АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

ФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФ

Филлипс қисығы жұмыссыздық деңгейі мен қандай көрсеткіштіңарасындағы байланысты көрсетеді?инфляция деңгейі;табыс жиынтық сұраныстың артуына себеп болады;жалақы өскен сайын жұмыссыздық азаяды

Филлипс қисығы нені көрсетеді;экономикадағы жұмыссыздық деңгейінің өзара өзгеруін;экономикадағы инфляция деңгейінің өзара өзгеруін;жұмыссыздықтың азаюы құннсыздықтың өсуіне әкеліп соғады

Филлипс сызығы көрсетеді:Инфляция қарқыны мен жұмыссыздық деңгейі өз ара қарама-қарсы; Қысқа мерзімдік кезенде жұмыссыздық кемігенде инфляция өседі ; инфляция қарқыны мен жұмыссыздық деңгейі арасындағы кері байланыс

Фирма бәсекеге жарамды, егер ол:өндіріс факторлары мен өз өніміне бағаларды тұрақты деп қабылдаса

Фирма бәсекелі, егер:өзінің шығарған өнімі мен өндірістік факторлардың бағасын тұрақты (алдын ала берілген) деп алса

Фирма инвестицияларының мотивтері:Нақты пайыз мөлшерлемелері; Пайда табу мақсаты; Таза пайда нормасын барынша көбейту

Фирманың қосымша құнының шамасы дегеніміз:сатылған өнімдер көлемі мен аралық өнімдер құнының айырмасы

Фискалды саясат төлем балансы жағдайына келесі бағытта әсер етеді:Табыс деңгейі мен пайыз мөлшерлемесі арқылы; Табыс деңгейіне әсер арқылы; Мүлік салығы арқылы

Фискалды саясат төлем балансы жағдайына келесі бағытта әсер етеді:Пайыз мөлшерлемесі арқылы; Табыс деңгейі мен пайыз мөлшерлемесі арқылы; Табыс деңгейіне әсер арқылы

Фискалды саясат төлем балансы жағдайына келесі бағытта әсер етеді:Пайда арқылы; Қосымша құн арқылы; Пайыз мөлшерлемесі арқылыФискалды саясат төлем балансы жағдайына қалайша әсер етеді:мүлік салығы арқылы; мультипликатор арқылы; заң арқылы

Фискалдық саясаттың құралына жататындар:Салықтар

Фишер әсеріне төмендегі теңдеулердің қайсысы сәйкес келеді?нақты пайыз мөлшерлемесі = номиналды пайыз мөлшерлемесі – инфляция қарқыны;номиналды пайыз мөлшерлемесі- инфляция қарқыны= нақты пайыз мөлшерлемесі;номиналды пайыз мөлшерлемесі номиналды пайыз мөлшерлемесінен инфляция қарқыны азайтқанға тең

Фишер индексі:Ласпрейс индексіне тәуелді; Пааше индексіне тәуелді; Ласпрейс және Пааше индекстерінің орташаландырады

Фишер нәтижелілігі бойынша жоғарғы инфляция деңгейі:атаулы пайыз мөлшерлемесін жоғарғы деңгейге көтереді

Фишер теңдеуі:і=r п+y; Номиналды және нақты пайыз қойылымы арасындағы байланысты анықтайды; Пайыз қойылымдарының байланысы;

Фишер теңдеуін қалай бейнелеуге болады?і= r+п; инфляция қарқынымен, атаулы және нақты пайыздық ставканы бейнелейтін теңдеу;атаулы пайыз ставкасы нақты пайыздық ставкасы мен инфляция қарқынына байланысты өзгеруі мүмкін

Фишер теңдеуінің құраушысы:Нақты пайыз мөлшерлемесі; Нақты пайыз мөлшерлемесі және инфляция қарқыны; Инфляция қарқыны

Фрикциондық жұмыссыздық:Қысқа мерзімді ; Мекен-жай ауыстыруына байланысты пайда болады ; Жаңа жұмыс орнына орналасуды күту

‡агрузка...

Фрикциондық жұмыссыздық:Өз еркіне байланысты; Қоныс аудару есебінен; Біліктілікке байланысты жұмыс іздеу

Фрикциондық жұмыссыздық:жаңа жұмыс орнына орналасуды күту; мекен-жай ауыстыруына байлансты пайда болады; қысқа мерзімді

Фрикциондық жұмыссыздық:Ұзақ мерзімді; Мекен-жай ауыстыруына байланысты пайда болады; Өндірістегі технологиялық өзгерістерге байланысты

Фрикциялық жұмыссыздық деп анықтамасы бойынша:мамандығы бола тұра жұмыстан бас тарту


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.035 сек.)