АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

ЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭ

”Экономикалық цикл” термині мынаны білдіреді:Бірнеше жыл аралығында экономикалық белсенділіктің бірінен кейін бірі жалғасатын өсуі мен құлдырауы;Белгілі уақыт аралығында өрлеу және рецессия кезеңдерінің кезекшілігі.Өндіріс көлемі мен жұмыстылықтың белгілі уақыт аралығындағы ауытқулары;

Экономика тепе-теңдік жағдайда, қор жинағының шекті бейімділігі (МРЗ^ 0,25)-ке тең, ал импорттың шекті бейімділігі (МРІ = 0)-ге тең. Егер үкімет салық түсімдерін (Т) өзгертпей, сатып алу көлемін 2 млрд т өсірсе, тепе-теңдік өнім көлемі қалай өзгереді?8 млрд өседі;сегіз миллиард өседі;өседі сегіз миллиардқа

Экономикада (A) нүктесінде тепе-теңдік қалыптасқан (AD = AS), ақша ұсынысының (Ms) азаюы, графикте (А) – нүктесі қалай орын ауыстырады?AD қисығы солға – төмен, AS қисығы өзгермейді;AS қисығы өзгермейді егер AD қисығы солға – төмен қарай жылжыса;Жиынтық сұраныс солға төмен қозғалса, жиынтық ұсыныс өзгермейді

Экономикада ақша ұсынысының (МS) азаюы, төмендегі қисықтардың графиктегі қозғалысына қалай әсер етеді?АD қисығы солға – төмен жылжиды; жиынтық сұраныс қисығы солға – төмен жылжиды;солға – төмен АD қисығы жылжиды

Экономикада ақша ұсынысының (Мs) өсуі, төмендегі қисықтардың графикте қозғалысына қалай әсер етеді?АD қисығы оңға – жоғары жылжиды;жиынтық сұраныс қисығы оңға – жоғары жылжиды;оңға – жоғары жылжиды жиынтық сұраныс қисығы

Экономикадағы жиынтық табыс (Y) неге тең?экономикадағы өндірілген соңғы өнімдер мен көрсетілетін қызметтерге жиынтық шығындар сомасы;экономикадағы көрсетілетін қызметтер мен өндірілген соңғы өнімдердің жиынтық шығындар сомасы;капитал қоры және еңбек қорымен анықталадыЭкономикалық өсудің бейнеленуі : Өндіріс мүмкіншілік қисығының жоғарғы оңға жылжуымен;Өндіріс мүмкіншілік қисығының жоғарғы оңға жылжуымен; Өндірістің мүмкіншілік қисығының жоғары жылжуымен

Экономикалық көрсеткіштер қай жағдайларда жиі қолданыладыэкономикалық саясатта;экономикалық талдауда;бағалау

Экономикалық өсу –бұл : Қорлардың өсуі; Ұлттық өнімнің сандық ұлғаюы және сапалық жетілдірілуі; Ұлттық өнім мөлшерінің ұзақ мерзімді өсy тенденциясы

Экономикалық өсу дегеніміз:ЖҰӨ өсу қарқынының артуы;Бір жыл аралығында нақты өндіріс көлемінің ұлғаюы;Халықтың жан басына шаққанда нақты ЖҰӨ-нің артуы

Экономикалық өсу қалай бейнеленуі мүмкін:Өндірістік мүмкіншілік қисығының оңға жылжуымен; Өндірістік мүмкіншілік қисығының жоғары оңға жылжуымен; Өндірістік мүмкіншілік қисығының жоғары жылжуымен

Экономикалық өсу қалай өлшенеді?жеке және құн көрінісімен.

‡агрузка...

Экономикалық өсу түрі:Экстенсивті; Интенсивті; Экстенсивті және интенсивті

Экономикалық өсу факторлары:Технологияларды өндірісте қолдану; Еңбек ресурстарының саны мен сапасы; Табиғи ресурстардың саны мен сапасы

Экономикалық өсуді тежеуші факторларТехнологиялық прогресс;Жұмыскерлер санының өсуі Ресурстардытиімдіорналастыру

Экономикалық өсуді тежеуші факторлар:Экологиялық шектеулер; Ресурстық шектеулер; Үкіметтің тиімсіз экономикалық динамикасын бағалауда тиімсіз или(экономикалық саясаты)

Экономикалық өсудің бейнеленуі:Өндірістік мүмкіншілік қисығының оңға жылжуымен; Өндірістік мүмкіншілік қисығының жоғары оңға жылжуымен; Өндірістік мүмкіншілік қисығының жоғары жылжуымен

Экономикалық өсудің интенсивті факторлары: Еңбек шығынының артуы ; Қорлардың шығындарын азайту; Технологиялық прогресс

Экономикалық өсудің қалай бейнеленуі:Өндірістік мүмкіншілік қисығының оңға жылжуымен; Өндірістік мүмкіншілік қисығының жоғары оңға жылжуымен; Өндірістік мүмкіншілік қисығының нүктенің қозғалысы арқылы

Экономикалық өсудің түрлері:Интенсивті;Экстенсивті;Экстенсивті және интенсивті

Экономикалық өсудің тікелей факторы:Жұмысшылар факторының біліктілігінің артуы; Техникалық прогресс ықпалы; Еңбек ресурсының сапасының жақсаруы

Экономикалық өсудің үлгілері:Е.Домар үлгісі; Р.Солоу үлгісі; Р.Харрод үлгісі

Экономикалық өсудің факторлары:Заңдарды жаңарту; Капитал мен еңбек шығындарының өсуі; Ғылыми-технологиялық прогресс

Экономикалық өсудің экстенсивті факторлары:Еңбек шығынының артуы; Қорлардың шығынддарын өсіру; Капитал шығынының артуы

Экономикалық саясат қалай аталад, егер оның құралдары салықтар мен мемлекеттік шығындар болса: (Фискалдық; Дискрециялық фискалдық; Бюджет-салық саясаты)

Экономикалық саясат қалай аталады, егер оның құралдары салықтар мен мемлекеттік шығындар болса:Инвестициялық ; Монетарлық; Қымбат ақша саясаты

Экономикалық саясат қалай аталады,егер оның құралдары салықтар мен мемлекеттік шығындар болса:Фискалдық; Дискрециялық фискалдық; Бюджет-салық саясаты

Экономикалық үлгідеэкзогенді және эндогенді айнымалылар үлгінің ішінде анықталады;эндогенді және экзогенді айнымалылар үлгінің ішінде анықталады;үлгінің ішінде анықталады эндогенді және экзогенді айнымалылар

Экономикалық цикл: Жұмыссыздық деңгейінің кезеңдік тербелісі; Өндірістің кезеңдік тербелісі; Инфляция деңгейінің кезеңцік тербелісі

Экономикалық циклдердің фазалары:құлдырау; өрлеу; шың

Экономикалық циклдік дамуының себептері:Ақша массасының тербелісі; Экономиканың динамикалық күйі; Экономиканың тұрақсыздығы

Экономикалық циклдің себептеріМультипликатор әсерінің әлсізденуі;Негізгі капиталдың игіліктердің жаңаруы;Ақша массасының көлемінің ауытқуы

Экономикалық іскерлік циклдар:өндірістің өзгеруін айтамыз; жұмыспен қамтылу деңгейінің өзгеруін айтамыз;; инфляцияның өзгеруін айтамыз

Экономиканың өсуін төменгі тұжырымдардың қайсысы көрсетеді?өндіріс мүмкіндігін көрсететін қисық оңға қарай қозғалады;өндіріс мүмкіндігін көрсететін қисық оңға қарай жылжидықозғалады;оңға қарай қозғалады өндіріс мүмкіндігін көрсететін қисық

Экономиканың өсуіне кедергі болады деп төмендегілердің қайсысын көрсетуге боладыпайыз мөлшерлемесінің өсуі:пайыз мөлшерлемесініңартуы;пайыз мөлшерлемесінің көбеюі

Экономиканың өсуінің альтернативтік шығындары ретінде төмендегілердің қайсысын айтуға боладыағымдағы тұтынудың қысқаруы;ағымдағы тұтынудың азаюы;ағымдағы тұтынудың кемуі

Экономиканың өсуінің негізгі мақсатын төмендегі көрсеткіштердің қайсысының өсуі көрсетеді?халықтың әл ауқатының өсуі;халықтың әл ауқатының жоғарылауы;халықтың әл ауқатының артуы

Экспансиялық ақша-несие саясаты:Сыйақы мөлшерлемесінің деңгейін төмендеуіне байланысты; Несие беру көлемін кеңейтумен сипатталады; Айналымдағы ақша жиынының өсуіне бақылаудың әлсіздігімен сипатталады

Экспансиялық ақша-несие саясаты: Несие беру көлемін кеңейтумен сипатгалады; Айналымдага ақша жиынының өсуіне бақылаудың элсіздігімен сипатталады; Екінші деңгейлі банктердің несиелік операциялар көлемін шектеу

Экстенсивті экономикалық өсу:Өндірістік факторларды өсіру арқылы өндіру; Жұмысшылардың санын көбейту; Сапасы тұрақты болғанда,қолданылатын өндіріс факторын өсіру

 

 

LM IS

LM қисығы анықтайды: Ақша ұсынысының берілген деңгейіне сәйкес,жиынтық сұраныс пен табыс арасындағы байланысты; Қаржы нарығының тепе-теңдігін білдіреді; Ақша қалдығының берілген деңгейіне сәйкес,жиынтьқ сұраныс (Y) пен пайыз мөлшерлемесі (R) арасындағы байланысты

LM-қисығы анықтайды:Қаржы нарығының тепе- теңдігін; Ақша нарығындағы тепе теңдікті; Номиналды ақша массасына сәйкес, жиынтық сұраныс пен пайыздық мөлшерлемесі арасындағы тікелей байланысты

LM қисығы анықтайды:Ақша нарығындағы тепе-теңдікті; Ақша қалдығының берілген деңгейіне сәйкес,жиынтық сұраныс (Y) пен пайыз мөлшерлемесі (R) арасындағы байланысты; Қаржы нарығының тепе-теңдігін білдіреді

LM-қисығы анықтайды:Қаржы нарығының тепе- теңдігін; Ақша нарығындағы тепе теңдікті; Ақша қалдығының берілген деңгейіне сәйкес,жиынтық сұраныс (Ү) пен пайыз мөлшерлемесі (R) арасындағы байланысты

IS қисығы анықтайды: Игіліктер нарығындағы тепе-теңдікті; Табыс пен пайыздық қойлымның тепе-теңдік деңгейі; I=S теңдігі орындалуы

IS қисығы анықтайды:Тауар нарығындағы тепе-теңдік; I=S орындалатын нүктелер жиынтығын; Табыс пен пайыздық қойылымның тепе-теңдік деңгейін

IS – LM үлгісінің сыртқы айнымалары: t; Ms; G

IS – LM үлгісінің ішкі айнымалылары:Y;I;R

IS - LМ моделінде эндогенді айнымалылар: 1.мемлекеттік шығындар, ақша ұсынысы, салық мөлшерлемесі 2.G, МS, t 3.салық мөлшерлемесі, мемлекеттік шығындар, ақша ұсынысы

IS қисығының оңға қарай қозғалуына, яғни өсуіне әсер ететін көрсеткіштер қозғалысы:г ,G кемиді, АD өседі; АD өседі, г ,G кемиді

АD артады, г ,G кемиді

IS - LМ моделіндегі экзогенді айнымалылар:табыс,пайыз мөлшерлемесі, тұтыну, таза экспорт, инвестиция; инвестиция, табыс,пайыз мөлшерлемесі, тұтыну, таза экспорт; пайыз мөлшерлемесі, табыс, тұтыну, таза экспорт, инвестиция

IS қисығы:

пайыз мөлшерлемесі мен жиынтық табыс арасындағы байланысты көрсетеді ; R мен Y арасындағы байланысты көрсетеді

R пайыз мөлшерлемесі мен Y жиынтық табыс арасындағы байланысты көрсетеді

IS және LМ қисықтарының қиылысуы қандай тепе-теңдікті сипаттайды?

A) бір мезгілде тауарлар мен қызмет көрсету және ақша нарықтарындағы тепе-теңдікті

B) ақша нарықтарындағы, бір мезгілде тауарлар мен қызмет көрсетудегі тепе-теңдікті

C) тауарлар мен қызмет көрсету= ақша нарықтарындағы тепе-теңдікті

D) еңбек және инвестициялар нарығында= тек қана ақша нарығында

I-S мөлшері оң болған жағдайда:

A) тауарлар көбірек импортталады

B) тауарлар молырақ импортталады

C) тауарлар бұрынғыдан көп импортталады

IS қисығы анықтайды:Табыс пен пайыздық қойылымның тепе-теңдік деңгейін; I=S теңдігінің орындалуын; Игіліктер нарығындағы тепе-теңдікті

IS қисығы анықтайды: тауар нарығындағы тепе-теңдікті; I=S орындалатын нүктелер жиынтығы; табыс пен пайыздық қойлымның тепе-теңдік деңгейін

IS қисығы графиктегі көлбеуі: теріс көлбеулі; тіктеу болса, R аз өзгергенде, I мен X өте әлсіз өседі; кему бағытында

IS қисығы графиктегі көлбеуі:Тармақтары төменге бағытталған, тіркеу болса, R аз өгергенде, I мен Хһ ете элсіз өседі, кему бағытында

IS қисығы нені анықтайды:Табыс пен пайыздық қойылымның тепе-тендік деңгейін, Тауар нарығывдагы тепе-теңдікті, I=S орындалатын нүктелер жиынтығын

LM қисығы графиктегі көлбеуі жатыңқы болса: оң көлбеулі; пайыз мөлшерлемесі икемді; пайыз мөлшерлемесі аз өзгергенде табыс көбірек өзгереді

LM қисығы графиктегі көлбеуі жатыңқы болса:Оң көлбеулі; Пайыз мөлшерлемесі икемді; Теріс көлбеул

LM қисығы графиктегі көлбеуі жатыңқы болса:Пайыз мөлшерлемесі икемді, оң келбеулі, пайыз мөшерлемесі аз өзгергенде табыс көбірек өзгереді

LМ қисығы:

A) ақша массасы тұрақты болғанда ақша нарығындағы тепе-теңдікке сәйкес келетін пайыз

мөлшерлемесі мен жиынтық сұраныстың арасындағы байланысты көрсетеді

B) жиынтық сұраныстың пен ақша массасы тұрақты болғанда ақша нарығындағы тепе-теңдікке сәйкес келетін пайыз мөлшерлемесі мен байланысты көрсетеді

C) байланысты көрсетеді ақша массасы тұрақты болғанда ақша нарығындағы тепе-теңдікке сәйкес келетін пайыз мөлшерлемесі мен жиынтық сұраныстың арасындағы

I=e-dr инвестициялық функциясында: е – автономды инвест/р, d – инвестицияларға деген шекті бейімділік, пайыз мөлшерлемесі нөл болғанда инвестициялар е-ге тең

IS қисығы нені анықтайды:Табыс пен пайыздық қойылымның тепе-теңдік деңгейін; Тауар нарығындағы тепе теңдік; I=S oрындалатын нүктелер жиынтығы

IS қисығы нені анықтайды:тауар нарығындағы тепе-тендікті; I=S орындалатын нүктелер жиынтығын; Табыс пен пайыздық қойылымының тепе-тендік деңгейін

IS қисығы графиктегі көлбеуі:Теріс көлбеулі; Тіктеу болса, R аз өзгергенде, I мен Хh өте әлсіз өседі; Тіктеу болса, R аз өзгергенде, I мен Хh өте әлсіз өседі

IS қисығы графиктегі көлбеуі:Тіктеу болса, R аз өзгергенде,I менX өте әлсіз өседі; R мен Y-ке тәуелді; Теріс көлбеулі

IS қисығы графиктегі көлбеуі:Теріс көлбеулі; Тіктеу болса, R аз өзгергенде, I мен Хh өте әлсіз өседі; R мен Ү- ке тәуелді

LM қисығы графиктегі көлбеуі жатыңқы болса:Оң көлбеулі; Пайыз мөлшерлемесі икемді; Пайыз мөлшерлемесі аз дегенде табыс көбірек өзгереді

IS үлгінің негізгі теңдеуі:C=a+b(Y-T); I=e-dR; Y=C+I+G+Xn

IS-LM үлгісінің сыртқы айнымалылары:t; Мs; G

IS – LM үлгісінің ішкі айнымалылары:Y; t; I

IS қисығы графиктегі көлбеуі: Теріс көлбеулі; Кему бағытында Тармақтары жоғары бағытталған

IS қисығы анықтайды:Тауар нарығындагы тепе-теңдікті; I=S орындалатын нүктелер жиынтығын; Табыс пен пайыздық қойылымның тепе-теңдік деңгейін; Пайыз мөлшерлемесі аз өзгергенде табыс көбірек өзгереді

LM қисығы графиктегі көлбеуі жатыңқы болса:Пайыз мөлшерлемесі аз өзгергенде табыс көбірек өзгереді; Пайыз мөлшерлемесі икемді; Оң көлбеулі

I=e-dr инвестициялық функциясында:е- автономды инвестициялар; Пайыз мөлшерлемесі нөл болғанда инвестициялар е-ге тең; d- инвестициялауға деген шекті бейімділік

 

SI қисығы нені анықтайды:I=S орындалатын нүктелер жиынтығын; Табыс пен пайыздық қойылымның тепе-теңдік деңгейін; Тауар нарығындағы тепе-теңдікт

 

   

 

 


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.019 сек.)