АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Литосфера

Читайте также:
  1. Атмосфера. Гидросфера. Литосфера и внутреннее строение Земли
  2. Литосфера
  3. Тема: Абсолютная и относительная высота. Задачи по теме «Литосфера».
  4. Тема: Литосфера.
  5. Тест «Литосфера».

56.Жер қыртысының қатты қабығы қалай аталады? / литосфера /

57.Жердің ішкі қүрылысы неше бөліктен тұрады?/қатты қабық ,мантия, ядро /

58.Жердің қатты қабығының орташа қалындығы неше км? / 25-75 км /

59.Мантияның қалындығы неше км ? / 2900 км /

бО.Мантияның температ-сы неше градусқа тең? /+100, +150 С-тан +3800дейін /

61 .Жердің ең орталық өзегі қалай аталады? / ядро /

62.Ядроның радиусы неше км ? / 3500 км /

63.Ядро неден түрады? / темір мен никель /

64.Жер қыртысы неше тақталардан тұрады (плита)? / 8, Еуразия, Үнді Аустра-

лия, Сол.Америка, Оң.Америка, Африка, Антарктида, Тынық мүхит,Наска/

65.0сы аталған тақталардың қайсысы мұхит суларының түбінде орналасқан?

/ Тынық мұхиттық , Наска тақталары /

66.Жылына литосфералық тақталар неше см ығысады? / 2-5 см /

67.Жер бедерінің негізгі түрлерін атаңдар? / тау, жазық , ойыс, ойпат, төбе т.б

68.Тау жыныстарын құрайтын заттар қалай аталады? / минералдар /

69.Қазіргі кезде минералдардың неше түрі белгілі? / 3000 /

70.Тау жыныстары қандай топтарға бөлінеді? / магмалық , шөгінді,метамор-

фозды /

71.Магмалық тау жыныстарына не жатады? / гранит, базальт /

72.Шөгінді жыныстарға не жатады? /әктас,бор,сазды тақтатас,кесек т.б. / 73.Метаморфозды жыныстарға не жатады? / мәрмәр,кристалды тақтатас,

кварцит т.б. /

74."Метаморфоз"-деген ұғым нені білдіреді? / өзгеру /

75.Жер бетінің өзгеруіне не себеп? / жердің ішкі және сыртқы процестері /

76.Жер сілкінуінің ошағы қалай аталады? / эпицентр /

77.Жер сілкінуінің күшін немен анықтайды? / сейсмограф /

78.Жер сілкіну күшінің өлшемі қандай?/12 баллдық Рихтер шкаласы бойынша/79.Жер сілкінуінің жиі қайталанатын аймақтары қалай аталады? / сейсмикалық

белдеулер /

80.Жер бетінде қандай ірі сейсмикалық аймактарды білесің? / Альпі-Гималай-

лық , Тынық мұхиттық /

81.Жер бетіндегі ең биік тау? /Гималай, 8848 м /

82.Жер бетіне ыстық лава, газ, бу, күл, тас, тау жыныстары атқылап тұратын

конус формалы тау қалай аталады? / жанартау /

83.Магма деп нені айтады? /мантияның қойнауынан шыгатын былғама зат /

84.Жер бетінде неше сөнбеген жанартау бар ? / 800 жуық /

85.Жанартаулардың қандай түрлері бар?/ сөнген, сөнбеген, "ұйқыға кеткен'/

86.Ең ірі сөнбеген жанартау? / Ключи шоқысы-Камчатка түбегінде /

87.Жер астынан атқылайтын ыстық бұлақтар? / гейзер /

88.Гейзерлер қай жерде кең тараған? /Тынық мүхит отты белдеуінде, яғни

Камчаткада, Жапонияда, Жаңа Зеландияда, Исландияда, Сол.Америкада/ 89.Гейзерлердің мемлекеті деп, қай жерді атайды? / Исландияны/

90.Таулар биіктігі бойынша қандай топтарға бөлінеді? /аласа, орта, биік /

91 .Аласа таулар - 400м-1 ОООм.

92.0рташа таулар - 1000м-2000м.

93.Биік таулар - 2000 м -ден жоғары.

94.Таулар сыртқы күштердің әсерінен неге ұшырайды? / үгілу /

95."Үгілудің" қандай түрлерін білесіңдер? / физикалық ,химиялық , органи-

калық /

96.Жазықтардың түрлері ? /тегіс, төбелі /

97.Жазықтардың биіктігі бойынша айырмашылығы қандай? / ойпатты,

қыратты, таулы үстіртті /

98.0йпатты жазықтар ? /теңіз деңгейінен 200м төмен орналасқан /

‡агрузка...

99.Қыратты жазықтар ?/биіктігі 200 м - 500 м -дейн /

100.Таулы үстірттер ? / 500 м астам биік үсті тегіс таулар /

101.Желдің эрекетінен пайда болған қүм төбелер қалай аталады? / шағылдар,

немесе барқандар /

102 Мұхит түбінің жер бедері қандай? / таулы, жазықты, шұңғымалы / 103.Кеме жүзү барысында мұхит тереңдігін немен анықтайды? / эхолот/

104.Эхолот арқылы дыбыс судың түбіне 1 сек неше м жетеді? /1сек-1500м/

105.Жер бетіндегі ең терең шүңғыма? /Мариан шұңғымасы , 11022м,Тын.мұх./


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.006 сек.)