АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Розрахунок потужності й частоти обертання колінчастого вала двигуна автомобіля

Читайте также:
 1. IX. У припущенні про розподіл ознаки по закону Пуассона обчислити теоретичні частоти, перевірити погодженість теоретичних і фактичних частот на основі критерію Ястремського.
 2. Акустичний розрахунок
 3. Аналіз використання виробничої потужності підприємства
 4. Аналіз використання обладнання і виробничої потужності підприємства
 5. Блокувальні зв'язки і сигналізація в схемах керування електродвигунами
 6. Вибір електродвигуна та редуктора
 7. Вибір і розрахунок кількості технологічного обладнання
 8. Визначення крутних моментів, частот обертання та кутових швидкостей валів привода
 9. Визначення маси автомобіля
 10. Визначення номінальної потужності і номінальної частоти обертання електродвигуна
 11. ВИМІРЮВАЧ ПОТУЖНОСТІ ДОЗИ ИМД-1
 12. Встановлення частоти та настройка радіостанції

Розрахункову потужність Nt двигуна, необхідну для руху повністю навантаженого автомобіля зі сталою максимальною швидкістю Vmax у заданих дорожніх умовах визначаю за формулою:

. (2.1)

де G – вага автомобіля з вантажем, Н;

Vmax=23м/с максимальна швидкість руху автомобіля на прямій передачі в заданих дорожніх умовах, км/год;

Ψ=0,023— приведений коефіцієнт дорожнього опору ;

К — коефіцієнт обтічності автомобіля. Для вантажних автомобілів приймають 0,6...0,75 Н × с2/см4;

F – площа лобового опору автомобіля, що підраховується за формулою

F = В × Н=3,65∙2,5=9,13 м2; (2.2)

Н – габаритна висота автомобіля, м;

В – колія, м ;

ηтр – механічний К.К.Д. трансмісії. Приймають для режиму максимальної швидкості рівним 0,85...0,90.

Після підстановки значень розрахункових параметрів знаходжу:

кВт.

При проектуванні для забезпечення необхідного динамічного параметра в області середніх експлуатаційних швидкостей руху визначають максимальну потужність двигуна за формулою:

Ne max = (1,05…1,10) Ne=1,05∙185=194кВт.

Частота обертання колінчастого вала двигуна, що відповідає максимальній потужності, визначається коефіцієнтом оборотності двигуна ηn, рівним відношенню частоти обертання колінчастого вала двигуна до відповідної швидкості руху автомобіля

, (2.3)

звідси

хв.-1

Для вантажних автомобілів коефіцієнт оборотності hn приймають рівним у межах 30…40 відповідно до прототипу автомобіля та розрахункової максимальної потужності двигуна.

 

2.2 Розрахунок і побудова зовнішньої швидкісної характеристики двигуна

 

Для дизельних автомобільних чотиритактних двигунів з обмежником залежність ефективної потужності від частоти обертання колінчастого вала у відсотках приймають:

 

n % 20 40 60 80 100 110

Ne % 17 41 67 87 100 0

Таким чином, отримавши в результаті розрахунку Ne max і n Ne max та прийнявши їх за 100%, можемо розрахувати й графічно побудувати зовнішню швидкісну характеристику для двигуна проектованого автомобіля.

На графік також наноситься крива крутного моменту двигуна, кожна точка якої визначається за формулою

, Н∙м . (2.4)

Крива питомої витрати палива для двигуна будується на підставі таких даних:n % 20 40 60 80 100 110

g % 110 100 95 95 100 112

За 100% питомої витрати палива при 100% п треба приймають для дизелів 240…250 г/кВт ×год. Приймаю 245 г/кВт ×год.

Погодинну витрату палива для кожного значення частоти обертання колінчастого вала двигуна підраховуємо за формулою

кг/год (2.5)

і також наносимо на графік швидкісної характеристики рисунок 2.1.

 

Таблиця 2.1– Зовнішня швидкісна характеристика

Всі розрахункові дані наноситься на графік швидкісної характеристики (рисунок 2.1).

 

Рисунок 2.1 – Зовнішня швидкісна характеристика двигуна

 

 

2.3 Визначення передавальних чисел трансмісії автомобіля

Передавальне число головної передачі визначають за умови забезпечення заданої максимальної швидкості руху автомобіля Vmax при максимальній кутовій швидкості обертання ωemax колінчастого вала, вищих передачах у коробці передач та роздавальній коробці.

Вищі передачі приймають за базовим автомобілем, або користуючись наступним:

- для вантажних автомобілів із дизелями – iкв = 0,72... 1.
- для роздавальної коробки (роздавальна коробка відсутня).

Прийнявши значення iкв = , визначаю передавальне число головної передачі за виразом:

. (2.6)

Чисельне значення:

.

Передавальне число першої передачі i1коробки передач визначається з необхідності подолання автомобілем найбільшого опору дороги:

. (2.7)

Чисельне значення:

.

Число ступенів коробки передач знаходять залежно від діапазону коробки DK рівного відношенню передавальних чисел крайніх передач:

(2.8)

Приймаємо за прототипом 5-ти ступеневу коробку передач.

У випадку, коли остання передача пряма, передавальні числа проміжних передач знаходять за виразом

, (2.9)

де j – порядковий номер проміжної передачі;

n=5кількість передач.

Чисельні значення:

,

,

,

,

Максимальне передавальне число трансмісії

(2.10)

‡агрузка...

де iк max = iк1 – передавальне число першої передачі;

iдк max – максимальне передавальне число додаткової коробки передач, за відсутності додаткової КП iдк max =1.

Перевіряємо передавальне число трансмісії за умовою зчеплення ведучих коліс автомобіля з поверхнею дороги за формулою:

. (2.11)

Чисельне значення:

 

,

де Н.

Отже, умова виконується.

Якщо умова не виконується, то розрахунок слід повторити, зменшивши величину ψmax та вказавши, на яких дорогах може експлуатуватися даний автомобіль.


1 | 2 | 3 | 4 | 5 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.009 сек.)