АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Катау, Гекла

Читайте также:
  1. ІІ етап Всеукраїнської учнівської олімпіади з географії
  2. Клас Завдання ІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з географії
  3. ТРЕЛЬ ДЬЯВОЛА»

82.1911 ж қатты жер сілкініс (9 балл) қай жерде болды? /Алматы /

83.1923ж Жапонияның қай қаласы жер сілкінісінен қирап қалды? / Токио/ 84.Еуразияның ірі жазықтары : Шығыс-Еуропа жазығы, Орталық Еуропалық жэне Дунай ойпаттары, Батыс Сібір жазығы, Тұран ойпаты, Солтүстік Сібір жазығы, Ян-Индигир жэне Колыма ойпаттары, Ұлы Қытай жазығы...

85.Еуразияда ең ірі мүздық- Федченко (77км) мүздығы қайда тауда? / Памир /

86.Ең ескі таулар- Байкал маңы және Байкал сырты тау жоталары. /олар Байкал

тау түзіліс кезеңінде пайда болды, архей жэне протерозой эраларында /

87.Ең жас таулар- Карпат,Қырым,Кавказ,Памир,Верхоянск-Колыма,Қиыр Шы-

ғыс таулары - мезозой эрасында, соңында пайда болды .

88.Геологиялық уақыт - 5 эраға бөлінеді, ал тау түзіліс кезеңдері қанша?

/ 5 - Байкал, Каледон, Герцин, Мезозой, Альпі /

89.Еуразияның пайдалы қазбалары:

1)көмір алабтары - Уэльск (¥лыбритания),Жоғарғы Силезия (Полыпа), Рур (Германия), Донецк (Украина), Кузнецк (Ресей), Қарағанды(Қаз-н)

2)темір рудалары - Қытай, Үндістан, Ресей, Скандинавия түбегі...

3)алтын - Республика Саха (Якутия),Сібірде

4)асыл тастарға бай ел -Үндістан, жэне Шри-Ланка аралы.

5)қалайы-вольфрам белдеуі- Еуразияның шығыс бөлігінде.

6)мұнай - Парсы шығанағы, Солтүстік және Жерорта теңіздерінде, Батыс Сібірде, Каспий маңы ойпаты, Каспий теңізі, Ұлы Қытай жазығы...

7)фосфориттер- Қаратауда ең ірі кен орындары.

8) бокситтер - Қазақстанда, Ұлы Қытай жазығында, Альпіде...

90.Еуразияның жерінде барлық климаттық белдеулер кездеседі.Ойткені ол

экватордан солтүстік полюске дейін созылып жатыр.

91 .Еуразияның өзендері 5 алабқа жатады: Тынық мұхит алабы, Үнді мұхит

алабы, Атлант мұхит алабы, Солтүстік-Мұзды мұхит алабы, ішкі алабы...92.Ең ірі өзені - Янцзы, ұзындығы 5 800 км.

93.Ішкі алабты өзендері - Еділ, Амударья, Сырдарья, Кура, Аракс, Іле.

Көлдері - Каспий, Арал, Балхаш.

94.1шкі алабтағы өзендер мен көлдер ешқандай мұхиттармен байланысы жоқ,

сондықтан олар "ішкі" деп аталады.

95.Еуразияда барлық климаттық белдеулер орналасқандықтан, бүл жерде та-

биғат зоналардың барлығы бар:

Арктикалық шөлдер-жазы өте қысқа,0+5С қыста-40С.Мүк, қына, балдырлар өседі.Ақ аю, поляр түлкісі, морж, кұстар базары...Поляр түнінің ұзақтығы 130тәулік.

Т у н д р а - жазда +11 С,жауын-шашын 200-300 мм, топырағы г л е й л і. Өсімдіктері - мүк, қынадан басқа бүталы өсімдіктер бар ( қара жидек, ит бүлдірген, көк желек ).Жануарлары - бүғы, ақ түлкі, лемминг, т. б.

Орманды тундра - үзындығы 50 см аспайтын ағаштар: қайың, шырша, бал қарағай, жерге қарай қисайып, иіліп өседі. Себебі- өте төмен температура.

О р м а н зонасы - т а й г а. Мұнда топырағы күлгін, өсімдіктері - қылқан жапырақты ағаштар, жануарлары - ақ қоян, қасқыр, қоңыр аю, уссурийлік арыстан, зубр, марал т. б.

А р а л а с және жалпақ жапырақты ормандар - орманның қоңыр топырағы кең тараған, өсімдіктері қылқан жапырақты ағаштардан басқа емен ағашы, көк терек, бал қарағай, ал жануарлардан зубрлер, ерекше қорғауға алынған.

‡агрузка...

Орманды дала және далазонасы-бұл зонада жалпақ жапырақты ормандары тараған ( терек, қайың, емен, даланың түрлі шөптері). Басқа зонадан ерекшілігі - бүл жерде өте қүнарлы қара топырақ тараған. Жылу мен ылғалдың молдығы, дәнді дақылдарды өсіруге мүмкіншілік береді, сонымен қатар күнбағыс, қант қызылшасы өсіріледі.Жануарлардан -қасқыр, түлкі, кеміргіштер, маралдар т.б

Ш ө л және ш ө л е й т зонасы - Каспий маңы ойпаты, Қазақстан, Орта Азия, Моңғолия, Қытайда тараған.Климаты - қатал континентті, жазда +50С, ал қыста - 40С барады. Жер асты сулары, жер бетіне жақын орналасқан жерлерде о а з и с -тер қалыптасқан. О а з и с -дегеніміз, бүл басқа жерлеріне қарағанда, өсімдіктері ерекше көзге түсетін жер.

Қ а т қ а л жапырақты ормандар және бұталар - бұл зона Жерорта теңізінің аймағында жэне Кавказда Қара теңіздің жағалауында орналасқан.Бұл зонадағы өсімдікткер жазғы ыстыққа жэне қуаңшылыққа шыдамды болады:жа-пырақтары майда және жуан болып келеді, топырағы субтропикті ормандар-дың қүнарлы қоңыр түрі.Өсетін ағаштар: тасты жэне пробкалы емен ағаштар, жерорта теңіздік қарағайлы пиния, лавр мен олива ағашы, грек жаңғағы,жүзім, цитрус бақтары, шәй, т. б.

А у ы с п а л ы - ы л ғ а л д ы, муссонды ормандар Жапон аралдарында жэне

Оңтүстік Кореямен, Үндіқытай түбегінің Тынық мұхиттық жағалауында

орналасқан.Бүл жерде мэңгі жасыл ағаштар- магнолия, камелия, лавр, бамбук,

емен, қарағай, кипарис, т. б. қылқан жапырақтылар өседі. Жануарлардан :

арыстан, қабылан, гималай жэне бамбук аюлары - панда,

маймылдар - гиббон жэне макакалар бар.

Субтропикты ормандар Орта Азия жэне Қытайда тараған.Бұл жерлерде

жүзім, жер жаңғақ (арахис), анар, цитрус өсімдіктері өседі.

Субтропикті шөлдерге Такла - Макан (Қытай) шөлі жатады.

Тропикті шөлдерге- Тар (Үндістан), Руб-эль-Хали (Араб түбегі).

Бүл жерлерде тікенек бүталар, акация, тамарикс, қүрма пальмасы өседі, ал

жануарлардан - антилопа, жабайы есек -онагр, жабайы түйе - нар, шиебөрі

(шакал), және кемірушілер бар.

Саванналар Үндістанның жэне Үндіқытайдың ішкі аймақтарында орна-

ласқан.Бұл жерде ағашы кеме жэне вагон жасауда қолданатын тик ағашы өседі,

пальмир пальмасы, сал ағашы, т. б.

Ылғалды экваторлық ормандар Еуразияның ең оңтүстігіндегі арал-

дарда тараған. Бүл жерде өсімдіктердің 40 000 түрі бар (ең ұзын Ротанг

пальмасы - 300м, бамбуктың бір неше түрі...

96.Гималай тауының етегінде, жауын-шашынның көп түсетіндігінен, батпақтар

пайда болған.Жылу мен ылғалдың әсерінен қалын ормандар пайда болған.

Осы ормандар қалай аталады? /терая /

97.Еуразия материгінде қанша халық тұрады? / 4 млрд. /

98.Ең жиі қоныстанған аймағы? /Оң-Шығ. Азия, орт.тығ-ғы 1000-1500\1км.кв./ 99.Неше нәсіл өкілдері қоныстанған? / 3-де /

100.Еуразияда қандай діндер тараған? /буддизм, христиан, ислам/

101 .Еуразияда неше тэуелсіз мемлекет бар? / 90 /

102.Қазақстан көлемі бойынша Еуразияда нешінші орында? / 4 /

10З.Мұздықтардың эсерінен пайда болған, қатты тілімденген биік жэне терең

жағалары бар шығанақтар, қалай аталады ? / фьорд , (Скандинавия) /

104.Сөнбеген 26 жанартауы бар арал қалай аталады? /Исландия /

105.Исландиядағы ең ірі жанартау қалай аталады? / Гекла/

106 Феноскандия деп қай жерді атайды? /Скандинавия түбегінің ең солтүстігі / 107."Аяз Атаның" мекені деп қай жерді атайды ? /Феноскандия/ 108."Вольво","Скания" концерндері қай мемлекетте? /Швеция/

109."Эриксон", "Нокия".......... ? / Финляндия /

110.Сүт тағамдарын өндіруден 1 орындағы ел ? / Дания /

111 .Еуропадағы ең биік тау ? / Альпі/

112."Марш","польдер"- деп нені атайды? /Нидерландыдағы теңіз жағасындағы

судан дамбамен қоршалған жерлер /

113.Ең сапалы сағатты қай мемлекетте жасайды? / Швейцария/

114.Ең сапалы хрусталь қай мемлекеттікі? / Чехия /

115.Венгриядағы ең қүнарлы қара топырақты жерлерді қалай атайды? /пушта/ 116.Азия бөлігінің көлемі қанша? /44 млн ш.ш./

117.Еуропа бөлігінің көлемі қанша? /10 млн ш.ш./

118.0ңтүстік Еуропа елдері - Испания, Португалия, Греция, Италия т. б.

119.Шығыс Еуропа елдері - Польша, Чехия, Словакия, Венгрия, Румыния,

Болгария, Югославия, Босния және Герцеговина, Хорватия, Македония,

Словения, Албания, Латвия, Литва, Эстония, Украина, Беларусь, Молдова,

Ресей Федерациясының Еуропалық бөлігі, т. б.

120.Дүние жүзіне маңызы бар "қалайы-вольфрам" белдеуі қай жерден өтеді?

/ Оңтүстік-Шығыс Азия арқылы /

121.0ңтүстік-Шығыс Азиядағы Дүние жүзіне өзінің экологиялық тазалығы-

мен танымалы қала? / Сингапур/

122.Азиядағы ұсақ мемлекет? / Сингапур /

123.Жапониядағы ең ірі жанартау? / Фудзияма, 3776 м /

124.Жапонияда неше жанартау бар? / 150, оның ішінде сөнбеген- 40 /

125.Қытай мемлекеті географиялық орнына қарай неше бөлікке бөлінеді?

/ Батыс жэне Шығыс /

126.Қытайда күріштің неше түрі өсіріледі? / 10 000 түрі /

127."Ұлы Қытай қабырғасы" неше км созылып жатыр? / 4 000 км-ге/

128.Кракатау жанартауының биіктігі? / 816 м /

129.Тибеттің астанасы? /Лхаса (ламаизм дінінің астанасы) /

130.Солтүстік Америка мен Еуразия материктеріндегі табиғаттың ұқсастығы

неге байланысты?/2 материкте бір геогр-лық ендікте, солтүстік жартышарда

орналасқан /

Солтүстік Америка

131 .Солтүстік Американың көлемі? / 24,2 млн ш.ш. /

132.С.А. ең үзын тауы? / Кордильер -7000 км, ені -1500 км /

133.С.А. құрамына қандай д.ж. ең ірі арал кіреді? /Гренландия/

134.С.А. ең биік ағаш? / мәңгі жасыл секвойя - 100м /

135.Кордильер тауындағы ең биік нүкте? / Мак-Кинли (6193 м)

136.С. А-ғы теңіз деңгейінен ең төмен орналасқан нүкте?/Өлім аңғары, -86 м /

137.С.А-ғы ең суық жері? / Гренландия аралының ортасы -70 С /

138.Ең ыстық жері? /Өлімаңғары +57 С/

139.Жауын-шашын ең көп түсетін жер? /Кордильердің сол-бат. жағасы, 6000м/

140.С.А-ң шеткі нүктелері? /С-Мёрчиссон, О - Марьято, Б -Принц Уэльский,

Ш - Сент-Чарльз /

141.Сол.А-дан Оң. А-ны не бөледі? / Панама каналы /

142.Х. Колумбке дейін Американы 10 ғ кімдер ашты? / норманндар (викинг) /

143.Джон Кабот С.Американың қай аралын 15ғ соңында ашты?/Ньюфаундленд144.Сол.Америкадағы Кордильер тауы бірнеше тау жоталарынан түрады.Бұл

жоталардың атаулары "съерра" деген сөзден басталады, ол ненің мағына-

сын білдіреді? / "съерра"- ара (исп.- пила \рус\) үшкір /

145.С.А.ең ірі жазықтары-Орталық жазықтар, Миссисипи ойпаты,Ұлы жазық. 146.С.А-ғы- Ресейдің Орал тауына үқсас тауы қалай аталады? /Аппалачи/

147.Аппалачи тауы қандай тау жыныстарына бай? / тас көмір, темір рудасы /

148.С.А-да қай климаттық белдеу кездеспейді? / экваторлық /

149.Тропиктік ауа массаларының қысымы мен температураның арасындағы

үлкен айырмашылықтан дауылды желдер пайда болады, олардың жылдам-

дығы сағатына, 800 км дейн барады.Қалай аталады? / торнадо /

150.С.А-Ң қай жерінде қуаңшылық пен шаңды дауыл басым ? /Орт.жазық-да/

151.20 ғ басында Сол. Америка жағалауын бойлай жүзіп шыққан саяхатшы?

/ Р. Амундсен /

152.Сол. Американы зерттеген орыс саяхатшылар? /Витус Беринг, Александр

Чириков, 1741 ж/

153.Сол. Америкада сауда компаниясының негізін салушылардың бірі, орыс

Колумбысы деп аталған, Америкада орыс мекендерін салып, Алясканы

зерттеуге көмектесіп -Орыс Америкасын ашқан кім? /Григорий Шелехов/

154.Қай жылы Аляска түбегін Ресейдің патша үкіметі АҚШ-қа сатты?/1867ж/ 155.Солтүстік Америкадағы ең үлкен арал? / Гренландия/

156.Сол.Америка құрлығына қай шығанақтан суық ауа массалары келеді?

/Гудзон/

157.Сол. Америкадағы ең ірі өзен? /Миссисипи /

158.Миссисипидің ең ірі саласы? / Миссури /

159."Ұлы көлдерді" ата. / Жоғарғы,Мичиган,Гурон,Эри,Онтарио /

160."Ұлы көлдерді" Атлант мұхитына қосатын өзенді ата? / Әулие Лаврентий / 161.Сол.А-ғы дүние жүзіне танымалы сарқырама? / Ниагара /

162.С.А-ғы Тынық мұхитына қарай ағатын өзендер? /Колумбия, Колорадо /

163.Дүние жүзіне мэлім Үлкен Каньон қай өзенде орналасқан?/Колорадо/

164.Үлкен Тұзды Көл қайда орналасқан? /Сол.Америкада, штат Юта /

165."Ұлы Көлдердің" ішіндегі ең ірі көл? /Жоғарғы /

166.Эри мен Онтарио көлдерін қосып түрған объект? / Ниагара сарқырамасы / 167.Сол.А-ң қай өзендері электр қуатын алуға ыңғайлы? /Колорадо Колумбия/ 168.Солтүстік Американың ең солтүстік көлі? /Виннипег/

169.Қойбұқа (овцебык) сонау Ұлы мұз басу кезеңінен бері қай зонасында сақ-талған?/арктикалық шөл зонасында, Гренл-я жэне Канад.Арк.архипелагта/

170.Карибу-бүғылары Сол. Американың қай жерінде тебіндейді? / тундра/

171 .С.А-ғы ең ұзын ағаш? / секвойя - 100 м, диаметрі - 9 м /

172.С.А-да ормандардың қандай түрлері бар?/тайга,аралас, жалпақ жапырақты/

173.Солтүстік Америка даласын қалай атайды? / прерий /

174.Жерінің көлемі бойынша ең ірі мемлекет? / Канада /

175.Сол.Америка халқының саны қанша? / 450 млн. /

176.Жергілікті халқын кімдер қүрайды? / үндістер мен эскимостар /

177.Қай жергілікті тайпа 17 ғ түбірімен жойылып кетті? / караибтер/

178.АҚШ-тың астанасы? /Вашингтон /

179.АҚШ-тың "автомобиль"астанасы? / Детройт/

180.Ең ірі космос орталығы? / Лос-Анджелес /

181 .Ең ірі авиация өндірісінің орталығы? / Сиэтл /

182.АҚШ-тың халқының саны? / 275 млн адам /

183.Голливуд орталығы жэне Диснейленд қайда орналасқан? /Лос-Анджелес/ 184.БҰҰ ғимараты қай жерде орналасқан? / Нью-Йорк /

185.Йеллоустон Ұлттық саябағы қай жылы ашылды ? /1872 ж /

186.Солтүстік Америка мемлекеттері: Канада, АҚШ, Мексика, Гватемала, Белиз, Гондурас, Никарагуа,Сальвадор, Коста-Рика,Панама, Куба, Гаити,Доминикан Республикасы, Ямайка т.б.

187.Канадада орналасқан ең ірі Ұлттық саябақ? / Вуд Буффало /

188. 500 км созылған Флинт-Мамонт үңгірі қайда орналасқан? /Аппалачи

тауының оң-шығысында /

189.Гренландия аралы қай мемлекетке қарайды? /Дания/

Оңтүстік Америка

190.Оңтүстік Америка көлемі қанша ш.ш.? /18 млн км жуық /

191.Көлемі бойнша О.А. нешінші орында? / 4 /

192.0.А. ең суы мол өзені ? / Амазонка /

193.Жер бетіндегі О.А. Орналасқан ең биік сарқырама? / Анхель, 1054 м /

194.0.А. Орналасқан жер бетіндегі ең биік таулы көл? / Титикака, 3812 м /

195.Материкте орналасқан дүние жүзіндегі ең биік жанартау? /Охос-дель-

-Саладо, 6880 м /

196.Кордильер тауының Оңтүстік Америкадағы жалғасы қалай аталады?/Анды/

197.Анд тауының ең биік нүктесі қалай аталады? / Аконкагуа, 6960м , Анд тау-

ының үзындығы - 9000 км /

198.0.А. шеткі нүктелері: с- Гальинас, о-Горн, б-Париньяс, ш-Кабу-Бранку.

199.0.А-ға қай мұхиттар ұласады? /Атлант, Тынық /

200. 18-19 ғ О.А. табиғатын зерттеген саяхатшылар? /А.Гумбольт, Э. Бонплан /

201.О.А. жергілікті халқы қай тайпадан түрған? / инки /

202.Анд тауы түсті металлдардың қандай түрлеріне ерекше бай? / мыс, молиб-

ден, қалайы, күміс т.б. /

203 .Анд тауының аты инктер тілінен аударғанда нені білдіреді? / мыс /

204.Анд тауы қай қатпарлықта пайда болды? / Альпі тау қатпарлығы / 205.Сол.Америкадағы Аппалач тауы қай эрада пайда болды ? / палеозой /

206.Кордильер тауы қай қатпарлықта пайда болды? /мез-й эрасы, мез-й қат-ғы/ 207.Оңтүстік Америка табиғ-на қай мұхиттың ықпалы көп эсер етеді? /Атлант/ 208.Жердегі ең ылғалды материк ? / Оңтүстік Америка /

209.Оңтүстік Америка климаты қай материктің климатына үқсас? /Африка/

Себебі: бір ендікте жатыр.

210.Оң.А-ғы батыс жағалауындағы Атакама шөлінің пайда болуына не себеп?

/ Тынық мұхитындағы -суық Перу ағысы /

211 .Оң. Америка қанша климаттық белдеуде орналасқан? / 6 /

212.Материктегі ең ыстық жері қалай аталады? / Гран-Чако, +47С /

213.Амазонка өзенінің ені қандай ? /5-80 км/

214.Амазонка өзенінде өсетін, жапырағының диаметр 2м жететін өсімдік

қалай аталады ? / Виктория - регия /

215.Амазонканың тұщы суында мекендейтін балық -салмағы 200 кг, үзындығы-

4 м жетеді ? / апараима/

216.Дәл осы жердегі - жыртқыш балық ? / пиранья - үзындығы 5 м /

217.Анхель сарқырамасы қай өзенде орналасқан ? / Ориноко/

218.Игуасу сарқырамасы қай өзенде орналасқан ? / Парана - биіктігі 72 м / 219.Титикака көлінің аты үндістер тілінен аударғанда нені білдіреді ?

/ "қалайы алаң" /

220.О.А-ғы тұзды көл ? /Поопо /

221 .Мұнай өндіретін көлі (ең солтүстік) ? / Маракайбо /

222."Пампа"- деп нені атайды ? /Оң.А-ғы дала зонасы /

223,Оңтүстік Америкадағы ең биік ағаш ? / сейба - биіктігі 80 м /

224.Жердегі ең ұзын жылан Оң.А-да мекендейді, ол қалай аталады?/анаконда/

225.Дүние жүзіндегі суы ең мол өзенді көрсетіңіз? / Амазонка/

226.Ең биік тау көлі? / Титикака /

227.0ңтүстік Америкада өзендер қайдан қоректенеді ? / жаңбырдан, қардан,

мүздықтардан, жер асты суларынан,-қысқаша - барлығымен бірдей /

228.0ң. Америкадағы экв-лық ормандарда кездесетін, жер бетіндегі ең ірі кемі-

руші су шошқасы қалай аталады ? / капибара, оның салмағы 50 кг /

229.0.А. экв-қ орманда өмір сүретін белгілі жыртқыш аң ? / ягуар /

230.Ең кішкене құс ? /колибри /

231.0.А. кездесетін -ұзындығы 3 см жететін қүмырсқалар? /термиттер /

232.0.А. ең ірі ұшатын құс ? / страус нанду /

233.Экваторлық орман зонасы О.А. қалай аталады? / сельва /

234,Ориноко ойпатындағы саванна қалай аталады? / льянос/

235.Бразилия қыратындағы саванна қалай аталады? / кампос/

236.Кактус өсімдігінің Отаны қай жер? / Бразилия қыраты /

237.Кактустың екінші Отаны қай жер? / Мексика қыраты /

238.0.А. ең ірі қүс, салмағы 9-12 кг, қанаты 3 м, қалай аталады? / кондор / 239.Сельвадан өтетін Трансамазонка автомобиль жолының салынуы ормандар-

ға қалай эсер етті? /экологиялық проблема туды - ормандардың жойылуы / 240.О.А.өмір сүретін түйеге ұқсас, терісі бағалы жануар қалай аталады? / лама / 241.Лама -О.А. қай жерінде мекендейді? / Патагония-материктің оңтүстігінде,

шөлейтті жерінде /

242.Бүкіл өмірін бұтақтарда өткізетін жануар ? / жалқауаң /

243.Бразилия қыратында өсетін қылқан жапырақты жойылуға айналған

ағаш ? / Араукария /

244.Трансамазонка автомобиль жолының ұзындығы қанша км ? / 5000 км / 245.Амазонка ормандарын қалай атайды ? / планета тынысы /

246.0.А-дан біздің елге келген өсімдіктер? / жүгері, картоп, темекі, мақта, асқа-

бақ, қызанақ, күнбағыс, какао т. б. /

247.0.А-ғы мұхитқа шығалмайтын елдер? / Боливия,Парагвай /

248.0.А-ғы жалпы халқының саны қанша ? / 320 млн адам /

249.0.А-ның жергілікті халқы қалай аталады? / үндістер /

250. Үндістер О.А-ның халқының неше % қүрайды ? / 10 % /

251.0.А-да неше миллионер қала бар ? / 20 /

252,О.А-да асыл тастарға, алтынға, күміске, платинаға бай ел? / Колумбия / 253.Мемлекеттік мұражайында 25000 алтын бұйымдар сақталған қала?

/ Колумбияның астанасы - Богота /

254.0.А-ның қай мем-тінде 30-дан астам сөнбеген жанартаулар орналасқан ?

/ Перу/

255.Инктердің мәдени ескерткіштері сақталған, Оң.А-ның мүражайы болып

аталған мемлекеті ? / Перу /

256.Теңіз деңгейімен салыстырғанда, дүние жүзіндегі ең биік орналасқан

қала-астана ? / Ла-Пас, Боливияның астанасы /

257.0.А-ның көлемі бойынша ең ірі мемлекеті? / Бразилия /

258.Ең ұзын мемлекеті ? / Чили /

259.0.А-ғы халықтардың басым бөлігі қай тілде сөйлейді? /испан/

260 Бразилиялықтар қай тілде сөйлейді ? / португал /

261.Бразилия мемл-нің ең әсем, ең ірі қалалары? /Сан-Паулу,Рио-де-Жанейро/ 262.Бразилия мемлекетінің аты қалай пайда болды? /ағаштың атынан /

263.0.А-да пайда болған жаңа халықтар қалай аталады? /метис, мулат,самбо/ 264.Европалықтар мен негрлердің некелесуінен туған ұрпақтар қалай аталады?

/ мулат /

265.Европалықтар мен үндістердің некелесуінен туған ұрпақтар... / метис/ 266.Негрлер мен үндістердің некелесуінен туған ұрпақтар ... / самбо /

267.0.А-ның қай мемлекеті ағылшын тілінде сөйлейді ? / Гайана/


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.051 сек.)