АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

ССССССССССССССССССССССССССССССССССССС

С = а + в (У-Т) тұтыну функциясындағы (У-Т) нені сипаттайды:Қолдағы бар табысты

С = а + в (У-Т) тұтыну функциясының негізін салушы:Кейнс

Салықтар мультипликаторы дегеніміз:табыс өсімшесінің салықтардың өсімшесіне қатынасы;табыс өсімшесі / салықтардың өсімшесі;табыс өсімшесінің салықтардың өсімшесіне табыс өсімшесінің қатынасы

Салықтардың (T) азаюы төмендегі қисықтарды қалай жылжытады?жоспарланған шығындар сызығын жоғары және IS қисығын солға;IS қисығын солға және жоспарланған шығындар сызығын жоғары;жоспарланған шығындар сызығын жоғары болады, ал IS қисығын солға

Салықтардың азаюы жылжытады:Жоспарланған шығыстар сызығын жоғары және ІS қисығын оңға; Инвестициялар көлемін арттырады; Нақты шығыстарды жоғарылатады

Салықтардың азаюы төмендегі қисықтарды былай жылжытады:жоспарланған шығыстар қисығын жоғары және IS қисығын оңға

Салықтардың көбеюі:ІS қисығын солға жылжытады; AD қисығын солға қарай жылжытады; жиынтық сұраныс қисығын солға қарай жылжытады

Салықтардың қысқаруы ІS қисығын қандай шамаға жылжытады:ΔТ *(- МРС) / (1-МРC)

Салықтардың қысқаруы ІS моделінде:Оңға жылжытады; Мемлекеттік шығыстарды арттырады; Пайыз мөлшерлемесі өзгеріссіз;

Салықтардың мультипликаторы дегеніміз:Табыстың өсімінің салықтардың өсіміне қатынасы; T салықтарды бір бірлікке арттырғандағы Ye тепе-теңдік табыс деңгейінің қаншаға азаятынын көрсетеді;

Салықтардың өсуі ІS қисығын былай жылжытадытөмен-солғаСалыстырмалы макроэкономикалық көрсеткішке не жатады?экономикалық өсу қарқыны;қарқынды өскен экономика;қарқынды өсу барысындағы экономика

Сатып алу қабілетінің тепе-теңдігі дегеніміз:Бірыңғай бағалар заңы; Кез-келген тауар жалпы нарықта бірыңғай бағаға иеболуы; Сыртқы бағаны ішкі бағаға және керісінше ауыстыруға мүмкіндік беретінекі баға теңдігінің болуы

Сауда балансыэкспорт минус импорт;Ex-Im;Экспорт пен импорттың айырмасы

Сея заңы төмендегі көрсеткіштердің қайсысының арасындағы байланысты көрсетеді?өндіріс пен табыс және шығын арсындағы;шығын мен табыс және өндіріс арасындағы;табыс пен шығын және өндіріс арасындағы

Солоу моделін талдауының бастамасы:өндірістік функциялар

Солоу моделін талдауының бастамасы:Өндірістік функциялар; Кобба-Дуглас функциясы; Y=A*Kα*L1-α

Солоу моделінде бір жұмысшыға шаққандағы өнім көлемінің тұрақты өсуі келесімен түсіндіріледі:ғылыми жетістіктерін өндіріске енгізумен; халық санының өсуімен; халық санының өсуімен және жинақтау нормасының өсуімен

Солоу моделінде капитал қорлануының негізгі теңдеуі келесі:Δ k= sq-(n+d)k; Δ k= -kd +sq-kn; Δ k= sq + k;

Солоу моделінде қорлану нормасының өсуі қандай көрсеткішті өзгертпейді:еңбек тиімділігінің бірлігіне шаққандағы тўтыну

Солоу моделінде тұрақты жағдайға жету шарты:∆k =0; k*; sq=(n+d)k;

‡агрузка...

Солоу үлгісінде жиынтық сұранысты анықтайтын фактор:Бір жұмысбастыға шаққандағы тұтыну; Бір жұмысбастыға шаққандағы инвестиция; Бір жұмысбастыға шаққандағы нивестиция және тұтыну

Солоу үлгісінің экзогенді айнымалылары: (G)g - техникалық прогресс қарқыны;( S) s - қор жинағының нормасы; (N)п - халықтың өсу қарқыны

Солоу үлгісінің экзогенді айнымалылары:n-халықтың өсу қарқыны ; g- техникалық прогресс қарқыны; I – инвестиция

Солоудың факторлық моделінде экономикалық өсу капитал қорлануымен, жұмыс күшінің өсуімен және қосымша немен анықталады:Халық санының өсуімен; Жұмыс күшінің тиімділігімен; Техникалық өзгерістермен;

Стагфляция жағдайындағы ситуация:өте жоғары инфляция және жоғарғы жұмыссыздық;инфляция да, жұмыссыздықта өте жоғары; тоқырау жағдайындағы экономика сипаты

Стагфляция кезінде:Инфляция мен жұмыссыздықтың өсуі; Орташа шығындар арта түсіп, жиынтық сұраныс азаяды; Өндірістің тоқырауы мен қатар инфляция мен жұмыссыздық арта түседі

Сұраныс инфляцияның себебі ретінде төмендегілердің өсуінің қайсысын айтуға болады?ақша ұсынысының көп болуы;шетел валюталарының елге көп келуі;екінші деңгейдегі банктердің шектен тыс валюта айырбасын жүргізуі

Сыртқы сауда саясатының мақсаты: Экспротты ынталандыру; Отандық тауарды сыртқа көбірек өткізу; Импротты шектеу

 

 

ТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТ

 

"Тар ауқымдағы ақшалар" агрегаты деп:М1

Табиғи жұмыссыздық құрамына не кіредіфрикциялық жұмыссыздық пен құрылымдық жұмыссыздық

Табыс бойынша ЖҰӨ құрамына есептелмейді:Мемлекеттік шығыстар; Тұтыну; Таза экспорт

Табыс бойынша ЖІӨ құрамына есептелмейді:мемлекеттік шығыстар және экспорт

Табыстар әдісі бойынша ЖІӨ есептеуде қолданылады:Корпорациялар пайдасы; Жалақы; Капиталға пайыз

Табыстар мен шығындар үлгісінде “инъекция” көрсеткіштері:Отандық экспортталған тауарларды сатып алуға жұмсаған шетел тұтынушыларының шығындары; Инвестициялар; Мемлекеттік шығындар

Тағайындалатын бағам тәртібінде теңдестік бағамның өсуі:Теңгенің қымбаттауы; Ұлттық валютаның қымбаттауы; Ревальвация

Тағайындалатын валюта бағамы әдісінің ерекшелігі:Валюта тапшылығын мемлекет жоюы керек; Валюта бағамын ұлттық банк тағайындайды; Макроэкономикалық тұрақтандыру үшін валюта бағамы тұрақтандырылады

Тағайындалатын валюта жағдайындағы тапшылықты жою әдістері:Сауда саясаты; Резервтерді қолдану; Ішкі макроэкономикалық реттеулер

Тағайындалған айырбас бағамы бар экономикада жұмыссыздық пен төлем балансының тапшылығы байқалады. Ішкі және сыртқы тепе-теңдікке жету үшін ақша және фискалдық саясаттың қандай үйлесімі?фискалдық саясаттың ұлғаюы және ақшаның сығылуы;фискалдық саясаттың артуы және ақшаның сығылуы; фискалдық саясаттың көбеюіжәне ақшаның сығылуы

Таза салық түсімдері қалай анықталады?жалпы салық көлемінен мемлекет тарапынан төленген трансферттерді шегеру арқылы;жалпы салық көлемінен мемлекет тарапынан төленген трансферттерді азайту арқылы жалпы салық көлемі - мемлекет тарапынан төленген трансферттер

Таза экспорт дегеніміз:Экспорт-импорт

Таза экспорт мөлшеріоңшамаболады, егер:Y>(C+І+G); капитал қозғалысы шотында тапшылық пайда болса; экспорт көлемі жоғары болса

Тауар-ақша тепе-теңдігінің үлгісі:Жалпы макроэкономикалық теңдестік улгісі; ІS-LM; AD-AS

Тауарлар мен қызметтер нарығында тепе-тендіке жету үлгісінің негізі:Тепе-тендік табыстар шығындарға тең болғанда қалыптасады; Тепе-тендік қалыптасады, егер S (Y)=I (r); Тепе-тендік пайыз мөлшерлемесінің нақты ставкасымен анықталады

ТБИ (ИПЦ) дегеніміз:тұтынушының табысына қарай өзгеретін тауарлар қоржынының нақты бағасының тауарлар қоржынының базалық бағасына қатынасы

Тежеуші ақша несие саясаты LМ қисығына қалай әсер етеді?пайыз мөлшерлемесі өседі, жалпы табыс төмендейді, LМ қисығы солға жоғары жылжиды;LМ қисығы солға жоғары жылжиды, жалпы табыс төмендейді ,пайыз мөлшерлемесі өседі,;жалпы табыс төмендейді, LМ қисығы солға жоғары жылжиды, пайыз мөлшерлемесі өседі,

Тепе-теңдік пайыз мөлшерлемесі мен акша массасының ауытқу себебі:Депозиттер; Табыс деңгейінің өзгеруі; Банктік резерв нормасы

Тоқырау кезеніңде бюджет дефициті:Өседі

Тоқырау кезеніңде бюджет дифициті:Ұлғаяды; Артады; Өседі;

Толық жұмысбастылық қамтамасыз етілген экономикада экономикалық өсу шарты:Қор жинақтау мен инвестицияның жоғары нормасы; S және I-дің жоғары нормасы; қор жинақтау мен инвестиция нормаларының өсулері

Толық жұмысбастылық қамтамасыз етілген экономикада экономикалық өсу шарты: Қор жинақтау мен инвестиция нормаларының өсулері; s және і-дің жоғары нормасы; Қор жинақтау мен инвестицияның жоғары нормасы

Толық жұмысбастылық шартында функционалдық жұмыссыздық деңгейі:0 – ге тең болуы керек

Толық резервтеу жүйесінде:депозит несиеге тең;несие депозитке тең;депозит = несие

Төлем балансы дефицитиніне әсер етеді:ағымдағы операциялар шотының жағдайы мен капитал қозғалысы шотының жағдайы; ағымдағы операциялар шотының жағдайы; капитал қозғалысы шотының жағдайы

Төлем балансы дефицитіне әсер етеді: Ағымдағы операциялар шотының жағдайы ; Капитал қозғалысы шотының жағдайы; Ағымдағы операциялар шотының жағдайы мен капитал қозғалысы шотының жағдайы .

Төлем балансы дефицитіне әсер етеді:Капитал қозғалысы шотының жағдайы; Мемлекеттік шығындар; Несиенің процент ставкасы

Төлем балансы:Бір жыл ішіндегі бір мемлекет пен екінші мемлекет арасындағы барлық келісімдердің қорытынды жазбаларын сипаттайды; ағымдағы операциялар негізінде есептеледі

Төлем балансы: Капитал қозғалысының балансы негізінде есептеледі; Ағымдағы операциялар негізінде есептеледі; Бір жыл ішіндегі бір мемлекет пен екінші мемлекет арасындағы барлық келісімдерді,қорытынды жазбаларды сипаттайды

Төлем балансының ағымдағы операциялар шотында көрсетіледі:Сауда импорты; шетелден таза экспорттық төлемдер

Төлем балансының негізгі құрылымының құраушылары: ағымдағы операциялар есебі; ресми резервтер есебі; капитал қозғалысының есебі

Төлем балансының негізгі құрылымының құраушысы:Ресми резервтер есебі; ағымдағы операциялар есебі

Төлем балансының тапшылығын төмендету мақсатында Қазақстан сыртқы саудаға бақылау орнатуға шешім қабылданды. Қысқа мерзімді кезеңде осындай саясаттың нәтижелері:Қазақстанда тауар және қызмет көрсету импортын төмендетеді. Қазақстанда тауар және қызмет көрсету импортын азайтады Қазақстанда тауар және қызмет көрсету импортын түсіреді

Төлем балансының тармақтары:Капитал қозғалысының балансы; ағымдағы операциялар

Төменде аталған сұрақтардың қайсысын макро­экономика зерттемейді?Дженерал Моторс пен Фордтың салыстырмалы нарық үлесін,Дженерал Моторс салыстырмалы нарық үлесін;Фордтың салыстырмалы нарық үлесін

Төменде берілгендердің қайсысы жиынтық сұраныс сілкінісімен байланысты:Ақша сұранысының күрт өзгерісі; Инвестициялық сұраныстың тосын өзгерісі; Ақша айналымы жылдамдығының күрт өзгерісі

Төменде берілгендердің қайсысы сұраныс сілкінісімен байланысты:Ақша сұранысының күрт өзгерісі; Инвестициялық сұраныстың тосын өзгерісі; Ақша айналымы жылдамдығының күрт өзгерісі

Төменде берілгендердің қайсысы ұсыныс сілкінісмен байланысты:Кәсіподақ күресі; Халықаралық мұнай кортельдерінің бағаны тосыннан төмендетуі; тосыннан қымбаттаған өнімді ұсыну

Төменде берілгендердің қайсысы ұсыныс сілкінісімен байланысты: Заңдылықтардағы тосын өзгерстер; Ресурстарға бағаның күрт өсуі; Табиғи апаттар

Төменде көрсетілгендердің кайсысы экономикалық өсу факторларына жатады: Технологияларды өндірісте қолдану; Табиғи ресурстардың саны мен сапасы ; Еңбек ресурстарының саны мен сапасы.

Төменде көрсетілгендердің қайсысы таза экспорттың қысқа мерзімде өсуін болдырмайдышетел валютасы бағамының түсуі;шетел валютасы бағамының азайуы;шетел валютасы бағамының кемуі

Төменде көрсетілгендердің қайсысы экономикалық өсу факторлары: Еңбек ресурстарының саны мен сапасы; технологияларды өндірісте қолдану; Табиғи ресурстардың саны мен сапасы

Төменде көрсетілгендердің қайсысы экономикалық өсу факторларына жатады:Жалақы; Өмір деңгейі; Пайыз мөлшерінің өсуі

Төменде көрсетілгендердің қайсысы экономикалық өсу факторларына жатады:еңбек ресурстарының саны мен сапасы; табиғи ресурстардың саны мен сапасы; Технологияларды өндірісте қолдану

Төмендегі айнымалылардың біреуі ІS қисығын жылжытпайды:пайыздық қойылым

Төмендегі елдердің қайсысы соңғы 40 жыл ішінде экономикалық өсудің жоғры қарқынына қол жеткізеді:АҚШ

Төмендегі көрсеткіштердің қайсысы сұраныс инфляциясына алып ке?өнім көлемінің жоғарылауы;артық жиынтық салдарынан пайда болған инфляция;ұлттық экономиканың әлуетті деңгейіне жуық шамада көтерілуі

Төмендегі көрсеткіштердің қайсысының өсуі сұраныс инфляциясын тудырмайды?еңбек өнімділігінің;өндіріс көлемінің,баға деңгейінің

Төмендегі көрсеткіштердің қайсысы мемлекеттің әскери әлуетін өлшеу үшін сәйкес келеді:отбасының жан басына шаққандағы кірісі.

Төмендегі көрсеткіштердің қайсысы ұлттық табысты анықтағанда қолданылмайды:мемлекеттің трансферттік төлемдеріЖҰӨ;Тұтыну шығыны

Төмендегі көрсеткіштердің қайсысының өсуіне байланысты жиынтық сұраныс (AD) пен жиынтық ұсыныс (AS) өседі:субсидияның өсуіне;субсидия артады;субсидия жоғарылайды

Төмендегі себептердің қайсысы экономикалық өсудің факторы болып табылмайды:Халық санының азаюы; Қоршаған ортаның ластануы; Ел ресурстарының азаюы;

Төмендегі себептердің қайсысы экономикалық өсудің факторы болып табылмайды:жұмыс күші санының өсуі

Төмендегі теңдіктердің қайсысы дұрыс? (* көбейту белгісі):еңбек өнімділігі ═ жұмыс уақытының сағат саны * өнім көлемі.

Төмендегі тұжырымдардың қайсысы дұрыс емес капитал қозғалысының есебі мен ағымдағы есептің қосындысы таза экспортқа тең

Төмендегі тұжырымдардың қайсысы жалған?ақшаға сұраныс номиналды пайыздық қойылымға тәуелді

Төмендегі тұжырымдардың қайсысы ЖҰӨ (Ү)-нің құрамына кірмейдіүй шаруашылығы бойынша қызмет көрсетушінің қызметшісі;қызмет көрсетушінің қызметшісі үй шаруашылығы бойынша ;қызметшісі үй шаруашылығы бойынша қызмет көрсетушінің

Төмендегі ұсынымдардың қайсысы іскерлік цикл фазаларына жатпайды?Инфляция

Төмендегілердің қайсысын макроэкономика зерттемейді:ДженералөМоторс пен Фордтың салыстырмалы нарық үлесі; Өндіріс функциясын; Таңдау теориясын;

Төмендегілердің қайсысы еңбек өнімділігінің өсуіне әсер етпейді?өндірісті ұйымдастыру деңгейі

Төмендегілердің қайсысы инвестиция тұрақсыздығының негізгі факторына жатпайды:Мемлекеттік шығындар өзгерісі.Тұтыну және қор жинағының динамикасын анықтайтын факторларға

Трансферттік төлемдер – бұлүй шаруашылығына төленетін төлемдер, бірақ төлемдер үшін үй шаруашылықтарына ;ешқандай тауар мен қызмет көрсету міндеті қойылмайды төлемдер үшін үй шаруашылықтарына ешқандай тауар мен қызмет көрсету міндеті қойылмайды, бұлар үй шаруашылығына төленетін төлемдер,үй шаруашылығына төленетін төлемдер үшін үй шаруашылықтарына ешқандай тауар мен қызмет көрсету міндеті қойылмайды, бұлар үй шаруашылығына төленетін төлемдер

Трансферттік төлемдер дегеніміз:Мемлекеттік бюджеттен жеке кәсіпкерлер мен халыққа бөлінетін төлемдер; Жеке индивидтің тұрмыс деңгейін жақсартуға арналған төлемдер; Мемлекеттік шығындардың құрамына енетін төлемдер

Трансферттік төлемдерге қатысы жоқ:Жалақы; Үй шаруашылықтарының жал бойынша төлемі; Кәсіпкерлердің шикізaтты сатып алуы;

Тұрақты айырбас бағамы жағдайында табыс деңгейіне:монетарлық саясат қана әсер етед ітек монетарлық сасаттың әсері бар монетарлық саясаттың әсері күшті

Тұрақты айырбас жағдайында, валюта бағамын:ұлттық банк тағайындайды

Тұрақты емес бағамда тепе-теңдік бағасы валютаның құнсыздануы деп аталады, ал тұрақты бағамда бұл үрдіс қалай аталады?Девальвация

Тұрақтыайырбасбағамыжағдайындатабысдеңгейіне:Фискалдықсаясатқанаәсеретеді; Салық-кеден саясаты әсер етеді; Мемлекеттің бағамды бір қалыпта ұстау мақсатында импортты шектеп, экспортты ынталандыру саясаты жұмыс істейді.

Тұтыну баға индексі – бұл:Ласпейрес баға индексі;QoPt/QoPo;баға өскеде инфляцияға жоғары баға береді

Тұтыну баға индексі:инфляция индексі;тұтыну қоржыны; баға үдерістерін талдау және болжау

Тұтыну бағаларының индексі(ТБИ) мен ЖІӨ дефляторы көрсеткіштері арасындағы айырмашылық:ЖІӨ дефляторы өзгермелі тауарлар жинағына есептеледі; ТБИ өзгермейтін қызметтер мен тауарлар жиынына есептелінеді; ТБИ қызметтер мен тауарлар “қоржынының” орташа бағаларының өзгеруін сипаттайды

Тұтыну бағаларының индексі:Тұтынушылардың кызметтер мен тауарларды сатып алу бағаларын ескереді; Өзгермейтін кызметтер мен тауарлар жиынына есептелінеді; Қызметтер мен тауарлар «қоржынының» орташа бағаларының өзгеруін сипаттайды

Тұтыну бағаларының индексі:Өзгермейтік қызметтер мен тауарлар жиынына есептелінеді; Тұтынушылардың қызметтер мен тауарларды сатып алу бағаларын ескереді; Қызметтер мен тауарлар жиынын есептейді

Тұтыну бағаларының индексі:Статистикалық көрсеткіш; Өмір сүру деңгейінің өзгеруін сипаттайды; Өзгермейтін тауарлар мен қызметтер жиынына есептелінеді;

Тұтыну бағалық индексі 2000 жылы 120 %, ал 2002 жылы 150 % болды. Осы жылдар аралығындағы инфляция қарқыны қандай ?25 %

Тұтыну бағасының индексі өскенде, доллардың сатып алу қабілеті:төмендейді; нашарлайды;түсіп кетеді

Тұтыну бағасының индексі: Қоржынның» құрамы базалық жыл деңгейінде шектеледі; Ласпейрес индексі; Қызметтер мен тауарлар «қоржынынын» орташа бағаларының өзгеруін сипаттайды

Тұтыну және жеке қор жинағының динамикасын өзгерісін анықтайтын факторлар:Салық салу деңгейі; Қолдағы бар табыстың көлемі; Экономикалық күту

Тұтыну және қор жинағының динамикасын анықтайтын факторлар:Дағдарыстың болуы; Экономикалық күту; Баға деңгейі

Тұтыну және қор жинағының динамикасын анықтайтын факторлар: Салық салу деңгейі; Тұтынушы қарыздарының нормасы; Таза табыстың күтіліп отыратын нормасы

Тұтыну және қор жинағының динамикасын анықтайтын факторлар:Таза табыстың күтіліп отыратын нормасы; Инвестиция көлемі; Тұтынушы қарыздардың көлемі

Тұтыну және қор жинағының динамикасын анықтайтын факторлар:Үй шаруашылығының табысы; Өндіріс технологиясындағы өзгерістер; Үй шаруашылығында жиналған байлық

Тұтыну және қор жинағының динамикасының анықтайтын факторлар:Тұтынушы қарыздарының көлемі; Салық салу деңгейі; Таза табыстың күтіліп отыратын нормасы

Тұтыну функциясы берілген С = 25 + 0,7(У- Т). Осы функцияның коэффициенттеріне экономикалық түсініктеме беріңдер:Автономдық тұтыну = 25, қолма - қол табыстың 1 теңгесінен 0,7 –і тұтынуға, ал 0,3 –і қаражат қор жинақтауға бағытталады

Тұтыну функциясы берілген С=120+0,2(У-Т). Қаражат жинақтау функциясын анықтаймыз:S = - 120 + 0,8 (У-Т)

Тұтыну функциясы берілген С=25+0,7(Y-T). Осы функцияның коэффициенттеріне экономикалық түсініктеме беріңдер:Қолдағы табыстың 70% тұтынуға, ал 30% қорға жиналады; Автономдық тұтыну=25, ал тұтыну – табыс 0,3-ке өскенде қысқарады

Тұтыну функциясы берілген С=25+0.7(y-T) Осы функцияның коэфиценттеріне экономикалық түсініктеме беріңдер:Қолдағы табыстың 70% тұтынуға,ал 30% қорға жиналады; Автономдық тұтыну =25,ал қолма-қол табыстың бір теңгесінен 0,7-і тұтынуға,ал 0,3-і қаражат қор жинақтауға бағытталады; 0,7 коэфиценті тұтынуға деген шекті бейімділікті көрсетеді

Тұтыну функциясы мыналардың арасындағы байланысты көрсетеді:Автономды тұтыну,тұтынуға шекті бейімділік және қолдағы бар табыс; Тұтыну мен қолдағы табыс; Тұтыну көлемі,жалпы табыс және салық арасындағы байланысты

Тұтыну функциясының графигіндегі биссектриса сипаттайды:Үй шаруашылықтарының табысы шығындарына тең нүктелер; Нақты және жоспарланған шығындар тең сызық; Автономды тұтыну нөлге тең

Тұтыну функциясының кейнстік түрі:C = C0 + MPC*Y;C= MPC*Y+ C0;C0 + MPC*Y=C

Тұтынуға деген орташа бейімділік қалай анықталады:APC=C/Y

Тұтынуға деген шекті бейімділік қалай анықталады:MPC=(C/(Y

Тұтынуға шекті бейімділік – ол: Тұтыну өсімінің қолдағы табыс өсімінің бірлігіне қатынасы; Тұтыну көлемі қолдағы бар табыс өсімшесіне кері пропорционла; Тұтыну көлемінің өсімі мен қолда бар табыстың өсімінің қатынасы

Тұтынуға шекті бейімділік (MPC) – ол:табыстың өзгеруіне байланысты тұтыну шығыстарының өзгеруі;тұтыну шығыстары өзгереді егер табыс өзгерсе;тұтыну шығыстары өзгергеніне байланысты табыстың өзгеруі

Тұтынуға шекті бейімділік дегеніміз:тұтыну шығындары өсімінің қолдағы бар табыс өсімінің бірлігіне қатынасы

Тұтынуға шекті бейімділік пен қор жинауға шекті бейімділік арасындағы байланыс неде?олардың қосындысы 1 – ге тең

Тұтынуға шектік бейімділік – ол:Табыстың өзгеруіне байланысты тұтыну шығыстарының өзгеруі; Жоспарланған шығыстардың табыс көлеміне байланысты сызықтың иілуі; Табыс өскенде тұтыну шығыстарының өсуі, табыс азайса тұтыну шығыстарының азаюы

Түпкі өнімге келесі көрсеткіш жатады:Қайта өңделуге және қайта сатуға жатпайтын өнім

 

 

ҮҮҮҮҮҮҮҮҮҮҮҮҮҮҮҮҮҮҮҮҮҮҮҮҮҮҮҮҮҮҮҮҮҮҮҮҮҮҮҮҮ

Yдемелі инфляция кезеңінде пайыз мөлшерлемесі: өседі, өйткені ақша құны төмендейді

Ұлттық жинақтардың тұжырымы: Y-C-G

Ұлттық табысты тарату немен анықталады: өндірістік факторлардың бағасымен

Ұлттық табыстың тұрақты өсуімен немесе жиынтық сұраныс өзгерісінеқатысы жоқ инвестиция қалай аталады: индуцирленген инвестиция

ҰТ-тың өспелілігін тудыратын дербес инвестицияның өсімін неден байқауға болады: мультипликациядан

Үй шаруашлығының қор жинау мотивтері: Балалардың болашағын қамтамасыз ету; Кәрілікті қамтамасыз ету; Қымбат тауарларды сатып алу

Үй шаруашылығы қор жинағының мотивтері:кәрілікті қамтамасыз ету ; таза пайда нормасын барынша азайту ;балалардың болашағын қамтамасыз ету

Үй шаруашылығы қор жиынтығының мотивтері:Мақсатты күндерге (тойға) ақша жинау; Кездейсоқ жағдайлардан сақтану; Балалардың болашағын қамтамасыз ету

ҰҰҰҰҰҰҰҰҰҰҰҰҰҰҰҰҰҰҰҰҰҰҰҰҰҰҰҰҰҰҰҰҰҰҰҰҰұ

Ұзақ мерзім кезеңінде (LR) :1)нақты көрсеткіштер қатаң;2) нақты көрсеткіштер икемсіз;

Ұзақ мерзім кезеңінде (LR), экономикада өндірілген өнімге әсер ететін факторлар :еңбек, капитал және технология пайдаланылады;L, К және технология пайдаланылады;Технология және L, К пайдаланылады

Ұзақ мерзім кезеңінде экономикада:ресурстар толық қамтылған.(Ү=Ү*), өнім көлемі потенциалды деңгейге тең, баға деңгейі Р өзгермелі;(Ү=Ү*), өнім көлемі потенциалды деңгейге тең, баға деңгейі Р өзгермелі ресурстар толық қамтылған;баға деңгейі Р өзгермелі (Ү=Ү*), өнім көлемі потенциалды деңгейге тең, ресурстар толық қамтылған

Ұзақ мерзім кезеңінде экономикадағы өндіріс деңгейі мынаған байланысты анықталады:Инвестициялық салымдарға; Еңбек, капитал мөлшері мен технология деңгейне; Ғылыми-техникалық прогресс жетістіктеріне

Ұзақ мерзім кезеңіне сәйкес келетін (LRAS) қисығының классикалық вариантында жиынтық сұраныс (АD) қалай өзгереді?баға деңгейі өзгереді, бірақ өндірілген өнім көлемі өзгермейді;өндірілген өнім көлемі өзгермейді, баға деңгейі өзгереді;өндірілген өнім көлемі өзгермесе де, баға өзгереді

Ұзақ мерзімді кезеңде жұмыссыздықтың табиғи деңгейінің артуын әсер етеді:Жұмыс күшінің құрамында зейнеткерлер үлгісінің өсуі; Экономикадағы жиі құрылымдық өзгерістер; Жұмыс күшінің құрамында жастар үлесінің өсуі

Ұзақ мерзімдік кезеңде AS қисығы:Жиынтық ұсыныс тұрақты болғанда баға деңгейінің өзгеретіндігін көрсетеді; Өзінің потенциалды (әлеуметті) өндіріс көлемінде тұрады, яғни өнім тұрақты; Вертикал сызық

Ұзақ уақыт кезеңінде:нақты көрсеткіштер қатаң;нақты көрсеткіштер икемсіз;қатаң болады нақты көрсеткіш

Ұқыптылық парадоксының мәні:Қоғамның көбірек үнемдеуге ұмтылуынан азырақ көлемде қор жиналуы; Көбірек жинақтауға ұмтылу бұрынғы көлемінен кем жинақтауға әкеледі; Жинақтаудың өсуі инвестицияны өсірмейді Жинақтаудың өсуі инвестициялық шығындары өсіреді

Ұқыптылық парадоксының мәні:Қоғамның көбірек үнемдеуге ұмтылуынан азырақ көлемде қор жиналуы; Көбірек жинақтауға ұмтылу бұрынғы көлемінен кем жинақтауға әкеледі; Жинақтаудың өсуі инвестициялық шығындары өсіреді

Ұлттық банк ақша ұсынысын азайтса:Қысқа мерзімдік кезенде баға икемсіз; Жиынтық сұраныстың қысқаруы байқалады; AD қисығы солға қарай жылжиды

Ұлттық банк қызметі:Ақша нарығындағы тепе-теңдікті реттеу; Қағаз-ақша қызметтерін эмиссиялау; Есептік мөлшерлемені реттеу

Ұлттық валюта жетіспеушілігінің жоюдың тәсілдері:Ішкі макроэкономикалық реттеу; Влюталық бақылау жүргізуі; Заң құралдары

Ұлттық валютаны тұрақтандыру үшін мемлекет мынадай шараны қолданбауы тиіс:Ақша ұсынысының мөлшерін бақыламау; Валюта бағамын бақыламау;Экспорттық тауар бағасын бақылау;

Ұлттық валютаның бағамы деңгейінің өсуіне төмендегілердің қайсысы себеп болады (барлық шарт тұрақты болғанда)берілген елде еңбектің өнімділік деңгейінің өсуі;берілген елде еңбектің өнімділік деңгейінің артуы;берілген елде еңбектің өнімділік деңгейінің жоғарылауы

Ұлттық деңгейдегі қоғамдық өндірістің нәтижелерін анықтайтын микроэкономикалық көрсеткіштер: Ұлттық табыс; Ұлттық өнім; Ұлттық байлық

Ұлттық жинақтар (S) дегеніміз:;жеке (Sр) және мемлекеттік жинақтардың (Sg) қосындысы; Sр+ SgМемлекет пен жеке жинақтың қосындысыSр - Sg

Ұлттық жинақтар дегеніміз:Жеке және мемлекеттік жинақтардың қосындысы; қаржылық ресурстар ұсынысы; табыс-тұтыну-мемлекеттік шығын;

Ұлттық жинақтардың тұжырымы:1) Y-C-G;2) Sg + SP;3) (Y-C) - мемлекеттік шығыстар

Ұлттық табыс – корпорацияға салынатын табыс салығы – корпорацияның бөлінбеген пайдасы – әлеуметтік сақтандыру төлемдері + трансферттік төлемдерді, онда төмендегі қандай көрсеткішті аламыз?1)Жеке табыс; 2)ЖТ; 3)ЛД

Ұлттық табыс – ол:Рента, жалақы, капиталға пайыз, меншіктен түсетін табыстар мен корпорациялардың пайдасы,ТҰӨ – жанама салық,Ұлттық табыс = жалақы + корпорация пайдасы + таза пайыз + рента + ұсақ меншік иелерінің табыстары

Ұлттық табыс (ҰТ) шығындар бойынша келесі түрде анықталады:;ТҰӨ– бизнеске салынатын жанама салықтар;Таза ұлттық өнімнен бизнеске салынатын жанама салықты азайту;Таза ұлттық өніммен бизнеске салынатын жанама салықтың айырмасы

Ұлттық табыс (ҰТ):Барлық табыстардың қосындысы; ЖҰӨ-амортизация-жанама салықтар; ТҰӨ-жанама салықтар

Ұлттық табыс дегеніміз:Рента, жалақы, капиталға пайыз, меншіктен түсетін табыстар мен корпорациялардың пайдасы.Таза ұлттық өнімнен жанама салықтарды азайту;Жалпы ұлттық өнімнен амортизацияларды және жанама салықтарды азайту;

Ұлттық табыс кірістер бойынша келесі түрде анықталады: ТҰӨ (таза ұлттық өнім) – жанама салықтар

Ұлттық табысты есептеуде келесілер есепке алынады:Корпорациялар пайдасы мен меншіктен алынатын түсім; Рента мен таза пайыз; Еңбек ақы мен жалақы

Ұлттық табысты төмендегілердің қайсысы көрсетеді?жалақы, рента, пайда; пайыз;ТҰӨ, жанама салық ;жалақы, аренда төлемі, пайыздан түскен төлем, жеке меншік табысы, корпорация пайдасы

Ұлттық табыстың формуласы(дегеніміз): 1)Жалақы+рента+пайыз+ірі корпорациялардың пайдасы және ұсақ меншік иелерінің табыстары; 2)Таза ұлттық өнім-жанама салық; 3)Жалпы ұлттық өнім-амортизация-жанама салық.

Ұлттық шоттардың негізгі теңдестігінің нысаны келесі: 1) (І-S)+NX=0; 2) І-S=-NX; 3) S-І=NX

Ұлттық шоттардың теңдестігі бойынша қандай тұжырым дұрыс?экономикада капитал қозғалысының шоты және жинақтар мөлшері теңдестірілуі тиіс;капитал қозғалысының шоты = жинақтар мөлшері;капитал қозғалысының шоты және жинақтар мөлшері экономикада теңдестірілуі тиіс

Ұлттық шоттардың теңдестігі бойынша: 1)Төлем балансының капитал қозғалысының шоты және ағымдағы шоты теңдестірілуі;2) Таза экспорт пен ел ішіндегі инвестициялардың теңдігі;3) Каптиталмөлшеріментазаэкпорттыңтеңдігі

Ұсыныс инфляңиясының себептері:Мемлекеттік экономикалық саясат; Электроэнергия бағасының өсуі ; Экологиялық мәселелер

Ұсыныс инфляцияның себептері:Шикізат бағасының өсуі.Экологиялық мәселелер.;Электроэнергия бағасының өсуі.

Ұсыныс инфляциясының себептері: ( мемлекеттегі экономикалық саясат; электроэнергия бағасының өсуі; шикізат бағасының өсуі)

Ұсыныс сілкінісімен байланысты: 1) кәсіподақ күресі;2) халықаралық мұнай картельдерінің бағаны тосыннан төмендетуі;3) тосыннан қымбаттаған өнімді ұсыну

Ұсыныс сілкінісімен байланысты: Заңдылықтардағы тосын өзгерістер; Табиғи апаттар; Ресурстарға бағаның күрт өсуі

Ұсыныс сілкінісімен байланысты:Тосыннан қымбаттаған өнімді ұсыну; Халықаралық мұнай картельдерінің бағаны тосыннан төмендетуі; Кәсіподақ күресі

Ұсыныстың негативті сілкінісі мыс, энергетика тасымалдаушыға бағалардың өсуі кысқа мерзімді уақытта неге әкеледі?- Сату көлемінің төмендеуіне: Бағалардьщ өсуі мен сату көлемінің жоғарлауына:- Бағалардың өсуіне


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.041 сек.)