слід знати, що КУпАП не є єдиним джерелом адміністративної відповідальності, що питання адміністративної відповідальності регламентуються низкою інших нормативно-правових актів, зокрема Митним, Лісовим, Повітряним кодексами України; законами України «Про надзвичайний стан», «Про охорону державного кордону» та іншими.

‡агрузка...

 

Засвоїти поняття: адміністративна відповідальність, малозначність правопорушення, стан крайньої необхідності, стан необхідної оборони, стан неосудності.

Питання для самоконтролю:

- Надайте поняття адміністративної відповідальності.

- Назвіть ознаки адміністративної відповідальності.

- Розкрийте види та значення підстав адміністративної відповідальності.

- В яких випадках особа може бути звільнена від адміністративної відповідальності та чим це регламентовано?

- Які обставини виключають адміністративну відповідальність?

- Наведіть приклади ситуацій, коли особа знаходилась у стані крайньої необхідності та у стані необхідної оборони?

- Назвіть критерії стану неосудності. Скільки елементів кожного критерію необхідно встановити, щоб визнати особою такою, що знаходилась у стані неосудності, і хто має право це робити?

- Порівняйте обставини, що звільняють від адміністративної відповідальності, та обставини, що виключають адміністративну відповідальність. В чому полягає суттєва різниця між ними?

- В чому полягає особливість нормативного врегулювання адміністративної відповідальності?

- Якими нормативно правовими актами врегульовано питання адміністративної відповідальності в Україні?

 

Вирішити задачу:

1. Визначте норми права, що містяться в статтях 181, 182, 255КУпАП, та надайте їм характеристику.

2. Водій автомобіля при транспортуванні вагітної жінки, у якої розпочалися перейми, до родильного дому порушив правила дорожнього руху, зокрема перевищив допустиму швидкість. Проаналізуйте ситуацію. Чи підлягатиме водій адміністративній відповідальності?

 

Тестові завдання для самоконтролю:

Адміністративна відповідальність - це:

А. форма реагування суспільства на адміністративне правопорушення;

В. покарання винного за вчинення злочинного, протиправного діяння;

С. специфічне реагування держави на адміністративне правопорушення;

D. застосування до неповнолітніх осіб, які вчинили адміністративні правопорушення, адміністративних стягнень;

E. позасудовий вид юридичної відповідальності.

Станом неосудності не вважається:

A. хронічна душевна хвороба;

B. скрутний матеріальний чи сімейний стан;

C. слабоумство;

D. тимчасовий розлад душевної діяльності;

E. всі варіанти вважаються станом неосудності.

Адміністративна відповідальність настає за наявності таких трьох підстав:

A. юридичної, фактичної, процесуальної;

B. нормативної матеріальної, процесуальної;

C. процесуальної, матеріальної, юридичної;

D. бланкетної, правотворчої, законодавчої;

E. жоден з варіантів відповідей не є вірним.

Що не належить до ознак адміністративної відповідальності:

A. підставою для настання є адміністративне правопорушення;

B. має публічний державно-обов’язковий характер;

C. суб’єктами адміністративної відповідальності можуть бути фізичні осудні особи з 14 років;

D. правами щодо застосування наділене широке коло уповноважених державою органів;

E. всі варіанти відповідей належать до ознак адміністративної відповідальності.

Не є звільненням від адміністративної відповідальності:

A. передача матеріалів на розгляд товариського суду;

B. передача матеріалів на розгляд громадської організації;

C. передача матеріалів на розгляд трудового колективу;

D. передача матеріалів прокурору, органу попереднього слідства або дізнання;

E. оголошення усного зауваження.

Визначити, яка з наведених обставин не виключає провадження в справах про адміністративні правопорушення:

A. відсутність події і складу адміністративного проступку;

B. неосудність особи, яка вчинила протиправну дію чи бездіяль­ність;

C. вчинення дії особою в стані крайньої необхідності;

D. досягнення особою пенсійного віку;

E. смерть особи, щодо якої було розпочато провадження.

 

Основні джерела для підготовки:

1. Кодекс України про адміністративні правопорушення [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/80731-10.

2. Адміністративна відповідальність в Україні: Навчальний посібник / За заг. ред. А.Т. Комзюка. – Харків: Ун-т внутр. Справ, 2000. – 99 с.

3. Адміністративна відповідальність (загальні положення та правопорушення у сфері обігу наркотиків): Навчальний посібник / За заг. ред. І.П. Голосніченка. – К.: КІВС, 2003. – 112с.

4. Адміністративне право України. Академічний курс: Підруч.: У двох томах: За заг.ред. В.Б.Авер’янова. – К.: „Юридична думка”, 2004. – 584с.

5. Колпаков В.К., Кузьменко О.В. Адміністративне право України. – Підручник. – Юрінком Інтер. – К.- 2003. – с.540.

6. Лук’янець Д.М. Інститут адміністративної відповідальності: проблеми розвитку: Монографія. – К.: Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, 2001. – 220 с.

7. Ярмакі Х.П. До питання про проект нового Кодексу України про адміністративні правопорушення // Вісник ОІВС. – 2002. - № 1.

 


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.01 сек.)