АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Сутність і об’єктивна необхідність нормування праці

Читайте также:
 1. Cтиль керівництва: сутність, вимоги у його сучасних умовах
 2. I. Сутність і види соціальних змін.
 3. III. Соціальна політика, її сутність і функції.
 4. Атестація робочих місць за умовами праці.
 5. Банківська система: сутність, принципи побудови та функції. особливості побудови банківської системи в Україн
 6. БЕЗПЕКА ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ та ОХОРОНА ПРАЦІ.
 7. В чому полягає соціальна сутність браку – 15 б.
 8. Види електромагнітних випромінювань, їх джерела, нормування та засоби захисту від їх негативного впливу
 9. Види міжнародного поділу праці.
 10. Види навчання з питань охорони праці. Організація навчання.
 11. Визначаючи сутність девіантної поведінки, необхідно зазначити, що вона поділяється на два типи.
 12. Вібрація: її джерела, нормування та засоби захисту від її негативного впливу

ТЕМА 1: СУТНІСТЬ І ЗНАЧЕННЯ НОРМУВАННЯ ПРАЦІ

1. Сутність і об’єктивна необхідність нормування праці.

2. Норма як конкретний вираз міри праці.

3. Нормування праці як процес управління виробництвом.

4. Функції норм праці та принципи нормування праці.

5. Розвиток науки про нормування праці.

 

Сутність і об’єктивна необхідність нормування праці.

Рис. 1. Визначення норми праці [1, 3, 9]

Рис. 2. Сутність нормування праці [9]

Рис. 3. Основний зміст,цілі та завдання нормування праці [3]

Рис.4. Елементи нормування праці [3]

Рис. 5. Роль нормування праці у забезпеченні ефективності виробництва [1]

Рис. 6. Значення та необхідність нормування праці у сучасних умовах [3]

 


1 | 2 | 3 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.004 сек.)