АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Функції грошей. Закони грошового обігу

Читайте также:
 1. III. Соціальна політика, її сутність і функції.
 2. АБСТРАКТНІ КЛАСИ І ЧИСТІ ВІРТУАЛЬНІ ФУНКЦІЇ_________________________________________
 3. Автоматизоване робоче місце бухгалтера (АРМБ): призначення, функції та його рівні.
 4. Автоматизоване робоче місце бухгалтера (АРМБ): призначення, функції та його рівні.
 5. Алгоритм знаходження функції, оберненої до даної.
 6. Банківська система. Банки, їх види та функції
 7. Банківська система. Банки, їх види та функції
 8. Біржова торгівля. Товарна та фондова біржа, їх функції та значення
 9. Бухгалтерські рахунки, їх призначення, функції і побудова
 10. Бюджетно-податкова політика забезпечує найважливіші економічні функції держави, які формують її дієздатність в економічній політиці:
 11. Види і функції політики
 12. Визначити соціальні функції сім’ї – 15 б.

Література:

1.Гальчинський А.С., Єщенко П.С., Палкін Ю.І. Основи економічної

теорії.-К.: Вища школа, 1995.

2.Дзюбик С., Ривак О. Основи економічної теорії. – К.: Вища школа, 1994,

Гл.1.

3.Клімко Г.Н., Нестеренко В.П. Основи економічної теорії. – К.: Вища

школа, 1997.

4.Мочерний С.В. Основи економічної теорії. – К.: Видавничий центр

“Академія”, 1998.

5.Ніколенко Ю.В. Основи економічної теорії. – К.: Либідь, 1998.

6.Самуэльсон П. Экономикс. В 2-х томах. Т.1. – М.: Высшая школа, 1992.

 

Поняття і категорії:

Товар, натуральне виробництво, товарне виробництво, вартість, споживча вартість, закон вартості, гроші, закон грошового обігу, просте товарне виробництво, капіталістичне товарне виробництво, сучасне товарне виробництво, мінова вартість, абстрактна праця, конкретна праця, міра вартості, засіб обігу, засіб нагромадження, засіб платежу, світові гроші.

Запитання для активізації пізнавальної діяльності студентів:

1.Чому впродовж тривалого часу основною формою організації виробництва було натуральне виробництво?

2.У чому полягає сутність товарного виробництва та його історичне значення?

3.Що означає поняття «товар»?

4.Назвіть властивості товару.

5.Дайте визначення поняття «споживча вартість товару».

6.Чим відрізняється мінова вартість товару від вартості?

7.Що вкладається в зміст понять «конкретна праця», «абстрактна праця»?

8.Якій теорії вартості ви віддаєте перевагу? Відповідь обґрунтуйте.

9.У чому полягає сутність загального закону вартості?

10.Чи може відносна рідкість товару бути вартісно створюючим чинником?

11.Де і в яких умовах на початку ХХІ століття просте товарне виробництво є ефективним?

12.Перелічить основні ознаки простої форми товарного виробництва.

13.Назвіть основні ознаки розвиненої форми товарного виробництва.

14.У чому полягає сутність грошей?

15.Які є відмінності у визначенні сутності грошей?

16.Назвіть складові грошових агрегатів МО, М1, М2, М3.

17.Чим пояснюється відмова від товарних грошей на користь кредитно-паперових?

18.Яку роль відіграє золото в сучасній грошовій системі?

19.У чому полягає суть закону грошового обігу?

Теми рефератів:

1.Роль суспільного поділу праці в розвитку товарного виробництва і товарного обміну.2.Місце товарної організації виробництва в умовах капіталізму.

3.Теорії походження та природи грошей.

4.Грошові реформи в Україні.

5.Сучасна грошова система.

Викладач: В.М. Адаменко

Кіровоградський кооперативний коледж економіки і права імені М.П.Сая

 

 

Дисципліна: «Економічна теорія»

 

ОПОРНИЙ КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЇ №5

ТЕМА 6. ЗАГАЛЬНІ ОСНОВИ РИНКУ.

Розробив викладач В.М. Адаменко

 

 

Розглянуто на засіданні


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.016 сек.)