АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Функції норм праці та принципи нормування праці

Читайте также:
 1. III. Соціальна політика, її сутність і функції.
 2. АБСТРАКТНІ КЛАСИ І ЧИСТІ ВІРТУАЛЬНІ ФУНКЦІЇ_________________________________________
 3. Автоматизоване робоче місце бухгалтера (АРМБ): призначення, функції та його рівні.
 4. Автоматизоване робоче місце бухгалтера (АРМБ): призначення, функції та його рівні.
 5. Адміністративна відповідальність за порушення вимог щодо охорони праці
 6. Аксіоми статики (принципи статики)
 7. Алгоритм дослідження функції на парність та непарність
 8. Алгоритм знаходження функції, оберненої до даної.
 9. Аналіз оплати праці
 10. Аналіз продуктивності праці
 11. Аналіз трудових ресурсів та оплати праці на підприємстві
 12. Апоптоз — программируемая гибель клетки. В этом его принципиальное отличие от некроза.

Рис. 17. Основні функції норм праці [9]

Рис.18. Принципи встановлення норм та організації праці на підприємстві [9]

Наукові принципи нормування праці принцип забезпечення максимальної відповідності норм суспільно необхідним витратам праці норми завжди виконують роль одного з найважливіших засобів підвищення продуктивності праці у конкретному виробництві
принцип необхідності забезпечення прогресивності норм доведення їх до рівня витрат праці, який нижче суспільно необхідного
принцип наукової та організаційно-технічної обґрунтованості норм характеризується рівнем використання досягнень науки за умови повної відповідності розроблених норм реально досяжної продуктивності праці та максимального використання виробничих резервів
принцип єдності застосованих норм, рівної напруженості отримання за їх допомогою однакових результатів в ідентичних організаційно-технічних умовах
принцип чіткої регламентації складу робіт та організаційно-технічних умов їх виконання у виробничих умовах лише найдоцільніша організація дає найбільш ефективні результати. Всі надлишкові елементи трудового процесу ведуть до надмірних витрат праці. Тому встановленню норм повинно передувати впровадження раціонального складу робіт, виконуваних найбільш доцільними методами
принцип оптимального вибору об'єкта дослідження як одиниці нормування праці кожний об'єкт нормування повинен мати таке визначення за функцією та робочим місцем, яке дозволило б чітко відрізняти його від інших об'єктів і точно фіксувати час виконання конкретної роботи, операції
принцип демократичного широкого залучення трудящих до розробки норм праці ініціатива трудящих, робітників в освоєнні, впровадженні прогресивних норм, їх перегляді, розширення прав трудових колективів у встановленні міри праці з урахуванням умов праці та її напруженості на конкретних робочих місцях

 

Рис. 19. Наукові принципи нормування праці [3]

 


1 | 2 | 3 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.005 сек.)