АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Ш ш шШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШш

Шағын ашық экономикаға қатысты пікірлері дұрысТаза экспорттың мөлшері ұлттық кіріске тәуелді;Импорттың мөлшері импорттауға шекті бейімділікке тәуелді; Инвестициялар мөлшері әлемдік пайыз мөлшерлемесіне тәуелді

Шағын ашық экономикада нақты пайыз мөлшерлемесі неге тең:Нақты әлемдік пайыз мөлшерлемесіне;Дүниежүзілік тұрақты пайыз мөлшерлемесіне;Экономика үлгісі капитал қозғалысы есепшотын және ағымдағы операциялар есепшотын бірігуіне тең

Шағын ашық экономикада нақты пайыз мөлшерлемесі неге тең?жеке банктің пайыз мөлшерлемесіне ;пайыз мөлшерлемесіне жеке банктің;жеке банктің % мөлшерлемесіне

Шағын ашық экономикада пайыз мөлшерлемесін не анықтайды:Әлемдік пайыз мөлшерлемесі;Дүниежүзілік тұрақты пайыз мөлшерлемесіне;Экономика үлгісі капитал қозғалысы есепшотын және ағымдағы операциялар есепшотын бірігуіне тең.

Шағын ашық экономикада пайыз мөлшерлемесін не анықтайды?жинақтар мен инвестициялардың тепе-теңдігі;жинақтар = инвестициялардың ;жинақтар мен инвестициялар тең

Шағын ашық экономикада салықтардың (T) көбеюі келесі жағдайды тудырады:сыртқы қарыздардың артықшылығы;сыртқы қарыздардың көбеюі;сыртқы қарыздардың артуы

Шағынашық экономика:Кішігірім ел экономикасы;Әлемдік нарықтың шағын үлесі болып, әлемдік % мөлшерлемесіне өте аз ғана әсер етеді;Капитал қозғалысы есепшотын және ағымдағы операциялар есепшотын біріктіреді

Шекті салық мөлшерлемесі (і) мыналардың арасындағы арақатынасты көрсетеді:енгізілген салық сомасы өсімшесінің табыс өсімшесіне қатынасы;енгізілген салық сомасы өсімшесі / табыс өсімшесі;салық сомасы өсімшесінің табыс өсімшесіне қатынасыШет ел мемлекеттерінде ынталандырушы бюджет-салық саясат жүргізу нәтижесінде:Инвестиция деңгейін төмендетеді; Әлемдік пайыз мөлшерлемесін өзгертеді; Әлемдік пайыз мөлшерлемесін өсіреді

Шет ел мемлекеттерінде ынталандырушы бюджет-салық саясат жүргізу нәтижесінде:Таза экспорт тұрақты;Инвестиция деңгейін төмендетеді;Әлемдік пайыз мөлшерлемесін өсіред

Шығын инфляциясы ненің нәтижесінде дамиды:AS қисығының солға жылжуының; Жиынтық ұсыныс қисығының солға жылжуының;жиынтық ұсыныстың азаюынан

Шығындар әдісі бойынша жабық экономикадағы ЖІӨ есептеуде:Тауарлар мен қызметтерді сатып алу мемлекеттік шығындар; Фирмалардың инвестициялық шығындары; Үй шаруашылықтарының тұтыну шығындары

Шығындар әдісі бойынша ЖІӨ есептеуде қолданылады:Инвестициялар; Тұтыну шығындары; Мемлекет шығындары

Шығындар әдісі бойынша ЖІӨ есептеуде қолданылады:Мемлекет шығындары; Тұтыну шығындары ; Инвестициялар)

Шығындар сомасы бойынша есептелінген ЖҰӨ-ге мыналардың қайсысы қосылмайды?жалақы және еңбекақы;;салық;жеке табыс

Шығыстар бойынша ЖҰӨ есептеу әдісі:Тұтыну+инвестициялар+мемлекеттік шығыстар+таза экспорт;Тұтыну+таза инвестициялар+амортизация+мемлекеттік шығыстар+таза экспорт;Тұтыну+инвестициялар+мемлекеттік шығыстар+экспорт-импорт;

‡агрузка...

ІІІығын инфляциясы ненің нәтижесінде дамиды:AS қисығының солға жылжуының; Жиынтық ұсыныс қисығының солға жылжуының; Жиынтық ұсыныстың азаюынан


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.011 сек.)