АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

ІІ частина (4 бали). Розв’язання завдань 6 – 7 повинно мати короткий запис рішення без обґрунтування

Читайте также:
 1. I частина (5 балів)
 2. I частина (5 балів)
 3. II частина (4 бала)
 4. II частина (4 бала)
 5. II частина (4 бали)
 6. II частина (4 бали)
 7. II частина. Проблема спеціальних здібностей у сучасній диференційній психології
 8. III частина (3 бали)
 9. А.1. Паспортна частина
 10. А.1. Паспортна частина
 11. А.1. Паспортна частина
 12. А.1. Паспортна частина

Розв’язання завдань 6 – 7 повинно мати короткий запис рішення без обґрунтування. Правильне рішення кожного завдання оцінюється двома балами.

№6.Побудуйте графік функції . Знайдіть:

а) при яких значеннях аргументу значення функції від’ємні;

б) проміжки зростання функції.

№7. Подайте число 3,5(71) у вигляді звичайного дробу.

ІІІ частина (3 бали)

Розв’язання завдання 8 повинно мати розгорнутий запис рішення з обґрунтуванням кожного етапу. Завдання оцінюється трьома балами.

№8. Вкладник поклав до банку 10 000 грн. За перший рік йому було нараховано певний відсоток річник, а другого року банківський відсоток було збільшено на 2 %. У кінці другого року на рахунку було 11 880 грн. Скільки відсотків становила банківська ставка у перший рік?

 

№8м Двоє лижників стартували на дистанції 10км один за одним з інтервалом у 6 хв. Другий лижник наздогнав першого на відстані 2 км від старту. Дійшовши до повороту на позначці 5км, другий лижник повернув назад і зустрів першого на відстані 1км від повороту. Знайдіть швидкість першого лижника.1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.005 сек.)