АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

І частина (5 балів). Завдання 1 – 5 мають по чотири варіанти відповіді, з яких тільки одна правильна

Читайте также:
 1. I частина (5 балів)
 2. I частина (5 балів)
 3. II частина (4 бала)
 4. II частина (4 бала)
 5. II частина (4 бали)
 6. II частина (4 бали)
 7. II частина. Проблема спеціальних здібностей у сучасній диференційній психології
 8. III частина (3 бали)
 9. А.1. Паспортна частина
 10. А.1. Паспортна частина
 11. А.1. Паспортна частина
 12. А.1. Паспортна частина

Завдання 1 – 5 мають по чотири варіанти відповіді, з яких тільки одна правильна. Оберіть правильну, на Вашу думку, відповідь. Правильне розв’язання кожного завдання оцінюється одним балом.

1.Які з проміжків є розв'язком нерівності ?

А) Б)

       
   
 
 


В) Г)

 

2.Вкажіть область значень функції у = (х–1)2 –3.

А) Б) В) Г)

3. Розв׳яжіть нерівність .

А) (−∞; 6)U(8; +∞); Б) [6; 8];

В) (−∞; 6]U[8; +∞); Г) (6; 8).

4. Банк сплачує клієнтам 9% річних. Скільки грошей треба покласти в банк, щоб через рік отримати 900 грн. прибутку?

А) 5000 грн.; Б) 10 000 грн.; В) 7500 грн.; Г) 6000 грн.

5. У скриньці 5 чорних і 7 білих кульок. Із скриньки навмання виймається 1 кулька. Знайдіть ймовірність того, що ця кулька біла.

А) ; Б) ; В) ; Г) .

 


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.005 сек.)